Zamierzenia

PAŹDZIERNIK 2020

1. W zdrowym ciele zdrowy  duch.

 • Ustalenie i przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: lekarz
 • Poznawanie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom np. „Pak”, „Małpa Filomena”.
 • Kształtowanie umiejętności dokonywania analizy słuchowej zdań.

2. Jesienią w parku.

 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią.
 • Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazu: parasol.
 • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głoski „p” w wyrazach.
 • Kształtowanie pamięci podczas nauki na pamięć wiersza „Kolorowy bukiet” Barbary Lewandowskiej.
 • Poszerzanie wiedzy na temat procesów przyrodniczych – obieg wody.

3. Jesienią w lesie.

 • Poznanie zmysłów jakimi odbieramy otaczający nas świat.
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazu: las.
 • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głoski „l” w wyrazach.
 • Poszerzanie wiedzy przyrodniczej.
 • Nauka piosenki „Dżungla” słowa i muzyka tradycyjne.

4. Przygotowania do zimy.

 • Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazu: gra.
 • Wdrażanie do pracy zespołowej, rozwijanie odporności emocjonalnej podczas gry.
 • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głoski „g” w wyrazach.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
 • Nauka piosenki „Zima przyjdzie jutro” sł. Agnieszka Galica, muz. Tadeusz Pabisiak.
 • Ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 • Ćwiczenia poszerzające pole widzenia.

Edukacja matematyczna:

 • Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.
 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.
 • Kształtowanie umiejętności rozróżniania i nazywania podstawowych figur geometrycznych.
 • Wprowadzenie wzoru graficznego liczby 1.
 • Kontynuowanie i tworzenie rytmów.

WRZESIEŃ 2020

 1. W przedszkolu
  * Integrowanie się z grupą rówieśniczą;
  * Zapoznawanie się z nową salą;
  * Ustalanie i przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu i sali, w tym zasad obowiązujących w czasie pandemii;
  * Przypomnienie zasad korzystania z placu zabaw;
  * Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.
 2. Moja miejscowość
  * Poznawanie podstawowych zasad ruchu drogowego;
  * Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe;
  * Poznanie numerów alarmowych do tych instytucji;
  * Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci;
  * Kształtowanie umiejętności rozróżniania i nazywania podstawowych figur geometrycznych.
 3. Ja, ty i środowisko
  * Poznanie budowy własnego ciała, nazywania poszczególnych części ciała;
  * Poznanie zmysłów, jakimi odbieramy otaczający nas świat;
  * Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy;
  * Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich;
  * Nauka piosenek i pląsów.
 4. Dary jesieni na talerzu
  * Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią w sadzie;
  * Kształtowanie umiejętności nazywania prac w sadzie;
  * Kształtowanie umiejętności nazywania prac w ogródkach warzywnych lub na polach jesienią;
  * Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazu: owoce;
  * Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwanie głoski o w wyrazach.

ZADANIA DO CODZIENNEJ REALIZACJI:

 • Kształtowanie czynności higienicznych;
 • Zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne ogólnorozwojowe na świeżym powietrzu i w sali;
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

KWIECIEŃ

Moje ulubione książeczki

 • Wdrażanie do poszanowania książek.
 •  Zachęcanie do dbania o posiadane przez dzieci książki.
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania elementów w zbiorach.
 •  Doskonalenie umiejętności logicznego myślenia i myślenia przyczynowo-skutkowego.

Wielkanocne to pisanki, wyklejanki, malowanki

 • Budzenie zainteresowania zwyczajami i tradycjami związanymi ze świętami wielkanocnymi.
 •  Doskonalenie sprawności manualnej oraz poczucia estetyki.
 • Doskonalenie  znajomości schematu ciała oraz kierunków w przestrzeni: na, pod, obok, na górze, na dole, po prawej, po lewej.
 •  Doskonalenie umiejętności przeliczania elementów, tworzenie zbiorów, rytmów

Nigdy nie bój się lekarza, gdy choroba się przydarza

 •  Kształtowanie nawyku dbania o czystość w najbliższym otoczeniu.
 •  Rozwijanie świadomości wartości zdrowia i konieczności dbania o nie.
 •  Poznanie zawodu lekarza i ich atrybutów.
 • Wyrabianie nawyków porozdrowotnych.

Odwiedzamy zwierzęta na wsi

 •  Doskonalenie umiejętności klasyfikowania ze względu na określone cechy.
 •  Wzbogacanie wiedzy na temat zwierząt zamieszkujących gospodarstwo wiejskie.
 •  Poznanie produktów pochodzenia zwierzęcego oraz ich wartości.
 •  Poznanie podstawowych czynności jakie wykonuje rolnik.
 •  Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat.

Jak zostać sportowcem?

 •  Rozwijanie sprawności ruchowej podczas ćwiczeń i zabaw ruchowych, w tym naśladowczych i rytmicznych.
 •  Kształtowanie nawyków prozdrowotnych poprzez aktywność na świeżym powietrzu.
 •  Rozwijanie motoryki małej podczas zadań manualnych, plastycznych i graficznych.
 •  Poszerzenie wiedzy na temat dyscyplin sportowych.
 •  Rozwijanie myślenia logicznego.

MARZEC

1. Odkrywamy tajemnice Ziemi

Dostrzeganie potrzeby ochrony przyrody

Poznanie pojęć: dinozaur, wulkan, ziemia

Wyrabianie umiejętności współdziałania w zespole

Wdrażanie do uważnego słuchania i czekania na swoją kolej

Rozwijanie umiejętności porównywania i klasyfikowania przedmiotów według podanego

  kryterium

Poznanie tajemnic wulkanu poprzez liczne doświadczenia i obserwacje

2. Kosmiczne przygody

Poznanie pojęć: kosmos, planeta, układ słoneczny, galaktyka, astronauta, rakieta

Wzbogacenie czynnego i biernego słownika dziecka o zwroty i wyrażenia związane z

   omawianym tematem

Rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej

Doskonalenie umiejętności swobodnego wypowiadania się na dany temat

Doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej

Ćwiczenia doskonalące motorykę małą

3. Wiosna zaraz tu przybędzie kolorowo zaraz będzie

Rozwijanie podstawowych umiejętności z zakresu uprawy i hodowli roślin

Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie wczesną wiosną i wiązanie tych zjawisk z obecną porą roku

Rozwijanie sprawności fizycznej i aparatu oddechowego

Cztery pory roku” – nauka słów i melodii piosenki

Doskonalenie umiejętności układania rytmów według podanego schematu

Utrwalenie poznanych pór roku

4. I oto przyszła Pani Wiosna

Doskonalenie umiejętności panowania nad własnymi emocjami

Wdrażanie do przestrzegania zasad zgodnej zabawy

Poznanie pojęć i przysłów: zwiastuny wiosny, „W marcu jak w garncu”

Rozwijanie umiejętności przeliczania w zakresie 10 w przód i wspak

Kształtowanie świadomości własnego ciała

LUTY

 1. Do sklepów wyruszamy, gdy zakupy zrobić mamy
 • Poznanie pojęcia sklep. Rozmowa na temat różnorodności i specyfiki sklepów
 • Zapoznanie dzieci z pracą sprzedawcy
 • Nauka stopniowania przymiotników na konkretach: ciężki – cięższy – najcięższy
 • Zapoznanie dzieci z pojęciem: moneta, banknot
 • Prezentacja wagi szalkowej i odważników, poznanie sposobu ważenia
 • Utrwalenie określeń: ciężki, lekki
 • Określanie długości za pomocą przymiotników: długi – dłuższy – najdłuższy; mierzenie wspólną miarą, np. stopami

2. Ferie to jest super sprawa, odpoczynek i zabawa

 • Poznanie pojęcia sporty zimowe. Rozmowa na temat różnych dyscyplin sportowych
 • Doskonalenie percepcji wzrokowej
 • Doskonalenie motoryki małej poprzez liczne ćwiczenia grafomotoryczne
 • Zapoznanie z zasadami obowiązujacymi podczas zabaw na śniegu
 • Doskonalenie umiejetności wycinania poprzez wycinanie figur geometrycznych

3. Podróżować każdy może: na rowerze, na motorze

 • Zabawy badawcze z wykorzystaniem papierowych samolotów, badanie ich zachowania w powietrzu, określanie i porównywanie wysokości
 • Rozwijanie zdolności uważnego słuchania opowiadań i wierszy
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania elementów w zakresie 1-5 i więcej
 • Poznanie pojęcia mapa. Oglądanie  map, rozmowa o tym, co przedstawiają i do czego służą
 • Rozwijanie percepcji słuchowej poprzez zagadki słuchowe

4. Taki nastrój jest w teatrze , że zachwycam się, gdy patrzę

 • Poznanie pojęcia teatr, kurtyna, garderoba, scena, widownia
 • Kształtowanie poprawnej artykulacji poprzez ćwiczenie języka
 • Doskonalenie umiejętności swobodnej wypowiedzi poprzez rozmowy na temat miejsc, w których można oglądać różne występy ( np. teatr, kino)
 • Doskonalenie orientacji w przestrzeni, ćwiczenia w zakresie schematu własnego ciała
 • Doskonalenie percepcji wzrokowej poprzez układanie rytmów z figur geoemetrycznych

STYCZEŃ

1. Nowy Rok się właśnie zaczął i z radości wszyscy skaczą

Spostrzeganie sekwencji czasowych: krótszych i dłuższych (godzin, dni, miesięcy).

Zapoznanie dzieci z nazwami miesięcy, pór roku, dni tygodnia..

Utrwalanie określeń wielkości: mały, większy, największy, przeliczanie i porządkowanie wg poleceń nauczyciela.

Poznanie pojęcie zegar. Obserwowanie wskazówek na tarczy zegara.

„Oryginalny balonik” – praca plastyczna; ozdabianie sylwety balonika różnymi technikami.

Poznanie pojęcia kalendarz. Oglądanie różnego rodzaju kalendarzy, omówienie ich wyglądu i zawartości.

2. Cały z cegły, ma dwie wieże, w tym zamku kiedyś mieszkali rycerze.

Poznanie wyglądu budowli zamkowej. Oglądanie albumów fotograficznych i historycznych.

 „Mój smok” – praca plastyczna. Usprawnianie motoryki małej.

„Medale” – formowanie ze słonego ciasta trofeów dla zwycięzców i uczestników grupowych zawodów rycerskich..

Rywalizacja zespołowa i indywidualna w konkurencjach sportowych. Przestrzega zasady fair play.

Poznanie pojęcia bal karnawałowy. Oglądanie fotografii strojów z różnych epok.

Rozpoznawanie rodzaju dźwięku i jego źródła z zawiązanymi oczami (np. szelest gazety, gniecenie kubeczka jednorazowego, stukanie w szkło).

3. W lodowej krainie

Poznanie pojęcia lód. Zabawy badawcze.

Rysowanie flamastrem na przeźroczystej folii – kształcenie umiejętności właściwej siły nacisku jako przygotowanie do nauki pisania.

Układanie sylwety z kilku elementów – utrwalanie pojęć: mały/mniejszy, duży/większy.

 „Lodowe królestwo” – praca plastyczna z wykorzystaniem pasty do zębów. Usprawnianie motoryki małej.

Doskonalenie umiejętności przeliczania i posługiwania się liczebnikami głównymi w zakresie 1-6.

Doskonalenie umiejętności starannego wycinania nożyczkami z przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa.

4. Kocham babcie, kocham dziadka, bycie z nimi to jest gratka.

Kształcenie odporności emocjonalnej w sytuacjach wystąpień przed widownią poprzez liczne próby na przedstawienie.

Tworzenie schematów rodzinnych – drzew genealogicznych, zwrócenie uwagi na pokoleniowość, stopnie pokrewieństwa itp.

 „Pytania do babci i dziadka” – nauka słów piosenki.

 „Portret babci i dziadka” – praca plastyczna. Doskonalenie umiejętności rysowania. Dbanie o szczegóły.

Doskonalenie umiejętności klasyfikacji przedmiotów wg wskazanej cechy.

Ćwiczenia grafomotoryczne. Rysowanie spirali prawoskrętnie i lewoskrętnie, ręką dominującą i oburącz.

5. Co marzenia to marzenia, wnet się nasze życie zmienia.

Kształtowanie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo skutkowych.

Doskonalenie umiejętności liczenia przedmiotów, dokładania, zabierania, ustalania, ile pozostało.

Nauka cierpliwego czekania na swoją kolej, nie przerywanie wypowiedzi innym.

Doskonalenie nazywania figur geometrycznych i układanie z nich kompozycji.

„Słodko-słone” – wykonywanie pracy plastycznej z wykorzystaniem papierowych talerzyków.

Doskonalenie motoryki dużej poprzez liczne zabawy ruchowe.

GRUDZIEŃ

1. Zasypało cały świat, nocą śnieżek z nieba spadł

–  Doskonalenie umiejętności manualnych poprzez tworzenie zimowej gazetki

–  Nauka słów i melodii piosenki „Przybieżeli do Betlejem”

–  Zabawy słowne z wykorzystaniem doznań sensorycznych, doskonalenie umiejętności stopniowania przymiotników np. mały, mniejszy, najmniejszy

–  Doskonalenie umiejętności klasyfikowania elementów zbioru ze względu na kształt i wielkość

–  Doskonalenie sprawności manualnej, rozwijanie pomysłowości poprzez lepienie z masy solnej

–  Układanie kompozycji płaskiej z pasków białego papieru wg podanego wzoru, rozwijanie spostrzegawczości i orientacji przestrzennej.

2. Zima biała

–  Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą, zwracanie uwagi na koloryt i piękno przyrody w zimowej szacie

–  Poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy, nazywanie ich, np. opady śniegu

– Poznawanie wybranych właściwości fizycznych śniegu i lodu, zwracanie uwagi na zanieczyszczenia, które zatrzymują w sobie

–  Układanie sylwety bałwanka z gotowych elementów. Usprawnianie percepcji wzrokowej

–  Rozwijanie umiejętności manualnych poprzez wykonywanie licznych prac plastycznych

–  Nauka slow i melodii piosenki „Dzyń, dzyń owieczki”.

3. Porządkami czas się zająć, goście zaraz przybywają

–  Doskonalenie znajomości schematu własnego ciała i orientacji przestrzennej

–  Miniteatrzyk sylwet, uświadomienie potrzeby dbania czystość otoczenia i higienę własnego ciała

–  Nauka zdrowej rywalizacji poprzez liczne zabawy zespołowe

–  Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania kolorów, klasyfikowanie według dwóch cech jakościowych

–  Nauka słów i melodii piosenki „Choineczka, aż do nieba”

–  Zagadki słuchowe, rozpoznawanie dźwięków wydawanych przez urządzenia domowe

–  Przygotowanie i prezentacja produktów i akcesoriów potrzebnych do pieczenia świątecznych pierników, wytworzenie motywacji do podejmowania zajęć kulinarnych

–  Zagadki węchowe, rozpoznawanie świątecznych zapachów

4. W całym domu pachnie lasem, to już święta są za pasem

–  Nauka słów i melodii piosenki „Piernikowe bałwanki”

–  Zorganizowanie kącika tematycznego, dostrzeganie piękna świątecznych dekoracji wykonanych w różnych stylach zdobniczych ze zwróceniem szczególnej uwagi na wyroby sztuki ludowej i regionalnej

–  Przygotowanie łańcucha z papieru – doskonalenie techniki wycinania pasków nożyczkami

–  Doskonalenie umiejętności szybkiego ustawiania się w kole lub w rzędzie

–  Klejenie łańcucha według wzoru, dostrzeganie odtwarzanie regularności rytmicznych doskonalenie umiejętności porównywania długości i stosowania określeń stopniujących

–  Rozumienie pojęcia „choinka” – dostrzegania piękna tradycji ubierania choinki

–  Zagadki dotykowe – rozwijanie wrażliwości sensorycznej oraz umiejętności rozpoznawania i określania kształtów

–  „Spotkanie wigilijne” – zintegrowanie społeczności przedszkolnej i rodziców dzieci podczas wspólnego przygotowywania poczęstunku, spotkania i kolędowania.

Kolęda „Przybieżeli do Betlejem”

1. Przybieżeli do Betlejem pasterze,
Grając skocznie Dzieciąteczku na lirze Ref: Chwała na wysokości, chwała na wysokości,
 A pokój na ziemi.
2. Oddawali swe ukłony w pokorze
 Tobie z serca ochotnego, o Boże!
3. Anioł Pański sam ogłosił te dziwy,
 Których oni nie słyszeli, jak żywi.

LISTOPAD

 • MAŁY CZŁOWIEK CZY TEŻ DUŻY, DOBRZE, GDY POMOCĄ SŁUŻY
 • HULA, PSOCI, HAŁASUJE, TO JESIENNY WIATR FIGLUJE
 • PARASOLE CZAS WYCIĄGAĆ, JESIEŃ W PEŁNI, DESZCZ NADCIĄGA
 • WSZYSCY RAZEM SIĘ BAWIMY, WSZYSTKIE STRACHY PRZEGONIMY

OGÓLNE CELE DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE:

 • Rozbudzanie ciekawości i dociekliwości badawczej,
 • Budowanie prostych konstrukcji latających,
 • Rozwijanie umiejętności plastyczno-technicznych,
 • Tworzenie instrumentów dętych z nietypowych przedmiotów,
 • Wzbogacanie czynnego słownika dzieci,
 • Stwarzanie okazji do dobrych uczynków,
 • Zwrócenie baczniejszej uwagi na przejawy życzliwości, uczynności uprzejmości,
 • Inicjowanie działań wymagających współpracy i współdziałania,
 • Tworzenie miłej i ciepłej atmosfery sprzyjającej przyjaznym relacjom wśród dzieci,
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podany temat,
 • Doskonalenie świadomości schematu własnego ciała oraz umiejętności porównywania obiektów pod względem wielkości,
 • Ćwiczenia usprawniające motorykę małą,
 • Ćwiczenia usprawniające motorykę dużą,
 • Doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • Doskonalenie analizy i syntezy wzrokowej,
 • Doskonalenie analizy i sytezy słuchowej,
 • Rozbudzanie postawy badacza zjawisk przyrodniczych i fizycznych,
 • Rozbudzanie intuicji geometrycznej, dostrzeganie kształtu trójkąta wśród innych figur,
 • Pokonywanie strachu przed nieznanym i wytworami własnej wyobraźni,
 • Doskonalenie orientacji w schemacie własnego ciała,
 • Usprawnianie i wzmacnianie sprawności manualnej dłoni, palców – przygotowanie do pisania,
 • Wyrabianie pewności w wypowiadaniu własnego zdania w rozmowie na określony temat,
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania elementów, klasyfikacji ze względu na kolor, kształt i wielkość.

PAŹDZIERNIK

  1. Jabłka, śliwki i morele, w sadzie jest owoców wiele

 • Zapoznanie z różnymi cechami owoców oraz z miejscem ich pochodzenia – sadem;
 • Wyrabianie prawidłowych nawyków żywieniowych;
 • Doskonalenie sprawności fizycznej i manualnej;
 • Kształtowanie właściwej koordynacji wzrokowo-ruchowej;
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie dostępnym dzieciom;
 • Posługiwanie się określeniami dotyczącymi stosunków przestrzennych,
 • Doskonalenie orientacji w przestrzeni i schemacie własnego ciała;
 • Przeliczanie owoców i odwzorowywanie ich liczby za pomocą kresek.

2. Witaminy hop! Do brzuszka, i marchewka, i pietruszka

 • Poszerzanie wiedzy z dziedziny przyrody;
 • Rozwijanie poczucia estetyki i dokładności wykonania prac plastycznych;
 • Kształtowanie intuicji matematycznej;
 • Wyczulenie na regularność w najbliższym otoczeniu, powtarzanie i kontynuowanie rytmów;
 • Zapoznanie z wyglądem, budową, smakiem i zapachem warzyw oraz sposobami ich wykorzystania;
 • Wie, co zrobić, aby uzyskać sok z warzyw lub owoców;
 • Ćwiczenie sprawność dłoni;
 • Doskonalenie sprawności manualnej.

3. Liście malowane, pod drzewami rozsypane

 • Dostrzeżenie zachodzących w przyrodzie zmian związanych z aktualną porą roku;
 • Zwrócenie uwagi na specyficzny koloryt jesieni i bogactwo drzew parkowych i leśnych oraz na ich piękno;
 • Rozwijanie zmysłu obserwacji i zdolności porównywania;
 • Dostrzeganie zmiany rytmu i tempa muzyki, ilustruje ją ruchem;
 • Usprawnianie dłoni podczas różnych działań;
 • Wymienia nazwy drzew, na których rosną: szyszki, jarzębina, kasztany i żołędzie

– rozpoznaje drzewa;

 • Doskonalenie umiejętność liczenia i zapamiętywania liczb w kolejności.

4. Las szumi jesienne, już robi się sennie

 • Wyrabianie umiejętności uważnego obserwowania przyrody; zwrócenie uwagi dzieci na jesienną szatę lasu oraz cechy jesiennych dni (mgliste poranki, chłodne dni, wczesny zmrok, szarówka);
 • Bliższe poznanie wybranych mieszkańców lasu i ich jesiennych zwyczajów;
 • Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i doskonalenie sprawności manualnej;
 • Rozbudzanie poczucia estetyki;
 • Wdrażanie do poszanowania przyrody;
 • Nazywanie jesiennych kolorów i wykorzystywanie ich w pracy;
 • Doskonalenie sprawności ruchowej;
 • Zna gatunki grzybów; wie, które grzyby są jadalne, a które trujące.

5. Każdy czyścioch Ci to powie, mycie to jest samo zdrowie

 • Kształtowanie elementarnych nawyków higienicznych i kulturalnych;
 • Rozwijanie prawidłowego oddechu, artykulacji i wymowy;
 • Wspomaganie dzieci w werbalnym przekazywaniu myśli i uczuć;
 • Tworzenie warunków do polisensorycznego poznawania świata,
 • Kształtowanie umiejętności rozpoznawania figur geometrycznych – kwadrat,
 • Doskonalenie sprawności manualnej – wykonywanie licznych prac plastycznych,
 • Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej – wycinanie nożyczkami.