Zamierzenia

Grupa VI

PAŹDZIERNIK 2021

IDZIE JESIEŃ PRZEZ ŚWIAT

 • Poszerzenie wiedzy na temat gatunków drzew
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania elementów zbiorów
 • Uwrażliwienie na piękno otaczającej przyrody oraz zmiany zachodzące w różnych porach roku
 • Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie – kolory jesieni
 • Poznanie symboliki wybranych roślin
 • Czytanie globalne wyrazu mama

JESIENNA PRZYRODA

 • Poznanie wybranych gatunków zwierząt, warunków, potrzeb i środowiska ich życia
 • Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie, w tym również przygotowań zwierząt do zimy
 • Budzenie wrażliwości na otaczające piękno przyrody
 • Zapoznanie ze zmianami w wyglądzie i zachowaniu zwierząt ze względu na porę roku

KOSZYK PANI JESIENI

 • Poznanie wartości jaką jest pracowitość i jej znaczenia w życiu człowieka i zwierząt
 • Wyjaśnienie znaczenia wyrazu plon
 • Poznawanie roślinności uprawianej na polu
 • Rozumienie potrzeby i celów uprawiania roślin przez człowieka
 • Czytanie globalne wyrazu tata
 • Poznawanie gatunków owoców, porównywanie ich wyglądu, miejsca pochodzenia, ciężaru, kształtu
 • Poznanie wybranych środowisk i ich charakterystycznej roślinności
 • Dostrzeganie różnorodnych materiałów jako źródło ekspresji twórczej, łączenie ich
 • Poznawanie urządzeń elektrycznych i zasad bezpieczeństwa w trakcie korzystania z nich

SKARBY JESIENI

 • Poznawanie miejsc przeznaczonych do przechowywania jesiennych darów dla ludzi i zwierząt
 • Budzenie zainteresowania pracą pszczelarza i życiem pszczół
 • Zwrócenie uwagi na rolę, jaką odgrywają w życiu człowieka i zwierząt wybrane rośliny
 • Doskonalenie umiejętności wyróżnienia głoski i w nagłosie wyrazów
 • Poznawanie i nazywanie przetworów jesiennych
 • Promowanie zdrowego stylu odżywiania się
 • Poznawanie sposobów przygotowania się ludzi do zimy, w tym przetwarzania owoców i warzyw

PIOSENKI:

 • „Strumyk” M.Z. Tomaszewska
 • „Malowała jesień” D. i K. Jagiełłowie
 • „Koszyk ze wzorkiem” M. Tomaszewska
 • „W deszczu” J. Ficowski, M. Sulej

Wrzesień 2021

W PRZEDSZKOLU

 • poznawanie sposobów pomocy nowym koleżankom i kolegom
 • rozwijanie umiejętności pozytywnego reagowania na nowe sytuacje i osoby
 • rozpoznawanie oznaczeń i charakterystycznych miejsc na mapie Polski i Europy
 • czytanie globalne wyrazów: Polska, Europa
 • poznanie i ustalenie zasad i norm obowiązujących w grupie
 • poznanie słów i melodii piosenki „Planeta dzieci”
 • wdrażanie do stosowania zasad kulturalnego zachowania się i używania słów: proszę, przepraszam, dziękuję
 • poznawanie portretu jako dziedziny sztuki
 • poznanie zasad działania prostego aparatu fotograficznego
 • poznawanie schematu własnego ciała, wyróżnianie i nazywanie części ciała

NASZE PRZEDSZKOLE

 • poznawanie i organizowanie kącików tematycznych
 • poznawanie pracy architekta i urbanisty
 • rozwijanie umiejętności dokonywania analizy dźwiękowej i sylabowej wyrazów z głoskami a, k
 • poznanie imion pracowników przedszkola i pełnionych przez funkcji
 • doskonalenie umiejętności określania położenia przedmiotów w przestrzeni poprzez stosowanie określeń na, nad, pod, obok, za, po lewej, po prawej
 • poznawanie zasady działania atramentu sympatycznego
 • rozwijanie umiejętności łączenia różnych technik plastycznych (rysowanie, wycinanie, łączenie materiałów)

JESTEM BEZPIECZNY

 • poznawanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach
 • rozumienie konieczności poruszania się bezpiecznie po oznaczonych przejściach dla pieszych (zebra)
 • doskonalenie umiejętności wyodrębniania samogłoski o w nagłosie
 • konstruowanie rytmów 2-, 3-elementowych
 • utrwalenie nazw figur geometrycznych
 • poznanie pracy policjanta
 • nauka piosenki pt. „Bezpieczeństwo to jest przecież bardzo ważna sprawa”
 • poznanie wyglądu i znaczenia sygnalizacji świetlnej i znaków drogowych
 • wykonanie makiety ulicy – „Przedszkolaki robią drogowe znaki”
 • poznawanie właściwości płynów podczas wykonywania eksperymentu

POMOCNA DŁOŃ

 • rozwijanie umiejętności dostrzegania niebezpieczeństw wynikających z kontaktów z nieznajomym
 • kształtowanie postaw asertywnych w kontaktach z nieznajomymi
 • poznawanie sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu ludzi
 • rozwijanie umiejętności dokonywania analizy dźwiękowej wyrazów (głoska a w nagłosie)
 • rozwijanie spostrzegawczości słuchowej i wzrokowej jako przygotowanie do czytania
 • poznanie numerów alarmowych 112, 999, 998, 997
 • kształtowanie umiejętności przeprowadzenia rozmowy w celu wezwania pomoc
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi
 • poznanie specyfiki pracy strażaka, sprzętu ratowniczego itp
 • poznanie zasad bezpiecznego korzystania z różnych narzędzi, urządzeń oraz podczas wykonywania doświadczeń chemicznych itp.
 • kształtowanie umiejętności poruszania się w rytmie walca

IDZIE JESIEŃ PRZEZ ŚWIAT

 • uwrażliwienie na piękno jako wartość subiektywną, indywidualną
 • „Tortownica przyszłości” – rozmowa o pięknie przyrody na podstawie opowiadania
 • poznawanie sposobów spędzania wolnego czasu

 

 

Tematy kompleksowe na czerwiec 2021:

 1. Dzień Dziecka
 2. Zwierzęta duże i małe
 3. Lato
 4. Wakacje!

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

 • poszerzanie wiedzy na temat dzieci z różnych stron świata;
 • doskonalenie umiejętności poruszania się po mapie;
 • zaznajomienie dzieci ich prawami;
 • kształtowanie poczucia własnej wartości;
 • zaznajomienie dzieci ze sposobami obchodzenia Dnia Dziecka w innych krajach;
 • doskonalenie umiejętności czytania dat;
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat zwierząt żyjących na świecie oraz miejsc ich występowania;
 • doskonalenie czytania globalnego;
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat zwierząt żyjących w zoo;
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat polskich parków narodowych i ich mieszkańców;
 • poszerzanie wiedzy na temat zwierząt aktywnych w dzień i w nocy;
 • utrwalenie kolejności miesięcy oraz pór roku;
 • poszerzanie wiedzy na temat zjawisk atmosferycznych (tęcza);
 • doskonalenie umiejętności klasyfikacji;
 • poszerzanie słownika o nazwy letnich kwiatów i doskonalenie umiejętności rozróżniania ich na zdjęciach;
 • poszerzanie słownika o nazwy owadów występujących na łące;
 • doskonalenie słuchu fonemowego;
 • doskonalenie umiejętności przeliczania i porównywania liczb;
 • doskonalenie motoryki małej;
 • poszerzanie informacji na temat bezpiecznego sposobu spędzania wakacji.

Tematy kompleksowe na maj 2021:

 1. Wrażenia i uczucia
 2. W krainie muzyki
 3. Witaj Francjo!
 4. Święto mamy i taty

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

 • Wprowadzenie litery J oraz H na podstawie wyrazu: jagody oraz hamak
 • Rozpoznawanie grafemów poznanych dotąd liter
 • Zapoznanie z aspektem monetarnym
 • Przypomnienie zasad bezpiecznego poruszania się podczas wycieczki
 • Doskonalenie odnajdywania różnic i podobieństw na obrazkach
 • Doskonalenie chwytu pęsetkowego i motoryki małej
 • Doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych
 • Zapoznanie z podstawowymi instrumentami muzycznymi
 • Doskonalenie słuchu poprzez rozpoznawanie instrumentów po odgłosie
 • Doskonalenie umiejętności odtwarzania prostych rytmów
 • Rozpoznawanie podstawowych emocji i ich nazywanie
 • Określanie sytuacji w których odczuwamy emocje
 • Swobodne wypowiedzi dzieci dotyczące sposobów radzenia sobie z emocjami. Poszerzanie zasobu słów
 • Zapoznanie z zawodami rodziców
 • Wyjaśnienie pojęcia „adopcja” oraz „dom dziecka”
 • Wyjaśnienie pojęcia „Serce na dłoni”

Tematy kompleksowe na kwiecień 2021:

 1. Praca rolnika
 2. Dbamy o naszą planetę
 3. Tajemnice książek
 4. Polska to mój dom

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

 • Wprowadzenie litery F oraz Z na podstawie wyrazu: farby, zebra
 • Doskonalenie motoryki małej
 • Doskonalenie czytania globalnego;
 • Poznanie różnic między sianem a słomą
 • Doskonalenie umiejętności szeregowania
 • Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i podawania nazw roślin rosnących na polu
 • Doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych
 • Poznanie nazw i działania maszyn rolniczych
 • Poszerzanie wiedzy na temat produktów ekologicznych
 • Pobudzanie odpowiedzialności za środowisko
 • Doskonalenie słuchu fonemowego
 • Doskonalenie umiejętności segregacji śmieci
 • Wprowadzenie pojęcia recyklingu
 • Doskonalenie rozumienia pojęć matematycznych dotyczących objętości
 • Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych
 • Rozwijanie umiejętności plastycznych
 • Rozpoznawanie grafemów poznanych dotąd liter
 • Rozwijanie sprawności językowych
 • Zapoznanie z aspektem monetarnym

Tematy kompleksowe na marzec 2021:

 1. W marcu jak w garncu
 2. Porządki w ogrodzie
 3. Witaj wiosno!
 4. Zwierzęta na wiejskim podwórku
 5. Wielkanoc

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

 • Usprawnianie motoryki małej poprzez liczne prace plastyczne
 • Nauka słów i melodii piosenki „Maszeruje wiosna
 • Wspomaganie rozwoju intelektualnego i odporności emocjonalnej podczas rozgrywania gier planszowych
 • Doskonalenie umiejętności odtwarzania rytmów słuchowo-ruchowych
 • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania poznanych głosek w nagłosie, śródgłosie i wygłosie
 • Doskonalenie umiejętności orientacji w schemacie własnego ciała
 • Porównywanie liczebności dwóch zbiorów, posługiwanie sie zwrotami: o jeden mniej, o jeden więcej, tworzenie zbiorów równolicznych, wskazywanie części wspólnej.
 • Posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie możliwości dzieci
 • Wprowadzenie litery W oraz G na podstawie wyrazu: worek, garnek
 • Rozwijanie spostrzegawczości i logicznego myślenia
 • Rozpoznawanie oznak wiosny
 • Wyjaśnienie znaczenia powiedzenia ,,W marcu jak w garncu
 • Obserwowanie zmian w przyrodzie oraz zjawisk atmosferycznych. Zapisywanie obserwacji w kalendarzu pogody
 • Utrwalenie informacji o narzędziach ogrodniczych, poszerzanie słownika o ich nazwy
 • Zapoznanie z warzywami cebulowymi i poznanie ich właściwości leczniczych
 • Poznanie warunków prawidłowej hodowli roślin. Wspólne założenie ogródka
 • Doskonalenie słuchu fonemowego
 • Poznanie wartości odżywczych warzyw oraz sposobów ich przygotowania
 • Zapoznanie z cyklem życia motyla
 • Poznanie budowy ciała i środowiska życia ślimaka
 • Zapoznanie z tradycją topienia marzanny
 • Zapoznanie dzieci z tradycjami Świąt Wielkanocnych
 • Utrwalenie nazw i symboliki elementów święconki
 • Doskonalenie czytania globalnego
 • Nauka wierszy i piosenek dotyczących zbliżających się Świąt Wielkanocnych
 • Poznanie polskich i zagranicznych zwyczajów Wielkanocnych

Tematy kompleksowe na luty 2021:

 1. Baśnie, bajki i legendy
 2. Bale, bale w karnawale
 3. W dawnych czasach
 4. Wynalazki

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

 • Poszerzanie wiedzy dzieci na temat teatru; wzbogacanie słownictwa o wyrazy: kurtyna, widownia, scenografia, scena, marionetka, pantomima
 • Wprowadzenie liter: B, P, N  na podstawie wyrazów: balon, pralka, nos
 • Wprowadzenie liczb: 0 i 10
 • Ćwiczenie percepcji słuchowej na podstawie rymów
 • Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego na podstawie baśni
 • Odróżnianie elementów prawdopodobnych od nieprawdopodobnych (fikcyjnych od realnych)
 • Przypomnienie polskich legend i ich bohaterów
 • Doskonalenie umiejętności grafomotorycznych
 • Poszerzenie wiedzy dzieci na temat zwyczajów karnawałowych z całego świata
 • Rozwijanie umiejętności tanecznych. Integracja grupy
 • Doskonalenie umiejętności matematycznych: szeregowanie, przeliczanie, porównywanie liczebności
 • Poszerzanie wiedzy na temat prehistorii
 • Rozwijanie ekspresji artystycznej poprzez liczne prace manualne
 • Rozwijanie umiejętności rozpoznawania przedmiotów za pomocą różnych zmysłów;
 • Rozwijanie świadomości funkcji komputera i Internetu oraz zagrożeń związanych z korzystaniem z nich;

Tematy kompleksowe na styczeń 2021

 1. Witamy Nowy Rok
 2. Co można robić zimą?
 3. Święto Babci i Dziadka
 4. Zimowe mistrzostwa sportowe

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

 • Rozwijanie ekspresji twórczej przy użyciu materiałów wtórnych;
 • Zapoznanie z tradycją sylwestrową i noworoczną;
 • Utrwalenie świadomości cykliczności pór roku i symboli z nimi związanych;
 • Doskonalenie umiejętności muzycznych;
 • Poszerzanie słownika czynnego i biernego dzieci o nazwy miesięcy i dni tygodnia;
 • Zapoznanie z przysłowiami i ich znaczeniem;
 • Utrwalenie liczby 7 w kontekście dni tygodnia;
 • Wprowadzenie do posługiwania się zegarkiem;
 • Poszerzanie wiedzy dzieci na temat sposobów odmierzania czasu;
 • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głosek: u i s w wyrazach;
 • Wprowadzenie wzoru graficznego liczb: 8 i 9;
 • Poszerzanie wiedzy dzieci na temat obszarów polarnych;
 • Doskonalenie umiejętności grafomotorycznych i sprawności manualnej;
 • Rozwijanie umiejętności matematycznych – przeliczanie, dzielenie po równo, dzielenie po wyznaczonej liczbie;
 • Kształtowanie logicznego myślenia podczas prostych doświadczeń;
 • Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i podawania nazw zimowych dyscyplin sportowych;
 • Doskonalenie umiejętności porównywania obiektów, wskazywania podobieństw i różnic;
 • Poszerzanie wiedzy dzieci o sylwetki wybitnych sportowców biorących udział w zimowych mistrzostwach sportowych;
 • Kształtowanie umiejętności przegrywania, cieszenia się z wygranej innych.

Tematy kompleksowe na grudzień 2020

 1. Grudniowe życzenia
 2. Święta za pasem
 3. Świąteczne tradycje
 4. Święta Bożego Narodzenia na świecie
 5. Świąteczne pocztówki

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat swoich marzeń;
 • Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania;
 • Poszerzanie wiedzy dzieci na temat historii Świętego Mikołaja;
 • Kształtowanie znajomości rozmieszczania elementów na kartce pocztowej;
 • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głosek: k oraz i  w wyrazach;
 • Doskonalenie umiejętności matematycznych: przeliczanie, porównywanie, klasyfikowanie;
 • Wprowadzenie liczby 6 oraz 7;
 • Kształtowanie umiejętności słuchowych: wskazywanie kierunku, z którego dochodzi dźwięk;
 • Kształtowanie poczucia empatii i troski w stosunku do innych osób;
 • Poszerzanie wiedzy dzieci na temat zawodów wykonywanych przez ludzi i atrybutów z nimi związanych. Nauka nazw poszczególnych zwodów oraz czytania globalnego;
 • Doskonalenie umiejętności dostrzegania i budowania związków przyczynowo-skutkowych;
 • Wprowadzenie pojęcia matematycznego – długość;
 • Doskonalenie umiejętności rozpoznawania przedmiotów różnymi zmysłami;
 • Doskonalenie umiejętności kontynuowania rytmów trzy-, czteroelementowych;
 • Poszerzanie wiedzy dzieci na temat tradycji obchodzenia Bożego Narodzenia w Polsce;
 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat sposobów obchodzenia przez dzieci Bożego Narodzenia;
 • Poszerzanie wiedzy dzieci na temat tradycji spędzania Bożego Narodzenia na świecie;
 • Doskonalenie umiejętności dostrzegania różnic i podobieństw;
 • Oglądanie kartek świątecznych z różnych miejsc. Dostrzeganie podobieństw i różnic;
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez wykonywanie ozdób choinkowych;
 • Rozwijanie sprawności fizycznej poprzez liczne zabawy w sali i ogrodzie przedszkolnym.

LISTOPAD 2020

 1. Jesienna pogoda
 2. Zwierzęta domowe
 3. Zimno coraz zimniej
 4. Kim będę gdy dorosnę?
 • Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów;
 • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głosek: t, d, y, r w wyrazach;
 • Wprowadzenie wzoru graficznego liczby 3,4 oraz 5;
 • Doskonalenie umiejętności posługiwania się określeniami czasu: dawniej, dziś i w przyszłości;
 • Kształtowanie postawy szacunku wobec osób starszych;
 • Wprowadzenie pojęcia drzewo genealogiczne;
 • Doskonalenie małej motoryki;
 • Doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych;
 • Utrwalanie informacji o zmianach zachodzących w przyrodzie;
 • Poszerzanie wiedzy dzieci na temat zjawisk atmosferycznych takich, jak powstawanie chmur;
 • Doskonalenie umiejętności przeprowadzania prostych eksperymentów i obserwacji;
 • Doskonalenie umiejętności rozpoznawania poznanych do tej pory liter;
 • Wprowadzenie pojęć: ssaki, gady, płazy, ptaki, ryby;
 • Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dziecka;
 • Doskonalenie orientacji w schemacie własnego ciała;
 • Zabawy rozwijające umiejętność liczenia, segregowania zbiorów według podanej jednej cechy;
 • Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, odwzorowywania i kodowania;

 Kształtowanie percepcji wzrokowo-ruchowej.

PAŹDZIERNIK 2020

 1. Dbamy o zdrowie
 2. Jesienią w parku i w lesie
 3. Zabawy na jesienne wieczory
 4. Listopadowe wspomnienia
 • Poszerzanie wiedzy na temat pochodzenia produktów spożywczych.
 • Zapoznanie dzieci z piętrami piramidy żywieniowej.
 • Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią – w parku, w lesie, w gospodarstwie domowym.
 • Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dziecka.
 • Kształtowanie percepcji słuchowej poprzez liczne zagadki słowne i dźwiękowe.
 • Doskonalenie percepcji wzrokowej i sprawności grafomotorycznej.
 • Wprowadzenie wzoru graficznego liczby 2 oraz 3.
 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.
 • Kształtowanie umiejętności rozróżniania i podawania nazw podstawowych figur geometrycznych.
 • Kształtowania umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: mama, tata, las.
 • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głosek: i, e, m w wyrazach.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Poszerzenie wiedzy na temat sztuki i muzyki. Poznanie takich zawodów jak: malarz, muzyk, aktor.
 • Poszerzenie wiedzy na temat członków swojej rodziny. Zachęcanie do swobodnych wypowiedzi dzieci poprzez tworzenie mapy myśli.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-ruchowych.
 • Integracja grupy.

WRZESIEŃ 2020

 1. W przedszkolu

– Przypomnienie zasad obowiązujących w przedszkolu,

– Doskonalenie umiejętności współpracy w grupie,

– Doskonalenie umiejętności samoobsługowych,

– Wyrabianie nawyku częstego i dokładnego mycia rąk,

– Wspólne tworzenie kodeksu grupy.

 1. Wakacyjne wspomnienia

– Zapoznanie dzieci z cechami charakterystycznymi dla lata,

– Doskonalenie analizy i syntezy słuchowej,

– Zachęcanie dzieci do swobodnej wypowiedzi na temat lata,

– Doskonalenie orientacji w roku kalendarzowym,

– Rozwijanie umiejętności matematycznych przez klasyfikowanie przedmiotów według wielkości, koloru lub przeznaczenia.

 1. Jesteśmy bezpieczni

– Doskonalenie sprawności manualnej,

– Zapoznanie z procedurami bezpieczeństwa w przedszkolu,

– Rozwijanie logicznego myślenia,

– Zapoznanie dzieci z numerami alarmowymi,

– Uwrażliwienie dzieci na zachowanie ostrożności w kontaktach z nieznajomymi.

 1. Dbam o siebie i środowisko

– Doskonalenie umiejętności nazywania i oznaczania części ciała człowieka na schemacie oraz opisywania ich funkcji,

– Wprowadzenie litery O, o na podstawie wyrazu „oko”,

– Budowanie świadomości dzieci na temat higieny,

– Poszerzenie wiedzy na temat zmysłu dotyku, smaku i węchu,

– Wprowadzenie liczby 1,

– Rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów pod względem przeznaczenia i wielkości,

– Kształtowanie umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem.

 

MAJ

 1. JAK POWSTAJE KSIĄŻKA

zapoznanie z etapami powstawania książki

poznanie zawodów: pisarz, ilustrator, drukarz

poznanie liczebnika 9 w aspekcie głównym i porządkowym

ocena zachowań bohaterów bajek, opowiadań

 1. NA ŁĄCE

kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej: wysłuchiwanie głoski w

nagłosie [ł]

poznanie etapów rozwoju: żaby, motyla

poznanie środowiska przyrodniczego jakim jest łąka; flory i fauny

rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego na podstawie historyjek obrazkowych

 1. MAMA I TATA

pogłębienie wiedzy na temat swoich rodziców i rodziny

wprowadzenie dzieci w obowiązki domowe

utrwalenie kształtów figur geometrycznych

poszerzanie słownictwa na podstawie słuchanych opowiadań

 1. ZWIERZĘTA

poznanie potrzeb i zwyczajów zwierząt domowych

kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej: wysłuchiwanie głoski w nagłosie [z]

poznanie cyfry 0 i zbioru pustego

poznanie zawodu weterynarza oraz życia zwierząt w zoo

KWIECIEŃ

1. NA WSI

kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej: wysłuchiwanie głoski w nagłosie [j]

poznanie liczebnika 8 w aspekcie głównym i porządkowym

poznanie roli zwierząt w życiu człowieka

nauka piosenki Dziadek fajną farmę miał

2. ŚWIĘTA WIELKANOCNE

poznanie zwyczajów związanych ze świętami Wielkanocnymi

wykonywanie ozdób wielkanocnych

rozwijanie umiejętności przeliczania w zakresie 10

 3. CHRONIMY ŚRODOWISKO

kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej: wysłuchiwanie głoski w nagłosie [w]

poznanie sposobów dbania o czyste powietrze i walki ze smogiem

ćwiczenie segregowania śmieci do odpowiednich koszy

 4. PRACA ROLNIKA

poznanie nazw maszyn rolniczych

poznanie procesu powstawania chleba i cukru

rozpoznawanie produktów zbożowych

5. KTO TY JESTEŚ?

poznanie legend związanych z powstaniem państwa polskiego

zaznajomienie się z mapą Polski

kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej: wysłuchiwanie głoski w nagłosie [f]

MARZEC

 1. OZNAKI WIOSNY

kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej: wysłuchiwanie głoski w nagłosie [g]

poznanie liczebnika 7 w aspekcie głównym i porządkowym

rozwijanie umiejętności obserwacji najbliższego otoczenia

rozbudzanie zainteresowania zmianami w przyrodzie zachodzącymi wiosną

 1. WSZYSTKO ROŚNIE

poszerzenie wiedzy na temat świata roślin (budowa roślin, funkcje)

utrwalanie poznanych liczebników porządkowych

kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej: wysłuchiwanie głosek w nagłosie [c], [dz]

kształtowanie umiejętności wypowiadania się pełnymi zdaniami

 1. PRACOWITA WIOSNA

rozwijanie umiejętności obserwacji wiosennych zwyczajów ptaków

stworzenie przedszkolnego kącika przyrodniczego

rozwijanie umiejętności określania kierunków w przestrzeni

poznanie warunków potrzebnych do rozwoju roślin

 1. ŚWIĘTA WIELKANOCNE

poznanie zwyczajów związanych ze świętami Wielkanocnymi

zapoznanie z przyśpiewkami ludowymi

wykonywanie ozdób wielkanocnych

układanie zdań z określonym wyrazem

LUTY

 1. KARNAWAŁ

– kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głoski n w wyrazach

– usprawnianie motoryki małej podczas wycinania określonych kształtów

– nauka piosenki „Przedszkolna samba”, zabawy muzyczno-ruchowe

– rozwijanie umiejętności porównywania liczebności zbiorów

 1. W DAWNYCH CZASACH

  – poszerzanie wiedzy dzieci na temat zawodów wykonywanych przez ludzi i atrybutów z nimi związanych: archeolog, górnik

– kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głoski s w wyrazach.

– poznanie fizycznych właściwości węgla

– doskonalenie umiejętności różnicowania stron: lewa, prawa

 1. NASZE ULUBIONE BAŚNIE

– poszerzenie słownika czynnego dzieci o pojęcia związane z teatrem

– kształtowanie umiejętności przekazywania informacji poprzez pantomimę

– doskonalenie myślenia przyczynowo-skutkowego poprzez opowiadanie bajek

–  ukazanie właściwych zachowań w miejscach użyteczności publicznej: biblioteka, teatr

– doskonalenie umiejętności wykonywania pracy zgodnie z instrukcją: po prawej, po lewej, nad, pod

 1. KIEDY PATRZĘ W NIEBO

– poszerzenie słownika dzieci o pojęcia związane z porą dnia i nocy

– zapoznanie z Układem Słonecznym, poznanie nazw planet

– nauka piosenki „Lot kosmiczny”, zabawy rytmiczne

– kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głoski r w wyrazach.

– kształtowanie umiejętności klasyfikowani na podstawie dwóch cech

STYCZEŃ

 1. SKOK W NOWY ROK

utrwalanie nazw pór roku oraz poznawanie nazw miesięcy

poznanie zwyczajów związanych z nocą sylwestrową i witaniem nowego roku

kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej: wysłuchiwanie głoski w nagłosie [p]

utrwalanie pojęć dotyczących określania wieku, wysokości, wielkości itp. [najmłodszy – najstarszy; najniższy – najwyższy; najmniejszy – największy]

 1. WSZĘDZIE BIAŁO

poznanie zimowych zjawisk atmosferycznych

poznanie różnych stanów skupienia wody – przeprowadzanie eksperymentów

wykorzystywanie różnych technik plastycznych do stworzenia zimowej pracy plastycznej

tworzenie zbiorów czteroelementowych poprzez dokładanie i zabieranie elementów

 1. BABCIA I DZIADEK

rozwijanie umiejętności wypowiadania się przed grupą na temat czasu wolnego spędzanego z dziadkami i tradycjach rodzinnych

wykonanie prezentu dla babci i dziadka

nauka piosenki Babcia od bajek, dziadek od zagadek

kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej: wysłuchiwanie głoski w nagłosie [b]; wyszukiwanie głosek [p] i [b] w słyszanych słowach

klasyfikowanie przedmiotów wg dwóch cech

 1. ZIMOWE ZABAWY

nauka dobierania ubrań odpowiednich do pogody i pory roku

rozwijanie umiejętności wypowiedzi na przykładzie ulubionych zabaw i sportów zimowych

słuchowe różnicowanie w wyrazach głosek [s] i [sz]

poznanie liczebnika 5 w aspekcie głównym i porządkowym

Piosenka

Babcia od bajek, dziadek od zagadek

1.Moja babcia i mój dziadek
to wspaniali są dziadkowie.
 Dziadek mnóstwo zna zagadek,

babcia bajkę nam opowie.
 Bo na świecie nie znajdziecie takich bajek i zagadek,

jakie wnukom opowiada moja babcia i mój dziadek.
2.Poprosimy naszą babcię,
babciu z tajemniczą miną.
Opowiadaj naszą bajkę,

a za każdym razem inną.
Bo na świecie nie znajdziecie takich bajek i zagadek,

jakie wnukom opowiada moja babcia i mój dziadek.
3.Posadzimy teraz dziadka

na fotelu wiklinowym.
Dziadku powiedz nam zagadkę,
całkiem nową prosto z głowy.
Bo na świecie nie znajdziecie takich bajek i zagadek,

jakie wnukom opowiada moja babcia i mój dziadek.

GRUDZIEŃ

 1. ŚWIĄTECZNE POCZTÓWKI

– poszerzanie wiedzy dzieci na temat zawodów wykonywanych przez ludzi i atrybutów z nimi związanych: listonosz, górnik

– poznanie zwyczaju wysyłania pocztówek świątecznych

– rozwijanie umiejętności układania i opowiadania historyjki obrazkowej „Droga listu”

– ćwiczenie orientacji w schemacie ciała: strona prawa, lewa

 1. CIEPŁO I MIŁO

–  poszerzanie wiedzy dzieci na temat zawodów wykonywanych przez ludzi i atrybutów z nimi związanych: krawcowa

– kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej: wysłuchiwanie głoski w nagłosie: [i]

– rozwijanie umiejętności klasyfikowania wg określonego kryterium np. ubrania na określoną porę roku

– poznanie znaczenia słońca, wody i wiatru w przyrodzie

 1. SPOTKANIE PRZY WIGILIJNYM STOLE

 – poszerzanie wiedzy dzieci na temat tradycji obchodzenia Bożego Narodzenia w Polsce;

–  nauka śpiewania kolęd i pastorałek „Pójdźmy wszyscy do stajenki”, „Gore gwiazda Jezusowi”

– tworzenie zbiorów równolicznych

– wykorzystanie techniki plastycznej origami do wykonania ozdób choinkowych

 1. ZWIERZĘTA ZIMĄ

– poszerzenie wiedzy dzieci na temat sposobów zwierząt na przetrwanie zimy

– rozpoznawanie i podawanie nazw ptaków zimujących w Polsce: gil, sikorka

– kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej: wysłuchiwanie głoski w nagłosie: [u]

Piosenki

*„Już blisko kolęda”

Gdy w pokoju wyrośnie choinka,
Łańcuszkami, bombkami zaświeci.

Ref.:
To znaczy, że już Święta,
Że już blisko kolęda,
Że Mikołaj przyjedzie do dzieci.
Hej kolęda, kolęda.

Gdy opłatek już leży na stole,
Pierwsza gwiazdka zabłyśnie na niebie.

To znaczy, że już Święta,
Że już blisko kolęda,
Że Mikołaj przyjedzie do Ciebie.
Hej kolęda, kolęda.

Gdy upieką się słodkie makowce
I głos dzwonka z daleka zawoła.

To znaczy, że już Święta,
Że już blisko kolęda,
I za drzwiami już stoi Mikołaj.
Hej kolęda, kolęda

*„Wesoła choinka”

Na gałązce choinkowej wiszą dwa jabłuszka
Przy jabłuszku pierwszym pajac,
przy drugim kaczuszka
Pajac biały jest jak piekarz,
mąkę ma na brodzie
A kaczuszka złota,
jakby kąpała się w miodzie.

Choinka, choinka, wesoła choinka!

LISTOPAD

 1. W krainie bajek
 2. Na starej fotografii
 3. Jesienna muzyka
 4. Mali artyści
 • rozwijanie zainteresowań bajkami i baśniami;
 • rozwijanie wyobraźni oraz inspirowanie do wyrażania treści w formie ekspresji ruchowej i plastycznej
 • kształtowanie umiejętności wypowiadania się
 • zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku
 • wprowadzenie wzoru graficznego liczby 2
 • rozwijanie umiejętności przeliczania i porządkowania zbiorów
 • rozwijanie umiejętności dodawania podczas zabaw z kostką
 • rozwijanie analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głosek: e, t, d, i
 • kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich
 • umiejętność globalnego czytania wyrazów: ekran, tamburyn, deska, igła
 • nauka piosenek i pląsów
 • wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno – rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom

PAŹDZIERNIK

TEMATY:

1. W zdrowym ciele zdrowy duch

2. Jesienią w parku

3. Jesienią w lesie

4. Przygotowania do zimy

Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: lekarz.

Odbieranie otaczającego świata poprzez różne zmysły.

Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią – w parku, w lesie, w gospodarstwie domowym.

Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.

Wprowadzenie wzoru graficznego liczby 1.

Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.

Kształtowanie umiejętności rozróżniania i podawania nazw podstawowych figur geometrycznych.

Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: aparat, las, mama.

Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głosek a, l, m w wyrazach.

Nauka piosenek i pląsów.

Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

WRZESIEŃ

 • W przedszkolu
 • Integracja z grupą rówieśniczą;
 • Ustalenie i przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu;
 • Poznawanie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw;
 • Rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała;
 • Moja miejscowość
 • Rozwijanie umiejętności słuchania z zrozumieniem;
 • Rozwijanie umiejętności analizy wyrazowej i sylabowej;
 • Poznawanie podstawowych zasad ruchu drogowego;
 • Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe;
 • Poznanie numerów alarmowych do tych instytucji;
 • Ja, ty i środowisko
 • Poznanie budowy własnego ciała, nazywanie poszczególnych części ciała;
 • Poznanie zmysłów, jakimi odbieramy otaczający nas świat;
 • Rozwijanie orientacji w schemacie ciała;
 • Doskonalenie percepcji wzrokowej;
 • Dary jesieni na talerzu
 • Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią;
 • Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią w sadzie;
 • Kształtowanie umiejętności nazywania prac w sadzie;
 • Kształtowanie umiejętności nazywania prac w ogródkach warzywnych lub na polach jesienią;
 • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głoski o w wyrazach.