Zamierzenia

GRUPA V

Maj 2022

KSIĄŻKA – MÓJ PRZYJACIEL

 • Kształtowanie szacunku do książek
 • Poznanie różnych rodzajów książek
 • Zabawy plastyczne „Okładka mojej ulubionej książki”, „Zakładki do książek” – Nauka piosenek: „Ornamenty w książce”, „Piosenka o książeczce”, „Robimy książki  sensoryczne”
 • Poznanie pojęć: autor, ilustrator, drukarz, księgarnia, biblioteka, czytelnik, orkiestra, dyrygent – Wprowadzenie liczby 0

BAŚNIE, BAJKI, LEGENDY

 • Poznanie pojęcia: morał
 • Poznanie różnych rodzajów literatury dziecięcej
 • Czytanie globalne wyrazu łapa
 • Zabawy plastyczne: „Zwierzęta z wiersza”, „Złota rybka”
 • Poznanie liczby 10 w aspektach kardynalnym i porządkowym

RODZINA RAZEM SIĘ TRZYMA

 • Kształtowanie umiejętności wyrażania miłości wobec członków swojej najbliższej rodziny – Zabawy plastyczne: „Rodzinne słoneczko”, „Portret mojej mamy”
 • Czytanie globalne wyrazu hak
 • Nauka piosenek: „Rodzina”, „Tańczy mama, tańczy tata”

JA I MOI BLISCY

 • Czytanie globalne wyrazów: mama, tata, Kasia
 • Zabawa plastyczna: „”Moja rodzina”
 • Kształtowanie poczucia obowiązku
 • Przypomnienie podstawowego kroku walca

Kwiecień 2022

ŚWIĘTA, ŚWIĘTA, BIJĄ DZWONY

 • Kształtowanie wartości związanej z wyrażaniem i przeżywaniem radości
 • Zwijanie słownika czynnego i percepcji wzrokowej
 • Rozwijanie umiejętności czworakowania oraz kształtowanie właściwej postawy ciała
 • Kształtowanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej
 • Utrwalanie pojęć związanych z klasyfikacją i segregacją
 • Poznanie zwyczajów Wielkanocnych oraz operowanie pojęciami związanymi z Wielkanocą
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania
 • Operowanie nazwami figur geometrycznych
 • Rozwijanie logicznego myślenia poprzez czynny udział w zabawach badawczych
 • Doskonalenie umiejętności analizy testu słuchanego
 • Nauka piosenki „Śmigus-dyngus”

WIELKANOC

 • Utrwalanie i poszerzanie wiedzy na temat tradycji związanych z Wielkanocą
 • Poznanie różnych rodzajów jajek i ptaków, które je znoszą
 • Poznanie właściwości i budowy jajka
 • Rozwijanie percepcji wzrokowej podczas uzupełniania brakujących elementów  na obrazku przedstawiającym wielkanocny stół
 • Rozwijanie umiejętności społecznych
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania w zakresie 8 i operowania symbolem liczby
 • Rozwijanie umiejętności kodowania i odkodowywania
 • Rozwijanie wielu grup mięśniowych, ćwiczenia przeciw płaskostopiu
 • Rozwijanie percepcji wzrokowej i słuchu fonemowego
 • Wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach plastycznych oraz muzyczno-ruchowych
 • Rozwijanie sprawności motoryki małej

JESTEM KULTURALNY

 • Kształtowanie szeroko rozumianej kultury, w tym kultury osobistej
 • Rozwijanie słownika czynnego i logicznego myślenia
 • Nauka używania zwrotów grzecznościowych w codziennym życiu
 • Poznanie zasad jakie powinny obowiązywać podczas organizowania przyjęć
 • Przewidywanie następstw wydarzeń
 • Wielozmysłowe poznawanie świata
 • Rozwijanie słuchu fonematycznego
 • Kształtowanie postawy proekologicznej
 • Poznanie pojęć: ekologia, ekokultura
 • Poznanie zasad dbania o przyrodę
 • Klasyfikowanie, segregowanie odpadów zgodnie z zasadami
 • Wprowadzenie liczby 9 w aspekcie kardynalnym i porządkowym

Z KULTURĄ ZA PAN BRAT

 • Rozwijanie umiejętności używania zwrotów grzecznościowych w życiu codziennym
 • Nabywanie wiedzy i umiejętności dotyczących właściwego zachowania się w miejscach publicznych
 • Poznanie pojęć związanych z teatrem: scena, widownia, aktor, rekwizyty, dekoracja, kostiumy
 • Rozpoznawanie i nazywanie instrumentów muzycznych
 • Wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach ruchowych, plastycznych i muzycznych
 • Rozwijanie percepcji wzrokowej i słuchowej
 • Rozwijanie poczucia rytmu
 • Kształtowanie prawidłowej postawy ciała: rozwijanie wielu grup mięśniowych
 • Rozwijanie sprawności motoryki małej
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania w zakresie 8
 • Poznanie nowych pojęć: kultura masowa, kultura materialna, kultura fizyczna, kultura ludowa
 • Czytanie globalne wyrazów: proszę, dziękuję, przepraszam, fotel
 • Poznanie Białowieskiego Parku Narodowego

Luty 2022

DBAM O ZDROWIE

 • Wprowadzenie liczby 6, poznanie jej aspektu kardynalnego i porządkowego
 • Poszerzenie wiedzy o rodzajach sportowego obuwia i amortyzowaniu uderzeń poprzez stosowanie różnych materiałów
 • Poznawanie symboli na metkach ubrań
 • Poznanie różnych materiałów na ubrania
 • Poznawanie zasad zdrowego stylu życia i rozumienie racjonalnego sposobu odżywiania się
 • Rozwijanie umiejętności rozróżniania zdrowych i niezdrowych produktów żywnościowych
 • Nauka na pamięć tekstu „Dla każdego coś zdrowego” S. Karaszewskiego

SIŁY PRZYRODY

 • Kształtowanie szacunku do przyrody oraz uwrażliwienie na pomoc potrzebującym, w tym ptakom podczas zimy
 • Nauka na pamięć wiersza „Pstryk” J. Tuwima
 • Wdrażanie do dbania o środowisko naturalne
 • Poznanie odnawialnych i nieodnawialnych źródeł energii
 • Poznanie pojęcia globus
 • Wyróżnianie głosek w wyrazie i przeliczanie ich
 • Operowanie pojęciami skały, minerały
 • Poznanie nowych wiadomości dotyczących soli
 • Poznanie piosenki „Woda”
 • Poznanie zawodu jubilera
 • Przygotowanie do dodawania  – rozwijanie prawidłowego liczenia w sytuacjach życiowych

CZTERY ŻYWIOŁY

 • Dobieranie zjawiska przyrodniczego do właściwego żywiołu
 • Poznawanie świata poprzez doświadczenia i eksperymenty
 • Rozróżnianie głosek s, z w nagłosie
 • Rozwijanie umiejętności przewidywania następstw
 • Rozwijanie pojęć ciężki-lekki
 • Poznanie charakteru pracy strażaka
 • Poznanie piosenki „Krakowiaczek przedszkolaczek”

WIELKA WYPRAWA

 • Rozwijanie otwartości na podróże i zdobywanie nowych doświadczeń
 • Poznawanie różnych sposobów podróżowania, nazywanie ich
 • Czytanie globalne wyrazu rower
 • Rozwijanie umiejętności sprawnego przeliczania w zakresie 7

Styczeń 2022

PŁYNIE CZAS

 • poznanie tradycji związanych z mijającym rokiem
 • utrwalenie nazw pór roku w języku polskim i angielskim
 • rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 7
 • operowanie pojęciami – nazwami miesięcy
 • utrwalanie nazw dni tygodnia
 • utrwalenie wiadomości i umiejętności dotyczących upływu czasu i sposobu jego pomiaru
 • nauka piosenki pt. “Tęgi mróz”

SPORT TO ZDROWIE

 • kształtowanie świadomości, że sprawność fizyczna jest podstawą zdrowia w życiu człowieka
 • operowanie nowymi pojęciami dotyczącymi dyscyplin sportowych
 • kształtowanie właściwej postawy ciała
 • czytanie globalne wyrazu nos

MŁODSI I STARSI

 • kształtowanie poczucia szacunku wobec ludzi starszych
 • operowanie pojęciami: najpierw, potem, na początku, na koniec
 • czytanie globalne wyrazu but
 • realizacja projektu edukacyjnego “Super mieć babcię i dziadka”
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności w stosunku do osób starszych

DBAM O ZDROWIE

 • poznawanie symboli igrzysk olimpijskich
 • poznanie głoski s
 • poznawanie procesu powstawania kazeiny
 • czytanie globalne wyrazu ser
 • poznawanie symboli na metkach ubrań poszerzanie wiedzy o rodzajach sportowego obuwia i amortyzowaniu uderzeń poprzez stosowanie różnych materiałów

Grudzień 2021

Nadchodzi zima

 • wzbogacenie wiedzy dotyczącej  zmiany zachodzących w życiu ptaków i zwierząt w okresie zimy
 • Przypomnienie wiadomości o formach opieki i potrzebach zwierząt zimą
 • rozumienie uczucia „troski”, rozwijanie umiejętności rozpoznania sytuacji wymagającej od nas troski o innych
 • wprowadzenie litery [k] na przykładzie słowa [kot]
 • rozwijanie umiejętności analizy i syntezy głoskowej prostych nazw zwierząt rozpoczynających się literą [k]
 • doskonalenie umiejętności wchodzenia w rolę podczas zabaw parateatralnych
 • wprowadzenie cyfry 4, przeliczanie w zakresie 4 w aspekcie kardynalnym i porządkowym
 • zapoznanie ze  znakiem graficznym  liczby 4
 • mierzenie i porównywanie długości przy użyciu różnorodnych środków, takich jak: stopy, kroki, patyki, sznurek
 • rozwiązywanie zagadek słuchowych i sensorycznych – rozpoznawanie zmysłami różnego rodzaju ziaren, nasion, owoców
 • rozwijanie sprawności manualnych
 • ilustrowanie muzyki za pomocą ruchu

Świąteczne przygotowania

 • poznawanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów związanych ze świętami Bożego Narodzenia
 • organizowanie kącika z akcesoriami świątecznymi; dzielenie się wiedzą i przeżyciami
 • rozwijanie percepcji wzrokowej – odwzorowywanie obrazów według schematu
 • kształtowanie rozwoju społecznego i emocjonalnego – rozwijanie umiejętności współpracy i zaufania do drugiej osoby
 • doskonalenie umiejętności analizy i syntezy sylabowej i głoskowej;  globalne odczytywanie wyrazów
 • rozwijanie wyobraźni – tworzenie kartki świątecznej oraz ozdób świątecznych wg własnego pomysłu
 • prowadzenie obserwacji przyrodniczych w przedszkolnym ogrodzie
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się pełnymi zdaniami na określony temat
 • wdrażanie do przestrzegania zasad bezpiecznej zabawy
 • badanie i określanie właściwości fizycznych suchego śniegu – eksperymenty

Wesołych Świąt

 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego
 • opowiadania na podstawie ilustracji; rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi
 • utrwalanie cech wielkościowych, rozwijanie umiejętności językowych, logicznego myślenia, sprawności manualnej
 • wyrażanie  emocji  za pomocą ruchu, mimiki i gestów – rozwijanie wyobraźni i fantazji
 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego
 • tworzenie opowiadania na podstawie ilustracji, rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi
 • poszerzanie wiedzy z zakresu astronomii, szukanie informacji o odkryciach i wyprawach badawczych w kosmos
 • rozpoznawanie brzmienia różnych instrumentów, przypomnienie nazw instrumentów
 • podkreślanie roli muzyki w przedstawieniach, rozwiązywanie świątecznych zagadek słuchowych
 • przypomnienie zasad zachowania się na koncercie

Coraz zimniej

 • poszerzanie wiedzy przyrodniczej – przyswojenie podstawowych wiadomości na temat Ojcowskiego Parku Narodowego
 • rozbudzanie wyobraźni:  wymyślanie nazw dla skał zgodnie ze skojarzeniami wizualnymi
 • dopasowywanie elementów garderoby adekwatnie do pory roku
 • wprowadzenie cyfry 5, przeliczanie w zakresie 5 w aspekcie kardynalnym i porządkowym,
 • rozpoznawanie i nazywanie urządzeń elektrycznych
 • zapoznanie ze źródłami energii elektrycznej
 • zwracanie uwagi na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzeń elektrycznych
 • wdrażanie do zachowań proekologicznych
 • wprowadzenie litery [y], rozwijanie percepcji słuchowej
 • zapoznanie z właściwościami fizycznymi oraz przeznaczeniem węgla
 • poznanie nowej techniki plastycznej – rysowanie węglem rozwijanie orientacji przestrzennej.

PAŹDZIERNIK 2021

IDZIE JESIEŃ PRZEZ ŚWIAT

 • Poszerzenie wiedzy na temat gatunków drzew
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania elementów zbiorów
 • Uwrażliwienie na piękno otaczającej przyrody oraz zmiany zachodzące w różnych porach roku
 • Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie – kolory jesieni
 • Poznanie symboliki wybranych roślin
 • Czytanie globalne wyrazu mama

JESIENNA PRZYRODA

 • Poznanie wybranych gatunków zwierząt, warunków, potrzeb i środowiska ich życia
 • Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie, w tym również przygotowań zwierząt do zimy
 • Budzenie wrażliwości na otaczające piękno przyrody
 • Zapoznanie ze zmianami w wyglądzie i zachowaniu zwierząt ze względu na porę roku

KOSZYK PANI JESIENI

 • Poznanie wartości jaką jest pracowitość i jej znaczenia w życiu człowieka i zwierząt
 • Wyjaśnienie znaczenia wyrazu plon
 • Poznawanie roślinności uprawianej na polu
 • Rozumienie potrzeby i celów uprawiania roślin przez człowieka
 • Czytanie globalne wyrazu tata
 • Poznawanie gatunków owoców, porównywanie ich wyglądu, miejsca pochodzenia, ciężaru, kształtu
 • Poznanie wybranych środowisk i ich charakterystycznej roślinności
 • Dostrzeganie różnorodnych materiałów jako źródło ekspresji twórczej, łączenie ich
 • Poznawanie urządzeń elektrycznych i zasad bezpieczeństwa w trakcie korzystania z nich

SKARBY JESIENI

 • Poznawanie miejsc przeznaczonych do przechowywania jesiennych darów dla ludzi i zwierząt
 • Budzenie zainteresowania pracą pszczelarza i życiem pszczół
 • Zwrócenie uwagi na rolę, jaką odgrywają w życiu człowieka i zwierząt wybrane rośliny
 • Doskonalenie umiejętności wyróżnienia głoski i w nagłosie wyrazów
 • Poznawanie i nazywanie przetworów jesiennych
 • Promowanie zdrowego stylu odżywiania się
 • Poznawanie sposobów przygotowania się ludzi do zimy, w tym przetwarzania owoców i warzyw

PIOSENKI:

 • „Strumyk” M.Z. Tomaszewska
 • „Malowała jesień” D. i K. Jagiełłowie
 • „Koszyk ze wzorkiem” M. Tomaszewska
 • „W deszczu” J. Ficowski, M. Sulej

Wrzesień 2021

W PRZEDSZKOLU

 • poznawanie sposobów pomocy nowym koleżankom i kolegom
 • rozwijanie umiejętności pozytywnego reagowania na nowe sytuacje i osoby
 • rozpoznawanie oznaczeń i charakterystycznych miejsc na mapie Polski i Europy
 • czytanie globalne wyrazów: Polska, Europa
 • poznanie i ustalenie zasad i norm obowiązujących w grupie
 • poznanie słów i melodii piosenki „Planeta dzieci”
 • wdrażanie do stosowania zasad kulturalnego zachowania się i używania słów: proszę, przepraszam, dziękuję
 • poznawanie portretu jako dziedziny sztuki
 • poznanie zasad działania prostego aparatu fotograficznego
 • poznawanie schematu własnego ciała, wyróżnianie i nazywanie części ciała

NASZE PRZEDSZKOLE

 • poznawanie i organizowanie kącików tematycznych
 • poznawanie pracy architekta i urbanisty
 • rozwijanie umiejętności dokonywania analizy dźwiękowej i sylabowej wyrazów z głoskami a, k
 • poznanie imion pracowników przedszkola i pełnionych przez funkcji
 • doskonalenie umiejętności określania położenia przedmiotów w przestrzeni poprzez stosowanie określeń na, nad, pod, obok, za, po lewej, po prawej itp.
 • poznawanie zasady działania atramentu sympatycznego
 • rozwijanie umiejętności łączenia różnych technik plastycznych (rysowanie, wycinanie, łączenie materiałów)

JESTEM BEZPIECZNY

 • poznawanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach
 • rozumienie konieczności poruszania się bezpiecznie po oznaczonych przejściach dla pieszych (zebra)
 • doskonalenie umiejętności wyodrębniania samogłoski o w nagłosie
 • konstruowanie rytmów 2-, 3-elementowych
 • utrwalenie nazw figur geometrycznych
 • poznanie pracy policjanta
 • nauka piosenki pt. „Bezpieczeństwo to jest przecież bardzo ważna sprawa”
 • poznanie wyglądu i znaczenia sygnalizacji świetlnej i znaków drogowych
 • wykonanie makiety ulicy – „Przedszkolaki robią drogowe znaki”
 • poznawanie właściwości płynów podczas wykonywania eksperymentu

POMOCNA DŁOŃ

 • rozwijanie umiejętności dostrzegania niebezpieczeństw wynikających z kontaktów z nieznajomym
 • kształtowanie postaw asertywnych w kontaktach z nieznajomymi
 • poznawanie sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu ludzi
 • rozwijanie umiejętności dokonywania analizy dźwiękowej wyrazów (głoska a w nagłosie)
 • rozwijanie spostrzegawczości słuchowej i wzrokowej jako przygotowanie do czytania
 • poznanie numerów alarmowych 112, 999, 998, 997
 • kształtowanie umiejętności przeprowadzenia rozmowy w celu wezwania pomoc
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi
 • poznanie specyfiki pracy strażaka, sprzętu ratowniczego itp
 • poznanie zasad bezpiecznego korzystania z różnych narzędzi, urządzeń oraz podczas wykonywania doświadczeń chemicznych itp.
 • kształtowanie umiejętności poruszania się w rytmie walca

IDZIE JESIEŃ PRZEZ ŚWIAT

 • uwrażliwienie na piękno jako wartość subiektywną, indywidualną
 • „Tortownica przyszłości” – rozmowa o pięknie przyrody na podstawie opowiadania
 • poznawanie sposobów spędzania wolnego czasu

CZERWIEC 2021

1. Dzień Dziecka

 • Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i zapamiętywania;
  • Budzenie zainteresowania życiem dzieci w innych krajach.
 • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów.
 • Wyjaśnienie pojęcia prawa i obowiązki dziecka.
 • Zwracanie uwagi na nierówności ekonomiczne panujące pomiędzy ludźmi i zwracanie uwagi, że nie należy się chwalić tym, co się posiada.
 • Śpiewanie znanych piosenek indywidualnie i w grupie.
 • Rozpoznawanie i nazywanie emocji: radość, smutek, złość, zdziwienie, strach, nuda.
 • Budowanie zdań złożonych na określony temat.

2. Moje zwierzątko.

 • Zachęcanie do prowadzenia obserwacji i wyciągania wniosków na ich podstawie.
 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Uświadomienie niebezpieczeństwa wynikającego ze spotkania z nieznajomym zwierzęciem.
 • Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: weterynarz.
 • Odbieranie otaczającego nas świat poprzez różne zmysły.
 • Czytanie globalne wyrazu: łapa.
 • Poznanie znaku graficznego głoski „ł, Ł”.
 • Utrwalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej wyrazów.

3. Kolory lata.

 • Poszerzanie pola widzenia podczas ćwiczeń.
 • Rozwijanie myślenia logicznego poprzez rozwiązywanie i wymyślanie zagadek.
 • Kształtowanie umiejętności globalnego czytania wyrazów.
 • Kształtowanie pamięci wzrokowej.
 • Rozwijanie umiejętności wyrażania przeżyć i obserwacji w pracy plastycznej.
 • Wdrażanie do estetycznego wykonywania pracy oraz do dbania o porządek podczas pracy.
 • Doskonalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej wyrazów.
 • Określanie miejsca przedmiotów poprzez stosowanie form złożonych z przyimka i rzeczownika, doskonalenie orientacji w przestrzeni. 

4. Wakacje tuż, tuż….

 • Ukazanie piękna i bogactwa polskiej przyrody w różnego typy krainach (morze, jeziora, góry, las, wieś).
  • Uczenie ostrożności zachowania się w nieznanym lub mało znanym środowisku społecznym i przyrodniczym.
 • Zachęcanie dzieci do prowadzenia obserwacji przyrodniczych w czasie wypoczynku wakacyjnego.
 • Uczulanie dzieci na niebezpieczeństwa związane z pobytem:
 • na plaży (kąpiel w wodzie, kąpiel słoneczna, zabawy)
 • w lesie (wspinanie się na drzewa, kontakty z dzikimi zwierzętami, dotykanie nieznanych przedmiotów, zrywanie nieznanych owoców i roślin).
 • Rozwijanie umiejętności obserwowania, porównywania, wyodrębniania cech charakterystycznych dla danego krajobrazu.
 • Przestrzeganie zasady unikania zabaw w miejscach niedozwolonych.

Edukacja matematyczna.

 • Sprawne przeliczenie w zakresie 10.
 • Rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania podczas próby rozwiązywania prostych zadań tekstowych.
 • Posługiwanie się cyframi 1,2,3,4,5,6,7,8,9.
 • Wprowadzenie wzoru graficznego liczby 10.
 • Kontynuowanie i tworzenie rytmów.
 • Klasyfikowanie przedmiotów według kilku cech jednocześnie.
 • Kształtowanie umiejętności orientacji w schemacie ciała, wskazywanie strony prawej i lewej.
 • Rozwijanie umiejętności różnicowania i nazywania kierunków w przestrzeni i na kartce.
 • Porównywanie liczebności dwóch zbiorów, posługiwanie sie zwrotami: o jeden mniej, o jeden więcej, tworzenie zbiorów równolicznych, wskazywanie części wspólnej.
 • Posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie możliwości.
 • Mierzenie za pomocą wspólnej miary, porównywanie długości przedmiotów.
 • Posługiwanie się pojęciami dotyczącymi wielkości: najmniejszy, mały, większy oraz długości: najkrótszy, krótki, długi, najdłuższy.

MAJ 2021

1. Klub Europejczyka – odwiedzamy Holandię.

 • Zapoznanie z położeniem geograficznym Holandii, stolicą i symbolami narodowymi.
 • Nazywanie i poznanie charakterystycznych cech wyróżniających Holandię spośród innych krajów: wiatraki, sery, tulipany .
 • Rozpoznawanie po smaku, zapachu i wyglądzie serów holenderskich: Gouda, Edam, Emmentaler.
 • Poznanie charakterystycznej muzyki holenderskiej.
 • Rozwijanie zainteresowania życiem ludzi w innych krajach i obszarach klimatycznych.
 • Kształcenie uczucia szacunku do przedstawicieli innych narodowości.
 • Aktywny udział w inscenizacji słowno – muzycznej.
 • Doskonalenie małej motorki podczas wykonywania tulipanów metodą origami.
 • Kształtowanie umiejętności planowania i realizowania etapów pracy.

2. Tajemnice książek – metoda projektu.

 • Budzenie zainteresowania książką poprzez zabawy literacko- teatralne, plastyczne
  i muzyczne.
 • Poznawanie utworów literatury dziecięcej (opowiadań, wierszy, bajek, baśni, legend)
  z jednoczesnym ukazaniem roli książki w życiu człowieka.
 • Ukazanie właściwego kontaktu z książką poprzez wzór osób dorosłych.
 • Poznanie znaczenia książki jako nośnika informacji i kultury.
 • Zapoznanie dzieci z literaturą dziecięcą.
 • Rozbudzenie motywacji do samodzielnego sięgania po książki.
 • Rozwijanie zainteresowań czytelniczych.
 • Podkreślanie znaczenia pisma, wynalezienia papieru i konieczności jego oszczędzania.
 • Wzbogacenie słownika czynnego o słownictwo związane z tematyką książki.
 • Kształtowanie umiejętności samodzielnego wyszukiwania informacji.
 • Doskonalenie umiejętności formułowania pytań.
 • Kształtowanie psychomotoryki.
 • Wzmacnianie poczucia własnej wartości i wiary w swoje możliwości.
 • Rozwijanie twórczego myślenia, wyobraźni oraz kreatywności.
 • Kształtowanie umiejętności współpracy i współodpowiedzialności.
 • Zdobywanie umiejętności wnioskowania oraz kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego.

3. Mama i tata.

 • Gromadzenie wiedzy o czynnościach i obowiązkach członków rodziny, z uwzględnieniem obowiązków dziecka.
 • Coraz dokładniejsze rozumienie własnej roli w rodzinie.
 • Rozumienie społecznej roli pracy zawodowej rodziców; podejmowanie rozmów na temat pracy zawodowej rodziców, ich osiągnięć i trudności.
 • Rozumienie i przestrzeganie prawa rodziców np. Do odpoczynku, spokoju, opieki w czasie choroby.
 • Dostarczanie wzorów zachowań, wobec rodziców, przekazywanych poprzez poznawane utwory literatury dziecięcej, oceny postępowania bohaterów.
 • Zachęcenie dzieci do samodzielności w zakresie samoobsługi oraz wykonywania niektórych prac na rzecz członków rodziny, jako przejawu troski i chęci niesienia pomocy najbliższym.
 • Kształtowanie szacunku i przywiązania do rodziców.
 • Aktywne uczestnictwo w przygotowaniu uroczystości Dnia Rodziny.

Edukacja matematyczna

 • Sprawne przeliczenie w zakresie 10.
 • Rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania podczas próby rozwiązywania prostych zadań tekstowych.
 • Posługiwanie się cyframi 1,2,3,4,5,6,7,8.
 • Wprowadzenie wzoru graficznego liczb 9.
 • Kontynuowanie i tworzenie rytmów.
 • Klasyfikowanie przedmiotów według kilku cech jednocześnie.
 • Kształtowanie umiejętności orientacji w schemacie ciała, wskazywanie strony prawej
  i lewej.
 • Rozwijanie umiejętności różnicowania i nazywania kierunków w przestrzeni i na kartce.
 • Porównywanie liczebności dwóch zbiorów, posługiwanie się zwrotami: o jeden mniej,
  o jeden więcej,
  tworzenie zbiorów równolicznych, wskazywanie części wspólnej.
 • Posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie możliwości dziecka.
 • Mierzenie za pomocą wspólnej miary, porównywanie długości przedmiotów.

KWIECIEŃ 2021

1. Praca rolnika.

 • Konstruowanie budowli przestrzennych z różnorodnych materiałów.
 • Poszerzanie czynnego słownika dzieci m.in. o wyrazy: kombajn, traktor, siewnik, motyka, grabie, świt, zmierzch, wieczór.
 • Doskonalenie percepcji wzrokowej podczas układania według wzoru i wskazywania takich samych znaków i symboli.
 • Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego – ustalanie kolejności zdarzeń i porządkowanie obrazków w historyjkach obrazkowych.
 • Kształtowanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej.
 • Wdrażanie do właściwego zachowania się przy stole i używania zwrotów proszę, dziękuję.
 • Uczestnictwo w zabawach tanecznych, poruszanie się w rytm muzyki, wykonywanie zaprezentowanych ruchów.

2. Na łące.

 • Poszerzanie pola widzenia podczas ćwiczeń.
 • Poznawanie środowiska naturalnego owadów i stadiów rozwoju motyla.
 • Próby słownego opisu owadów na podstawie ilustracji, określanie cech owadów z użyciem przymiotników.
 • Wdrażanie do estetycznego wykonywania pracy oraz do dbania o porządek podczas pracy.
 • Czytanie globalne wyrazów: komary, motyl.
 • Poznanie znaku graficznego głoski „y”.
 • Doskonalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej wyrazów;
 • Wzbudzanie poczucia odpowiedzialności z przyrodę.
 • Rozpoznawanie wybranych kwiatów występujących na łące i nazywanie ich.
 • Rozpoznawanie położenie przedmiotów względem siebie z użyciem określeń: „na, pod, obok, za, przed, w”.
 • Określanie miejsca przedmiotów poprzez stosowanie form złożonych z przyimka i rzeczownika, doskonalenie orientacji w przestrzeni..

3. Chronimy środowisko.

 • Poszerzanie pola widzenia podczas ćwiczeń.
 • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie.
 • Poznanie pojęć: ekologia, flora, fauna.
 • Poznanie znaczenia podejmowania działań proekologicznych.
 • Kształtowanie umiejętności logicznego wypowiadania się na określony temat.
 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
 • Wdrażanie do ubierania się zgodnie z porą roku.

4. Kto ty jesteś?

 • Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: herb, hymn, godło, Polska, Unia Europejska .
 • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głoski „h” w wyrazach, wyszukiwanie litery „h, H” w tekstach drukowanych.
 • Wyjaśnienie pojęcia ojczyzna.
 • Poznanie znaczenia postawy patriotycznej.
 • Utrwalanie znajomości polskich symboli narodowych.
 • Nauka pierwszej zwrotki hymnu państwowego.
 • Wskazywanie Polski na mapie.
 • Śpiewanie znanych piosenek indywidualnie i w grupie.
 • Poznanie hymnu Unii Europejskiej.

Edukacja matematyczna:

 • Sprawne przeliczenie w zakresie 10.
 • Rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania podczas próby rozwiązywania prostych zadań tekstowych.
 • Posługiwanie się cyframi 1,2,3,4,5,6,7,8.
 • Wprowadzenie wzoru graficznego liczby 7, 8.
 • Kontynuowanie i tworzenie rytmów.
 • Klasyfikowanie przedmiotów według kilku cech jednocześnie.
 • Kształtowanie umiejętności orientacji w schemacie ciała, wskazywanie strony prawej i lewej.
 • Porównywanie liczebności dwóch zbiorów, posługiwanie się zwrotami: o jeden mniej, o jeden więcej, tworzenie zbiorów równolicznych, wskazywanie części wspólnej.
 • Posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie możliwości.
 • Mierzenie za pomocą wspólnej miary, porównywanie długości przedmiotów.

MARZEC 2021

1. Oznaki wiosny.

 • Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: marzec, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, a, niedziela oraz nazw ptaków.
 • Kształtowanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej zdań.
 • Słuchanie utworów literackich i udzielanie odpowiedzi na pytania.
 • Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas wczesnej wiosny.
 • Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
 • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.
 • Dostrzeganie i nazywanie zmian zachodzących w przyrodzie, posługiwanie się pojęciem przedwiośnie.
 • Uświadamianie następstwa dni tygodnia.
 • Różnicowanie wysokości dźwięków.

2. Wszystko rośnie.

 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Zapamiętanie cech typowych dla wczesnej wiosny: zmienna pogoda, pierwsze kwiaty, pąki liściowe na drzewach.
 • Wdrażanie do opieki nad hodowlą w kąciku przyrody, systematycznej obserwacji i wyciągania wniosków na podstawie jej wyników.
 • Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
 • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głoski „c” w wyrazach, wyszukiwanie litery „c, C” w tekstach drukowanych.
 • Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: cebula, oraz nazwy kwiatów .
 • Doskonalenie koordynacji ruchowo-słuchowej podczas zabaw przy muzyce.

3. Pracowita wiosna.

 • Poszerzanie pola widzenia podczas ćwiczeń.
 • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie.
 • Kształtowanie umiejętności wyciągania wniosków na podstawie prowadzonych obserwacji i posiadanej wiedzy.
 • Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
 • Nazywanie narzędzi wykorzystywanych w pracy ogrodnika.
 • Aktywne uczestnictwo w hodowli roślin.
 • Nazywanie i wskazywanie części roślin.
 • Ilustrowanie muzyki klasycznej ruchem.

4. Na wsi.

 • Kształtowanie umiejętności całościowego czytania nazw zwierząt hodowlanych.
 • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głoski „j” w wyrazach, wyszukiwanie litery „j, J” w tekstach drukowanych.
 • Kształtowanie umiejętności logicznego wypowiadania się na określony temat.
 • Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
 • Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego – ustalanie kolejności zdarzeń i porządkowanie obrazków w historyjkach obrazkowych.
 • Rozbudzanie zainteresowania mniej znanymi zawodami: piekarz, młynarz.
 • Rozumienie pojęć: zagroda, farma, nabiał, młyn.
 • Śpiewanie znanych piosenek indywidualnie i w grupie.

5. Święta wielkanocne.

 • Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazu: pisanki.
 • Budowanie wypowiedzi poprawnej gramatycznie na temat wyglądu wielkanocnego stołu.
 • Poznawanie ludowych zwyczajów wielkanocnych z różnych regionów Polski.
 • Ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej.
 • Kształtowanie umiejętności śpiewania piosenek.
 • Nabywanie umiejętności plastyczno – konstrukcyjnych poprzez rysowanie i malowanie, składanie kartki, planowanie własnej pracy.
 • Wskazywanie elementów charakterystycznych dla świat Wielkiej Nocy i Bożego Narodzenia.
 • Wykonywanie według instrukcji różnorodnych ozdób wielkanocnych.

Edukacja matematyczna:

 • Szeregowanie zbiorów według malejącej lub rosnącej liczby elementów.
 • Rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania podczas próby rozwiązywania prostych zadań tekstowych.
 • Posługiwanie się cyframi 1,2,3,4,5,6,7,8.
 • Wprowadzenie wzoru graficznego liczby 7, 8.
 • Kontynuowanie i tworzenie rytmów.
 • Kształtowanie umiejętności orientacji w schemacie ciała, wskazywanie strony prawej i lewej.
 • Porównywanie liczebności dwóch zbiorów, posługiwanie sie zwrotami: o jeden mniej, o jeden więcej, tworzenie zbiorów równolicznych, wskazywanie części wspólnej.
 • Posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie możliwości.

LUTY 2021

1. Nasze ulubione baśnie.

 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Ilustrowanie ruchem, mimiką, gestem czynności i sytuacji.
 • Budowanie wypowiedzi na temat sytuacji przedstawionej na ilustracji.
 • Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
 • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głoski „e” w wyrazach, wyszukiwanie litery „e, E” w tekstach drukowanych.
 • Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: ekran, teatr, kasa, aktor, kurtyna.
 • Poznanie pojęcia teatr cieni.
 • Kształtowanie umiejętności układania zdań na określony temat..

2. Karnawał.

 • Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: balon, bal oraz Ola, Kuba, Adam, Zuza, Olek .
 • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głoski „b” w wyrazach, wyszukiwanie litery „b, B” w tekstach drukowanych.
 • Kształtowanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej zdań.
 • Słuchanie utworów literackich i udzielanie odpowiedzi na pytania.
 • Nauka piosenek i pląsów. Uczestnictwo w zabawach tematycznych i integracyjnych.
 • Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zabawy w sali oraz na powietrzu.

3. W dawnych czasach.

 • Kształtowanie rozumienia pojęć: prehistoria, skamielina, jaskiniowcy, dinozaury, archeolog.
 • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głoski „m” w wyrazach, wyszukiwanie litery „m, M” w tekstach drukowanych.
 • Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazu: mamut.
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Aktywne uczestnictwo w zabawach badawczych.
 • Kształtowanie umiejętności wyciągania wniosków na podstawie prowadzonych obserwacji i posiadanej wiedzy.
 • Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.

4. Kiedy patrzę w niebo.

 • Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazu: rakieta.
 • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głoski „r” w wyrazach, wyszukiwanie litery „r, R” w tekstach drukowanych.
 • Czytanie globalne nazw planet w Układzie Słonecznym.
 • Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
 • Wdrażanie do ubierania się zgodnie z porą roku.
 • Dostrzeganie i nazywanie zmian zachodzących w przyrodzie, posługiwanie się pojęciem przedwiośnie.
 • Konstruowanie budowli przestrzennych z różnorodnych materiałów.

STYCZEŃ 2021

1. Skok w Nowy Rok.

 • Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: wiosna, lato, jesień zima, zegar.
 • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głoski „z” w wyrazach, wyszukiwanie litery „z, Z” w tekstach drukowanych.
 • Kształtowanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej zdań.
 • Uświadamianie następstwa dni tygodnia, miesięcy, pór roku.
 • Wskazywanie charakterystycznych cech pór roku.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zabawy w sali oraz na powietrzu.

2. Mamy Zimę.

 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.
 • Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas zimy.
 • Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
 • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głoski „w” w wyrazach, wyszukiwanie litery „w, W” w tekstach drukowanych.
 • Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazu: woda.
 • Poznanie zmian zachodzących w stanie skupienia wody oraz procesu krążenie wody w przyrodzie.
 • Kształtowanie umiejętności przewidywania wyniku doświadczenia oraz wytłumaczenia go.

3. Babcia i dziadek.

 • Kształtowanie umiejętności logicznego wypowiadania się na określony temat.
 • Opowiadanie o członkach swojej najbliższej rodziny.
 • Wdrażanie do pamiętania o najbliższych przy różnych okazjach, np. Dzień Babci i Dziadka.
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Aktywne uczestnictwo w przygotowaniach uroczystości z okazji Dnia
 • Babci i Dziadka.
 • Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.

4. Zimowe zabawy.

 • Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazu: sanki.
 • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głoski „s” w wyrazach, wyszukiwanie litery „s, S” w tekstach drukowanych.
 • Wdrażanie do ubierania się zgodnie z porą roku.
 • Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Zapamiętanie cech typowych dla zimy.

Edukacja matematyczna:

 • Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
 • Rozwijanie umiejętności dodawania podczas zabaw z kostką.
 • Kształtowanie umiejętności odczytywania pełnych godzin na zegarze.
 • Wprowadzenie wzoru graficznego liczby 4, 5.
 • Kontynuowanie i tworzenie rytmów.
 • Tworzenie zbiorów o wskazanej liczbie elementów.
 • Dodawanie i odejmowanie na konkretach oraz ustalanie wyniku operacji.
 • Określanie liczebności elementów w zbiorze i podporządkowywanie odpowiedniej liczby od 1 do 5.
 • Porównywanie liczebności dwóch zbiorów, posługiwanie sie zwrotami: o jeden mniej, o jeden więcej.
 • Posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie pięciu.

GRUDZIEŃ 2020

1. Świąteczne pocztówki.

 • Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: koperta, karta oraz imion kolegów.
 • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głoski „k” w wyrazach.
 • Kształtowanie umiejętności budowania zdań złożonych na określony temat.
 • Doskonalenie umiejętności słuchania tekstów literackich i wyciągania wniosków.
 • Posługiwanie się słowami i zwrotami: najpierw, na początku, później, kolejno, na koniec, na zakończenie.
 • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.
 • Usprawnianie narządów mowy podczas zabaw logopedycznych.

2. Spotkanie przy wigilijnym stole.

 • Zachęcanie do udziału w różnego rodzaju akcjach charytatywnych na rzecz innych osób lub zwierząt.
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Zachęcanie do wyszukiwania elementów świątecznych dekoracji podczas spacerów z rodzicami i dzielenie się z kolegami zdobytymi doświadczeniami.
 • Kształtowanie umiejętności  dokonywania analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wyróżnianie głoski na początku i końcu wyrazu.
 • Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
 • Usprawnianie dłoni podczas wykonywania ozdób świątecznych, stosowanie różnorodnych technik plastycznych.
 • Nauka kolęd i pastorałek.
 • Przygotowanie występu świątecznego, występowanie w roli aktorów.
 • Zabawy muzyczne z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych.

3. Świąteczne zwyczaje.

 • Kształtowanie przywiązania do tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia.
 • Słuchanie i śpiewanie kolęd i pastorałek.
 • Wdrażanie do ubierania się zgodnie z porą roku.
 • Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
 • Odgrywanie ról w zabawach parateatralnych.
 • Uczestniczenie w zabawach muzyczno – ruchowych.
 • Kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej podczas wykonywania powierzonych zadań.
 • Aktywne uczestnictwo w dekorowaniu sali.
 • Kształtowanie umiejętności budowania dłuższej wypowiedzi na określony temat.

Edukacja matematyczna:

 • Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
 • Rozróżnianie i nazywanie pojęć określających położenie przedmiotów w przestrzeni i na kartce: na, nad, pod, obok, wysoko, nisko, z prawej, z lewej.
 •  Posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie możliwości dzieci.
 • Posługiwanie sie cyframi 1, 2, 3 do określania liczebności zbioru oraz kolejności.
 • Posługiwanie sie pojęciami dotyczącymi liczebności: tyle samo, mniej, więcej.
 • Układanie kształtu figur geometrycznych. Używanie nazw: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt.
 • Posługiwanie sie pojęciami dotyczącymi wielkości oraz długości: największy, najmniejszy, większy, mniejszy, najkrótszy, najdłuższy.
 • Dokonywanie uogólnień.
 • Klasyfikowanie przedmiotów ze względu na wybrane cechy.
 • Kształtowanie orientacji w schemacie własnego ciała.
 • Kontynuowanie i samodzielne układanie rytmów dwu- i trzyelementowych.
 • Uświadomienie dzieciom cykliczności występowania pór roku, rytmu dnia i nocy, kolejności dni tygodnia (utrwalanie nazw).

LISTOPAD 2020

1. Na starej fotografii.

 • Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazu: aparat.
 • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głoski „a”
  w wyrazach, wyszukiwanie litery „a” w tekstach drukowanych.
 • Kształtowanie umiejętności dokonywania analizy słuchowej zdań.
 • Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.
 • Nauka piosenek i pląsów.

2. Jesienna muzyka.

 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
 • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głoski „n”
  w wyrazach, wyszukiwanie litery „n”.
 • Zapamiętanie cech typowych dla późnej jesieni: szarugi jesienne, słota.
 • Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazu: nuty.

3. Mali artyści.

 • Poznanie zmysłów jakimi odbieramy otaczający nas świat.
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazu: farba.
 • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głoski „f”
  w wyrazach, wyszukiwanie litery „f” w tekstach drukowanych.
 • Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.

4. Ciepło i miło.

 • Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazu: igła.
 • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głoski „i,”
  w wyrazach, wyszukiwanie litery „i” w tekstach drukowanych.
 • Wdrażanie do ubierania się zgodnie z porą roku.
 • Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Edukacja matematyczna:

 • Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
 • Rozwijanie umiejętności dodawania podczas zabaw z kostką.
 • Kształtowanie umiejętności rozróżniania i nazywania podstawowych figur geometrycznych.
 • Wprowadzenie wzoru graficznego liczby 2.
 • Kontynuowanie i tworzenie rytmów

PAŹDZIERNIK 2020

1. W zdrowym ciele zdrowy  duch.

 • Ustalenie i przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: lekarz
 • Poznawanie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom np. „Pak”, „Małpa Filomena”.
 • Kształtowanie umiejętności dokonywania analizy słuchowej zdań.

2. Jesienią w parku.

 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią.
 • Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazu: parasol.
 • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głoski „p” w wyrazach.
 • Kształtowanie pamięci podczas nauki na pamięć wiersza „Kolorowy bukiet” Barbary Lewandowskiej.
 • Poszerzanie wiedzy na temat procesów przyrodniczych – obieg wody.

3. Jesienią w lesie.

 • Poznanie zmysłów jakimi odbieramy otaczający nas świat.
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazu: las.
 • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głoski „l” w wyrazach.
 • Poszerzanie wiedzy przyrodniczej.
 • Nauka piosenki „Dżungla” słowa i muzyka tradycyjne.

4. Przygotowania do zimy.

 • Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazu: gra.
 • Wdrażanie do pracy zespołowej, rozwijanie odporności emocjonalnej podczas gry.
 • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głoski „g” w wyrazach.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
 • Nauka piosenki „Zima przyjdzie jutro” sł. Agnieszka Galica, muz. Tadeusz Pabisiak.
 • Ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 • Ćwiczenia poszerzające pole widzenia.

Edukacja matematyczna:

 • Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.
 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.
 • Kształtowanie umiejętności rozróżniania i nazywania podstawowych figur geometrycznych.
 • Wprowadzenie wzoru graficznego liczby 1.
 • Kontynuowanie i tworzenie rytmów.

WRZESIEŃ 2020

 1. W przedszkolu
  * Integrowanie się z grupą rówieśniczą;
  * Zapoznawanie się z nową salą;
  * Ustalanie i przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu i sali, w tym zasad obowiązujących w czasie pandemii;
  * Przypomnienie zasad korzystania z placu zabaw;
  * Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.
 2. Moja miejscowość
  * Poznawanie podstawowych zasad ruchu drogowego;
  * Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe;
  * Poznanie numerów alarmowych do tych instytucji;
  * Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci;
  * Kształtowanie umiejętności rozróżniania i nazywania podstawowych figur geometrycznych.
 3. Ja, ty i środowisko
  * Poznanie budowy własnego ciała, nazywania poszczególnych części ciała;
  * Poznanie zmysłów, jakimi odbieramy otaczający nas świat;
  * Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy;
  * Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich;
  * Nauka piosenek i pląsów.
 4. Dary jesieni na talerzu
  * Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią w sadzie;
  * Kształtowanie umiejętności nazywania prac w sadzie;
  * Kształtowanie umiejętności nazywania prac w ogródkach warzywnych lub na polach jesienią;
  * Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazu: owoce;
  * Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwanie głoski o w wyrazach.

ZADANIA DO CODZIENNEJ REALIZACJI:

 • Kształtowanie czynności higienicznych;
 • Zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne ogólnorozwojowe na świeżym powietrzu i w sali;
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

KWIECIEŃ

Moje ulubione książeczki

 • Wdrażanie do poszanowania książek.
 •  Zachęcanie do dbania o posiadane przez dzieci książki.
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania elementów w zbiorach.
 •  Doskonalenie umiejętności logicznego myślenia i myślenia przyczynowo-skutkowego.

Wielkanocne to pisanki, wyklejanki, malowanki

 • Budzenie zainteresowania zwyczajami i tradycjami związanymi ze świętami wielkanocnymi.
 •  Doskonalenie sprawności manualnej oraz poczucia estetyki.
 • Doskonalenie  znajomości schematu ciała oraz kierunków w przestrzeni: na, pod, obok, na górze, na dole, po prawej, po lewej.
 •  Doskonalenie umiejętności przeliczania elementów, tworzenie zbiorów, rytmów

Nigdy nie bój się lekarza, gdy choroba się przydarza

 •  Kształtowanie nawyku dbania o czystość w najbliższym otoczeniu.
 •  Rozwijanie świadomości wartości zdrowia i konieczności dbania o nie.
 •  Poznanie zawodu lekarza i ich atrybutów.
 • Wyrabianie nawyków porozdrowotnych.

Odwiedzamy zwierzęta na wsi

 •  Doskonalenie umiejętności klasyfikowania ze względu na określone cechy.
 •  Wzbogacanie wiedzy na temat zwierząt zamieszkujących gospodarstwo wiejskie.
 •  Poznanie produktów pochodzenia zwierzęcego oraz ich wartości.
 •  Poznanie podstawowych czynności jakie wykonuje rolnik.
 •  Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat.

Jak zostać sportowcem?

 •  Rozwijanie sprawności ruchowej podczas ćwiczeń i zabaw ruchowych, w tym naśladowczych i rytmicznych.
 •  Kształtowanie nawyków prozdrowotnych poprzez aktywność na świeżym powietrzu.
 •  Rozwijanie motoryki małej podczas zadań manualnych, plastycznych i graficznych.
 •  Poszerzenie wiedzy na temat dyscyplin sportowych.
 •  Rozwijanie myślenia logicznego.

MARZEC

1. Odkrywamy tajemnice Ziemi

Dostrzeganie potrzeby ochrony przyrody

Poznanie pojęć: dinozaur, wulkan, ziemia

Wyrabianie umiejętności współdziałania w zespole

Wdrażanie do uważnego słuchania i czekania na swoją kolej

Rozwijanie umiejętności porównywania i klasyfikowania przedmiotów według podanego

  kryterium

Poznanie tajemnic wulkanu poprzez liczne doświadczenia i obserwacje

2. Kosmiczne przygody

Poznanie pojęć: kosmos, planeta, układ słoneczny, galaktyka, astronauta, rakieta

Wzbogacenie czynnego i biernego słownika dziecka o zwroty i wyrażenia związane z

   omawianym tematem

Rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej

Doskonalenie umiejętności swobodnego wypowiadania się na dany temat

Doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej

Ćwiczenia doskonalące motorykę małą

3. Wiosna zaraz tu przybędzie kolorowo zaraz będzie

Rozwijanie podstawowych umiejętności z zakresu uprawy i hodowli roślin

Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie wczesną wiosną i wiązanie tych zjawisk z obecną porą roku

Rozwijanie sprawności fizycznej i aparatu oddechowego

Cztery pory roku” – nauka słów i melodii piosenki

Doskonalenie umiejętności układania rytmów według podanego schematu

Utrwalenie poznanych pór roku

4. I oto przyszła Pani Wiosna

Doskonalenie umiejętności panowania nad własnymi emocjami

Wdrażanie do przestrzegania zasad zgodnej zabawy

Poznanie pojęć i przysłów: zwiastuny wiosny, „W marcu jak w garncu”

Rozwijanie umiejętności przeliczania w zakresie 10 w przód i wspak

Kształtowanie świadomości własnego ciała

LUTY

 1. Do sklepów wyruszamy, gdy zakupy zrobić mamy
 • Poznanie pojęcia sklep. Rozmowa na temat różnorodności i specyfiki sklepów
 • Zapoznanie dzieci z pracą sprzedawcy
 • Nauka stopniowania przymiotników na konkretach: ciężki – cięższy – najcięższy
 • Zapoznanie dzieci z pojęciem: moneta, banknot
 • Prezentacja wagi szalkowej i odważników, poznanie sposobu ważenia
 • Utrwalenie określeń: ciężki, lekki
 • Określanie długości za pomocą przymiotników: długi – dłuższy – najdłuższy; mierzenie wspólną miarą, np. stopami

2. Ferie to jest super sprawa, odpoczynek i zabawa

 • Poznanie pojęcia sporty zimowe. Rozmowa na temat różnych dyscyplin sportowych
 • Doskonalenie percepcji wzrokowej
 • Doskonalenie motoryki małej poprzez liczne ćwiczenia grafomotoryczne
 • Zapoznanie z zasadami obowiązujacymi podczas zabaw na śniegu
 • Doskonalenie umiejetności wycinania poprzez wycinanie figur geometrycznych

3. Podróżować każdy może: na rowerze, na motorze

 • Zabawy badawcze z wykorzystaniem papierowych samolotów, badanie ich zachowania w powietrzu, określanie i porównywanie wysokości
 • Rozwijanie zdolności uważnego słuchania opowiadań i wierszy
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania elementów w zakresie 1-5 i więcej
 • Poznanie pojęcia mapa. Oglądanie  map, rozmowa o tym, co przedstawiają i do czego służą
 • Rozwijanie percepcji słuchowej poprzez zagadki słuchowe

4. Taki nastrój jest w teatrze , że zachwycam się, gdy patrzę

 • Poznanie pojęcia teatr, kurtyna, garderoba, scena, widownia
 • Kształtowanie poprawnej artykulacji poprzez ćwiczenie języka
 • Doskonalenie umiejętności swobodnej wypowiedzi poprzez rozmowy na temat miejsc, w których można oglądać różne występy ( np. teatr, kino)
 • Doskonalenie orientacji w przestrzeni, ćwiczenia w zakresie schematu własnego ciała
 • Doskonalenie percepcji wzrokowej poprzez układanie rytmów z figur geoemetrycznych

STYCZEŃ

1. Nowy Rok się właśnie zaczął i z radości wszyscy skaczą

Spostrzeganie sekwencji czasowych: krótszych i dłuższych (godzin, dni, miesięcy).

Zapoznanie dzieci z nazwami miesięcy, pór roku, dni tygodnia..

Utrwalanie określeń wielkości: mały, większy, największy, przeliczanie i porządkowanie wg poleceń nauczyciela.

Poznanie pojęcie zegar. Obserwowanie wskazówek na tarczy zegara.

„Oryginalny balonik” – praca plastyczna; ozdabianie sylwety balonika różnymi technikami.

Poznanie pojęcia kalendarz. Oglądanie różnego rodzaju kalendarzy, omówienie ich wyglądu i zawartości.

2. Cały z cegły, ma dwie wieże, w tym zamku kiedyś mieszkali rycerze.

Poznanie wyglądu budowli zamkowej. Oglądanie albumów fotograficznych i historycznych.

 „Mój smok” – praca plastyczna. Usprawnianie motoryki małej.

„Medale” – formowanie ze słonego ciasta trofeów dla zwycięzców i uczestników grupowych zawodów rycerskich..

Rywalizacja zespołowa i indywidualna w konkurencjach sportowych. Przestrzega zasady fair play.

Poznanie pojęcia bal karnawałowy. Oglądanie fotografii strojów z różnych epok.

Rozpoznawanie rodzaju dźwięku i jego źródła z zawiązanymi oczami (np. szelest gazety, gniecenie kubeczka jednorazowego, stukanie w szkło).

3. W lodowej krainie

Poznanie pojęcia lód. Zabawy badawcze.

Rysowanie flamastrem na przeźroczystej folii – kształcenie umiejętności właściwej siły nacisku jako przygotowanie do nauki pisania.

Układanie sylwety z kilku elementów – utrwalanie pojęć: mały/mniejszy, duży/większy.

 „Lodowe królestwo” – praca plastyczna z wykorzystaniem pasty do zębów. Usprawnianie motoryki małej.

Doskonalenie umiejętności przeliczania i posługiwania się liczebnikami głównymi w zakresie 1-6.

Doskonalenie umiejętności starannego wycinania nożyczkami z przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa.

4. Kocham babcie, kocham dziadka, bycie z nimi to jest gratka.

Kształcenie odporności emocjonalnej w sytuacjach wystąpień przed widownią poprzez liczne próby na przedstawienie.

Tworzenie schematów rodzinnych – drzew genealogicznych, zwrócenie uwagi na pokoleniowość, stopnie pokrewieństwa itp.

 „Pytania do babci i dziadka” – nauka słów piosenki.

 „Portret babci i dziadka” – praca plastyczna. Doskonalenie umiejętności rysowania. Dbanie o szczegóły.

Doskonalenie umiejętności klasyfikacji przedmiotów wg wskazanej cechy.

Ćwiczenia grafomotoryczne. Rysowanie spirali prawoskrętnie i lewoskrętnie, ręką dominującą i oburącz.

5. Co marzenia to marzenia, wnet się nasze życie zmienia.

Kształtowanie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo skutkowych.

Doskonalenie umiejętności liczenia przedmiotów, dokładania, zabierania, ustalania, ile pozostało.

Nauka cierpliwego czekania na swoją kolej, nie przerywanie wypowiedzi innym.

Doskonalenie nazywania figur geometrycznych i układanie z nich kompozycji.

„Słodko-słone” – wykonywanie pracy plastycznej z wykorzystaniem papierowych talerzyków.

Doskonalenie motoryki dużej poprzez liczne zabawy ruchowe.

GRUDZIEŃ

1. Zasypało cały świat, nocą śnieżek z nieba spadł

–  Doskonalenie umiejętności manualnych poprzez tworzenie zimowej gazetki

–  Nauka słów i melodii piosenki „Przybieżeli do Betlejem”

–  Zabawy słowne z wykorzystaniem doznań sensorycznych, doskonalenie umiejętności stopniowania przymiotników np. mały, mniejszy, najmniejszy

–  Doskonalenie umiejętności klasyfikowania elementów zbioru ze względu na kształt i wielkość

–  Doskonalenie sprawności manualnej, rozwijanie pomysłowości poprzez lepienie z masy solnej

–  Układanie kompozycji płaskiej z pasków białego papieru wg podanego wzoru, rozwijanie spostrzegawczości i orientacji przestrzennej.

2. Zima biała

–  Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą, zwracanie uwagi na koloryt i piękno przyrody w zimowej szacie

–  Poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy, nazywanie ich, np. opady śniegu

– Poznawanie wybranych właściwości fizycznych śniegu i lodu, zwracanie uwagi na zanieczyszczenia, które zatrzymują w sobie

–  Układanie sylwety bałwanka z gotowych elementów. Usprawnianie percepcji wzrokowej

–  Rozwijanie umiejętności manualnych poprzez wykonywanie licznych prac plastycznych

–  Nauka slow i melodii piosenki „Dzyń, dzyń owieczki”.

3. Porządkami czas się zająć, goście zaraz przybywają

–  Doskonalenie znajomości schematu własnego ciała i orientacji przestrzennej

–  Miniteatrzyk sylwet, uświadomienie potrzeby dbania czystość otoczenia i higienę własnego ciała

–  Nauka zdrowej rywalizacji poprzez liczne zabawy zespołowe

–  Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania kolorów, klasyfikowanie według dwóch cech jakościowych

–  Nauka słów i melodii piosenki „Choineczka, aż do nieba”

–  Zagadki słuchowe, rozpoznawanie dźwięków wydawanych przez urządzenia domowe

–  Przygotowanie i prezentacja produktów i akcesoriów potrzebnych do pieczenia świątecznych pierników, wytworzenie motywacji do podejmowania zajęć kulinarnych

–  Zagadki węchowe, rozpoznawanie świątecznych zapachów

4. W całym domu pachnie lasem, to już święta są za pasem

–  Nauka słów i melodii piosenki „Piernikowe bałwanki”

–  Zorganizowanie kącika tematycznego, dostrzeganie piękna świątecznych dekoracji wykonanych w różnych stylach zdobniczych ze zwróceniem szczególnej uwagi na wyroby sztuki ludowej i regionalnej

–  Przygotowanie łańcucha z papieru – doskonalenie techniki wycinania pasków nożyczkami

–  Doskonalenie umiejętności szybkiego ustawiania się w kole lub w rzędzie

–  Klejenie łańcucha według wzoru, dostrzeganie odtwarzanie regularności rytmicznych doskonalenie umiejętności porównywania długości i stosowania określeń stopniujących

–  Rozumienie pojęcia „choinka” – dostrzegania piękna tradycji ubierania choinki

–  Zagadki dotykowe – rozwijanie wrażliwości sensorycznej oraz umiejętności rozpoznawania i określania kształtów

–  „Spotkanie wigilijne” – zintegrowanie społeczności przedszkolnej i rodziców dzieci podczas wspólnego przygotowywania poczęstunku, spotkania i kolędowania.

Kolęda „Przybieżeli do Betlejem”

1. Przybieżeli do Betlejem pasterze,
Grając skocznie Dzieciąteczku na lirze Ref: Chwała na wysokości, chwała na wysokości,
 A pokój na ziemi.
2. Oddawali swe ukłony w pokorze
 Tobie z serca ochotnego, o Boże!
3. Anioł Pański sam ogłosił te dziwy,
 Których oni nie słyszeli, jak żywi.

LISTOPAD

 • MAŁY CZŁOWIEK CZY TEŻ DUŻY, DOBRZE, GDY POMOCĄ SŁUŻY
 • HULA, PSOCI, HAŁASUJE, TO JESIENNY WIATR FIGLUJE
 • PARASOLE CZAS WYCIĄGAĆ, JESIEŃ W PEŁNI, DESZCZ NADCIĄGA
 • WSZYSCY RAZEM SIĘ BAWIMY, WSZYSTKIE STRACHY PRZEGONIMY

OGÓLNE CELE DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE:

 • Rozbudzanie ciekawości i dociekliwości badawczej,
 • Budowanie prostych konstrukcji latających,
 • Rozwijanie umiejętności plastyczno-technicznych,
 • Tworzenie instrumentów dętych z nietypowych przedmiotów,
 • Wzbogacanie czynnego słownika dzieci,
 • Stwarzanie okazji do dobrych uczynków,
 • Zwrócenie baczniejszej uwagi na przejawy życzliwości, uczynności uprzejmości,
 • Inicjowanie działań wymagających współpracy i współdziałania,
 • Tworzenie miłej i ciepłej atmosfery sprzyjającej przyjaznym relacjom wśród dzieci,
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podany temat,
 • Doskonalenie świadomości schematu własnego ciała oraz umiejętności porównywania obiektów pod względem wielkości,
 • Ćwiczenia usprawniające motorykę małą,
 • Ćwiczenia usprawniające motorykę dużą,
 • Doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • Doskonalenie analizy i syntezy wzrokowej,
 • Doskonalenie analizy i sytezy słuchowej,
 • Rozbudzanie postawy badacza zjawisk przyrodniczych i fizycznych,
 • Rozbudzanie intuicji geometrycznej, dostrzeganie kształtu trójkąta wśród innych figur,
 • Pokonywanie strachu przed nieznanym i wytworami własnej wyobraźni,
 • Doskonalenie orientacji w schemacie własnego ciała,
 • Usprawnianie i wzmacnianie sprawności manualnej dłoni, palców – przygotowanie do pisania,
 • Wyrabianie pewności w wypowiadaniu własnego zdania w rozmowie na określony temat,
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania elementów, klasyfikacji ze względu na kolor, kształt i wielkość.

PAŹDZIERNIK

  1. Jabłka, śliwki i morele, w sadzie jest owoców wiele

 • Zapoznanie z różnymi cechami owoców oraz z miejscem ich pochodzenia – sadem;
 • Wyrabianie prawidłowych nawyków żywieniowych;
 • Doskonalenie sprawności fizycznej i manualnej;
 • Kształtowanie właściwej koordynacji wzrokowo-ruchowej;
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie dostępnym dzieciom;
 • Posługiwanie się określeniami dotyczącymi stosunków przestrzennych,
 • Doskonalenie orientacji w przestrzeni i schemacie własnego ciała;
 • Przeliczanie owoców i odwzorowywanie ich liczby za pomocą kresek.

2. Witaminy hop! Do brzuszka, i marchewka, i pietruszka

 • Poszerzanie wiedzy z dziedziny przyrody;
 • Rozwijanie poczucia estetyki i dokładności wykonania prac plastycznych;
 • Kształtowanie intuicji matematycznej;
 • Wyczulenie na regularność w najbliższym otoczeniu, powtarzanie i kontynuowanie rytmów;
 • Zapoznanie z wyglądem, budową, smakiem i zapachem warzyw oraz sposobami ich wykorzystania;
 • Wie, co zrobić, aby uzyskać sok z warzyw lub owoców;
 • Ćwiczenie sprawność dłoni;
 • Doskonalenie sprawności manualnej.

3. Liście malowane, pod drzewami rozsypane

 • Dostrzeżenie zachodzących w przyrodzie zmian związanych z aktualną porą roku;
 • Zwrócenie uwagi na specyficzny koloryt jesieni i bogactwo drzew parkowych i leśnych oraz na ich piękno;
 • Rozwijanie zmysłu obserwacji i zdolności porównywania;
 • Dostrzeganie zmiany rytmu i tempa muzyki, ilustruje ją ruchem;
 • Usprawnianie dłoni podczas różnych działań;
 • Wymienia nazwy drzew, na których rosną: szyszki, jarzębina, kasztany i żołędzie

– rozpoznaje drzewa;

 • Doskonalenie umiejętność liczenia i zapamiętywania liczb w kolejności.

4. Las szumi jesienne, już robi się sennie

 • Wyrabianie umiejętności uważnego obserwowania przyrody; zwrócenie uwagi dzieci na jesienną szatę lasu oraz cechy jesiennych dni (mgliste poranki, chłodne dni, wczesny zmrok, szarówka);
 • Bliższe poznanie wybranych mieszkańców lasu i ich jesiennych zwyczajów;
 • Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i doskonalenie sprawności manualnej;
 • Rozbudzanie poczucia estetyki;
 • Wdrażanie do poszanowania przyrody;
 • Nazywanie jesiennych kolorów i wykorzystywanie ich w pracy;
 • Doskonalenie sprawności ruchowej;
 • Zna gatunki grzybów; wie, które grzyby są jadalne, a które trujące.

5. Każdy czyścioch Ci to powie, mycie to jest samo zdrowie

 • Kształtowanie elementarnych nawyków higienicznych i kulturalnych;
 • Rozwijanie prawidłowego oddechu, artykulacji i wymowy;
 • Wspomaganie dzieci w werbalnym przekazywaniu myśli i uczuć;
 • Tworzenie warunków do polisensorycznego poznawania świata,
 • Kształtowanie umiejętności rozpoznawania figur geometrycznych – kwadrat,
 • Doskonalenie sprawności manualnej – wykonywanie licznych prac plastycznych,
 • Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej – wycinanie nożyczkami.