Zamierzenia gr IX

MAJ 2022

MOJA OJCZYZNA

 • utrwalanie znajomości polskiego godła, barw narodowych i polskiego hymnu; kształtowanie poczucia tożsamości narodowej,
 • wskazywanie na mapie Polski charakterystycznych miejsc,
 • poznawanie tradycji związanych z obchodzeniem świąt państwowych,
 • stosowanie różnych technik plastycznych,
 • wyjaśnianie znaczenia słowa stolica, zapoznanie z herbem Warszawy,
 • poznawanie ważnych i charakterystycznych miejsc znajdujących się w Warszawie,
 • rozwijanie sprawności ruchowej,
 • rozwijanie sprawności rachunkowych,
 • utrwalanie liczb i znaków matematycznych oraz umiejętności dokonywania obliczeń,
 • poznawanie zabudowy charakterystycznej dla miasta,
 • wykonywanie układu ruchowego do piosenki,
 • wyrabianie szybkiej reakcji na sygnał,
 • poznawanie nazw państw sąsiadujących z Polską,
 • stwarzanie okazji sprzyjających zdobywaniu wiedzy o świecie,
 • zapoznanie z pojęciem Unia Europejska,
 • zapoznanie z symbolami Unii Europejskiej,
 • utrwalanie wiadomości na temat polskich symboli narodowych.

MOJA MIEJSCOWOŚĆ, MÓJ REGION

 • rozwijanie zainteresowań miejscem zamieszkania (architekturą, zabytkami, ważniejszymi instytucjami, pięknem krajobrazu),
 • przestrzeganie zasad bezpiecznego poruszania się po drodze i właściwego zachowania się w miejscach publicznych,
 • zapoznanie z położeniem swojej miejscowości i swojego regionu na mapie Polski,
 • rozwijanie mowy i spostrzegawczości wzrokowej,
 • poznawanie zalet życia w małych miejscowościach i w dużych miejscowościach,
 • nabywanie umiejętności skupiania uwagi na przekazie literackim,
 • rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej,
 • rozbudzanie zainteresowań historią i sztuką ludową swojej miejscowości i swojego regionu,
 • rozwijanie umiejętności słuchania i poprawnego wypowiadania się na forum grupy,
 • wykorzystanie naturalnych efektów perkusyjnych podczas śpiewu,
 • utrwalanie brzmienia i sposobu wydobywania dźwięków z instrumentów,
 • poznawanie zawodów charakterystycznych dla miejscowości zamieszkania; dostrzeganie korzyści dla mieszkańców z ich wykonywania,
 • rozwijanie umiejętności ważenia, porównywanie masy różnych przedmiotów,
 • utrwalanie wiadomości na temat charakterystycznych cech różnych miejscowości,
 • wyjaśnianie pojęć adresat, nadawca; poznawanie znaczenia słowa petycja,
 • rozwijanie kompetencji matematycznych, w tym umiejętności klasyfikowania i przeliczania,
 • kształtowanie wyobraźni i inwencji twórczej, rozwijanie sprawności manualnej,

ŁĄKA W MAJU

 • wielozmysłowe poznawanie łąki wiosną,
 • rozpoznawanie kwiatów, ziół i zwierząt – mieszkańców łąki,
 • poznawanie ogólnej budowy kwiatu na przykładzie mniszka pospolitego,
 • rozpoznawanie i nazywanie roślin występujących na łące,
 • poznawanie sposobów wykorzystywania łąki przez rolników,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie umiejętności dostrzegania symetrii w przyrodzie,
 • utrwalanie pojęcia owady oraz nazw owadów, mieszkańców łąki,
 • utrwalanie wiadomości na temat znaczenia barwy ochronnej w życiu zwierząt,
 • rozwijanie mowy,
 • rozwijanie umiejętności oddawania nastroju utworu muzycznego w pracy plastycznej,
 • rozwijanie sprawności rachunkowych,
 • utrwalanie liczb i znaków matematycznych oraz umiejętności dokonywania obliczeń,
 • rozwijanie orientacji przestrzennej,
 • rozwijanie umiejętności logicznego myślenia,
 • wzbogacanie wiadomości na temat zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla wiosny,
 • utrwalanie nazw wybranych roślin zielnych,
 • zachęcanie do samodzielnych doświadczeń i wyciągania wniosków,
 • rozwijanie umiejętności tworzenia kompozycji przestrzennych.

ŚWIĘTO RODZICÓW

 • uświadamianie ważnej roli rodziców w życiu dziecka, wzbogacanie informacji  na temat ich świąt,
 • ćwiczenie pamięci poprzez odtwarzanie fragmentów wiersza,
 • rozwijanie umiejętności opisywania osób za pomocą określeń przymiotnikowych,
 • rozwijanie umiejętności manualnych oraz pamięci poprzez odtwarzanie wyglądu rodziców na rysunku,
 • zapoznanie z rolą matki w rodzinie,
 • rozwijanie spostrzegawczości słuchowej i sprawności rachunkowej,
 • wyjaśnienie roli ojca w rodzinie, kształtowanie uczucia przywiązania do swojego ojca,
 • wzbogacanie słownictwa o określenia związane z wyglądem postaci,
 • zachęcanie do pomagania tacie w prostych pracach domowych,
 • rozwijanie mowy oraz spostrzegawczości wzrokowej,
 • wyrabianie poczucia rytmu i koncentracji uwagi,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego z rodzicami,
 • uświadamianie konieczności zachowywania bezpieczeństwa podczas wspólnych zabaw,
 • wzmacnianie i zacieśnianie więzi emocjonalnej ze swoimi rodzicami,
 • obmyślanie niespodzianek dla najbliższych, zachęcanie do pomagania rodzicom w pracach domowych,
 • rozwijanie sprawności manualnych oraz wyobraźni przestrzennej, nabywanie odwagi w prezentowaniu innym swoich umiejętności.

KWIECIEŃ 2022

WIELKANOC

 • Wzbogacanie i utrwalanie wiadomości na temat tradycji wielkanocnych,
 • Poszerzanie doświadczeń i wiadomości dotyczących tworzenia barw pochodnych,
 • Rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • Odkrywanie litery f: małej, wielkiej, drukowanej i pisanej,
 • Wzbogacanie doświadczeń plastycznych,
 • Rozwijanie mowy,
 • Rozwijanie umiejętności wykonywania ćwiczeń według instrukcji słownej,
 • Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego,
 • Wzbogacanie wiedzy przyrodniczej,
 • Kształtowanie poczucia rytmu,
 • Pamięciowe opanowanie piosenki,
 • Wyrabianie reakcji na określone sygnały,
 • Rozwijanie sprawności rachunkowych,
 • Kształcenie umiejętności wykonywania ćwiczeń według instrukcji słownej,
 • Porównywanie długości i wysokości przedmiotów,
 • Rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej.

WIOSNA NA WSI

 • Wzbogacanie wiedzy o środowisku przyrodniczym,
 • Rozwijanie mowy,
 • Rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • Odkrywanie litery ż: małej, wielkiej, drukowanej i pisanej,
 • Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem prostych tekstów,
 • Rozwijanie sprawności manualnej i wyobraźni twórczej,
 • Wzbogacanie wiedzy na temat zwierząt hodowanych na wsi,
 • Usprawnianie aparatu artykulacyjnego,
 • Rozwijanie umiejętności czytania,
 • Utrwalanie zasad zachowania obowiązujących podczas oglądania przedstawienia,
 • Rozwijanie sprawności ruchowej,
 • Utrwalanie nazw i wyglądu zwierząt z wiejskiego podwórka (dorosłych i młodych),
 • Rozwijanie umiejętności poprawnej odmiany rzeczowników i układania zdrobnień oraz umiejętności układania rymów,
 • Rozwijanie umiejętności opisywania wyglądu zwierząt za pomocą przymiotników,
 • Ćwiczenie słuchu muzycznego,
 • Pamięciowe opanowanie piosenki,
 • Zapoznanie ze znaczeniem zwierząt hodowlanych w życiu człowieka,
 • Rozwijanie wrażliwości dotykowej,
 • Usprawnianie narządów mowy,
 • Zachęcanie do dbania o sprawność fizyczną,
 • Utrwalanie nazw liczebników w aspektach kardynalnym i porządkowym,
 • Rozwiązywanie prostych zadań matematycznych,
 • Układanie i rozwiązywanie działań matematycznych, utrwalanie liczb i znaków: +, –, =, >,
 • Rozwijanie umiejętności tworzenia kompozycji przestrzennych,

DBAMY O PRZYRODĘ

 • Kształtowanie świadomości ekologicznej,
 • Odkrywanie litery h: małej, wielkiej, drukowanej i pisanej,
 • Wzbogacanie doświadczeń plastycznych poprzez zastosowanie techniki kolaż,
 • Rozumienie konieczności ochrony środowiska przyrodniczego,
 • Ćwiczenie pamięci, prezentowanie wyuczonego wiersza,
 • Poznawanie zasad szanowania przyrody i zachęcanie do ich przestrzegania,
 • Rozwijanie sprawności fizycznej,
 • Wzbogacanie wiadomości na temat żab i ich pożyteczności, poznawanie cyklu rozwojowego żaby,
 • Rozwijanie rozumowania przyczynowo-skutkowego,
 • Stwarzanie sytuacji edukacyjnych wymagających liczenia, utrwalanie określeń związanych z położeniem przedmiotów w przestrzeni,
 • Rozwijanie umiejętności łączenia prostych ruchów tanecznych ze śpiewem,
 • Rozwijanie reakcji na zmiany muzyki,
 • Poznawanie znaczenia drzew dla ludzi i środowiska,
 • Wzbogacanie słownictwa o nowe słowa, rozpoznawanie zwierząt i roślin charakterystycznych dla danego środowiska,
 • Poznawanie informacji na temat przejawów działalności ekologicznej człowieka,
 • Poznawanie znaczenia nowych słów: ekolog, recykling,
 • Kształtowanie nawyków proekologicznych,
 • Rozwijanie sprawności rachunkowych,
 • Rozwijanie umiejętności manualnych i wyobraźni.

MARZEC 2022

ZWIERZĘTA Z DŻUNGLI  I  SAWANNY

 • poznawanie, w sposób bezpośredni (zoo) lub pośredni (filmy, albumy), zwierząt z innych stref klimatycznych (zwierzęta egzotyczne)
 • wyjaśnianie roli ogrodów zoologicznych.
 • poznawanie modelu kuli ziemskiej – globusa: wskazywanie kontynentów, oceanów, mórz
 • zabawy z globusem, np. zabawa Palcem po świecie.
 • rozwiązywanie zagadek, rebusów
 • porównywanie wyglądu przedmiotów, zwierząt, roślin.
 • odróżnianie druku od pisma
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
 • rozpoznawanie i nazywanie liter  Z, z  na wyrazach podstawowych: Zola, zebra
 • opowiadanie historyjek obrazkowych ułożonych według kolejności zdarzeń.
 • tworzenie słów: rozpoczynających się, kończących się daną głoską i mających ją w środku
 • różnicowanie samogłosek i spółgłosek
 • wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.
 • próby czytania dla chętnych
 • odkrywanie liczby 10
 • wykorzystanie orientacji przestrzennej w grach i zabawach ruchowych.
 • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10, z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych

 ZWIERZĘTA NASZYCH PÓL  I  LASÓW

 • poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa, bezpieczeństwo, pokarm)
 • obserwowanie, w sposób bezpośredni lub pośredni (zdjęcia, obrazki, filmy), łąki wiosną; zwracanie uwagi na rośliny i zwierzęta tam żyjące
 • poznawanie wybranych owadów i ich roli w rozwoju roślin
 • wyjaśnianie pojęć: ptaki, ssaki, owady.
 • wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie
 • rozpoznawanie i nazywanie litery  ,,U, u”  na wyrazach podstawowych: Ula, ule.
 • czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków
 • posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym
 • kojarzenie liczby wyrażonej liczebnikiem z odpowiednią cyfrą utrwalenia dodawania i odejmowania w zakresie 10budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania
 • tworzenie kolekcji, porządkowanie elementów według jednej cechy: najpierw te, które widzimy – kolor, wielkość, kształt, grubość, a potem według niewidocznych cech,

MARCOWA  POGODA

 • poznawanie oznak nadchodzącej wiosny
 • uroczyste powitanie wiosny – poznawanie wybranych obrzędów ludowych związanych z tym dniem
 • obserwowanie zmieniających się warunków pogodowych; poznawanie składników pogody: temperatura, wiatr, opady, ciśnienie; poznawanie przyrządów służących do pomiaru składników pogody (np. wiatromierz itp.)
 • poznawanie kalendarza pogody – systematyczne jego prowadzenie
 • rozumienie konieczności spożywania owoców i warzyw
 • wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie
 • rozpoznawanie i nazywanie litery ,,C,c” na wyrazach podstawowych: Cela, cebula
 • posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i  porządkowym
 • utrwalenie poznanych znaków matematycznych: +,= oraz liczb 0 – 10
 • budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania
 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej
 • nazywanie pokarmów koniecznych do utrzymania zdrowia.
 • dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy.
 • rozumienie potrzeby dbania o prawidłową postawę ciała
 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

WIOSENNE   PRZEBUDZENIA

 • obserwowanie zmian zachodzących przed zbliżającą się wiosną (przedwiośnie) – coraz dłuższe dni, coraz wyższa temperatura, topnienie śniegu, lodu, pojawiające się pierwsze kwiaty (przebiśniegi, krokusy), powracające pierwsze ptaki (skowronki, czajki, szpaki), kwitnienie wierzby i leszczyny; pojawianie się paków na drzewach i krzewach
 • poznawanie czynników potrzebnych do rozwoju roślin (światło, temperatura, wilgotność)
 • obserwowanie, w sposób lub pośredni (filmy, książki), prac wiosennych na działkach i w polu
 • poznawanie etapów rozwojowych np. żaby, motyla
 • poznawanie przyborów, narzędzi potrzebnych do obserwowania i badania otoczenia, np. lupy, lornetki, mikroskopu
 • rozpoznawanie i nazywanie litery ,,Ł, ł ” na wyrazach podstawowych: łatek, łopata
 • układanie wyrazów z poznanych liter
 • skupianie uwagi na osobach, przedmiotach, obrazkach, wyjaśnieniach, treściach przedstawianych wierszy, opowiadań
 • dłuższe skupianie uwagi na wykonywanych ćwiczeniach, zadaniach, pracach plastycznych
 • dostrzeganie symetrii w otoczeniu (np. w budowie ciała człowieka, zwierząt – motyle, ptaki, przedmiotów – parasol itp.)
 • dbanie o estetykę prac plastycznych i otoczenia, w których powstają
 • reagowanie ruchem na zmiany tempa, dynamiki utworu oraz wysokości dźwięków (dźwięki wysokie, średnie, niskie).

WIOSENNE  POWROTY

 • zachęcanie do obserwowania przyrody w różnych porach roku, w różnych miejscach i w różnym czasie
 • poznawanie życia ptaków wiosną – budowanie gniazd, składanie jaj, wyleganie się młodych, dbanie
 • wyjaśnianie określeń: rośliny chronione, zwierzęta chronione; poznawanie przedstawicieli ginących gatunków     
 • uczestniczenie w ćwiczeniach narządów artykulacyjnych z wykorzystaniem głosek, sylab i krótkich tekstów
 • rozpoznawanie i nazywanie litery ,,J, j” na wyrazach podstawowych: Jola, jajko
 • czytanie wyrazów i zdań
 • wykonywanie prac plastyczno – konstrukcyjnych różnymi technikami
 • rozróżnianie zbiorów nierównolicznych i zbiorów nierównolicznych (rozumienie liczby w aspekcie kardynalnym)

LUTY   2022

BAŚNIE ,BAJKI, BAJECZKI

 • poznawanie pojęć związanych z teatrem: scena, scenografia, aktor, rekwizyty, reżyser, rola
 • odgrywanie ról w zabawach parateatralnych; posługiwanie się mową, gestem, ruchem.
 • uczestniczenie w zabawach opartych na wybranych technikach i metodach aktywizujących, np.: wizualizacja, personifikacja, analogia, drama.
 • ocenianie zachowań postaci z literatury dziecięcej.
 • wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich
 • rozpoznawanie i nazywanie litery G,g  na wyrazach podstawowych: Gala, gra
 • opowiadanie historyjek obrazkowych ułożonych według kolejności zdarzeń.
 • tworzenie słów: rozpoczynających się, kończących się daną głoską i mających ją w środku
 • różnicowanie samogłosek i spółgłosek
 • wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.
 • próby czytania dla chętnych
 • posługiwanie się umownymi znakami, np. strzałkami (przygotowanie do programowania)
 • wykorzystanie orientacji przestrzennej w grach i zabawach ruchowych.
 • dodawanie i odejmowanie w zakresie 8, z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych

MUZYKA  WOKÓŁ  NAS

 • słuchanie muzyki o różnym charakterze, w tym muzyki klasycznej
 • uczestniczenie w koncertach muzycznych w wykonaniu muzyków filharmonii
 • poznawanie nazw różnych instrumentów wykorzystywanych przez muzyków filharmonii wykonujących koncert dla dzieci w przedszkolu.
 • poznawanie instrumentów perkusyjnych: kołatki, grzechotki, bębenka, trójkąta, talerzy, drewienek, oraz sposobu gry na nich
 • akompaniowanie do piosenek na instrumentach lub różnych przedmiotach, indywidualnie lub grupowo (orkiestra).
 • słuchanie wierszy, opowiadań, legend dotyczących Polski, np. jej pochodzenia
 • poznawanie sylwetek znanych Polaków, np.: Fryderyka Chopina
 • odtwarzanie usłyszanych dźwięków, np. zabawa w echo melodyczne, wokalne
 • rozpoznawanie instrumentów (nie tylko instrumentów perkusyjnych) po wydawanych dźwiękach.
 • wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie
 • tworzenie słów (lub wyszukiwanie obrazów) zawierających daną sylabę na początku, na końcu lub w środku
 • rozpoznawanie i nazywanie litery W,w  na wyrazach podstawowych: Waldek, worek
 • odkrywanie zapisu cyfrowego liczby  9
 • poruszanie się pod dyktando nauczyciela
 • reagowanie ruchem na zmiany wysokości dźwięków (wysokie – niskie), tempa (szybciej –wolniej) i dynamiki (głośniej – ciszej) utworu

NIE JESTEŚMY SAMI W KOSMOSIE

 • poznawanie ciekawostek na temat Ziemi i wszechświata
 • poznawanie nazw wybranych planet Układu Słonecznego, np.: Wenus, Merkury, Mars
 • gromadzenie wiadomości o kosmosie (poprzez literaturę, zdjęcia, albumy, internet)
 • poznawanie satelity Ziemi – Księżyca; poznawanie ciekawostek, legend z nim związanych
 • poznawanie w sposób pośredni zawodów związanych z kosmosem – kosmonauty, astronoma
 • poznawanie sylwetek znanych Polaków, np. Mikołaja Kopernika
 • wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie
 • rozpoznawanie i nazywanie litery P,p  na wyrazach podstawowych: Pola, planety
 • posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i  porządkowym
 • utrwalenie poznanych znaków matematycznych: +,= oraz liczb 0 – 9
 • budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania
 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej

PROJEKT  PIENIĄDZE

 • kojarzenie liczby wyrażonej liczebnikiem z odpowiednią cyfrą
 • poznawanie wartości monet i banknotów 1 zł , 2 zł ,5 zł, 10 zł, właściwe operowanie  nimi          w zabawie
 • klasyfikowanie tych samych obiektów wielokrotnie, każdorazowo według innych cech.
 • prezentowanie i ocenianie własnych wytworów zadań i obowiązków
 • gromadzenie informacji na temat pracy osób w różnych zawodach (dostępnych bezpośredniej obserwacji)
 • określanie roli różnych zawodów w życiu społecznym
 • poznawanie ważniejszych punktów usługowych znajdujących się w pobliżu, określanie pełnionych przez nie funkcji.
 • wzbudzanie ciekawości oraz aktywności poznawczej dziecka
 • układanie wyrazów z poznanych liter
 • udział w warsztatach klocków Lego
 • kultywowanie tradycji, np. Tłustego Czwartku
 • udział w balu karnawałowym

STYCZEŃ 2022

MIJAJĄ  DNI, MIESIĄCE, LATA…

 • dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy
 • nazywanie kolejnych pór roku, dni tygodnia, miesięcy
 • poznawanie kalendarza, jego roli w określaniu miesięcy i dni tygodnia.
 • wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich.
 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej
 • odróżnianie druku od pisma
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
 • rozpoznawanie i nazywanie litery S, s na wyrazach podstawowych: Sam , smok
 • odróżnianie druku od pisma
 • rozpoznawanie wysłuchanych sylab, słów, głosek
 • wyodrębnianie głosek w nagłosie, wygłosie, śródgłosie
 • liczenie głosek
 • wprowadzenie znaku matematycznego  ,,+”
 • rozpoznawanie i nazywanie wybranych figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt; podawanie ich podstawowych cech
 • aktywne  uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych

ZIMA I   ZWIERZĘTA

 • pomaganie zwierzętom w przetrwaniu zimy – dokarmianie, dopajanie ptaków w karmnikach
 • poznawanie przedstawicieli ptaków zimujących w Polsce (gile, jemiołuszki, wrony itp.), podawanie ich ptasich cech
 • określanie roli różnych zawodów w życiu społecznym
 • poznawanie ludzi różnych ras; określanie, skąd pochodzą, w jakich warunkach klimatycznych żyją
 • poznawanie modelu kuli ziemskiej – globusa
 • wskazywanie kontynentów, oceanów, mórz
 • zabawy z globusem, np. zabawa Palcem po świecie.
 • wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie
 • tworzenie słów (lub wyszukiwanie obrazów) zawierających daną sylabę na początku, na końcu lub w środku
 • rozpoznawanie i nazywanie litery N, n  na wyrazach podstawowych: Norbert, narty,
 • słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów
 • klasyfikowanie tych samych obiektów wielokrotnie, każdorazowo według innych cech
 • reagowanie ruchem na zmiany wysokości dźwięków (wysokie – niskie), tempa (szybciej –wolniej) i dynamiki (głośniej – ciszej) utworu
 • przewidywanie skutków niebezpiecznych zabaw i niewłaściwego zachowania

BABCIA  I   DZIADEK

 • określanie pokrewieństwa pomiędzy członkami rodziny (np. babcia to mama mamy itp.)
 • dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie
 • przedstawienie przygotowanego programu artystycznego dla rodziców lub dziadków z okazji ich świąt; wykonywanie upominków; wspólna zabawa z przybyłymi gośćmi
 • podawanie przybliżonych dat świąt rodziców i świąt dziadków.
 • wyrażanie uczuć względem członków rodziny (słowami, gestem, czynnościami).
 • powtarzanie z pamięci wierszy, piosenek
 • tworzenie słów (lub wyszukiwanie obrazów) zawierających daną sylabę na początku, na końcu lub w środku
 • układanie rymów do podanych słów
 • wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.
 • rozpoznawanie i nazywanie litery B, b  na wyrazach podstawowych: Bolek, babcia
 • posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym
 • budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania
 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej

PROJEKT  ZABAWKI

 • stopniowe dowiadywanie się o tym, że wiele przedmiotów, które otaczają człowieka, jest jego dziełem
 • nabywanie szacunku dla pracy ludzi w różnych zawodach
 • poznawanie zasad zgodnego współdziałania (uzgadnianie planu działania, podział ról, wzajemna pomoc, tolerancja względem odmiennych pomysłów kolegów itp.)
 • dzielenie się wrażeniami, spostrzeżeniami z obserwacji danego zdarzenia, danej sytuacji.
 • dostrzeganie, że zmiana kolejności ustawienia nie zmienia liczby elementów
 • klasyfikowanie tych samych obiektów wielokrotnie, każdorazowo według innej cechy
 • dbanie o porządek w sali, w szafkach indywidualnych
 • samodzielne eksperymentowanie z właściwościami materiałów, np. różnego rodzaju papierem
 • poznawanie i stosowanie różnych technik plastycznych, np.: batiku, kolażu, frotażu, mokrego w mokrym, origami
 • dzielenie się wrażeniami na temat obejrzanych filmów
 • wzbudzanie ciekawości oraz aktywności poznawczej dziecka
 • budowanie wiedzy na temat rozwoju techniki i jej wpływu na życie człowieka
 • rozwijanie zainteresowań technicznych
 • układanie wyrazów z poznanych liter

GRUDZIEŃ   2021

IDZIE ZIMA ZE ŚNIEGIEM

 • dostrzeganie zmian zachodzących z przyrodzie zimą, nazywanie ich
 • nazywanie elementów pogody, części mieszkania, pomieszczeń przedszkolnych
 • wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich
 • kończenie zdań, np. Gdyby ryby potrafiły mówić, to…
 • opowiadanie historyjek obrazkowych ułożonych według kolejności zdarzeń
 • odwzorowywanie figur, cyfr, liter zgodnie z podanym wzorem
 • rozpoznawanie i nazywanie litery Y, y na wyrazach podstawowych: domy
 • odróżnianie druku od pisma
 • akompaniowanie do piosenek na instrumentach lub różnych przedmiotach, indywidualnie lub grupowo (orkiestra)
 • rozpoznawanie wysłuchanych sylab, słów, głosek
 • wyodrębnianie głosek w nagłosie, wygłosie, śródgłosie
 • liczenie głosek
 • formułowanie dłuższych wypowiedzi o ważnych sprawach
 • rozpoznawanie i nazywanie wybranych figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt; podawanie ich podstawowych cech
 • aktywne  uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych

PREZENTY

 • stopniowe dowiadywanie się o tym, że wiele przedmiotów, które otaczają człowieka, jest jego dziełem
 • nabywanie szacunku dla pracy ludzi w różnych zawodach.
 • kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych z świętami (np.: Bożego Narodzenia), przejmowanych od pokoleń
 • poznawanie zasad zgodnego współdziałania (uzgadnianie planu działania, podział ról, wzajemna pomoc, tolerancja względem odmiennych pomysłów kolegów itp.)
 • dzielenie się wrażeniami, spostrzeżeniami z obserwacji danego zdarzenia, danej sytuacji
 • dostrzeganie, że zmiana kolejności ustawienia nie zmienia liczby elementów
 • mierzenie długości (szerokości) za pomocą sznurka, dłoni, stopa za stopa, krokami
 • porównywanie długości (szerokości), stosowanie określeń: dłuższy od, krótszy od, takiej samej długości, najdłuższy, najkrótszy
 • samodzielne eksperymentowanie z właściwościami materiałów, np. różnego rodzaju papierem
 • klasyfikowanie tych samych obiektów wielokrotnie, każdorazowo według innej cechy
 • tworzenie słów (lub wyszukiwanie obrazów) zawierających daną sylabę na początku, na końcu lub w środku
 • układanie rymów do podanych słów

IDĄ ŚWIĘTA………

 • kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych z świętami (np.: Bożego Narodzenia, Wielkanocy), przejmowanych od pokoleń
 • dostrzeganie potrzeb wyższych innych osób
 • poznawanie sposobów wyrażania własnych i odczytywania cudzych uczuć
 • dzielenie się z innymi własnymi radościami i smutkami oraz przejawianie empatii względem innych
 • słuchanie wyjaśnień niezrozumiałych słów
 • stosowanie form czasów: przyszłego, teraźniejszego, przyszłego (Co robił? Co robi? Co będzie robił?)
 • dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dni i nocy, pór roku, dni
 • tygodnia, miesięcy
 • nazywanie kolejnych pór roku, dni tygodnia, miesięcy
 • poznawanie znaczenia określeń: teraźniejszość, przeszłość, przyszłość.
 • rozpoznawanie i nazywanie litery R, r  na wyrazach podstawowych: Romek ,ramka
 • budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania
 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej

FINLANDIA  –  KRAINA  PÓŁNOCY

 • poznanie położenia Finlandii na mapie, stolicy, znaków, symboli oraz hymnu narodowego
 • rozpoznawanie  globalnie napisów: Finlandia i Helsinki
 • dbanie o porządek w sali , w szafkach indywidualnych
 • uważne słuchanie opowiadania o Muminkach
 • poznanie sylwetki T. Jansson i jej twórczości (seria książek o Muminkach),
 • rozwijanie wyobraźni i wrażliwości na odbiór dzieła przedstawionego w formie teatrzyku kamishibai,
 • rytmizowanie treści piosenek
 • układanie wyrazów z poznanych liter
 • manualnej  podczas formowania różnych kształtów z plasteliny,
 • dbanie o estetykę pracy
 • poznanie atrakcji turystycznych  kraju (Kraina Tysiąca Jezior, narciarstwo biegowe, północna zorza polarna, fińska sauna, latarnia morska, najdokładniejszy zegar),
 • rozwijanie  zainteresowania innymi kulturami europejskimi
 • pobudzanie  kreatywności poprzez łączenie różnych technik plastycznych

LISTOPAD  2021

MOJA  RODZINA

 • określanie pokrewieństwa pomiędzy członkami rodziny (np. babcia to mama mamy itp.)
 • opowiadanie o ulubionych zajęciach poszczególnych członków rodziny
 • podawanie informacji na temat pracy zawodowej rodziców
 • łączenie pracy zawodowej rodziców z otrzymywaniem wynagrodzenia jako źródła budżetu
 • określanie czynności wykonywanych w domu przez poszczególnych członków rodziny
 • rozpoznawanie i nazywanie takich wartości, jak: miłość, dobro, przyjaźń, prawda, szacunek, szczęście, uczciwość, odwaga, tolerancja itp
 • odwzorowywanie figur, cyfr, liter zgodnie z podanym wzorem
 • rozpoznawanie i nazywanie litery I, i na wyrazach podstawowych: Iwo, igła
 • Dzień  Postaci z Bajek – udział w zajęciu wg pomysłu wychowawczyni
 • rozpoznawanie wysłuchanych sylab, słów, głosek
 • wyodrębnianie głosek w nagłosie, wygłosie, śródgłosie
 • liczenie głosek.
 • formułowanie dłuższych wypowiedzi o ważnych sprawach.
 • rozpoznawanie i nazywanie wybranych figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt; podawanie ich podstawowych cech
 • dostrzeganie symetrii w otoczeniu (np. w budowie ciała człowieka, zwierząt – motyle, ptaki, przedmiotów – parasol itp.).
 • poznawanie różnych zjawisk fizycznych i chemicznych: topnienia ciał stałych (np. śniegu), krystalizacji, rozpuszczalności ciał stałych w wodzie, parowania i skraplania, rozszczepienia światła (tęcza), zjawisk akustycznych (np. echo), magnetycznych.

MÓJ   DOM

 • gromadzenie informacji na temat pracy osób w różnych zawodach
 • poznawanie różnych zawodów niedostępnych bezpośredniej obserwacji
 • określanie roli różnych zawodów w życiu społecznym.
 • oglądanie zdjęć, albumów, filmów przedstawiających osiągnięcia człowieka w zakresie rozwoju myśli technicznej (np. budowa mostu, tunelu, wysokiego budynku, pojazdu kosmicznego)
 • stopniowe dowiadywanie się o tym, że wiele przedmiotów, które otaczają człowieka, jest jego dziełem.
 • dostrzeganie roli urządzeń gospodarstwa domowego w ułatwianiu pracy ludziom
 • porównywanie urządzeń z przeszłości z ich współczesnymi odpowiednikami.
 • posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym
 • rozpoznawanie i nazywanie litery T, t  na wyrazach podstawowych: Tomek ,tata
 • poznanie cyfry  5
 • wycinanie, wydzieranie, składanie papieru
 • odgrywanie ról w zabawach parateatralnych; posługiwanie się mową, mimiką, gestem, ruchem
 • tworzenie słów (lub wyszukiwanie obrazów) zawierających daną sylabę na początku, na końcu lub w środku
 • układanie rymów do podanych słów
 • udział grupy na uroczystym apelu z okazji Święta Niepodległości

MOJE  PRAWA I  OBOWIĄZKI

 • przestrzeganie norm współżycia opartych na wartościach
 • akceptowanie równości praw wszystkich.
 • wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich.
 • czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).
 • posługiwanie się umownymi znakami, np. strzałkami (przygotowanie do programowania).
 • wykorzystywanie figur geometrycznych w ćwiczeniach matematycznych, zabawach, grach
 • rozpoznawanie i nazywanie litery D, d  na wyrazach podstawowych: Dorota, dom
 • budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania
 • poznanie cyfry 0
 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej

MOJE  ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

 • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku
 • przestrzeganie podstawowych zasad związanych z higieną.
 • uświadomienie potrzeby dbania o zdrowie.
 • spożywanie różnorodnych pokarmów.
 • uświadomienie zagrożeń wynikających z:
 • niewłaściwego zachowania się względem zwierząt
 • kontaktów z nieznajomymi (podawanie danych osobowych)
 • samodzielnego spożywania lekarstw
 • samodzielnego stosowania środków chemicznych
 • oraz   przewidywanie skutków niebezpiecznych zabaw i niewłaściwego zachowania.
 • rozpoznawanie i nazywanie litery K, k na wyrazach podstawowych: Kama, kot
 • poznanie cyfry 6  i zastosowanie jej z zadaniach
 • Dzień  Pluszowego  Misia

JAK  WYGLĄDAŁ  ŚWIAT PRZED MILIONAMI  LAT

 • poznawanie prehistorycznych zwierząt i roślin występujących na Ziemi przed milionami lat
 • poznawanie wybranych właściwości fizycznych węgla kamiennego i soli kamiennej.
 • poznawanie różnych źródeł energii (węgiel, ropa naftowa, energia słoneczna, siła wiatru, siła wody), form ich wykorzystania.
 • stopniowe dowiadywanie się o tym, że wiele przedmiotów, które otaczają człowieka, jest jego dziełem
 • określanie bogactw naturalnych występujących w danych regionach Polski.
 • wsłuchiwanie się i określanie rodzaju dźwięków, ich natężenia, odległości, kierunku.
 • tworzenie słów (lub wyszukiwanie obrazów) zawierających daną sylabę na początku, na końcu lub w środku
 • wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.
 • rozpoznawanie i nazywanie litery L, l na wyrazach podstawowych: Lola, lalka
 • poznanie znaków matematycznych: <, >, =  i zastosowanie jej z zadaniach
 • wykorzystywanie orientacji przestrzennej w grach i zabawach ruchowych.

PAŹDZIERNIK  2021

IDZIE JESIEŃ …..  PRZEZ OGRÓD I SAD

 • rozpoznawanie owoców: za pomocą dotyku, węchu, wzroku, po smaku
 • poznawanie sposobów przechowywania owoców (mrożenie, suszenie,pasteryzowanie)
 • wyjaśnianie znaczenia słów owoce egzotyczne, podawanie ich przedstawicieli
 • rozpoznawanie i nazywanie najczęściej spożywanych warzyw, wskazywanie ich jadalnych części
 • rozpoznawanie i nazywanie mniej popularnych warzyw, np.: patisona, bakłażana, kabaczka
 • nazywanie przetworów z owoców i warzyw (dżemy, kompoty, soki, sałatki, kiszonki), poznawanie sposobów ich robienia oraz wyjaśnianie potrzeby ich wykonywania
 • zwracanie uwagi na rolę owoców i warzyw w życiu ludzi i zwierząt (pożywienie, dekoracje, środek leczniczy)
 • rozpoznawanie i nazywanie litery O, o na wyrazach podstawowych: Ola, osa
 • poznanie cyfry: 1 , 2
 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestniczenie w zabawach  (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej
 • uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych: ze śpiewem
 • odróżnianie błędnego liczenia od liczenia poprawnego
 • kojarzenie liczby wyrażonej liczebnikiem z odpowiednią cyfrą
 • ustalanie położenia obiektów względem własnej osoby.

CO Z CZEGO  OTRZYMUJEMY

 • wycieczka do piekarni-  poznawanie etapów produkcji chleba
 • określanie roli różnych zawodów w życiu społecznym
 • nabywanie szacunku dla pracy ludzi w różnych zawodach
 • wykonywanie czynności wymagających analizy, syntezy, porównywania, klasyfikowania
 • porównywanie wyglądu przedmiotów, zwierząt, roślin.
 • rozpoznawanie i nazywanie litery M, m  na wyrazach podstawowych: Mela, mama
 • analiza i synteza sylabowa nazw obrazków
 • wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie
 • posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym
 • poznawanie właściwości fizycznych: lodu , wody, powietrza, piasku, węgla kamiennego i soli kamiennej
 • lepienie: z masy solnej, masy papierowej, plasteliny.

IDZIE JESIEŃ ….DO  ZWIERZĄT

 • poznawanie sposobów przygotowania się wybranych zwierząt do zimy
 • zwracanie uwagi na zmiany w wyglądzie zwierząt przed zbliżającą się zimą: zmiana ubarwienia, gęstnienie futra, piór, zwiększenie masy ciała
 • rozpoznawanie owoców: za pomocą dotyku, węchu, wzroku, po smaku
 • wyszukiwanie takich samych przedmiotów, obrazków
 • wyszukiwanie takich samych symboli graficznych – figur, liter, cyfr
 • odtwarzanie proponowanego rytmu (klaskanie, tupanie)
 • rozpoznawanie wysłuchanych sylab, słów, głosek
 • wyodrębnianie zdań z wypowiedzi, rozdzielanie ich na słowa
 • określanie w zdaniu kolejności słów, ich liczby
 • wyodrębnianie sylab w słowach; określanie ich kolejności i liczby
 • rozpoznawanie i nazywanie litery A, a  na wyrazach podstawowych: Ala, album
 • budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania
 • poznanie cyfry 3 i zastosowanie jej z zadaniach.

IDZIE JESIEŃ ….Z DESZCZEM

 • dostrzeganie i nazywanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią
 • zwracanie uwagi na ubiór dostosowany do warunków atmosferycznych
 • obserwowanie zmian zachodzących późną jesienią (mgły, intensywne opady deszczu, silny wiatr, coraz krótsze dni, obniżanie się temperatury powietrza itp.).
 • szanowanie wody, niemarnowanie jej
 • porównywanie par obrazków; wskazywanie różnic i podobieństw między nimi
 • uzupełnianie brakujących elementów na obrazkach, rysunkach
 • rozpoznawanie różnych odgłosów, np.: przelewania wody, przesypywania różnych substancji
 • rozpoznawanie i nazywanie litery E, e  na wyrazach podstawowych: Ema, ekran
 • wyodrębnianie głosek w nagłosie, wygłosie, śródgłosie
 • czytanie prostych sylab, wyrazów
 • poprawne stosowanie przymiotników (ciepły, mokry…), przysłówków (ciepło, mokro, daleko…), spójników (i, bo…).
 • poznanie cyfry 4  i zastosowanie jej z zadaniach.
 • reagowanie ruchem na zmiany tempa, dynamiki utworu oraz wysokości dźwięków (dźwięki wysokie, średnie, niskie).

ZADANIA DO CODZIENNEJ  REALIZACJI:

 • Zabawy rytmiczne
 • Zabawy ruchowe  na świeżym powietrzu i w sali
 • Wyodrębnianie zdań z wypowiedzi, rozdzielanie ich na słowa
 • Wyodrębnianie głosek w nagłosie, wygłosie, śródgłosie
 • Ćwiczenia  grafomotoryczne

WRZESIEŃ 2021

TO JESTEM JA

 • Zapoznawanie się z nową salą.
 • Podawanie wiadomości o sobie, dotyczących ulubionej zabawki, potrawy, ulubionego owocu, pojazdu itp.
 • Poznanie zmysłów, jakimi odbieramy otaczający nas świat.
 • Nazywanie stanów emocjonalnych: wesoły, smutny, zły, przestraszony…
 • Czytanie całościowe nazw umieszczonych w sali.
 • Układanie swojego imienia z liter, według wzoru, a potem – bez wzoru.
 • Określanie położenia przedmiotów względem innych przedmiotów.

MOJA  GRUPA

 •  Ustalanie i przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu i sali, w tym zasad obowiązujących w czasie pandemii.
 • Przypomnienie zasad korzystania z placu zabaw.
 •  Rozpoznawanie i nazywanie takich wartości, jak: miłość, dobro, przyjaźń, prawda, szacunek, szczęście, uczciwość, odwaga, tolerancja itp.
 • Wyodrębnianie zdań z wypowiedzi, rozdzielanie ich na słowa.
 • Określanie w zdaniu kolejności słów, ich liczby.
 • Wyodrębnianie sylab w słowach; określanie ich kolejności i liczby.
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Nauka piosenek.
 • Kształtowanie umiejętności rozróżniania i nazywania podstawowych figur geometrycznych.

MOJA  DROGA DO PRZEDSZKOLA

 • Poznawanie zasad ruchu drogowego w celu bezpiecznego poruszania się po ulicach (pod opieką osoby dorosłej).
 • Odtwarzanie proponowanego rytmu (klaskanie, tupanie).
 • Różnicowanie prawej strony i lewej strony.
 • Ustalanie położenia obiektów względem własnej osoby.
 • Poznawanie wybranych znaków drogowych.
 • Poznawanie samochodów specjalistycznych: straży pożarnej, policji, karetki pogotowia; poznawanie numerów telefonicznych do tych instytucji.
 • Wykorzystywanie figur geometrycznych w ćwiczeniach matematycznych i  zabawach.

IDZIE JESIEŃ…. PRZEZ LAS, PARK

 • Rozpoznawanie drzew po liściach i owocach.
 • Poznawanie ogólnej budowy drzewa (pień, korzenie, korona).
 • Poznawanie wybranych przedstawicieli grzybów jadalnych (borowik, maślak, kurka itp.) i niejadalnych (muchomor czerwony, muchomor sromotnikowy itp.).
 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią w lesie i parku.
 • Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów oraz  analizy i syntezy słuchowej wyrazów.
 • Odróżnianie błędnego liczenia od liczenia poprawnego.

ZADANIA DO CODZIENNEJ  REALIZACJI:

 • Kształtowanie czynności higienicznych.
 • Zabawy ruchowe  na świeżym powietrzu i w sali.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach.
 • Wyodrębnianie zdań z wypowiedzi, rozdzielanie ich na słowa.

Tematy kompleksowe w czerwcu 2021

DZIEŃ DZIECKA

 • Rozmowy na temat praw dziecka. Poznanie organi­zacji, która się nimi zajmuje (UNICEF) i która stworzyła Konwencję Praw Dziecka. Poznanie instytucji  Rzecznika Praw Dziecka i zakres spraw, którymi się zajmuje. Spotkanie z prawnikiem, rozmowa nt. praw dziecka, odgrywanie scenek, poznanie zawodu adwokata.
 • Malowanie farbami –  kraina szczęśliwych dzieci.
 • Poznanie różnic i podobieństw między dziećmi z różnych krajów.
 • Wymyślanie sposobów na nudę, i rozmowy  na temat tego, kogo możemy nazwać przyjacielem i dlaczego warto mieć przyjaciół.
 • Udział w olimpiadzie sportowej, zabawach plastycznych, pikniku w związku z Dniem Dziecka.
 • Ćwiczenie przeliczania w zakresie 10. Dokładanie  i odkładanie elementów tak, by była ich poda­na liczba.
 • Poznanie litery h, H, jak hamak lub Helena. Wysłuchiwanie głoski h na początku i w środku podawanych wyrazów.
 • Próby czytania wyrazów i zdań z poznanych liter.

WAKACJE TUŻ, TUŻ

 • Poznanie różnych sposobów spędzania wolnego czasu podczas wakacji i różnego rodzaju krajobrazów w miejscach, które podczas wakacji odwiedzamy.
 • Wskazywanie charakterystycznych cech krajobrazu górskiego i nadmorskiego . Poznanie charakterystycznych dla tych regionów zwrotów (gwara, góral, hala, oscypek, kozica, świstak, niedźwiedź brunatny, plaża, bryza, sztorm, mewa, wydmy).
 • Rozmowy nt. niebezpieczeństw czyhających podczas wakacji – morze, rzeka, góry. Poznanie osób, które dbają o nasze bezpieczeństwo.
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 10. Klasyfikowanie, przeliczanie i stopniowanie wielkości w zakresie 10.
 • Podejmowanie prób czytania globalnego wybranych wyrazów.

KOLORY LATA

 • Zapoznanie się z podziałem kolorów na podstawowe i pochodne. Nazywanie elementów z naszego otoczenia w tych kolorach, poznanie różnych odcieni kolorów. Eksperymentowanie z kolorami podstawowymi –tworzenie kolorów pochodnych. Mieszanie  farby w różnych barwach i wykonywanie  różnorodnych  prac plastycznych.
 • Rozmowy na temat tęczy i jej kolorów, pory roku w jakiej możemy ją najczęściej zaobserwować na niebie i o tym z czym kojarzą nam się kolory występujące w tęczy.
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 10. Przeliczanie elementów w zakresie 10 i klasyfikowanie elementów według 3 cech.
 • Próby czytania prostych zdań.
 • Kreślenie wyrazów po śladzie.

DO SZKOŁY

 • Rozmowy o lecie i wakacjach. Poznanie cech charakterystycznych tej pory roku i zjawisk atmosferycznych występujących latem.
 • Zastanawianie się jak bezpiecznie spędzić wakacje, czyli jak trzeba zachowywać się, gdy jesteśmy nad mo­rzem, jeziorem, rzeką, stawem, w górach lub w dużym mieście. Stworzenie Kodeksu bezpiecznych wakacji.
 • Rozmowy nt. naszych wakacyjnych planów i o tym co nam się z wakacjami kojarzy.
 • Pożegnanie się z przedszkolem. Podsumowanie, co nam się najbardziej i najmniej podobało w przedszkolu. Rozmowy nt. szkoły i nowych obowiązków, które na nas w szkole czekają. Uczestniczenie w licznych zabawach dydaktycznych, muzycznych i ruchowych.

Tematy kompleksowe w maju 2021

JAK POWSTAJE KSIĄŻKA

 • Zapoznanie dzieci z rolą jaką odgrywa w naszym życiu książka
 • Poznanie różnych rodzajów książek i zawodów związanych z ich powstawaniem: pisarz, ilustrator, grafik, redaktor, drukarz.
 • Zabawy w bibliotekę i księgarnię z wykorzystaniem symboli monet
 • Poznanie liczby 9, nauka kreślenia cyfry 9
 • Określanie kolejności elementów w zbiorze, dokładanie i zabieranie elementów tak, aby było ich 9
 • Rozwiązywanie krzyżówek i rebusów literowo, sylabowo- obrazkowych, czytanie tekstów z poznanych liter, redagowanie zdań i podpisywanie nimi ilustracji
 • Wspólne czytanie książek

NA ŁĄCE

 • Rozmowy na temat łąki i jej mieszkańców na podstawie ilustracji, prezentacji i doświadczeń dzieci
 • Prowadzenie przy pomocy lup obserwacji roślin i owadów w ogrodzie przedszkolnym i na pobliskim skwerze
 • Poznanie nazw i wyglądu roślin łąkowych, korzystanie z atlasów
 • Zbieranie informacji nt wybranych zwierząt i owadów zamieszkujących łąkę
 • Zorganizowanie w sali ,,kącika dla łąki”, zebranie publikacji,  informacji i ciekawostek
 • Tworzenie prac plastycznych z motywami łąki z wykorzystaniem różnorodnego materiału plastycznego
 • Poznanie liczby 0, nauka kreślenia cyfry 0.
 • Rozwiązywanie zadań tekstowych, przeliczanie w zakresie 9.
 • Poznanie litery ł, Ł.  Wysłuchiwanie głoski ł w wyrazach, wyszukiwanie litery ł w tekstach.

MAMA I TATA

 • Rozmowy nt rodziny, jej członków oraz zawodów wykonywanych przez rodziców
 • Wdrażanie do systematycznego pomagania w obowiązkach domowych
 • Ćwiczenie logicznego myślenia podczas rozwiązywania zagadek nt urządzeń domowych, czytanie globalne ich nazw
 • Rysowanie portretów swoich rodziców
 • Przygotowanie upominków z okazji Dnia Mamy i Taty
 • Przygotowanie występu z okazji Święta Rodziców- nauka piosenek, wierszy i tańców
 • Klasyfikowanie przedmiotów ze względu na ich określone cechy, przeliczanie ich, porównywanie liczebności zbiorów

MOJE ZWIERZĄTKO

 • Poznanie zwierząt hodowanych w domu, opowiadanie o zabawach ze swoimi ulubieńcami
 • Naśladowanie zwierząt podczas zabaw dydaktycznych, muzycznych i ruchowych
 • Dokonywanie analizy i syntezy sylabowej i głoskowej nazw zwierząt
 • Poznanie wyglądu lecznicy weterynaryjnej oraz pracy weterynarza
 • Zbieranie informacji nt zwierząt egzotycznych, stworzenie ,,kącika zoologicznego”
 • Poznanie zagrożeń związanych ze spotkaniem nieznajomego zwierzęcia i odpowiedniego zachowania w takich sytuacjach
 • Poznanie liczby 10, nauka kreślenia cyfry 10. Nauka określania który element jest pierwszy, drugi…. Ćwiczenia w dodawaniu, utrwalenie i stosowanie znaku + i =.
 • Poznanie litery z, Z. Zabawy z kreśleniem litery z na różnych powierzchniach, układanie, formowanie kształtu litery z różnego materiału
 • Ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem

TEMATY KOMPLEKSOWE W KWIETNIU 2021

 • NA WSI

Nazywanie zwierząt hodowlanych i ich potomstwa oraz pomieszczeń, w których mieszkają.
Poznanie zwyczajów zwierząt i  ich ulubionych potraw. Zapoznanie się z podziałem zwierząt na ptaki i ssaki. Poznanie budowy jajka. Rola zwierząt hodowlanych w życiu człowieka . Poznanie pojęcia ,,nabiał”, wykonanie wiosennego twarożku.

Zapoznanie z liczbą ,,8”. Przeliczanie elementów, dokładanie i zabieranie elementów ze zbioru, tak aby została ich określona liczba. Nauka kreślenia cyfry ,,8”. Zabawy grafomotoryczne z cyfrą ,,8”.

Wprowadzenie litery ,,j, J” na wyrazach ,,jajko, Janek”. Wysłuchiwanie głoski ,,j ‘’na początku, w środku i na końcu wyrazów. Wyszukiwanie litery,, j” w tekście. Rozwiązywanie rebusów sylabowo – obrazkowych.

 • PRACA ROLNIKA

Omawianie pracy rolnika i jego obowiązków w gospodarstwie wynikających z pory roku. Poznanie dawnych i współczesnych maszyn rolniczych. Poznanie cyklu produkcji cukru oraz chleba. Nauka rozpoznawania i rozróżniania wybranych zbóż, produktów pochodzenia zbożowego i wybranych rodzajów pieczywa.

Doskonalenie umiejętności klasyfikowania według dwóch lub więcej cech;

Rozwijanie umiejętności przeliczania elementów, porządkowania zbiorów.

Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.

Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów.

 • CHRONIMY ŚRODOWISKO

Poznanie pojęcia ekologia. Wspólne szukanie sposobów jakimi możemy na co dzień dbać o środowisko. Uświadomienie dzieciom, że Ziemia jest naszym domem i powinniśmy o  nią dbać. Poznanie ekologicznych źródeł energii. Nauka segregowania odpadów. Wykonanie ekologicznych zabawek.

Poznanie znaku ,,+” i nauka zapisywania działań z wykorzystaniem tego znaku.

Poznanie litery ,,w, W” jak ,,worek i Wanda”. Odszukiwanie poznanych liter wśród innych znaków; czytanie sylab, wyrazów, prostych zdań w zakresie poznanych liter.

 • KTO TY JESTEŚ?

Poznanie legendy o powstaniu Polski i jej symboli. Zapoznanie się z mapą Polski i z tym, co można z niej odczytać. Omawianie miast leżących wzdłuż Wisły i tego co można w nich zobaczyć. Nauka hymnu Polski i słuchanie hymnu Unii Europejskiej.

Poznanie litery ,,f,F” jak flaga i Franek. Wysłuchiwanie głoski f w wyrazach, kreślenie litery ,, f” po śladzie, czytanie wyrazów i zdań z poznanych liter. Rozwijanie umiejętności wykonywania czynności matematycznych podczas zabaw; kodowanie i dekodowanie czynności za pomocą cyfr(1–8) i znaków (=, +).

TEMATY KOMPLEKSOWE W MARCU 2021

 • OZNAKI WIOSNY

Obserwowanie przyrody i szukanie oznak nadchodzącej wiosny. Zapisywanie obserwacji w kalendarzu pogody. Rozmowy nt zmian w przyrodzie: powracające ptaki, pierwsze wiosenne kwiaty, pączki na drzewach, bazie.
Utrwalenie znajomości dni tygodnia. Przypomnienie znaczenia ubierania się zgodnie z warunkami atmosferycznymi. Wyjaśnienie znaczenia powiedzenia ,,w marcu jak w garncu”.
Poznanie litery g, G jak garnek i Gutek. Wysłuchiwanie głoski g na początku i w środku wyrazów. Próby czytania wyrazów z poznanych liter.

 • WSZYSTKO ROŚNIE

Rozmowy o tym co rośnie wiosną. Poznanie wielu wiosennych kwiatów wyrastających z nasion i cebulek. Poznanie czynników, które są potrzebne roślinom do życia. Samodzielne sianie, sadzenie i rozsadzanie kwiatów.
Wspólne wykonanie lemoniady z cytryn. Poznanie litery c, C jak cytryna i Celina. Kreślenie litery po śladzie, układanie kształtu litery z różnych materiałów. Czytanie wyrazów z poznanych liter, układanie zdań, przeliczanie wyrazów w zdaniach.

 • PRACOWITA WIOSNA

Rozmowy nt wiosennych porządków w domu i w ogrodzie. Poznanie przedmiotów i narzędzi, które pomagają nam w pracach porządkowych.
Poznanie wyglądu popularnych wiosennych ptaków:  bocian, jaskółka, kukułka, skowronek. Obserwowanie zachowania ptaków podczas spacerów, wypatrywanie gniazd.

 • ŚWIĘTA WIELKANOCNE

Przygotowania do Świąt Wielkanocnych. Omawianie polskich tradycji wielkanocnych oraz symboliki produktów zgromadzonych w wielkanocnym koszyczku. Poznanie różnych sposobów ozdabiania wielkanocnych jaj.
Ćwiczenie przeliczania w zakresie 7, rozwiązywanie prostych zadań z treścią.

TEMATY KOMPLEKSOWE W LUTYM 2021

 1. NASZE ULUBIONE BAŚNIE

Rozmowy nt. ulubionych baśni i występujących w nich postaci. Zapoznanie z wyglądem teatru, z jego pracownikami oraz z zasadami zachowania się w teatrze. Poznanie różnego rodzaju lalek teatralnych – kukiełki, marionetki, pacynki. Eksperymentowanie ze światłem i cieniem . Zabawy w teatr, wspólne oglądanie przedstawienia.
Poznanie znaku ,,=”, układanie elementów w taki sposób aby było ich po tyle samo co innych. Zabawy w sklep, ćwiczenie obliczeń pieniężnych. Zabawy w klasyfikowanie wg podanej cechy

2. KARNAWAŁ

Rozmowy nt. bali karnawałowych, przebierańców, tańców i wspólnej zabawy. Przygotowanie rekwizytów i dekoracji na grupowy bal karnawałowy.
Bal karnawałowy – wspólne tańce i zabawy.
Klasyfikowanie figur geometrycznych oraz przedmiotów związanych z balem, przeliczanie ich.
Poznanie litery n, N na podstawie wyrazów nuta, Natalka. Czytanie wyrazów z poznanych liter, wysłuchiwanie głosek, wyszukiwanie w wyrazach poznanych liter.

3. W DAWNYCH CZASACH

,,Podróż” do prehistorycznych czasów. Rozmowy nt. wyglądu Ziemi, roślin, zwierząt, w tym dinozaurów. Poznanie pochodzenia węgla i soli. Zapoznanie z wyglądem i zwyczajami jaskiniowców. Poznanie tajemnic zawodu archeologa. Zabawa w wykopaliska – rozpoznawanie przedmiotów za pomocą dotyku.
Poznanie liczby 6, przeliczanie elementów, dokładanie i zabieranie elementów ze zbioru tak, aby została ich podana liczba. Próby pisania cyfry 6.
Poznanie litery s, S, wyszukiwanie litery w tekście, kreślenie jej kształtu po śladzie i po różnych fakturach, wysłuchiwanie głoski s w wyrazach.

4. KIEDY PATRZĘ W NIEBO

Poznawanie tajemnic kosmosu, nazw obiektów, nazw i położenia planet wokół Słońca.  Szukanie odpowiedzi na pytanie ,,dlaczego istnieje dzień i noc?”. Porównywanie długości padającego cienia o różnych porach dnia.
Poznanie liczby 7, próby rozwiązywania zadań  na dokładanie i zabieranie elementów, ćwiczenia utrwalające zastosowanie znaku ,,=”.
Poznanie litery r, R, wyszukiwanie jej w tekście, kreślenie kształtu, wysłuchiwanie głoski r w wyrazach. Rozwiązywanie krzyżówek i rebusów.

TEMATY KOMPLEKSOWE W STYCZNIU 2021

 1. SKOK W NOWY ROK
 • Rozmowy nt upływu i następstwa czasu. Poznanie różnych rodzajów zegarów i  kalendarzy, nauka odnajdywania w nich ważnych dat. Nauka i utrwalenie nazw dni tygodnia i miesięcy. Omówienie charakterystycznych cech każdego miesiąca.
 • Poznanie litery p, P , kreślenie wzorów literopodobnych, wysłuchiwanie głoski p w wyrazach, wyszukiwanie litery P, p w tekstach.

2. WSZĘDZIE BIAŁO

 • Prowadzenie doświadczeń – badanie właściwości i określanie cech śniegu. Szukanie odpowiedzi na pytanie ,,skąd się bierze śnieg?” i ,,dlaczego się topi?”. Eksperymenty z wodą – poznanie trzech stanów skupienia wody.
 • Rozmowy nt życia w okolicach podbiegunowych, poznanie zwierząt tam zamieszkujących, ich wyglądu i zwyczajów.
 • Poznanie liczby 4, przeliczanie i dokładanie do 4, kreślenie cyfry 4 po śladzie.
 • Poznanie litery y, wysłuchiwanie głoski y w środku i na końcu wyrazów, kreślenie litery y, próby czytania wyrazów z poznanych liter.

3. BABCIA I DZIADEK

 • Rozmowy nt starszych ludzi, wskazywanie sposobów jak można im pomagać. Formułowanie zasad kulturalnego zachowania się wobec starszych osób.
 • Malowanie portretów dziadków, nauka wierszy i piosenek dla nich oraz wykonanie laurek.
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 4, dokładanie, odkładanie, klasyfikowanie, przeliczanie i stopniowanie wielkości w zakresie 4.
 • Poznanie litery b, B, wysłuchiwanie głoski b w wyrazach, układanie kształtu litery B, b z różnorodnego materiału, wyszukiwanie litery B, b w tekście, kreślenie litery B, b po śladzie.

4. ZIMOWE ZABAWY

 • Rozmowy nt sportów zimowych i bezpiecznej zabawy na śniegu. Tworzenie kodeksu ,,bezpiecznej zabawy”. Poznanie pojęcia ,,hartowanie organizmu”.
 • Konstruowanie gier ściganek o sportach zimowych, zorganizowanie olimpiady zimowej.Poznanie liczby 5, określanie kolejności elementów, nauka pisania cyfry 5. Klasyfikowanie wg dwóch i trzech cech.

GRUDZIEŃ 2020

 • ŚWIĄTECZNE POCZTÓWKI

Poznanie okazji do składania życzeń i sposobów jak można to zrobić.

Doskonalenie myślenia przyczynowo- skutkowego podczas układania historyjki obrazkowej ,,droga listu”. Zapoznanie się z pojęciami adresat, nadawca, listonosz, skrzynka pocztowa.

Zapoznanie ze sposobami komunikowania się dawniej i dziś.

Odczytywanie kodów, liczenie i klasyfikowanie przedmiotów ze względu na kształt. Zapoznanie się z monetami 1zł i 2zł. Przeliczanie ,,ile kosztuje?”, posługiwanie się monetami w zabawie.

Poznanie litery k, K na podst. wyrazów koperta, Kamil. Próby czytania wyrazów złożonych z poznanych liter.

 • ZWIERZĘTA ZIMĄ

Uwrażliwienie dzieci na los zwierząt podczas zimy. Zachęcanie do dokarmiania ptaków, samodzielne wykonanie ,,ptasich smakołyków”. Zachęcanie do opiekowania się zwierzętami ze schroniska poprzez udział w akcjach charytatywnych.

Poznanie zwierząt, które zasypiają na zimę. Poznanie zwyczajów pszczół podczas zimy.

Klasyfikowanie zwierząt wg rodzaju, określanie ich liczby, umieszczanie w zbiorze po tyle samo elementów.

Poznanie litery u, U na podst. wyrazów ul, Ula. Zabawy w wyszukiwanie w wyrazach poznanych liter. Układanie wyrazów z rozsypanki literowej.

 • SPOTKANIE PRZY WIGILIJNYM STOLE
  Rozmowy nt przedświątecznych porządków i potraw wigilijnych. Zachęcanie do pomocy rodzicom w miarę własnych możliwości.
  Klasyfikowanie przedmiotów ze względu na różne cechy, porównywanie liczebności zbiorów. Nauka ważenia składników podczas zabawy w pieczenie ciasta.
  Globalne odczytywanie wyrazów : bombka, lampki, lameta, gwiazda, wyodrębnianie głosek na początku i na końcu wyrazów.
  Nauka słów i melodii kolęd i świątecznych piosenek.
  Wykonanie ozdób choinkowych, dekorowanie sali własnoręcznie wykonanymi ozdobami
 • ŚWIĄTECZNE ZWYCZAJE

Poznanie tradycji związanych z Wigilią i Świętami Bożego Narodzenia – łamanie się opłatkiem, 12 wigilijnych potraw, kolędnicy, szopki bożonarodzeniowe.

Wspólne kolędowanie. Czytanie globalne wyrazów: gwiazda, anioł, turoń.

Przygotowanie i zaprezentowanie rodzicom i dzieciom przedstawienia świątecznego.

LISTOPAD 2020

 1. NA STAREJ FOTOGRAFII

Poznanie zdjęć wykonanych w przeszłości, nazywanie członków bliskiej i dalszej rodziny, omawianie przedmiotów codziennego użytku używanych dawniej i dzisiaj, poznanie dawnych zabawek i zabaw.

Obserwowanie długości dnia. Dokładanie i odkładanie elementów tak, aby była ich podana liczba. Klasyfikowanie przedmiotów wg jednej cechy.

Poznanie litery E, e na podst, wyrazów Ela, ekran. Wysłuchiwanie głoski e w podanych wyrazach, kreślenie pisanej litery E, e po śladzie. Czytanie wyrazów złożonych z poznanych liter.

 • JESIENNA MUZYKA

Słuchanie różnych dźwięków – otaczających nas i tych granych na instrumentach. Zapoznanie się z pojęciami orkiestra, dyrygent, filharmonia, batuta. Poznanie znaków służących do zapisu muzyki- klucz wiolinowy, nuty, pięciolinia. Granie na różnych instrumentach.

Poznanie liczby 2, określanie który element jest pierwszy, który drugi, nauka pisania cyfry 2.

Poznanie litery T, t na podstawie wyrazów Tomek, tata. Wysłuchiwanie głoski e w podanych wyrazach, kreślenie pisanej litery T, t po śladzie. Czytanie wyrazów złożonych z poznanych liter.

 • MALI ARTYŚCI

Poznanie pracy malarza i rzeźbiarza, etapów powstawania filmu animowanego, co to jest graffiti i po co chodzi się do muzeum. Zapoznanie się z pojęciami sztuka, artysta, eksponat, reprodukcja, paleta, sztaluga.

Przeliczanie w zakresie 10, rozwiązywanie prostych zadań tekstowych i ilustrowanie ich rozwiązań za pomocą liczmanów i cyfr 1 i 2..

Poznanie litery D, d na podstawie wyrazów Dorota, deska. Wyszukiwanie litery D, d w tekście, układanie wyrazów z rozsypanek literowych i sylabowych, czytanie krótkich tekstów.

 • CIEPŁO I MIŁO

Poznanie pracy krawcowej i źródła pochodzenia wełny. Zwrócenie uwagi na dobór ubrania do pory roku i warunków atmosferycznych. Poznanie różnych źródeł energii.

Poznanie liczby 3, dokładanie i zabieranie ze zbioru tak, aby zostały 3 elementy, nauka pisania cyfry 3. Poznanie litery I, i na podstawie wyrazów Iga, igła, wysłuchiwanie głoski i w wyrazach, rozwiązywanie rebusów i krzyżówek z wyrazami zawierającymi poznane litery.

PAŹDZIERNIK 2020

 • W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH
 • Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: lekarza, pielęgniarki. Poznanie różnych specjalności lekarskich oraz narzędzi potrzebnych lekarzowi do pracy.
 • Udział w pogadance z lekarzem nt profilaktyki chorób zakaźnych w tym covid.
 • Rozumienie konieczności ruchu, przebywania na świeżym powietrzu i spożywania owoców i warzyw i ich roli w codziennej diecie.
 • Poznanie pojęcia olimpiada, nazw dyscyplin sportowych i znaczenia kół olimpijskich.
 • JESIENIĄ W PARKU
 • Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie w parku związanych z jesienią.
 • Nazywanie materiału przyrodniczego, rozpoznawanie drzew liściastych i ich owoców- kasztanów, żołędzi, jarzębiny.
 • Wprowadzenie wzoru graficznego litery a, A, próby kreślenia w liniaturze i rozpoznawania litery w tekście, czytanie globalne wyrazów.
 • JESIENIĄ W LESIE
 • Poznanie zasad zachowania w lesie i ekosystemu leśnego.
 • Zapoznanie się ze zwyczajami zwierząt leśnych w okresie jesieni.
 • Poznanie litery l, L, próby czytania wyrazów z poznanych liter o, a, l, .
 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według dwóch, trzech cech.
 • PRZYGOTOWANIA DO ZIMY
 • Rozmowy o jesiennych przetworach, w jakim celu je robimy i w jakiej postaci.
 • Przeliczanie, klasyfikowanie, dokładanie i odkładanie z wykorzystaniem materiału przyrodniczego.
 • Poznanie graficznego zapisu liczby 1. Poznanie litery m, M. Tworzenie i odczytywanie sylab i wyrazów z poznanych liter.

WRZESIEŃ 2020

1. W PRZEDSZKOLU

 • Integrowanie się z grupą rówieśniczą.
 • Poznanie topografii przedszkola i nowej sali.
 • Ustalenie i przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu, w tym zasad obowiązujących w czasie pandemii.
 • Przypomnienie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.

2. MOJA MIEJSCOWOŚĆ

 • Poznawanie podstawowych zasad ruchu drogowego.
 • Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: policji, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego.
 • Poznanie numerów alarmowych do tych instytucji.

3. JA, TY, ŚRODOWISKO

 • Poznanie budowy własnego ciała, nazywanie poszczególnych części ciała.
 • Poznanie zmysłów, którymi odbieramy otaczający nas świat.

4. DARY JESIENI

 • Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie (w sadzie) jesienią.
 • Poszerzanie czynnego słownika o nazwy czynności związanych z pracą w sadzie, ogrodzie warzywnym.

ZADANIA DO CODZIENNEJ REALIZACJI

 • Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.
 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według określonych cech.
 • Kształtowanie umiejętności rozróżniania i nazywania podstawowych figur geometrycznych.
 • Rozwijanie percepcji wzrokowej na wyrazach; czytanie globalne prostych wyrazów.
 • Poznanie litery drukowanej o, O; wyróżnianie liter o, O spośród innych liter;
 • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głoski ow wyrazach.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

MAJ

JAK POWSTAJE KSIĄŻKA?

 • Zapoznanie dzieci z różnymi rodzajami książek a także zawodami związanymi z ich powstawaniem
 • Poszerzanie słownika dzieci o słowa: autor, ilustrator, wydawnictwo, księgarnia, czytelnik, drukarnia
 • Uświadomienie dzieciom korzyści jakie płyną z czytania książek oraz jaką role w życiu ludzi odgrywają książki
 • Rozwijanie wyobraźni poprzez samodzielne tworzenie przez dzieci opowiadań i rysowanie do nich ilustracji
 • Rozwijanie umiejętności posługiwania się monetami
 • Wprowadzenie liczby 9 w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym

NA ŁĄCE

 • Poznanie ciekawostek na temat łąki i jej mieszkańców
 • Oglądanie na planszach zdjęć z mieszkańcami łąki : roślinami, owadami i zwierzętami
 • Wyszukiwanie w atlasach i dostępnych w domu książkach nazw roślin łąkowych
 • Poznanie etapów rozwoju motyla i żaby
 •  Tworzenie prac plastycznych z motywami łąki z wykorzystaniem rozmaitych dostępnych w domu materiałów plastycznych
 • Wprowadzenie litery ł, Ł
 • Wprowadzenie liczby 0

MAMA I TATA

 • Wdrażanie do okazywania szacunku członkom rodziny
 • Uświadomienie dzieciom znaczenia słowa „rodzina”,
 • Wymienianie członków rodziny „bliższej” i „dalszej” i wyjaśnienie co to znaczy
 • Rozumienie zwyczajów i tradycji rodzinnych
 • Rozwijanie słownictwa związanego z rodziną
 • Klasyfikowanie przedmiotów ze względu na określone cechy
 • Porównywanie liczebności zbiorów, przeliczanie w dostępnym zakresie

MOJE ZWIERZĄTKO

 • Omawianie zwierząt hodowanych w domu, słuchanie ciekawostek na ich temat
 • Dokonywanie analizy i syntezy słuchowej i głoskowej nazw zwierząt
 • Poznanie pracy weterynarza
 • Poznanie informacji na temat zwierząt egzotycznych
 • Uświadomienie dzieciom zagrożeń związanych ze spotkaniem nieznajomego zwierzęcia oraz nauka odpowiedniego zachowania w takich sytuacjach.
 • Wprowadzenie liczby10
 • Wprowadzenie litery z, Z

KWIECIEŃ

I.  Urządzenia elektryczne:

 • Ćwiczenie koncentracji uwagi oraz wdrażanie do uważnego słuchania głosu nauczycielki; (utwory literackie, polecenia, zadania), filmiki edukacyjne, piosenki;
 • Poznanie i zrozumienie zasad bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych
 • Na podstawie filmiku „Nie taki prąd straszny” przypomnienie zasad zachowania w czasie burzy, gdzie powstaje prąd i jak to się dzieje, że jest w naszych domach, jakie są rodzaje wytwarzania energii (elektrownie wodne, słoneczne, siła wiatru, na gaz, węgiel, ropę naftową oraz w jaki sposób oszczędzać energię;
 • Ćwiczenie spostrzegawczości poprzez wyszukiwanie różnic na obrazkach
 • Ćwiczenie sprawności manualnej oraz precyzyjnych ruchów dłoni (wydzieranie, kreślenie szlaczków literopodobnych)
 • Rozwijanie umiejętności układania prostych zdań
 • Ćwiczenia w przeliczaniu „o jeden więcej…”

II. Święta wielkanocne:

 • Zapoznanie dzieci z tradycjami i zwyczajami związanymi z obchodami świąt wielkanocnych kultywowanych we własnych rodzinach;
 • Umacnianie poczucia przynależności do rodziny;
 • Rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia w trakcie układanie historyjki o przygodzie zajączka;
 • Wzbogacanie słownictwa dzieci o nowe wyrazy: pisanka, kraszanka, śmigus dyngus:
 • Wdrażanie dzieci do prowadzenia obserwacji przyrodniczych oraz eksperymentów, formułowania wniosków;
 • Zachęcanie dzieci do pomocy rodzicom w pracach domowych;
 • Ogólne zapoznanie z rozwojem zarodkowym kurczęcia, zwrócenie uwagi na walory odżywcze jaj;
 • Rozwijanie sprawności manualnych w trakcie prac plastycznych;
 • Kształtowanie wrażliwości estetycznej;
 • Stosowanie liczebników porządkowych;
 • Podejmowanie czynności dodawania i odejmowania w codziennych sytuacjach
 • Stosowanie pojęć orientacji przestrzennej pod, nad, obok, między, za, przed, na prawo, na lewo

 III.  Praca rolnika.

 • Ćwiczenie koncentracji uwagi oraz wdrażanie do uważnego słuchania głosu nauczycielki (utwory literackie, polecenia, zadania), filmiki edukacyjne, piosenki
 • Poznanie pracy rolnika w gospodarstwie i na polu; wzbogacanie słownika czynnego dzieci
 • Na podstawie filmu „Maszyny rolnicze” zapoznanie z urządzeniami i pojazdami potrzebnymi do pracy na roli
 • Poznanie cyklu produkcyjnego chleba oraz zawodów, które przyczyniają się do jego powstawania: rolnik, młynarz, piekarz, sprzedawca
 • Ćwiczenie sprawności manualnej oraz precyzyjnych ruchów dłoni (wydzieranie, kreślenie szlaczków literopodobnych)
 • Rozwijanie umiejętności układania prostych zdań
 • Doskonalenie umiejętności liczenia na zbiorach zastępczych: klocki, fasolki, kredki, nakrętki w zakresie 8; stosowanie liczebników porządkowych
 • Kształtowanie umiejętności określania kierunków w przestrzeni.

IV. Chronimy środowisko.

 • Wdrażanie dzieci do poszanowanie  przyrody, rozumienie potrzeby dbania o życie na Ziemi
 • Rozumienie konieczności sortowania odpadów; zachęcanie dzieci do prowadzenia obserwacji na temat „W jaki sposób moja rodzina segreguje śmieci?”
 • Wprowadzenie litery W, w na podstawie wyrazu worek, Wanda; ćwiczenie słuchu fonematycznego, utrwalanie poznanych liter
 • Poznanie schematu działania prostego filtra; wykonanie go według instrukcji z filmu edukacyjnego
 • Kształtowanie logicznego myślenia, wiązanie przyczyny ze skutkiem
 • Rozwijanie sprawności manualnych w trakcie prac plastycznych
 • Wprowadzenie znaku matematycznego +; układanie i rozwiązywanie zadań z treścią
 • Podejmowanie czynności dodawania i odejmowania w codziennych sytuacjach
 • Stosowanie pojęć orientacji przestrzennej pod, nad, obok, między, za, przed, na prawo, na lewo.

V. Kto ty jesteś?

 • Kształtowanie uczuć patriotycznych, poczucia przynależności narodowej; znajomość symboli i barw narodowych, hymnu państwowego
 • Wyszukiwanie w książkach, czasopismach wiadomości na temat Polski, Europy
 • Odszukanie w zasobach rodzinnych pamiątek z różnych miejsc Polski, Europy, rozwijanie umiejętności słuchania i zadawania pytań
 • Poznanie wybranych legend: Legenda o Lechu, Czechu i Rusie, Legenda o Warsie i Sawie, Bazyliszek, O Smoku Wawelskim
 • Poznanie charakterystycznych miejsc, obiektów, budowli Warszawy
 • Poznanie konturowej mapy Polski, regionów, ważnych miast, rzek
 • Wprowadzenie litery F, f na podstawie wyrazu Franek, flaga, rozwijanie umiejętności czytania wyrazów z poznanych dotychczas liter
 • Rozwijanie wyobraźni plastycznej i kreatywności w trakcie prac plastyczno- konstrukcyjnych
 • Poznanie potraw kuchni włoskiej i greckiej; wykonanie ich zgodnie z instrukcją nauczyciela Odmierzanie, przeliczanie potrzebnych produktów do pizzy oraz sałatki greckiej.

Wiersze i piosenki:

 • Wiersz „Pstryk” J. Tuwim
 • Piosenka „Głowa, ramiona” wg M. Bogdanowicz
 • Wiersz „Dyngus” W. Broniewski
 • Wiersz „Śmigus- dyngus” M. Terlikowska
 • Wiersz „Wielkanocny stół” E. Skarżyńska
 • Piosenka „Pisanki, pisanki jajka malowane”
 • wiersz „Ziemię mamy tylko jedną” G. Skrzypczak
 • „Duszki leśne” sł. Dorota Geller, muz. Aleksander Pałac
 • wiersz „Wszyscy kochamy nasza stolicę” Cz. Janczarski
 • „Głowa, ramiona” zabawa muzyczna wg M. Bogdanowicz
 • „Stary Donald farmę miał” piosenka
 • „Barwy ojczyste” Cz. Janczarski

MARZEC

OZNAKI WIOSNY

 • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku; Wyjaśnienie znaczenia powiedzenia „W marcu , jak w garncu”
 • Utrwalenie znajomości dni tygodnia
 • Wzbogacanie słownika czynnego dzieci o nazwy ptaków (jaskółka, skowronek, bocian, kukułka, szpak)
 • Wprowadzenie litery g, G odszukiwanie poznanej litery wśród innych znaków; czytanie sylab, wyrazów, prostych zdań w zakresie poznanych liter

WSZYSTKO ROŚNIE

 • Nazywanie i identyfikowanie cech typowych dla przedwiośnia i wiosny.
 • Poszerzenie słownika czynnego dzieci o nazwy wiosennych kwiatów (przebiśnieg, kaczeniec, żonkil, stokrotka, krokus, tulipan )
 • Uświadomienie dzieciom, że niektóre kwiaty wyrastają z cebulek, a inne z nasion
 • Omówienie wyglądu kwiaciarni oraz zajęć pracujących tam osób
 • Przypomnienie dzieciom co jest potrzebne roślinom do życia
 • Wprowadzenie litery c, C odszukiwanie poznanej litery wśród innych znaków; czytanie sylab, wyrazów, prostych zdań w zakresie poznanych liter

PRACOWITA WIOSNA

 • Rozpoznawanie i nazywanie narzędzi ogrodniczych
 • Zapoznanie z wyglądem cieplarni i znaczeniem upraw szklarniowych
 • Poznanie wyglądu popularnych wiosennych ptaków :bocian.jaskółka, kukułka, skowronek
 • Zabawy w przeliczanie, podpisywanie zbiorów za pomocą cyfr, stosowanie znaku „ =”

 NA WSI

 • Nazywanie zwierząt i ich potomstwa, poznanie roli zwierząt hodowlanych w życiu człowieka.
 • Prezentacja cyfry 8. Rozwijanie umiejętności kodowania i dekodowania czynności za pomocą cyfr(1–8) i znaków (=, +). ;, kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
 • Wprowadzenie litery j, J; odszukiwanie poznanej litery wśród innych znaków; czytanie sylab, wyrazów, prostych zdań w zakresie poznanych liter.

LUTY

I. Nasze ulubione baśnie

 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat teatru; wzbogacanie słownictwa o wyrazy: kurtyna, widownia, scenografia, scena, marionetka, pantomima
 • inspirowanie dzieci do formułowania dłuższych wypowiedzi;
 • poznawanie różnych rodzajów teatralnych lalek: kukiełki, marionetki, pacynki; rozwijanie kompetencji językowych przez analizę i syntezę głosek w słowach; uświadamianie czym różni się legenda od bajki i baśni;
 • rozwijanie umiejętności manualnych, teatralnych, muzycznych;
 • kształtowanie nawyków higienicznych, ogólnej sprawności fizycznej;

II. Karnawał

 • ćwiczenie pamięci słuchowej, rozwijanie postrzegania wzrokowego przez wyróżnianie i nazywanie elementów ilustracji;
 • rozwijanie koordynacji ruchowej, wzrokowej, słuchowej w trakcie zabaw tanecznych oraz nauki podstawowych kroków wybranych tańców;
 • wprowadzenie litery N, n na przykładzie wyrazu nuta, Natalka;
 • poszerzenie wiedzy o niektórych zwyczajach karnawałowych na świecie,
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej;
 • kształtowanie słuchu fonematycznego przez określanie głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie słów o prostej budowie fonetycznej;

III. W dawnych czasach

 • wspomaganie rozwoju intelektualnego i odporności emocjonalnej podczas rozgrywania gier planszowych;
 • wprowadzenie litery S, s na podstawie wyrazu smok lub Seweryn
 • poznanie wyglądu oraz zwyczajów jaskiniowców;
 • poszerzanie wiedzy o zasobach kryjącymi się pod ziemią (węgiel, bursztyn, sól);
 • wzbogacanie wiadomości na temat życia, wyglądu dinozaurów oraz ich otoczenia przyrodniczego;
 • wspomaganie rozwoju intelektualnego podczas samodzielnego eksperymentowania,
 • poszerzenie wiedzy o pracy archeologa i paleontologa;
 • doskonalenie umiejętności orientowania się na kartce papieru; rozwijanie pamięci wzrokowej;

IV. Kiedy patrzę w niebo

 • rozwijanie zainteresowania wynalazkami technologicznymi;
 • wdrażanie do samodzielnej aktywności poznawczej;
 • doskonalenie umiejętności dokonywania analizy sylabowej;
 • rozwijanie słuchu fonematycznego przez słuchanie i identyfikowanie dźwięków z otoczenia;
 • utrwalenie nazw planet w Układzie Słonecznym;
 • wprowadzenie litery r, R na podstawie wyrazu rakieta
 • pobudzanie kreatywnego myślenia i myślenia przyczynowo-skutkowego;
 • zachęcanie do eksperymentowania;
 • wdrażanie do systematycznego stosowania zabiegów higienicznych po zabawie i przed posiłkami.

Kształtowanie pojęć matematycznych:

 • rozwijanie umiejętności wnioskowania i logicznego myślenia;
 • doskonalenie kompetencji matematycznych przez segregowanie i klasyfikowanie przedmiotów według podanej cechy- rodzaju, wielkości, koloru;
 • ćwiczenie obliczeń pieniężnych;
 • wprowadzenie liczby 6, 7, znaku matematycznego „=”
 • rozwijanie umiejętności rozdzielania przedmiotów po tyle samo;
 • wspomaganie rozwoju intelektualnego i odporności emocjonalnej podczas tworzenia i rozgrywania gier planszowych.
 • doskonalenie umiejętności odtwarzania rytmów słuchowo-ruchowych

STYCZEŃ

1. SKOK W NOWY ROK.

Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianami por roku.

Uświadomienie dzieciom następstwa miesięcy, omówienie cech charakterystycznych dla poszczególnych miesięcy oraz wdrażanie do posługiwania się ich nazwami

Przypomnienie nazw dni tygodnia

Poznanie znaczenia słowa „kalendarz”oraz nauka odnajdywania w nim ważnych dat

Monografia litery p,P na podstawie wyrazów : parasol, Pola

Rozwijanie myślenia logicznego  poprzez prowadzenie obserwacji i doświadczeń oraz wyciągania wniosków.

2. WSZĘDZIE BIAŁO

Nazywanie i identyfikowanie cech typowych dla zimy: śnieg, mróz, zawierucha.

Rozwijanie myślenia logicznego poprzez prowadzenie obserwacji i doświadczeń oraz wyciągania wniosków.

Rozwijanie umiejętności przeliczania elementów, porządkowania zbiorów.

Poznanie obrazu graficznego cyfr 4

Monografia litery y na podstawie wyrazu lody.

Zapoznanie z wyglądem i cechami charakterystycznymi zwierząt zamieszkujących krainę wiecznej zimy

Rozwijanie zainteresowania innymi krainami geograficznymi i kulturami, wyglądem ludzi, sposobem ich życia – jak żyją ludzie na biegunach?

Rozwijanie umiejętności wykonywania czynności matematycznych podczas zabaw; kodowanie i dekodowanie czynności za pomocą znaków.

3. BABCIA I DZIADEK

Wdrażanie dzieci do świętowania i celebrowania świąt związanych z rodziną; podtrzymywanie więzi pomiędzy członkami rodziny i pokoleniami, Kształtowanie przywiązania do swojej rodziny, szczególnie do dziadków

Uświadamianie roli dziadków w życiu dzieci.

Monografia litery b na podstawie wyrazów: balon, Beata.

Rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej na materiale konkretnym, obrazkowym i symbolicznym.

4. ZIMOWE ZABAWY

Kształtowanie  umiejętności słuchania ze zrozumieniem tekstów literackich; wyjaśnienie pojęcia hartowanie.

Kształtowanie umiejętności dobierania ubrań do pogody i rodzaju aktywności; zachęcanie do prowadzenia zdrowego stylu życia; czytanie globalne wyrazów: wiosna, lato, jesień, zima.

Rozwijanie samodzielności w ubieraniu się: zapinanie guzików, zapinanie i sznurowanie butów.

Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.

Poznanie różnych dyscyplin sportów zimowych i nazywanie ich

Stworzenie kodeksu  bezpiecznych zabaw na śniegu i lodzie.

Wprowadzenie liczby 5

Utrwalanie umiejętności nazywania kierunków w przestrzeni.

Doskonalenie umiejętności klasyfikowania wg dwóch lub więcej cech.

Piosenki

Noworoczna piosenka Aleksander Rymkiewicz

Cztery piłki sł. Anna Bernat, muz. Zbigniew Ciechan

Tęgi ze mnie mróz sł. Agnieszka Galica, muz. Tadeusz Pabisiak

Polka dla Babci i Dziadka autor nieznany

Wszystkie dzieci dobrze wiedzą sł. i muz. Joanna Bernat

Zimowe sporty sł. Urszula Piotrowska, muz. Magdalena Melnicka-Sypko

Wiersze

Nowy Rok Helena Bechlerowa

Rok Grażyna Koba

Tydzień Wanda Chotomska

Wiersz dla babci Wanda Chotomska

Dzień Dziadka Wanda Chotomska

Na sankach Bożena Forma

GRUDZIEŃ

I. Świąteczne pocztówki

 • Poznanie drogi listu od nadawcy do adresata oraz pojęć związanych z pocztą: listonosz, skrzynka pocztowa, nadawca, adresat;
 • Rozwijanie umiejętności czytania wyrazów złożonych z poznanych liter;
 • Wprowadzenie litery K, k na przykładzie wyrazu koperta, Kamil;
 • Układanie życzeń, wykonanie kopert i kart świątecznych
 • Poznanie sposobów komunikowania się między ludźmi dawniej i dziś;
 • Kształtowanie umiejętności interpersonalnych, używanie zwrotów grzecznościowych;

II. Zwierzęta zimą

 • Zapoznanie dzieci ze zwyczajami wybranych zwierząt w okresie zimowym, poznanie ciekawostek na temat życia pszczół;
 • Uwrażliwienie na los zwierząt potrzebujących pomocy, dokarmiania; zachęcanie do udziału w akcji Psia Gwiazdka;
 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie, wyszukiwanie oznak zimy, obserwowanie zachowania zwierząt;
 • Eksperymentowanie rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, wyrażanie emocji za pomocą środków pozawerbalnych; wyróżnianie i nazywanie elementów otoczenia; wprowadzenie litery U, u na podstawie wyrazu ul, Ula;
 • Rozwijanie kompetencji językowych poprzez określanie głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie słów o prostej budowie fonetycznej;

III. Spotkanie przy wigilijnym stole

 • Doskonalenie umiejętności budowania wypowiedzi na temat świątecznych porządków i przygotowań do świąt;
 • Poznanie potraw wigilijnych oraz sposobów pomocy rodzicom w ich przygotowaniu;
 • Doskonalenie nawyków kulturalnego zachowania się przy stole i zasad podejmowania gości;
 • Rozwijanie kompetencji językowych dzieci poprzez wypowiedzi inspirowane tekstem literackim i obrazem;
 • Wyróżnianie i nazywanie elementów ilustracji i obrazów; pobudzanie do kreatywnego myślenia, rozwijanie wyobraźni;

IV. Świąteczne zwyczaje

 • Zapoznanie dzieci z tradycjami i zwyczajami związanymi z obchodami świąt Bożego Narodzenia w Polsce;
 • Rozwijanie kompetencji językowych poprzez rozwijanie słownika czynnego;
 • Zapoznanie dzieci z tradycją budowania szopek bożonarodzeniowych; konstruowanie własnej;
 • Umacnianie poczucia przynależności do rodziny;
 • Kultywowanie tradycji śpiewania kolęd;
 • Kształtowanie odporności emocjonalnej poprzez udział w przedstawieniu przed publicznością;
 • Rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach.

Kształtowanie pojęć matematycznych:

– rozwijanie umiejętności odczytywania kodów

– rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez nazywanie kierunków na kartce papieru

– podejmowanie czynności dodawania i odejmowania w codziennych sytuacjach

– stosowanie liczebników porządkowych

– klasyfikowanie obiektów wg ich kształtu, rodzaju i ciężaru

– tworzenie zbiorów obiektów

– stosowanie pojęć: wcześniej, później, teraz

Wiersze i piosenki:

Wiersz  „Wieczór wigilijny”   T. Kubiak

Biały obrus lśni na stole

Pod obrusem siano.

Płoną świeczki na choince,

Co tu przyszła na noc.

Na talerzu kluski z makiem,

Karp, jak księżyc srebrny

Zasiadają wokół stołu

Dziadek z babcią, krewni.

Już się z sobą podzielili

opłatkiem rodzice.

Już złożyli wszyscy wszystkim

Moc serdecznych życzeń.

Piosenka  „Polka komputerowa”

I. Mój komputer zachorował

Nie chce mi się zresetować.

Płata figle, żarty stroi

Nawet myszka go się boi.

Refren:

Taka polka komputerowa

Gdy w komputerze wirus się chowa.

Ale polka, ładna polka

Polka komputerowa.

II. Wszystkie gry mi wirus zniszczył

A komputer tylko piszczy

Bardzo chore biedaczysko

Coś go łamie w twardym dysku.

III. Dzwonię więc na pogotowie

Pogotowie niech mi powie:

Co mam robić, kto pomoże?

Z komputerem coraz gorzej.

Piosenka  „Choinka Strojnisia”

I. Zielone gałązki,

a na każdej świeczka

w stroiku z bibułki stoi choineczka.

Refren:

Gdy zaświeci gwiazdka

między gałązkami

wesołą kolędę

dla niej zaśpiewamy

hej, kolęda, kolęda.

II. Kolory tęczowe

W bombkach, latarenkach.

Choinka w koralach

strojna jak panienka.

III. Gra wietrzyk zimowy

W sadzie za oknami

Strojnisia choinka

słucha razem z nami.

LISTOPAD

 1. NA STAREJ FOTOGRAFII
 • Kształtowanie myślenia przyczynowo – skutkowego podczas porządkowania zdarzeń, sekwencji czasowych.
 • Kształtowanie umiejętności nazywania członków rodziny,
 • Kształtowanie umiejętności przeliczania w zakresie 10 na konkretach, dokładanie i odkładanie do wyznaczonej liczby;
 • Wprowadzenie litery e, E,
 • Poznanie domów i ich wyposażenia w różnych epokach.

2. JESIENNA MUZYKA

 • Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie; klasyfikowanie przedmiotów według jednej cechy
 • Doskonalenie umiejętności układania rytmów dwuelementowych i przeliczanie liczebnikami porządkowymi w granicach możliwości dzieci.
 • Wprowadzenie cyfry 2 w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym.
 • Poznanie sposobu zapisywania muzyki: wyglądu nut, klucza wiolinowego.
 • Poszerzanie słownika czynnego dzieci o słowa: filharmonia, orkiestra, dyrygent;
 • Prezentacja liter t, T,

        3.  MALI ARTYŚCI

 • Doskonalenie umiejętności wyciągania wniosków, operowanie pojęciami: sztuka, artysta. Wprowadzenie pojęć: eksponat, reprodukcja.
 • Zapoznanie z pojęciami: paleta, deska malarska, płótno na blejtramie, sztalugi; prezentacja akcesoriów.
 • Prezentacja liter d, D;
 • Kształtowanie umiejętności przeliczania wyrazów w zdaniu i budowania zdań rozwiniętych
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie dostępnym dzieciom

        4.CIEPŁO I ZIMNO

 • Prezentacja liter i, I,
 • Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci, porównywania liczebności zbiorów; porządkowania ich według rosnącej lub malejącej liczby elementów.
 • Klasyfikowanie według jednej, dwóch, trzech cech
 • Wprowadzenie liczby 3
 • Odkrywanie znaczenia wiatru, wody, słońca w przyrodzie
 • Poznanie roślinności, klimatu miejsc gdzie zawsze jest ciepło


PAŹDZIERNIK

I. W zdrowym ciele zdrowy duch:

 • Utrwalenie zasad zdrowego żywienia
 • Kształtowanie umiejętności różnicowania produktów zdrowych i niezdrowych
 • Wprowadzenie pojęcia zdrowy styl życia, promowanie zdrowego stylu życia
 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej poprzez zabawy ruchowe
 • Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie i samopoczucie
 • Praktyczna nauka prawidłowych nawyków higienicznych
 • Rozwijanie ogólnej sprawności dzieci poprzez udział w zabawach ruchowych

II. Jesienią w parku:

 • Poznanie charakterystycznych cech ekosystemu parkowego
 • Wprowadzenie litery a, A na podstawie wyrazu aparat, Ala
 • Doskonalenie wrażliwości estetycznej
 • Poszerzanie słownika czynnego dzieci poprzez tworzenie wyrazów pochodnych
 • Zachęcanie do aktywności ruchowej zabaw na świeżym powietrzu
 • Rozwijanie umiejętności improwizacyjnych, uwrażliwianie na piękno muzyki klasycznej

III. Przygotowania do zimy:

 • Poznanie sposobów przechowywania żywności
 • Wprowadzenie litery m, M na podstawie wyrazu mama, Marta
 • Kształtowanie umiejętności wyrażania własnych opinii
 • Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej
 • Poszerzanie wiedzy na temat walorów zdrowotnych przetworów domowych
 • Zwrócenie uwagi na właściwe ubieranie się, samodzielną zmianę obuwia oraz okrycia wierzchniego

IV. Jesienią w lesie:

 • Wprowadzenie litery l, L na podstawie wyrazu las, Leon
 • Wdrażanie dzieci do uważnego słuchania tekstów literackich
 • Przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw ruchowych, spacerów, wycieczek
 • Uwrażliwianie dzieci na piękno jesiennego krajobrazu
 • Poznanie wyglądu, sposobów odżywiania, zwyczajów zwierząt leśnych

Kształtowanie pojęć matematycznych:

 • kształtowanie umiejętności przeliczania obiektów
 • wprowadzenie cyfry 1
 • kształtowanie umiejętności klasyfikacyjnych według dwóch, trzech cech
 • kontynuowanie rytmów 3- elementowych
 • utrwalanie stronności ciała, nazywanie kierunków na lewo, na prawo

WRZESIEŃ

W PRZEDSZKOLU

 • Integrowanie się z grupą rówieśniczą.
 • Poznanie topografii przedszkola.
 • Ustalenie i przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.
 • Poznawanie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.
 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

MOJA MIEJSCOWOŚĆ

 • Poznawanie podstawowych zasad ruchu drogowego.
 • Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: policji, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego oraz poznanie numerów alarmowych do tych instytucji.
 • Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.

JA, TY, ŚRODOWISKO

 • Poznanie budowy własnego ciała, nazywanie poszczególnych części ciała.
 • Poznanie zmysłów, którymi odbieramy otaczający nas świat.
 • Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.
 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

DARY JESIENI

 • Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie (w sadzie) jesienią.
 • Poszerzanie czynnego słownika o nazwy czynności związanych z pracą w sadzie, ogrodzie warzywnym.
 • Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.
 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według określonych cech.
 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Rozwijanie percepcji wzrokowej na wyrazach; czytanie globalne prostych wyrazów.
 • Poznanie litery drukowanej o, O; wyróżnianie liter o, O spośród innych liter;
 • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głoski o w wyrazach

Zadania do codziennej realizacji:

 • Zestawy ćwiczeń porannych nr: 1, 2.
 • Zestawy ćwiczeń gimnastycznych nr: 1, 2.
 • Zabiegi higieniczne – wdrażanie do dbałości o własne zdrowie,
 • Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich potrzeb rozwojowych; prowadzenie obserwacji dzieci.
 • „Czytankowo” – słuchanie tekstów literackich czytanych przez N. lub słuchanie audiobooków.