Zamierzenia grupa VII

MAJ 2022

MOJA OJCZYZNA

 • poznawanie historii powstania Warszawy,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • rozwijanie aktywności twórczej podczas zajęć plastycznych
 • porównywanie ilości płynów w dwóch różnych butelkach za pomocą wspólnej miary, poznawanie miary płynów,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych, kształtowanie poczucia rytmu z wykorzystaniem piosenki pt. ”Syrenka”,
 • zapoznanie z wyglądem mapy Polski, nazwami miast, głównych rzek Polski,
 • zapoznanie z nazwami państw należących do UE, mapą Europy,
 • zachęcanie do przygotowywania prostych posiłków,
 • określanie, jakie produkty potrzebne są do wykonania pizzy- wspólne pieczenie
 • zapoznanie z Hansem Christianem Andersenem – duńskim pisarzem

MOJA MIEJSCOWOŚĆ, MÓJ REGION

 • rozwijanie mowy, wypowiedzi własne dzieci jak i na określony temat
 • wskazywanie różnic między miastem a wsią,
 • obserwowanie zmian, jakie zaszły w najbliższej okolicy,
 • poznawanie nazw pobliskich ulic- spacer po okolicy
 • rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 10,
 • przedstawianie działań w zapisie,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych, kształtowanie poczucia rytmu, nauka piosenki pt. „Najpiękniejsze miejsce świata”
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • zapoznanie z herbem swojej miejscowości,
 • zapoznanie z wyrobami rękodzielnictwa,
 • poznawanie nazw wybranych ginących zawodów,
 • kształtowanie poczucia przynależności narodowej

ŁĄKA W MAJU

 • zapoznanie ze zwierzętami żyjącymi na łące oraz z rosnącymi tam roślinami,
 • rozwijanie ogólnej sprawności manualnej,
 • dostrzeganie piękna majowej przyrody- obserwacje z lupą,
 • zapoznanie z sześcianem,
 • rozwijanie umiejętności szeregowania,
 • rozwijanie sprawności fizycznej, zabawy ruchowe w sali i na dworze,
 • reagowanie na ustalone hasła i sygnały muzyczne,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych, nauka piosenki pt. „Wiosna na łące”
 • poznawanie budowy biedronki,
 • obserwowanie roślin i zwierząt w naturalnym środowisku,
 • zabawy na świeżym powietrzu, spacery po okolicy,
 • rozwijanie zainteresowania przyrodą,
 • poznawanie nazw wybranych roślin zielnych np. mięta

ŚWIĘTO RODZICÓW

 • rozwijanie mowy, rozmowy na temat zawodów rodziców,
 • rozwijanie pamięci- nauka wiersza Agaty Widzowskiej pt. „Dla mamy i taty”,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • określanie wzrostu dzieci, porównywanie wzrostu miedzy dziećmi,
 • rozwijanie sprawności fizycznej zabawy ruchowe, muzyczno-ruchowe,
 • kształtowanie poczucia rytmu, nauka piosenki pt. „Moja wesoła rodzinka”,
 • „Mój Tata”,
 • rozwijanie umiejętności wykonywania pracy według instrukcji,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • zachęcanie do sprawiania przyjemności bliskim- wykonanie laurek,
 • zachęcanie do wspólnej zabawy z rodzicami- spotkanie z Rodzicami

KWIECIEŃ 2022

Tematy

 1. Wiosenne powroty
 2. Wielkanoc
 3. Wiosna na wsi
 4. Dbamy o przyrodę

Ogólne cele

 • poznawanie nazw ptaków,
 • rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej słów,
 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,
 • układanie działań do podanych zadań,
 • utrwalanie cech ptasich na podstawie wilgi,
 • zapoznanie z wyglądem szpaka,
 • odkrywanie litery  j, f, ż, h : małej o wielkiej, drukowan4ej i pisanej. Układanie schematów i modeli słów: jajko, Jagoda,  farba, Franek,  żubry, Żaneta, hamak, Hubert,
 • poznawanie zwyczajów wielkanocnych,
 • poznawanie różnych pisanek oraz ciekawostek na ich temat
 • poznawanie budowy, właściwości i sposobów wykorzystania jajka,
 • poznawanie zwierząt z wiejskiego podwórka,
 • rozwijanie umiejętności mierzenia. Mierzenie długości stopami, krokami,
 • poznawanie produktów otrzymywanych od zwierząt z wiejskiego podwórka,
 • poznawanie narzędzi ogrodniczych potrzebnych na wsi i ich zastosowania,
 • kształtowanie postaw proekologicznych,
 • rozwijanie umiejętności przeliczania i klasyfikowania,
 • ćwiczenia koordynacji słuchowo-ruchowej,
 • zachęcanie do segregowania śmieci,
 • zakładanie hodowli według instrukcji rysunkowej,
 • wyrabianie u dzieci opiekuńczego stosunku do roślin, zachęcenie do dbania o swoje najbliższe środowisko

MARZEC 2022

ZWIERZĘTA Z DŻUNGLI  I SAWANNY

 • zapoznanie, nazywanie i utrwalenie wybranych zwierząt egzotycznych,
 • rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej słów o prostej budowie fonetycznej,
 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter, wprowadzenie litery z,Z na podstawie wyrazu zebra
 • ćw. na dodawanie i odejmowanie w zakresie dziesięciu,
 • rozwijanie sprawności fizycznej ,
 • kształtowanie poczucia rytmu, nauka słów melodii piosenki pt. ”Dżungla”
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • rozwijanie spostrzegania: słuchowego, wzrokowego,
 • rozwijanie mowy i myślenia przyczynowo- skutkowego,

ZWIERZĘTA NASZYCH PÓL I LASÓW

 • zwracanie uwagi dzieci na nienawiązywanie kontaktów z obcymi osobami,
 • rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej,
 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter: małych i wielkich, wprowadzenie litery u, U na przykładzie wyrazu ul, Ula
 • określanie tempa poruszania się zwierząt,
 • rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych, nauka słów i melodii piosenki pt. ”Zające”
 • rozwijanie sprawności ruchowej, manualnej
 • poznawanie przedstawicieli zwierząt żyjących na polu oraz przedstawicieli zwierząt żyjących w lesie np. poznanie zwyczajów sowy, zachowania się wybranych zwierząt
 • poznawanie właściwości fizycznych powietrza, pojęcia gazu
 • przybliżanie wiadomości o życiu mrówek

MARCOWA POGODA

 • rozwijanie mowy- swobodne wypowiedzi dzieci lub na określony temat
 • poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla przedwiośnia,
 • dokonywanie analizy i syntezy słów,
 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter, wprowadzenie litery c, C na przykładzie wyrazu cebula
 • wskazywanie różnic pomiędzy kulą a kołem,
 • reagowanie na ustalone hasła i sygnały,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych na podst. piosenki „Marcowi przyjaciele”,
 • rozwijanie sprawności manualnej, grafomotorycznej
 • dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie- spacery,
 • obserwowanie pogody i zaznaczanie jej elementów każdego dnia- kalendarz pogody,
 • utrwalanie nazw dni tygodnia, miesięcy , pór roku,
 • określanie znaczenia wody w życiu człowieka, zapoznanie i omówienie zjawisk skraplania i parowania,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,

WIOSENNE PRZEBUDZENIE

 • rozwijanie mowy,
 • rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słów,
 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter, wprowadzenie litery ł, Ł na podstawie wyrazu łata,
 • przeliczanie w zakresie 10,
 • poznawanie nazw mieszkańców łąki,
 • kształtowanie poczucia rytmu w metrum trójdzielnym, nauka piosenki pt. „Wiosenne buziaki”
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • poznawanie budowy motyla,
 • poznawanie przyczyn ochrony roślin,
 • integracja dzieci podczas powitania wiosny,
 • poznawanie zwyczajów związanych z pożegnaniem zimy i powitaniem wiosny,
 • poznanie oznak wiosny np. długość dnia, budzenie się przyrody, przyloty ptaków, ocieplenie itp.

PORZĄDKI W OGRODZIE

 • doskonalenie umiejętności słuchania tekstu i wypowiadania się na temat jego treści;
 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter ,wprowadzenie litery W,w na przykładzie wyrazu waga ;
 •  kształtowanie postawy proekologicznej – zakładanie przedszkolnej uprawy roślin;
 • rozwijanie kompetencji matematycznych przez porządkowanie obiektów według określonych cech; rozwijanie umiejętności wykonywania prac przestrzennych;
 • kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej do piosenki pt. „Marzec czarodziej”
 •  rozwijanie umiejętności obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie;  doskonalenie umiejętności arytmetycznych przez ćwiczenie zapisu dodawania i odejmowania poznanych cyfr;

LUTY 2022

TEMATY KOMPLEKSOWE:

 1. Projekt edukacyjny „W 5 dni dookoła świata”
 2. Muzyka wokół nas
 3. Baśnie, bajki i bajeczki
 4. Nie jesteśmy sami w kosmosie

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

 • wprowadzenie litery g,w,p na podstawie słów garnek, waga, planeta,
 • rozwijanie mowy,
 • dostrzeganie piękna muzyki,
 • rozwijanie analizy i syntezy słuchowej,
 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • zapoznanie ze znakiem odejmowania,
 • utrwalenie nazw wybranych instrumentów muzycznych,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • zapoznanie z akordeonem,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 •  rozpoznawanie bohaterów znanych baśni,
 • utrwalanie znajomości poznanych figur geometrycznych,
 • określanie, dlaczego dany element należy do jednego zbioru i do drugiego zbioru,
 • zapoznanie ze zjawiskiem topnienia,
 • poznawanie substancji, które topnieją, rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego
 • zapoznanie z nazwami planet Układu Słonecznego,
 • wprowadzenie zapisu cyfrowego liczby 10,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • utrwalanie wiadomości na temat kosmosu, Układu Słonecznego,
 • przybliżenie postaci Mikołaja Kopernika.

STYCZEŃ 2022

MIJAJĄ DNI, MIESIĄCE, LATA

 • zapoznanie z różnymi rodzajami kalendarzy,
 • rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej,
 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter o,a,m,e,i,t,d,k,l,y,r; poznanie litery s,S na przykładzie wyrazu „ser”
 • poznawanie nazw miesięcy,
 • rozwijanie szybkości i zwinności,
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
 • rozwijanie reakcji na ustalony sygnał,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • utrwalanie oznak pór roku oraz poznanych nazw miesięcy
 • zachęcanie do zakładania hodowli roślin oraz obserwacji wzrostu na przykładzie – cebulki tulipana
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • nauka piosenki pt. ”Biegnie miesiąc za miesiącem”
 • rozwijanie sprawności fizycznej.

ZIMA I ZWIERZĘTA

 • poznawanie nazw ptaków zimujących w Polsce oraz cech wyglądu,
 • utrwalanie poznanych znaków matematycznych,
 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter, poznanie litery n,N na przykładzie wyrazu „narty”
 • rozwijanie orientacji przestrzennej,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 8,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • reagowanie ruchem na dźwięki o różnej wysokości ,nauka piosenki „Ptasi bar”
 • reagowanie na ustalone sygnały,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • rozwijanie wyobraźni,
 • utrwalanie wyglądu i nazw poznanych figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt
 • poznawanie zjawisk przyrody nieożywionej,
 • zachęcanie do podejmowania zabaw badawczych-zjawisko zamarzania,
 • utrwalanie nazw zwierząt leśnych,

BABCIA I DZIADEK

 • wzbudzanie szacunku dla osób starszych,
 • rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej,
 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter, poznanie litery b,B na przykładzie wyrazu „balon”
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • rozpoznawanie i nazywanie masek i strojów balowych,
 • utrwalanie poznanych zapisów cyfrowych liczb, poznanie zapisu cyfrowego liczby 9
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • umuzykalnianie dzieci, nauka piosenki pt. ”Wesoła para”
 • rozwijanie umiejętności wyrażania świata za pomocą komunikatów niewerbalnych,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • zachęcanie do sprawiania przyjemności dziadkom,
 • rozwijanie mowy i pamięci,
 • docenianie wpływu dziadka na wychowanie wnuków,
 • aktywne uczestniczenie w proponowanych zabawach,
 • obserwowanie swoich możliwości na tle innych.

PROJEKT: BEZPIECZEŃSTWO ZIMĄ

 • ustalanie zasad i miejsca bezpiecznej zabawy na śniegu i lodzie,
 • wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i rozsądku podczas zabaw zimowych,
 • zrozumienie przez dzieci konieczności wybierania bezpiecznych miejsc do zabawy,
 • zapoznanie z pracą ratownika medycznego, przybliżenie jego pracy i podstawowych form udzielania pierwszej pomocy,
 • odpowiadanie na zadane pytania, formułowanie własnych pytań, tworzenie siatki pytań do pojęcia bezpieczeństwo zimą,
 • poszerzanie wiadomości na temat bezpieczeństwa zimą i zasad bezpiecznej zabawy zimą,
 • zapoznanie z zimowymi sportami np.; saneczkarstwo, hokej, skoki, łyżwiarstwo
 • dostosowanie ubioru do warunków pogodowych,
 • rozwijanie umiejętności dodawania w zakresie 9,
 • odróżnianie bezpiecznych miejsc do zabaw zimowych od niebezpiecznych miejsc,
 • utrwalanie zasad bezpiecznego uczestniczenia w ruchu drogowym zimą,
 • uświadamianie dzieciom konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • utrwalanie zasad bezpiecznej zabawy warunkach zimowych,
 • rozwijanie umiejętności współpracy w zespole.

     

Grudzień 2021

Tematy kompleksowe:

 1. Jak wyglądał świat przed milionami lat
 2. Idzie zima z śniegiem
 3. Wszędzie biało
 4. Idą święta
 5. Projekt „Przyjaźń”

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

 • poznawanie wyglądu i nazw wybranych dinozaurów,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • rozwijanie orientacji przestrzennej,
 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych zapisów cyfrowych liczb,
 • rozwijanie sprawności fizycznych,
 • rozwijanie umiejętności obrazowania tekstu ruchem,
 • wykorzystywanie w pracy materiałów odpadowych,
 • poszerzanie wiadomości o produktach pochodzących z chemicznej obróbki węgla kamiennego,
 • odkrywanie litery l, y, r : małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. Układanie schematów i modeli słów: lalka, Lola, lody, rak, Romek,
 • zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 7,
 • zapoznanie z oznakami nowej pory roku,
 • rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej,
 • dostrzeganie cykliczności dni tygodnia,
 • wykonywanie uproszczonych kroków walca,
 • poznawanie nazw sportów zimowych,
 • badanie i określanie właściwości fizycznych śniegu,
 • ukazywanie niebezpieczeństw grożących podczas zabaw na śniegu
 • rozmowy na temat pochodzenia i kształtów płatków śniegu na podstawie ilustracji, obserwacji i wiedzy
 • „Mali naukowcy” – eksperymenty z wodą
 • zapoznanie z tradycjami związanymi ze świętami Bożego Narodzenia,
 • zapoznanie z tradycjami świątecznymi,
 • utrwalanie swojego adresu zamieszkania,
 • zapoznanie z pojęciem przyjaźń,
 • uświadamianie znaczenia przyjaźni w życiu człowieka,
 • kształtowanie umiejętności utrzymywania poprawnych kontaktów z rówieśnikami,
 • kształtowanie właściwych reakcji w sytuacjach trudnych – nieporozumieniach, konfliktach i sporach rówieśniczych,
 • integrowanie grupy i rozwijanie pozytywnych relacji rówieśniczych,
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji,
 • rozwijanie pracy w zespole oraz wyobraźni i ekspresji twórczej.

   

LISTOPAD 2021

MOJA RODZINA

 • budzenie szacunku dla rodziców za to, co dają dzieciom,
 • poznawanie litery i,I: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej na podst. wyrazu: igła; utrwalanie poznanych liter,
 • utrwalanie wyglądu i nazw poznanych figur: koło, kwadrat, prostokąt
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • poznawanie zapisu cyfrowego liczby 4,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych przy piosence „Moja mama”,
 • poznawanie właściwości magnetycznych magnesu,
 • budzenie zainteresowania przyrodą nieożywioną,
 • podawanie cech rodziców np. charakteru, wyglądu, ulubionej potrawy, wykonywanego zawodu,
 • uświadamianie, że zabawy dawne i obecne są bardzo podobne,

MÓJ DOM

 • rozwijanie umiejętności liczenia i szeregowania,
 • utrwalanie poznanych zapisów cyfrowych liczb, poznanie zapisu cyfrowego liczby 0 oraz liczby 5,
 • określanie miejsca spółgłoski t w słowie, zapoznanie z literą t,T: małą i wielką, drukowaną i pisaną na podst. wyrazu: tata,
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania,
 • dostrzeganie i kontynuowanie rytmu,
 • sprawne reagowanie na sygnały – słowne i muzyczne, nauka piosenki pt. ”Namaluję wielki dom”, rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • rozwijanie sprawności manualnych, ćwiczenia drobnych ruchów rąk,
 • poznawanie wiadomości o wybranych urządzeniach elektrycznych,
 • poznawanie zwyczajów kotów i psów,

MOJE PRAWA I OBOWIĄZKI

 • uświadamianie dzieciom ich praw oraz utrwalenie już poznanych,
 • utrwalanie poznanych liter, wprowadzenie litery d,D  na podst. wyrazu: dom
 • poznawanie cech trójkąta, utrwalanie wyglądu i nazw już poznanych figur: koło, kwadrat, prostokąt,
 • wprowadzenie znaków: równości, mniejszości, większości,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych przy piosence pt. ”Kundelek Felek”
 • zapoznanie z krokiem tańca – polonez,
 • przybliżanie zjawiska przewodnictwa cieplnego

MOJE ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

 • rozwijanie mowy, wypowiedzi dzieci na forum,
 • zachęcanie do zdrowego stylu życia np.: zdrowe żywienie, aktywność fizyczna,
 • utrwalanie już poznanych liter, wprowadzenie litery k,K na podst. wyrazu: kot
 • zachęcanie do dbania o czystość, zachęcanie do dbania o higienę jamy ustnej,
 • utrwalanie poznanych zapisów cyfrowych liczb 0,1,2,3,4,5 oraz poznanie zapisu cyfrowego liczby 6,
 • zachęcanie do wykonywania prostych potraw, przestrzeganie zasad higieny podczas wykonywania np. kanapek,
 • uwrażliwianie dzieci na sytuacje, które nie sprzyjają bezpieczeństwu,
 • uświadamianie konieczności szukania pomocy u lekarza w czasie choroby,

PAŹDZIERNIK 2021

Idzie jesień przez ogród i las

 •  rozpoznawanie drzew po ich liściach i owocach
 • poznawanie sposobów przechowywania owoców (mrożenie, suszenie, pasteryzowanie)
 • wyjaśnianie znaczenia słów owoce egzotyczne, podawanie ich przedstawicieli
 • nazywanie przetworów z owoców i warzyw (dżemy, kompoty, soki, sałatki, kiszonki), poznawanie sposobów ich robienia oraz wyjaśnianie potrzeby ich wykonywania
 • zwracanie uwagi na rolę owoców i warzyw w życiu ludzi i zwierząt (pożywienie, dekoracje, środek leczniczy)
 • wyodrębnianie zdań w wypowiedzi (liczenie zdań, układanie odpowiedniej liczby klocków itp.)
 • wyodrębnianie słów ze zdań – liczenie słów w zdaniach
 • wyodrębnianie sylab ze słów
 • czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).
 • poznawanie litery „O” – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. Wprowadzenie pojęć spółgłoska i samogłoska
 • odkrywanie zapisu cyfrowego liczb: 1 oraz 2
 • nauka słów oraz melodii piosenki „Zbieramy grzyby”

Idzie jesień do zwierząt

 • omawianie sposobów przygotowania się zwierząt do zimy: odloty ptaków, zasypianie, gromadzenie zapasów
 • odtwarzanie proponowanego rytmu za pomocą klocków, umownych symboli
 • rozpoznawanie wysłuchanych sylab, słów, głosek
 • wyodrębnianie głosek w nagłosie, wygłosie, śródgłosie
 • tworzenie zdań z określoną liczbą słów
 • odkrywanie litery „A” – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej
 • rozwijanie umiejętności liczenia
 • poznawanie zapisu cyfrowego liczby 3
 • utrwalanie nazw ptaków odlatujących do ciepłych krajów
 • usprawnianie logicznego myślenia za pomocą zabaw z kodowaniem

Co z czego otrzymujemy

 • analiza i synteza sylabowa nazw obrazków
 • wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie
 • budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania
 • wspólne przeprowadzanie eksperymentów; wyciąganie wniosków
 • poznawanie właściwości fizycznych: lodu, śniegu, wody, powietrza, piasku, gliny, węgla kamiennego i soli kamiennej
 • poznawanie etapów produkcji (np. papieru, chleba, cukru itp.) z wykorzystaniem filmu, Internetu
 • lepienie: z gliny, masy solnej, masy papierowej, plasteliny – usprawnianie motoryki małej
 • poznawanie litery „M” – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej
 • poznawanie sposobu otrzymywania sera oraz wełny
 • poznawanie zwierząt: owcy i barana
 • poznawanie sposobu otrzymywania papieru
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej

Idzie jesień z deszczem

 • obserwowanie zmian zachodzących późną jesienią (mgły, intensywne opady deszczu, silny wiatr, coraz krótsze dni, obniżanie się temperatury powietrza itp.)
 • rozpoznawanie różnych odgłosów, np.: przelewania wody, przesypywania różnych substancji
 • rozpoznawanie wysłuchanych sylab, słów, głosek
 • liczenie głosek
 • dostrzeganie zmian – odwracalnych i nieodwracalnych (np. pory roku, zepsute zabawki).
 • tworzenie słów (lub wyszukiwanie obrazów) zawierających daną sylabę na początku, na końcu lub w środku
 • układnie rymów do podanych słów
 • wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie
 • poznawanie kolorów tęczy poznawanie procesu obiegu wody w przyrodzie

WRZESIEŃ 2021

         TO JESTEM JA

 • zachęcanie do poznawania nowych kolegów i koleżanek z grupy, integracja grupy poprzez wspólne zabawy integracyjne
 • rozwijanie mowy w rozmowie swobodnej, na temat wysłuchanych opowiadań, wierszy, ćw. logopedycznych, rymowanek itp.
 • wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa dzieci poprzez poznawanie przedszkola i jego poszczególnych pomieszczeń ,
 • zwracanie uwagi na wygląd i wyposażenie przedszkola, bezpieczne korzystanie ze sprzętu i zabawek oraz jego szanowanie   
 • dostrzeganie podobieństw między dziećmi a ich rodzicami,
 • rozwijanie sprawności ruchowej poprzez wspólne zabawy w naszej sali, w sali gimnastycznej, na świeżym powietrzu, dbanie o bezpieczną i zgodną zabawę oraz odpowiednie korzystanie ze sprzętu ogrodowego
 • poznawanie ważniejszych regionów Polski- praca z mapą Polski wyodrębnienie jezior, gór Tatr, morza Bałtyckiego, ważnych miast
 • rozwijanie sprawności manualnych- malowanie farbami
 • umuzykalnianie dzieci- nauka słów i melodii piosenki pt. ”Czuję świat”,
 • poznawanie narządów zmysłów: wzroku, węchu, słuchu, czucia, smaku-zabawy sensoryczne,
 • utrwalanie i określanie nazw części ciała np. w zabawie ruchowej pt. „Głowa, ramiona, kolana, pięty..”
 • poznawanie różnych stanów emocjonalnych: złość, radość, gniew, smutek, strach, zadowolenie- zabawy z kostka mimiczną

MOJA GRUPA

 • rozwijanie mowy, kreatywności i orientacji przestrzennej- rozróżnianie prawej i lewej strony w schemacie swojego ciała ,
 • rozwijanie sprawności manualnej- wykorzystanie karty pracy w książce i w wyprawce,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • utrwalanie pojęć: przygrywka, zwrotka, refren na podst. piosenki pt.
 • „Dziękuję, proszę ,przepraszam”, nauka słów i melodii piosenki
 • umuzykalnianie dzieci: wystukiwanie rytmu, wspólny śpiew, grana na instrumentach, zabawy muzyczno-ruchowe,
 • dekodowanie obrazków –określanie, co oznaczają, wspólne tworzenie kontraktu grupowego „Kodeks grupy”, przygotowanie do nauki czytania-podział na sylaby, określanie pierwszej, środkowej, ostatniej głoski w nazwach obrazków np. las, dom, but ,
 • poznawanie innych niż dotychczas zasad zachowania się w grupie-wzbogacenie kodeksu grupy nowymi zasadami (burza mózgów),

MOJA DROGA DO PRZEDSZKOLA

 • poznawanie i utrwalanie zasad ruchu drogowego
 • rozpoznawanie pasów, sygnalizacji świetlnej,
 • zapoznanie z kołem,
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania na podstawie jednej cechy – wielkości,
 • rozwijanie sprawności fizycznej np.: ćw. porannych, ćw. gimnastycznych, zabawach ruchowych, muzyczno-ruchowych, zabaw na świeżym powietrzu
 • rozwijanie umiejętności wokalnych -nauka piosenki pt. ”Ruch uliczny”,
 • wyrabianie reakcji na przerwę w muzyce,
 • rozwijanie sprawności manualnych,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego- ćw. słuchowe,
 • zapoznanie z wybranymi znakami drogowymi,
 • rozwijanie mowy np. na podstawie wysłuchanego opowiadania,

IDZIE JESIEŃ… PRZEZ LAS, PARK

 • zapoznanie ze środowiskiem przyrodniczym – parkiem,
 • poznawanie oznak nowej pory roku –cech charakterystycznych jesieni,
 • rozwijanie mowy i pamięci-wspólna recytacja wiersza H. Zdzitowieckiej pt. ”Gdzie jesteś, jesieni”
 • utrwalanie oznak jesieni,
 • rozwijanie sprawności manualnej :rysowanie, lepienie, wycinanie, wydzieranie,
 • utrwalanie kolorów jesieni,
 • rozwijanie wyobraźni,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych, wspólny śpiew ,
 • obrazowanie tekstu piosenki pt. ”Idzie jesień poprzez świat” np. ruchem,
 • rozwijanie umiejętności liczenia z zastosowaniem liczebników głównych i liczebników porządkowych w zakresie sześciu,
 • poznawanie przedstawicieli grzybów: jadalnych i trujących,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,

CZERWIEC 2021

I. Dzień Dziecka

 • zapoznanie dzieci z uniwersalnymi prawami i obowiązkami dzieci na całym świecie; rozpoznawanie i identyfikowanie symboli graficznych; doskonalenie umiejętności przeliczania słów w zdaniach; doskonalenie umiejętności czytania;
 • wspomaganie rozwoju intelektualnego poprzez rozmowy i dyskusje dotyczące przestrzegania praw dzieci na całym świecie;
 • kształtowanie rozwoju poznawczego poprzez samodzielne wyszukiwanie informacji na temat różnic i podobieństw rówieśników w różnych krajach;
 • rozwijanie fantazji i wyobraźni; rozwijanie zdolności językowych poprzez tworzenie rymów do słów; doskonalenie umiejętności matematycznych poprzez rysowanie symetrycznych figur;
 • poszerzanie zasobu słownictwa, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej poprzez zabawy ruchowe, rozwijanie kompetencji społecznych;
 • rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez wprowadzenie znaku „–”;

II. Zwierzęta małe i duże

 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania kontynentów na mapie; tworzenie kolekcji zwierząt na podstawie mapy świata, rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez posługiwanie się modelami monet i banknotów;
 • wdrażanie do samodzielnego poszukiwania informacji o zwierzętach w różnych źródłach (książki, ilustracje, albumy); rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach; określanie głoski w nagłosie i wygłosie słów o prostej budowie fonetycznej;
 • poznanie zasad bezpiecznego poruszania się po lesie; wspomaganie rozwoju intelektualnego poprzez przyporządkowanie ilustracji usłyszanym dźwiękom;
 • utrwalenie zasad bezpieczeństwa podczas kontaktu z nieznajomymi zwierzętami; poszerzanie zasobu słownictwa o pojęcia związane z pierwszą pomocą;
 • rozwijanie kompetencji językowych poprzez wdrażanie do rozumienia żartów słownych i obrazkowych;

III. Lato

 • utrwalanie zasad bezpiecznego zachowania się podczas burzy, ćwiczenie umiejętności matematycznych poprzez odtwarzanie treści opowiadań ilustrowanych, wspomaganie rozwoju umysłowego poprzez eksperymentowanie, sprawdzanie i weryfikowanie hipotez;
 • wspomaganie rozwoju umysłowego poprzez eksperymentowanie, sprawdzanie i weryfikowanie hipotez; rozwijanie spostrzegania wzrokowego poprzez uzupełnianie ilustracji według podanego wzoru;
 • wspomaganie umiejętności matematycznych rytmicznych poprzez stosowanie nazw dni tygodnia; tworzenie kalendarza letniej pogody; doskonalenie umiejętności różnicowania samogłosek i spółgłosek;
 • kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez kontakt z dziełami malarskimi; doskonalenie umiejętności określania kierunków na kartce papieru; rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach;

IV. Wakacje

 • utrwalenie zasad bezpieczeństwa, w tym bezpiecznego poruszania się po szlakach turystycznych;
 • określanie głoski w nagłosie i wygłosie słów związanych z morzem, tworzenie łańcucha skojarzeń językowych;
 • utrwalenie zasad bezpiecznego zachowania się nad wodą, w lesie, w górach; wdrażanie do rozpoznawania symboli i znaków oraz podawania ich nazw;
 • przygotowanie do rozstania z przedszkolem i przedszkolnymi przyjaciółmi; wskazanie sposobów na podtrzymanie kontaktu z przyjaciółmi z grupy;
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej poprzez zabawy ruchowe; dzielenie się z innymi swoimi planami wakacyjnymi.

Kształtowanie pojęć matematycznych:

 • rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez wprowadzenie znaku „-‘’
 • rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez posługiwanie się modelami monet i banknotów
 • stosowanie nazw dni tygodnia, układanie kalendarzy, utrwalenie znajomości pór roku oraz miesięcy
 • kształtowanie umiejętności liczenia, utrwalanie poznanych cyfr
 • gromadzenie doświadczeń w zakresie grupowania obiektów, tworzenie kolekcji
 • odwzorowywanie kształtu poznanych figur • doskonalenie umiejętności określania kierunków na kartce papieru

MAJ 2021

1. W KRAINIE MUZYKI

 • wprowadzenie litery [h] na przykładzie słowa [harfa]
 • poznanie nazw instrumentów i wydawanych przez nich dźwięków
 • rozwijanie słuchu fonemowego poprzez tworzenie i odtwarzanie rytmów
 • rozwijanie wrażliwości muzycznej i wyobraźni podczas ilustrowania ruchem i obrazem utworów muzycznych
 • zapoznanie z trudnościami wynikającymi z uszkodzeń słuchu; poznanie profilaktyki słuchu
 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego podczas zabaw badawczych
 • kształtowanie umiejętności matematycznych poprzez tworzenie zbiorów wg określonych cech oraz kontynuowania rytmów

2. WRAŻENIA I UCZUCIA

 • doskonalenie umiejętności odróżniania emocji i podawania ich nazw, reagowania na nie
 • kształtowanie wrażliwości emocjonalnej, empatii, komunikacji interpersonalnej podczas zabaw dramowych
 • wdrażanie do odróżniania świata fikcji od rzeczywistości
 • kształtowanie odporności emocjonalnej podczas występowania przed publicznością oraz w sytuacjach wygranej i przegranej
 • wyrażanie swoich nastrojów za pomocą środków muzycznych i plastycznych

3. ŚWIĘTO MAMY I TATY

 • poszerzanie słownika czynnego i biernego o skojarzenia ze słowem mama
 • utrwalenie nazewnictwa związanego z relacjami w rodzinie: rodzice, rodzeństwo, dziadkowie, krewni, itp.
 • określanie głoski w nagłosie słów związanych z rodziną
 • rozwijanie wrażliwości emocjonalnej podczas obdarowywania innych
 • rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez utrwalenia orientacji w schemacie ciała, określania lewej i prawej strony w przestrzeni
 • utrwalanie umiejętności opisywania postaci słowami, ruchem, gestem
 • kształtowanie kompetencji językowych poprzez wypowiadanie się zdaniami złożonymi
 • rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez wyróżnianie elementów ilustracji z tła

4. DZIEŃ DZIECKA

 • zapoznanie z uniwersalnymi prawami i obowiązkami dzieci na całym świecie
 • doskonalenie umiejętności przeliczania słów w zdaniach
 • kształtowanie rozwoju poznawczego poprzez samodzielne wyszukiwanie informacji na temat różnic i podobieństw rówieśników w różnych krajach
 • rozwijanie zdolności językowych poprzez tworzenie rymów do słów
 • doskonalenie umiejętności matematycznych poprzez rysowanie symetrycznych figur
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej poprzez zabawy ruchowe dzieci z różnych stron świata
 • rozwijanie kompetencji społecznych podczas rozmów o marzeniach

KWIECIEŃ 2021         

I. Wielkanoc

 • kształtowanie odporności emocjonalnej przez swobodne wypowiedzi na forum grupy, zabawy teatralne i dramowe;
 • rozwijanie umiejętności matematycznych przez sprawdzanie objętości płynów;
 • zapoznanie z niektórymi elementami kultury regionalnej związanymi z Wielkanocą
 • rozwijanie umiejętności manualnych, teatralnych, muzycznych;
 • wdrażanie do podtrzymywania tradycji świątecznych;
 • kształtowanie poczucia rytmu;
 • utrwalenie informacji dotyczących tradycyjnych potraw wielkanocnych, doskonalenie umiejętności zachowania się przy stole;
 • kształtowanie zainteresowania kulturą polską.

II. Praca rolnika

 • doskonalenie zdolności poznawczych poprzez przyporządkowanie ilustracji do określonych dźwięków;
 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, przypomnienie cyklu rozwojowego roślin;
 • utrwalenie informacji o pochodzeniu produktów spożywczych;
 • rozwijanie zainteresowań technicznych;
 • utrwalenie wiedzy o przemienności pór roku i ich cechach charakterystycznych;
 • kształcenie zdolności poznawczych przez tworzenie i odtwarzanie rytmów wyrazowo- obrazkowych.

III. Dbamy o naszą planetę

 • wprowadzenie pojęć ekologia, ekologiczny;
 • wprowadzenie litery Z, z na podstawie wyrazu zegar, Zenek;
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za dobrostan naszej planety;
 • doskonalenie percepcji wzrokowej przez wyszukiwanie różnic pomiędzy obrazkami;
 • rozwijanie kompetencji językowych przez analizę i syntezę głosek w słowach;
 • utrwalenie informacji o sposobach segregowania odpadów;
 • rozbudzanie zainteresowań technicznych i konstrukcyjnych;
 • zapoznanie z odnawialnymi źródłami energii;
 • zapoznanie ze sposobem działania oczyszczalni ścieków i sortowni odpadów.

IV. Tajemnice książek

 • wprowadzenie litery F, f na podstawie wyrazu fotel, Franek;
 • kształtowanie odporności emocjonalnej poprzez wypowiadanie się na forum grupy;
 • rozwijanie kompetencji poznawczych i logicznego myślenia przez ukazanie procesu powstawania papieru;
 • wprowadzenie słownictwa określającego nazwy zawodów związanych z powstaniem książki: autor, redaktor, drukarz, wydawca itp.;
 • ukazanie różnic i podobieństw między biblioteką, a księgarnią;
 • rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach.

Kształtowanie pojęć matematycznych:

 • utrwalanie orientacji w schemacie ciała;
 • rozwijanie umiejętności przeliczania obiektów;
 • doskonalenie kompetencji matematycznych przez segregowanie i klasyfikowanie przedmiotów według wybranego kryterium- rodzaju, wielkości, koloru;
 • rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez sprawdzanie objętości płynów;
 • utrwalenie nazw dni tygodnia, pór roku;
 • doskonalenie umiejętności odtwarzania rytmów słuchowo-ruchowych.

LUTY 2021

I. Baśnie, bajki, legendy

 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat teatru; wzbogacanie słownictwa o wyrazy: kurtyna, widownia, scenografia, scena, marionetka, pantomima
 • wprowadzenie litery b na podstawie wyrazu balon
 • inspirowanie dzieci do formułowania dłuższych wypowiedzi;
 • poznawanie różnych rodzajów teatralnych lalek: kukiełki, marionetki, pacynki; rozwijanie kompetencji językowych przez analizę i syntezę głosek w słowach; uświadamianie czym różni się legenda od bajki i baśni;
 • rozwijanie umiejętności manualnych, teatralnych, muzycznych;
 • kształtowanie nawyków higienicznych, ogólnej sprawności fizycznej;

II. Bale, bale w karnawale

 • ćwiczenie pamięci słuchowej, rozwijanie postrzegania wzrokowego przez wyróżnianie i nazywanie elementów ilustracji;
 • wprowadzenie litery n na podstawie wyrazu noga
 • rozwijanie koordynacji ruchowej, wzrokowej, słuchowej w trakcie zabaw tanecznych oraz nauki podstawowych kroków wybranych tańców;
 • poszerzenie wiedzy o niektórych zwyczajach karnawałowych na świecie,
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej;
 • kształtowanie słuchu fonematycznego przez określanie głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie słów o prostej budowie fonetycznej;

III. W dawnych czasach

 • wspomaganie rozwoju intelektualnego i odporności emocjonalnej podczas rozgrywania gier planszowych;
 • poznanie wyglądu oraz zwyczajów jaskiniowców;
 • poszerzanie wiedzy o zasobach kryjącymi się pod ziemią (węgiel, bursztyn, sól);
 • wzbogacanie wiadomości na temat życia, wyglądu dinozaurów oraz ich otoczenia przyrodniczego;
 • wspomaganie rozwoju intelektualnego podczas samodzielnego eksperymentowania,
 • poszerzenie wiedzy o pracy archeologa i paleontologa;
 • doskonalenie umiejętności orientowania się na kartce papieru; rozwijanie pamięci wzrokowej;

IV. Wynalazki

 • rozwijanie zainteresowania wynalazkami technologicznymi;
 • wdrażanie do samodzielnej aktywności poznawczej;
 • doskonalenie umiejętności dokonywania analizy sylabowej;
 • rozwijanie słuchu fonematycznego przez słuchanie i identyfikowanie dźwięków z otoczenia;
 • utrwalenie nazw planet w Układzie Słonecznym;
 • wprowadzenie litery p na podstawie wyrazu pralka
 • pobudzanie kreatywnego myślenia i myślenia przyczynowo-skutkowego;
 • zachęcanie do eksperymentowania;
 • wdrażanie do systematycznego stosowania zabiegów higienicznych po zabawie i przed posiłkami.

Kształtowanie pojęć matematycznych:

 • utrwalanie orientacji w schemacie ciała;
 • rozwijanie umiejętności przeliczania obiektów;
 • doskonalenie kompetencji matematycznych przez segregowanie i klasyfikowanie przedmiotów według podanej cechy- rodzaju, wielkości, koloru;
 • wprowadzenie liczby 9, 10;
 • utrwalenie nazw dni tygodnia, pór roku;
 • wspomaganie rozwoju intelektualnego i odporności emocjonalnej podczas tworzenia i rozgrywania gier planszowych.
 • doskonalenie umiejętności odtwarzania rytmów słuchowo-ruchowych

STYCZEŃ 2021

1. WITAMY NOWY ROK

 • poznanie różnych sposobów odmierzania czasu
 • rozwijanie umiejętności działania zgodnie z instrukcją obrazkową
 • utrwalenie informacji o cykliczności pór roku, ich cechach charakterystycznych i zjawiskach występujących w ich trakcie
 • utrwalenie nazw dni tygodnia
 • wprowadzenie cyfry 7 w kontekście dni tygodnia
 • dzielenie pojawiających się w toku zajęć wyrazów na sylaby, a następnie na głoski
 • rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej podczas wskazywania różnic pomiędzy wyrazami
 • układanie zdań zawierających każdą z pór roku
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się takimi przyimkami, jak: przedwczoraj, wczoraj, dziś, jutro, pojutrze

2. CO MOŻNA ROBIĆ ZIMĄ?

 • przeprowadzanie eksperymentów ze śniegiem; próba wyjaśniania pochodzenia śniegu
 • dzielenie się spostrzeżeniami i własnymi doświadczeniami
 • zapoznanie ze zmiennymi właściwościami śniegu podczas eksperymentów i zabaw badawczych
 • wprowadzenie cyfry 8
 • obserwacja zwierząt w ogrodzie przedszkolnym i wyszukiwanie ich śladów
 • rozwijanie myślenia podczas prób rozpoznawania zwierząt i ludzi po ich śladach
 • wprowadzenie litery [u] na przykładzie wyrazu [ulica]

3. ŚWIĘTO BABCI I DZIADKA

 • poznanie wierszy i piosenek z babcią i dziadkiem w roli głównej
 • rozwijanie myślenia logicznego podczas prób określania jak wyglądali babcia i dziadek, gdy byli mali
 • poznanie zabaw i bajek z czasów dzieciństwa babci i dziadka
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na forum grupy (co najbardziej lubię robić z babcią i dziadkiem)
 • dzielenie się wspomnieniami o swoich dziadkach
 • samodzielne wykonanie prezentu dla dziadków

4. ZIMOWE MISTRZOSTWA SPORTOWE

 • poznanie zimowych zabaw i sportów
 • rozwijanie sprawności ruchowej podczas udziału w zabawach ruchowych
 • poznanie polskich mistrzów sportów zimowych
 • rozwijanie umiejętności przeżywania emocji podczas wygranej i przegranej
 • doskonalenie analizy i syntezy sylabowej i głoskowej; wysłuchiwanie głosek na początku i na końcu wyrazów
 • wprowadzenie litery [s] na przykładzie wyrazu [sanki]
 • wprowadzenie cyfry 9
 • rozwijanie umiejętności współpracy i stosowania zasad fair play podczas zawodów grupowych

GRUDZIEŃ 2020 

I. Grudniowe życzenia

 • Swobodne wypowiadanie się na temat swoich pragnień i marzeń; rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej;
 • doskonalenie umiejętności ilustrowania ruchem opowieści; odczytywanie charakterystycznych punktów na mapie – wskazywanie miejsca zamieszkania Mikołaja; rozpoznawanie, identyfikowanie i nazywanie określonych symboli;
 • wprowadzenie litery K, k na przykładzie wyrazu koperta, pisanie kartki pocztowej;
 • utrwalenie zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z różnych sprzętów;
 • kształtowanie umiejętności interpersonalnych; rozwijanie umiejętności obdarowywania innych i przyjmowania prezentów, stosowanie zwrotów grzecznościowych;

II. Kim będę, gdy dorosnę?

 • utrwalanie informacji o pochodzeniu różnych produktów, które jemy;
 • eksperymentowanie rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, wyrażanie emocji za pomocą środków pozawerbalnych; wyróżnianie i nazywanie elementów otoczenia; wprowadzenie litery R, r;
 • wprowadzenie informacji dotyczących architektury i budownictwa mieszkaniowego, dzielenie się wiedzą; utrwalenie informacji na temat zasad bezpieczeństwa podczas prac budowlanych;
 • wypowiadanie się na temat zawodów swoich rodziców i dziadków, tworzenie wspólnych doświadczeń; rozwijanie kompetencji językowych poprzez określanie głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie słów o prostej budowie fonetycznej;

III. Świąteczne porządki

 • doskonalenie umiejętności budowania wypowiedzi zawierającej określone słowo dotyczące porządków; rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez tworzenie zbiorów obiektów związanych z porządkami (według określonych 2–3 cech); ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej;
 • poznanie ozdób świątecznych charakterystycznych dla wybranych regionów Polski m.in. Mazowsza, Podkarpacia, Kaszub; doskonalenie umiejętności wskazywania niektórych miast i regionów na mapie Polski; rozwijanie samodzielności i umiejętności sprawdzania własnej pracy;
 • doskonalenie nawyków kulturalnego zachowania się przy stole i zasad podejmowania gości;
 • rozwijanie kompetencji językowych dzieci poprzez wypowiedzi inspirowane tekstem literackim i obrazem; wprowadzenie litery L, l na przykładzie wyrazu lalka;
 • wyróżnianie i nazywanie elementów ilustracji i obrazów; pobudzanie do kreatywnego myślenia, rozwijanie wyobraźni;

IV. Świąteczne tradycje

 • zapoznanie dzieci z tradycjami i zwyczajami związanymi z obchodami świąt Bożego Narodzenia w wybranych regionach Polski m.in. na Mazowszu, Podkarpaciu, Kaszubach; rozwijanie kompetencji językowych poprzez rozwijanie słownika czynnego (wymienianie charakterystycznych zwyczajów związanych z obchodami świąt Bożego Narodzenia);
 • zapoznanie dzieci z tradycjami i zwyczajami związanymi z obchodami świąt Bożego Narodzenia w wybranych krajach na świecie (mi. in. Meksyk, Wielka Brytania); określanie różnic i podobieństw dotyczących obchodów świąt Bożego Narodzenia w wybranych krajach i w Polsce;
 • umacnianie poczucia przynależności do rodziny;
 • zapoznanie z tradycjami i zwyczajami związanymi z obchodami świąt Bożego Narodzenia w Polsce; kultywowanie tradycji śpiewania kolęd; poszerzanie wiedzy o kulturze muzycznej różnych regionów Polski;
 • zapoznanie z tradycjami i zwyczajami związanymi z obchodami świąt Bożego Narodzenia w Polsce; kształtowanie odporności emocjonalnej poprzez udział w przedstawieniu przed publicznością; rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach

Kształtowanie pojęć matematycznych:

 • wprowadzenie liczby i cyfry 6 w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym
 • rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez nazywanie kierunków na kartce papieru
 • podejmowanie czynności dodawania i odejmowania w codziennych sytuacjach
 • stosowanie liczebników porządkowych
 • klasyfikowanie obiektów wg ich przeznaczenia i ciężaru
 • mierzenie długości ubrań i tkanin stopą, krokami, dłonią itp.
 • tworzenie zbiorów obiektów związanych z porządkami; wg określonych 2,3- cech
 • wprowadzenie liczby i cyfry 7 w aspekcie kardynalnym, porządkowym, miarowym
 • stosowanie pojęć: wcześniej, później, teraz

LISTOPAD 2020

1. JESIENNA POGODA

 • wprowadzenie litery [t] na przykładzie wyrazu [termometr]
 • poznanie cyklu dnia i nocy; poszerzenie wiedzy dzieci na temat obiegowego ruchu ziemi
 • przeprowadzenie eksperymentów badawczych z wodą
 • rozwijanie myślenia operacyjnego podczas badania stałości objętości płynów
 • wprowadzenie cyfry 3
 • utrwalanie pojęć związanych ze zmianami pogody w cyklu pór roku
 • prowadzenie zapisu obserwacji zjawisk atmosferycznych

2. ZWIERZĘTA DOMOWE

 • wprowadzenie litery [d] na przykładzie wyrazu [deska]
 • wprowadzenie cyfry 4
 • samodzielnie wyszukiwanie informacji o zwierzętach domowych z różnych źródeł
 • utrwalenie informacji dotyczących opieki nad zwierzętami domowymi
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na podany temat
 • poznanie specyfiki pracy weterynarza
 • układanie i odczytywanie sylab z poznanych liter [o, a, i, t, d, m]
 • tworzenie i nazywanie zbiorów obiektów; klasyfikowanie zwierząt

3. ZIMNO, CORAZ ZIMNIEJ

 • wprowadzenie litery [y] na przykładzie wyrazu [buty]
 • poznanie zmian zachodzących w przyrodzie na przełomie jesieni i zimy i ich skutków dla zwierząt
 • poznanie zasad bezpiecznego dokarmiania zwierząt zimą
 • utrwalenie nazw ptaków odlatujących zimą z Polski i tych, które przylatują na zimę
 • nauka odczytywania map i odszukiwania na nich wybranych punktów
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi
 • wprowadzenie cyfry 5
 • rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez wskazywanie podobieństw i różnic między obrazkami a wyrazami

4. NECIO, POZNAJEMY INTERNET

 • wprowadzenie litery [m] na przykładzie wyrazu [mapa]
 • poznanie czym jest internet i do czego służy
 • uświadomienie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu
 • poznanie zagrożeń, jakie niesie ze sobą korzystanie z urządzeń ekranowych i internetu
 • uwrażliwienie na konieczność zgłaszania niepokojących sytuacji dorosłym, zaufanym osobom
 • uświadomienie czym jest dobra i zła tajemnica i czym się od siebie różnią

poznanie sposobów radzenia sobie z zagrożeniami w sieci

PAŹDZIERNIK 2020

I. Dary jesieni:

 • Rozróżnianie i nazywanie warzyw rosnących w Polsce i w innych regionach świata
 • Ćwiczenie umiejętności określania głoski w nagłosie nazw niektórych warzyw oraz liczenia głosek w słowach
 • Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania owoców krajowych i egzotycznych
 • Doskonalenie umiejętności globalnego czytania
 • Utrwalenie zasad bezpiecznego grzybobrania, odróżnianie grzybów jadalnych i niejadalnych; zapoznanie ze skutkami spożywania nieznanych, trujących grzybów
 • Wielozmysłowe rozpoznawanie niektórych darów jesieni, poznanie ich zastosowania
 • Doskonalenie kompetencji językowych poprzez tworzenie rymów

II. Dbamy o zdrowie:

 • Utrwalenie zasad zdrowego żywienia
 • Kształtowanie umiejętności rozróżniania produktów zdrowych od  niezdrowych
 • Wprowadzenie pojęcia zdrowy styl życia, promowanie zdrowego stylu życia
 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowej poprzez zabawy ruchowe
 • Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie i samopoczucie
 • Praktyczne nauka prawidłowych nawyków higienicznych
 • Rozwijanie ogólnej sprawności dzieci poprzez udział w zabawach ruchowych
 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na podany temat

III. Jesienią w parku i w lesie:

 • Utrwalenie informacji dotyczących zmian zachodzących jesienią w przyrodzie
 • Rozwijanie umiejętności czytania metodą globalną
 • Utrwalenie zasad bezpiecznego zachowania się podczas spaceru w parku i lesie
 • Doskonalenie wrażliwości estetycznej
 • Poszerzanie słownika czynnego dzieci poprzez tworzenie wyrazów pochodnych
 • Zachęcanie do aktywności ruchowej podczas zabaw na świeżym powietrzu
 • Rozwijanie wrażliwości na problemy ludzi i zwierząt

IV. Zabawy na jesienne wieczory:

 • Wdrażanie dzieci do odróżniania elementów świata fikcji od rzeczywistości
 • Wyrażanie emocji za pomocą muzyki i tańca
 • Przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw ruchowych
 • Wdrażanie dzieci do odróżniania elementów świata mediów od rzeczywistości
 • Utrwalenie wiedzy o zawodach ludzi związanych z pracą w teatrze: aktor, sufler, scenograf, reżyser itp.
 • Doskonalenie umiejętności społecznych poprzez zabawy teatralne i dramowe
 • Rozwiązywanie i układanie zagadek słownych, żartów językowych

Kształtowanie pojęć matematycznych:

 • kształtowanie umiejętności przeliczania obiektów i rozdawania po tyle samo
 • wprowadzenie pojęć waga, ważenie
 • wprowadzenie cyfry 2
 • rozwijanie umiejętności różnicowania wielkości obiektów
 • rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez rozpoznawanie niektórych monet i banknotów
 • kontynuowanie rytmów 3- elementowych
 • utrwalanie stronności ciała, nazywanie kierunków na lewo, na prawo

WRZESIEŃ 2020

1. W PRZEDSZKOLU

 • utrwalenie zasad bezpieczeństwa sanitarnego i higieny osobistej
 • wprowadzenie zasad obowiązujących w grupie Skrzaty
 • rozwijanie orientacji w przestrzeni podczas poruszania się zgodnie z instrukcją
 • rozpoznawanie zapisu swojego imienia i imion koleżanek i kolegów z grupy (czytanie globalne)
 • integracja grupy przedszkolnej poprzez wspólne zabawy ruchowe
 • nauka piosenki przewodniej Plac zabaw

2. WAKACYJNE WSPOMNIENIA

 • poznanie charakterystycznych cech lata
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na forum grupy (prezentowanie pamiątek z wakacji)
 • poszerzanie wiedzy na temat regionów Polski i świata
 • klasyfikowanie przedmiotów wg dwóch cech
 • nauka wyszukiwania informacji w różnych źródłach (książki, albumy, czasopisma)

3. JESTEŚMY BEZPIECZNI

 • poznanie liczby i cyfry 0
 • rozwijanie słownika czynnego poprzez tworzenie pojęć ogólnych, synonimów, rymów
 • ćwiczenia percepcji wzrokowej: rozpoznawanie i identyfikowanie symboli; różnicowanie podobnych do siebie kształtów liter
 • utrwalenie zasad bezpiecznego zachowania się podczas zabaw w sali, na placu zabaw, w kontaktach z innymi
 • utrwalenie numerów alarmowych i sposobu korzystania z nich;

4. DBAM O SIEBIE I ŚRODOWISKO

 • wprowadzenie litery [o] na przykładzie wyrazu „okulary”
 • utrwalanie schematu ciała, określanie prawej i lewej strony ciała
 • kształtowanie zachowań profilaktycznych dotyczących higieny osobistej
 • nauka dokonywania analizy zdań
 • poznanie liczby i cyfry 1 w aspekcie głównym i porządkowym

WYDARZENIA:

15.09 – dzień kropki

20.09 – dzień przedszkolaka

MAJ

1. JAK POWSTAJE KSIĄŻKA

 • Czerpanie radości z podpowiedzi, rozwiązywania problemów i porad płynących ze słowa pisanego
 • Poszerzanie czynnego słownika dziecka o wyrazy :grafik, ilustrator,drukarz.
 • Nauka piosenki pt.”W Bibliotece”
 • Rozwijanie myślenia twórczego poprzez rozwiązywanie zagadek o bohaterach dziecięcych bajek.
 • Rozwijanie poczucia szacunku do książek, szanowania i dbania o nie
 • Kształtowanie odporności emocjonalnej w rodzinnych grach planszowych

2. NA ŁĄCE

 • Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: łapa.
 • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głoski”ł”w wyrazach np. łapa, łopata.
 • Nauka piosenki pt. „Łąka”.
 • Zachęcanie do prowadzenia obserwacji i wyciągania wniosków na ich podstawie.
 • Rozwiązywanie zagadek o mieszkańcach łąki.
 • Odbieranie otaczającego nas świata poprzez różne zmysły np. odgłosy przyrody.
 • Poszerzanie czynnego słownika dziecka o zjawiska świata zwierząt.
 • Ustalenie chronologii zdarzeń -historyjki obrazkowe i następstw czasowych.

3. MAMA I TATA

 • Aktywne włączanie dzieci w przygotowania do rodzinnego święta, budzenie szacunku i więzi.
 • Czerpanie radości ze wspólnej zabawy w domach, bliskości i dawania poczucia bezpieczeństwa dzieciom.
 • Rozwijanie umiejętności różnicowania i podawania nazw kierunków w przestrzeni i na kartce.
 • Utrwalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej wyrazów.
 • Utrwalenie znajomości figur geometrycznych.
 • Nauka piosenki pt „Wesoła rodzinka”.

4. ZWIERZĘTA

 • Uświadomienie niebezpieczeństwa wynikającego ze spotkania z nieznajomym zwierzęciem.
 • Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: weterynarz.
 • Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.
 • Wprowadzenie liczebnika głównego i porządkowego 9 oraz pojęcia zero (nic).
 • Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazu: zebra.
 • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głoski „z” w wyrazach zebra, zegar.
 • Kształtowanie percepcji wzrokowej – odszukiwanie elementów na obrazku, układanie symboli według wzoru i z pamięci – przygotowanie do czytania i pisania.
 • Nauka piosenki pt. ”Kundel bury”.

KWIECIEŃ

PRACA ROLNIKA

 • Poznanie pracy rolnika
 • Rozszerzanie słownika czynnego dziecka o wyrazy nazwy rolniczych i zwierząt hodowlanych.
 • Poznanie etapów powstawania chleba.
 • Poznanie zwyczajów związanych z dniem Prima aprilis.
 • Rozwijanie sprawności grafomotorycznej.

ŚWIĘTA WIELKANOCNE

 • Poznanie zwyczajów związanych ze świętami Wielkanocnymi.
 • Wzbogacanie słownika czynnego dziecka o symbole świąt wielkanocnych.
 • Zachęcanie do tworzenia własnych kompozycji i prac plastycznych.
 • Doskonalenie sprawności manualnej- wykonanie pisanki.
 • Ćwiczenie relaksacyjne- masaż, rozwijanie twórczej wyobraźni.
 • Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania.

CIEKAWOSTKI WIOSENNE

 • wzbogacenie wiedzy przyrodniczej  na temat: bociana, żaby, biedronki i łabędzia
 • rozwijanie pomysłowości i twórczości dziecka, podczas wykonywania prac plastycznych
 • wspieranie rozwoju motoryki małej

CHRONIMY ŚRODOWISKO

 • propagowanie postawy proekologicznej
 • poznawanie pojęć związanych z ekologią: recykling, segregacja śmieci, środowisko przyrodnicze, fauna, flora
 • poznanie obrazu graficznego litery ,,W, w’’
 • nauka słów i melodii piosenki ,,Duszki leśne”
 • poszerzenie zainteresowań dotyczących pozyskiwania energii  w sposób ekologiczny

KTO TY JESTEŚ

 • kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich
 • kształtowanie umiejętności globalnego czytania wyrazów: godło, flaga
 • poznanie obrazu graficznego litery ,,F,f’’ – doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania. Posługiwanie się liczebnikami porządkowymi i głównymi.

MARZEC

 1. OZNAKI WIOSNY

Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas wczesnej wiosny oraz samodzielności tej czynności podczas ubierania się i rozbierania w szatni

Zabawy słuchowe- tropimy głoskę „g”, wyjaśnienie przysłowia „W marcu jak w garncu”

Uświadamianie następstwa dni tygodnia, utrwalenie nazw dni, miesięcy oraz pór roku

Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku (długość dnia, cieplejsze dni, przyloty ptaków, budzenie się roślin)

Zapamiętanie cech typowych dla wczesnej wiosny: zmienna pogoda, pierwsze kwiaty, pąki liściowe na drzewach itp.

Nauka piosenki pt. ”Marcowe żaby”

2. WSZYSTKO ROŚNIE

Wdrażanie do opieki nad hodowlą w kąciku przyrody: cebuli, fasoli, systematycznej obserwacji i wyciągania wniosków na podstawie jej wyników.

Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu w ogrodzie przedszkolnym.

Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów

Rozwijanie percepcji słuchowej, doskonalenie umiejętności odróżniania głoski „c” i „dz”.

Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.

Rozwijanie zainteresowania punktami usługowymi funkcjonującymi w otoczeniu-

sklep ogrodniczy, kwiaciarnia.

Rozwijanie słownika czynnego dziecka o słowa np. korzeń, łodyga, kwiatostan, florystyka.

Doskonalenie sprawności grafomotorycznej, kreślenie szlaczków i kształtów literopodobnych 

3. PRACOWITA WIOSNA

Rozwijanie umiejętności właściwego reagowania na przegraną, znoszenie porażek w trakcie gier planszowych

Utrwalenie umiejętności przeliczania dokładania, odkładania w zakresie 7

Rozbudzanie zainteresowania przyrodą podczas pobytu na dworze -obserwacja ptaków, zachęcanie do codziennych spacerów i zabaw na świeżym powietrzu.

Doskonalenie percepcji słuchowej – wyróżnianie głosek w prostych wyrazach oraz ich wymawianie.

Ćwiczenia orientacji przestrzennej używanie określeń : na ,w ,obok, za, przed, pod, pomiędzy, z prawej i z lewej strony

Nauka piosenki pt. „Pracowita pani Wiosna”, zabawy rytmiczno-ruchowe

4.     NA WSI

Zachęcanie do codziennego spożywania mleka i przetworów mlecznych, przełamywanie ewentualnej niechęci. Poznanie produktów mlecznych: sery, maślanki, kefiry, jogurty itp

Rozwijanie sprawności grafomotorycznej- ćw. usprawniające prace ręki

Doskonalenie percepcji słuchowej – wyróżnianie głosek w wyrazach  – np. głoski „j”

Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego – ustalanie kolejności zdarzeń i porządkowanie obrazków w historyjkach obrazkowych.

Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania -działania na konkretach np. klocki, patyki, kamyki itp

Posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi, wprowadzenia liczebnika głównego i porządkowego 8

LUTY

 1.   NASZE ULUBIONE BAŚNIE

Rozwijanie czynnego słownika dziecka- w rozmowie spontanicznej i ukierunkowanej

Rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowo-wzrokowej, pamięci ruchowej w kierowanych zadaniach

Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej głoskowej, dzielenie wyrazów na głoski, wyróżnianie głosek w nagłosie -zabawy słuchowe

Rozwijanie umiejętności poprawnego przeliczania, porządkowania, porównywania liczebności.

Wdrażanie do wydzielania części wspólnej zbiorów.

Rozwiązywanie zagadek tytułów bajek i ich postaci

2.  ZIMOWE ZABAWY

Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas zimy.

Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.

Kształtowanie odporności na porażki poprzez wprowadzanie do zabaw elementów rywalizacji.

Rozwijanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej.

Tworzenie zbiorów 5-elementowych, doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania na konkretach, poznanie monografii liczby 5

Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętuw ogrodzie przedszkolnym.

3.  W DAWNYCH CZASACH I BAŚNIACH

Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazu: „smok”, wysłuchiwania głoski” s” w wyrazach

Rozwijanie umiejętności improwizowania.

Rozwijanie umiejętności twórczych podczas rysowania i malowania.

Kształtowanie umiejętności planowania kolejnych etapów pracy; wdrażanie do rozumienia następstw czasowych podczas układania sekwencji czasowych; posługiwanie się pojęciami: najpierw, potem, na końcu.

Rozwijanie ciekawości poznawczej dzieci- zabawy badawcze  z węglem, zabawy w małych archeologów

Wprowadzenie liczebnika głównego i porządkowego 6

4.  KIEDY PATRZĘ W NIEBO

Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: rakieta.

Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głoski „r” w wyrazach.

Nauka piosenki pt. „ Lot kosmiczny ” oraz nauka na pamięć wiersza M. Przewoźniaka

”Układ słoneczny”

Rozwijanie umiejętności współdziałania w małym zespole.

Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich np. baśni, opowiadań, wierszy, legend itp

STYCZEŃ

1.SKOK W NOWY ROK

Wdrażanie do adekwatnego ubierania się podczas zimy(ubiór na cebulkę).

Wdrażanie do składania wzajemnego życzeń noworocznych, postanowień na Nowy Rok 2020, zmiany daty w kalendarzu i jego cyklu.

Uświadamianie następstwa dni tygodnia, miesięcy, pór roku- nauka na pamięć zwracając uwagę na odpowiednią  kolejność dni, miesięcy  i pór roku.

Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: Pak,tropimy głoskę „p”.

Utrwalenie umiejętności posługiwania się pojęciami wg podanej cechy np. naj…najmłodszy, najwyższy, największy itp.

2.  WSZĘDZIE BIAŁO

Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku (powolne przybywanie dnia, zjawiska zamarzania, mrozu ,niskich temperatur, szronu,opadów śniegu itp.).

Kształtowanie nawyku pomagania zwierzętom w przetrwaniu zimy.

Wdrażanie do opieki nad hodowlą kryształków soli w kąciku przyrody, systematycznej obserwacji i wyciągania wniosków na podstawie jej wyników, eksperymentowanie z woda -zamarzanie w niskiej temp ,omówienie cech skupiska stały, ciekły, gazowy

Rozwijanie umiejętności dodawania podczas zabaw z kostką.

Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.

Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów np: „lody” zabawy słuchowe z głoska „y”.

Wprowadzenie liczebnika głównego i porządkowego 4.

3.  BABCIA I DZIADEK

Wdrażanie do kształtowania postawy szacunku i niesienia pomocy osobom starszym, rozmowy na temat naszych dziadków, mojej rodziny

Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głosek p, y, b w wybranych wyrazach Pak, lody ,balon.

Nauka piosenek i pląsów znanym naszym Dziadkom „Ojciec Wirgiliusz, Siała baba mak…, Jawor , Czarny baranie, Stokrotka”, gier i zabaw naszych dziadków „Gąski ,gąski do domu…

Wdrażanie do pamiętania o najbliższych przy różnych okazjach, np. Dzień Babci i Dziadka

Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej głoskowej, dzielenie wyrazów na głoski.

4.  KARNAWAŁ

Rozwijanie umiejętności improwizowania-wyrażania siebie ruchem i gestem, próby wcielania w inne postacie np. bajek, zwierząt

Rozmowy na temat spędzania czasu w karnawale -różne bale , nauka tańca, przebieranie się

Rozwijanie umiejętności twórczych podczas zabaw plastycznych.

Zabawy z liczeniem, utrwaleniem orientacji w schemacie ciała, kierunków w przestrzeni np. Donino, gry planszowe , kierowanie się wg. instrukcji słownej itp.

Zabawy słuchowe „Tropimy głoskę n”-wyszukiwanie nazw przedmiotów na głoskę „n”

Rozwijanie umiejętności współdziałania w małym i większym zespole.

Stwarzanie atmosfery zabawy i radości podczas wspólnych tańców- nasz bal przebierańców.

Piosenki:

 „Pory roku”

„Zimowa poleczka „

„Przedszkolna samba”

Wiersz:

„Nowy Rok” H. Bechlerowej

GRUDZIEŃ

1.ŚWIĄTECZNE POCZTÓWKI

2.ZWIERZĘTA ZIMĄ

3.SPOTKANIE PRZY WIGILIJNYM STOLE

4.ŚWIĄTECZNE ZWYCZAJE

 • Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku.
 • Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności(oczywiście zwracamy uwagę na jakość powietrza-smog).
 • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku: krótkie dni-szybko zachodzi słońce, mróz, szadź, gołoledź, zamarzanie wody i adekwatne ubieranie się do panujących warunków atmosferycznych
 • Zapamiętanie cech typowych dla zimy: śnieg, mróz, zawierucha.
 • Wdrażanie do opieki nad zwierzętami, regularne dokarmianie zwierząt podczas zimy: wywieszanie karmy z ziarnem, uzupełnianie naszego przedszkolnego karmnika
 • Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu w ogrodzie przedszkolnym, zwrócenie uwagi na możliwość zamarzania wody i bezpiecznego korzystania z placu, obserwacje przyrody podczas spacerów wokół przedszkola.
 • Kształtowanie przywiązania do tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia: rozmowy z dziećmi na temat spędzania świąt w ich rodzinach domach, składania życzeń, śpiewu kolęd
 • Zachęcanie do udziału w różnego rodzaju akcjach charytatywnych na rzecz innych osób lub zwierząt.
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów w zabawach matematycznych.
 • Rozwijanie umiejętności dodawania podczas zabaw z kostką.
 • Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej w prostych wyrazach np. tata, mama ,dom, kot, ula itp.
 • Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.
 • Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – ustalenie kolejności czynności czy kolejności zdarzeń
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich np. czytanie wierszy, opowiadań, legend, czytanie poobiednie z Rodzicem
 • Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: koperta, ul.
 • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głosek k, u w wyrazach np. ul, kot
 • Nauka pastorałek i kolęd np. „Hej kolęda”, „Wśród nocnej ciszy”, „Gore gwiazda” śpiewanych np. w prezentacji grupowych „Jasełek”
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom, gra na instrumentach perkusyjnych do aranżacji poznanych kolęd

LISTOPAD

1.JAK POWSTAJE KSIĄŻKA

2. JESIENNA MUZYKA

3. MALI ARTYŚCI

4. CIEPŁO I MIŁO

 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej podczas zabaw ruchowych, plastycznych.
 • Zachęcanie do prowadzenia obserwacji i wyciągania wniosków na ich podstawie.
 • Wdrażanie do ubierania się zgodnie z porą roku.
 • Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
 • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.
 • Zapamiętanie cech typowych dla późnej jesieni: szarugi jesienne, słota.
 • Wdrażanie do opieki nad ptakami podczas zbliżającej się zimy.
 • Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu  w ogrodzie przedszkolnym.
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
 • Rozwijanie umiejętności dodawania podczas zabaw z kostką.
 • Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.
 • Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.
 • Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Kształtowanie umiejętności globalnego czytania wyrazów: ekran, tamburyn, deska, igła.
 • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głosek: e, t, d, i w wyrazach.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
  • Kształtowanie umiejętności matematycznych podczas wspólnych gier i zabaw, ćw. odporności emocjonalnej – pokonywanie porażki i okazywanie radości z wygranej

PAŹDZIERNIK

1.W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH

2.JESIENIĄ W PARKU

3.JESIENIĄ W LESIE

4.PRZYGOTOWANIA DO ZIMY

 • Przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.
  • Przestrzeganie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.
  • Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: „lekarz”.
  • Odbieranie otaczającego świata poprzez różne zmysły.
  • Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią – w parku, w lesie, w gospodarstwie domowym.
  • Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.
  • Wprowadzenie wzoru graficznego liczby 1.
  • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.
  • Kształtowanie umiejętności rozróżniania i podawania nazw podstawowych figur geometrycznych.
  • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
  • Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: aparat, las, mama.
  • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głosek „a, l, m” w wyrazach.
  • Nauka piosenek i pląsów.
  • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach

WRZESIEŃ

1.W przedszkolu.

2.Moja miejscowość.

3.Ja, ty i środowisko.

4.Dary jesieni na talerzu.

 • Serdeczne powitanie nowo przybyłych dzieci do przedszkola, poznanie imion dzieci, stwarzanie milej i życzliwej atmosfery w grupie
 • Integrowanie się z grupą rówieśniczą.
 • Poznanie topografii przedszkola.
 • Ustalenie i przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.
 • Poznawanie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.
 • Poznawanie podstawowych zasad ruchu drogowego.
 • Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe.
 • Poznanie numerów alarmowych do tych instytucji.
 • Poznanie budowy własnego ciała, nazywanie poszczególnych części ciała.
 • Poznanie zmysłów, jakimi odbieramy otaczający nas świat.
 • Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią.
 • Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią w sadzie.
 • Kształtowanie umiejętności nazywania prac w sadzie.
 • Kształtowanie umiejętności nazywania prac w ogródkach warzywnych lub na polach jesienią.
 • Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.
 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.
 • Kształtowanie umiejętności rozróżniania i nazywania podstawowych figur geometrycznych.
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazu: owoce.
 • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głoski o w wyrazach.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.