Zamierzenia gr IX

PAŹDZIERNIK 2020

 • W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH
 • Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: lekarza, pielęgniarki. Poznanie różnych specjalności lekarskich oraz narzędzi potrzebnych lekarzowi do pracy.
 • Udział w pogadance z lekarzem nt profilaktyki chorób zakaźnych w tym covid.
 • Rozumienie konieczności ruchu, przebywania na świeżym powietrzu i spożywania owoców i warzyw i ich roli w codziennej diecie.
 • Poznanie pojęcia olimpiada, nazw dyscyplin sportowych i znaczenia kół olimpijskich.
 • JESIENIĄ W PARKU
 • Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie w parku związanych z jesienią.
 • Nazywanie materiału przyrodniczego, rozpoznawanie drzew liściastych i ich owoców- kasztanów, żołędzi, jarzębiny.
 • Wprowadzenie wzoru graficznego litery a, A, próby kreślenia w liniaturze i rozpoznawania litery w tekście, czytanie globalne wyrazów.
 • JESIENIĄ W LESIE
 • Poznanie zasad zachowania w lesie i ekosystemu leśnego.
 • Zapoznanie się ze zwyczajami zwierząt leśnych w okresie jesieni.
 • Poznanie litery l, L, próby czytania wyrazów z poznanych liter o, a, l, .
 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według dwóch, trzech cech.
 • PRZYGOTOWANIA DO ZIMY
 • Rozmowy o jesiennych przetworach, w jakim celu je robimy i w jakiej postaci.
 • Przeliczanie, klasyfikowanie, dokładanie i odkładanie z wykorzystaniem materiału przyrodniczego.
 • Poznanie graficznego zapisu liczby 1. Poznanie litery m, M. Tworzenie i odczytywanie sylab i wyrazów z poznanych liter.

WRZESIEŃ 2020

1. W PRZEDSZKOLU

 • Integrowanie się z grupą rówieśniczą.
 • Poznanie topografii przedszkola i nowej sali.
 • Ustalenie i przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu, w tym zasad obowiązujących w czasie pandemii.
 • Przypomnienie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.

2. MOJA MIEJSCOWOŚĆ

 • Poznawanie podstawowych zasad ruchu drogowego.
 • Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: policji, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego.
 • Poznanie numerów alarmowych do tych instytucji.

3. JA, TY, ŚRODOWISKO

 • Poznanie budowy własnego ciała, nazywanie poszczególnych części ciała.
 • Poznanie zmysłów, którymi odbieramy otaczający nas świat.

4. DARY JESIENI

 • Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie (w sadzie) jesienią.
 • Poszerzanie czynnego słownika o nazwy czynności związanych z pracą w sadzie, ogrodzie warzywnym.

ZADANIA DO CODZIENNEJ REALIZACJI

 • Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.
 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według określonych cech.
 • Kształtowanie umiejętności rozróżniania i nazywania podstawowych figur geometrycznych.
 • Rozwijanie percepcji wzrokowej na wyrazach; czytanie globalne prostych wyrazów.
 • Poznanie litery drukowanej o, O; wyróżnianie liter o, O spośród innych liter;
 • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głoski ow wyrazach.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

MAJ

JAK POWSTAJE KSIĄŻKA?

 • Zapoznanie dzieci z różnymi rodzajami książek a także zawodami związanymi z ich powstawaniem
 • Poszerzanie słownika dzieci o słowa: autor, ilustrator, wydawnictwo, księgarnia, czytelnik, drukarnia
 • Uświadomienie dzieciom korzyści jakie płyną z czytania książek oraz jaką role w życiu ludzi odgrywają książki
 • Rozwijanie wyobraźni poprzez samodzielne tworzenie przez dzieci opowiadań i rysowanie do nich ilustracji
 • Rozwijanie umiejętności posługiwania się monetami
 • Wprowadzenie liczby 9 w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym

NA ŁĄCE

 • Poznanie ciekawostek na temat łąki i jej mieszkańców
 • Oglądanie na planszach zdjęć z mieszkańcami łąki : roślinami, owadami i zwierzętami
 • Wyszukiwanie w atlasach i dostępnych w domu książkach nazw roślin łąkowych
 • Poznanie etapów rozwoju motyla i żaby
 •  Tworzenie prac plastycznych z motywami łąki z wykorzystaniem rozmaitych dostępnych w domu materiałów plastycznych
 • Wprowadzenie litery ł, Ł
 • Wprowadzenie liczby 0

MAMA I TATA

 • Wdrażanie do okazywania szacunku członkom rodziny
 • Uświadomienie dzieciom znaczenia słowa „rodzina”,
 • Wymienianie członków rodziny „bliższej” i „dalszej” i wyjaśnienie co to znaczy
 • Rozumienie zwyczajów i tradycji rodzinnych
 • Rozwijanie słownictwa związanego z rodziną
 • Klasyfikowanie przedmiotów ze względu na określone cechy
 • Porównywanie liczebności zbiorów, przeliczanie w dostępnym zakresie

MOJE ZWIERZĄTKO

 • Omawianie zwierząt hodowanych w domu, słuchanie ciekawostek na ich temat
 • Dokonywanie analizy i syntezy słuchowej i głoskowej nazw zwierząt
 • Poznanie pracy weterynarza
 • Poznanie informacji na temat zwierząt egzotycznych
 • Uświadomienie dzieciom zagrożeń związanych ze spotkaniem nieznajomego zwierzęcia oraz nauka odpowiedniego zachowania w takich sytuacjach.
 • Wprowadzenie liczby10
 • Wprowadzenie litery z, Z

KWIECIEŃ

I.  Urządzenia elektryczne:

 • Ćwiczenie koncentracji uwagi oraz wdrażanie do uważnego słuchania głosu nauczycielki; (utwory literackie, polecenia, zadania), filmiki edukacyjne, piosenki;
 • Poznanie i zrozumienie zasad bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych
 • Na podstawie filmiku „Nie taki prąd straszny” przypomnienie zasad zachowania w czasie burzy, gdzie powstaje prąd i jak to się dzieje, że jest w naszych domach, jakie są rodzaje wytwarzania energii (elektrownie wodne, słoneczne, siła wiatru, na gaz, węgiel, ropę naftową oraz w jaki sposób oszczędzać energię;
 • Ćwiczenie spostrzegawczości poprzez wyszukiwanie różnic na obrazkach
 • Ćwiczenie sprawności manualnej oraz precyzyjnych ruchów dłoni (wydzieranie, kreślenie szlaczków literopodobnych)
 • Rozwijanie umiejętności układania prostych zdań
 • Ćwiczenia w przeliczaniu „o jeden więcej…”

II. Święta wielkanocne:

 • Zapoznanie dzieci z tradycjami i zwyczajami związanymi z obchodami świąt wielkanocnych kultywowanych we własnych rodzinach;
 • Umacnianie poczucia przynależności do rodziny;
 • Rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia w trakcie układanie historyjki o przygodzie zajączka;
 • Wzbogacanie słownictwa dzieci o nowe wyrazy: pisanka, kraszanka, śmigus dyngus:
 • Wdrażanie dzieci do prowadzenia obserwacji przyrodniczych oraz eksperymentów, formułowania wniosków;
 • Zachęcanie dzieci do pomocy rodzicom w pracach domowych;
 • Ogólne zapoznanie z rozwojem zarodkowym kurczęcia, zwrócenie uwagi na walory odżywcze jaj;
 • Rozwijanie sprawności manualnych w trakcie prac plastycznych;
 • Kształtowanie wrażliwości estetycznej;
 • Stosowanie liczebników porządkowych;
 • Podejmowanie czynności dodawania i odejmowania w codziennych sytuacjach
 • Stosowanie pojęć orientacji przestrzennej pod, nad, obok, między, za, przed, na prawo, na lewo

 III.  Praca rolnika.

 • Ćwiczenie koncentracji uwagi oraz wdrażanie do uważnego słuchania głosu nauczycielki (utwory literackie, polecenia, zadania), filmiki edukacyjne, piosenki
 • Poznanie pracy rolnika w gospodarstwie i na polu; wzbogacanie słownika czynnego dzieci
 • Na podstawie filmu „Maszyny rolnicze” zapoznanie z urządzeniami i pojazdami potrzebnymi do pracy na roli
 • Poznanie cyklu produkcyjnego chleba oraz zawodów, które przyczyniają się do jego powstawania: rolnik, młynarz, piekarz, sprzedawca
 • Ćwiczenie sprawności manualnej oraz precyzyjnych ruchów dłoni (wydzieranie, kreślenie szlaczków literopodobnych)
 • Rozwijanie umiejętności układania prostych zdań
 • Doskonalenie umiejętności liczenia na zbiorach zastępczych: klocki, fasolki, kredki, nakrętki w zakresie 8; stosowanie liczebników porządkowych
 • Kształtowanie umiejętności określania kierunków w przestrzeni.

IV. Chronimy środowisko.

 • Wdrażanie dzieci do poszanowanie  przyrody, rozumienie potrzeby dbania o życie na Ziemi
 • Rozumienie konieczności sortowania odpadów; zachęcanie dzieci do prowadzenia obserwacji na temat „W jaki sposób moja rodzina segreguje śmieci?”
 • Wprowadzenie litery W, w na podstawie wyrazu worek, Wanda; ćwiczenie słuchu fonematycznego, utrwalanie poznanych liter
 • Poznanie schematu działania prostego filtra; wykonanie go według instrukcji z filmu edukacyjnego
 • Kształtowanie logicznego myślenia, wiązanie przyczyny ze skutkiem
 • Rozwijanie sprawności manualnych w trakcie prac plastycznych
 • Wprowadzenie znaku matematycznego +; układanie i rozwiązywanie zadań z treścią
 • Podejmowanie czynności dodawania i odejmowania w codziennych sytuacjach
 • Stosowanie pojęć orientacji przestrzennej pod, nad, obok, między, za, przed, na prawo, na lewo.

V. Kto ty jesteś?

 • Kształtowanie uczuć patriotycznych, poczucia przynależności narodowej; znajomość symboli i barw narodowych, hymnu państwowego
 • Wyszukiwanie w książkach, czasopismach wiadomości na temat Polski, Europy
 • Odszukanie w zasobach rodzinnych pamiątek z różnych miejsc Polski, Europy, rozwijanie umiejętności słuchania i zadawania pytań
 • Poznanie wybranych legend: Legenda o Lechu, Czechu i Rusie, Legenda o Warsie i Sawie, Bazyliszek, O Smoku Wawelskim
 • Poznanie charakterystycznych miejsc, obiektów, budowli Warszawy
 • Poznanie konturowej mapy Polski, regionów, ważnych miast, rzek
 • Wprowadzenie litery F, f na podstawie wyrazu Franek, flaga, rozwijanie umiejętności czytania wyrazów z poznanych dotychczas liter
 • Rozwijanie wyobraźni plastycznej i kreatywności w trakcie prac plastyczno- konstrukcyjnych
 • Poznanie potraw kuchni włoskiej i greckiej; wykonanie ich zgodnie z instrukcją nauczyciela Odmierzanie, przeliczanie potrzebnych produktów do pizzy oraz sałatki greckiej.

Wiersze i piosenki:

 • Wiersz „Pstryk” J. Tuwim
 • Piosenka „Głowa, ramiona” wg M. Bogdanowicz
 • Wiersz „Dyngus” W. Broniewski
 • Wiersz „Śmigus- dyngus” M. Terlikowska
 • Wiersz „Wielkanocny stół” E. Skarżyńska
 • Piosenka „Pisanki, pisanki jajka malowane”
 • wiersz „Ziemię mamy tylko jedną” G. Skrzypczak
 • „Duszki leśne” sł. Dorota Geller, muz. Aleksander Pałac
 • wiersz „Wszyscy kochamy nasza stolicę” Cz. Janczarski
 • „Głowa, ramiona” zabawa muzyczna wg M. Bogdanowicz
 • „Stary Donald farmę miał” piosenka
 • „Barwy ojczyste” Cz. Janczarski

MARZEC

OZNAKI WIOSNY

 • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku; Wyjaśnienie znaczenia powiedzenia „W marcu , jak w garncu”
 • Utrwalenie znajomości dni tygodnia
 • Wzbogacanie słownika czynnego dzieci o nazwy ptaków (jaskółka, skowronek, bocian, kukułka, szpak)
 • Wprowadzenie litery g, G odszukiwanie poznanej litery wśród innych znaków; czytanie sylab, wyrazów, prostych zdań w zakresie poznanych liter

WSZYSTKO ROŚNIE

 • Nazywanie i identyfikowanie cech typowych dla przedwiośnia i wiosny.
 • Poszerzenie słownika czynnego dzieci o nazwy wiosennych kwiatów (przebiśnieg, kaczeniec, żonkil, stokrotka, krokus, tulipan )
 • Uświadomienie dzieciom, że niektóre kwiaty wyrastają z cebulek, a inne z nasion
 • Omówienie wyglądu kwiaciarni oraz zajęć pracujących tam osób
 • Przypomnienie dzieciom co jest potrzebne roślinom do życia
 • Wprowadzenie litery c, C odszukiwanie poznanej litery wśród innych znaków; czytanie sylab, wyrazów, prostych zdań w zakresie poznanych liter

PRACOWITA WIOSNA

 • Rozpoznawanie i nazywanie narzędzi ogrodniczych
 • Zapoznanie z wyglądem cieplarni i znaczeniem upraw szklarniowych
 • Poznanie wyglądu popularnych wiosennych ptaków :bocian.jaskółka, kukułka, skowronek
 • Zabawy w przeliczanie, podpisywanie zbiorów za pomocą cyfr, stosowanie znaku „ =”

 NA WSI

 • Nazywanie zwierząt i ich potomstwa, poznanie roli zwierząt hodowlanych w życiu człowieka.
 • Prezentacja cyfry 8. Rozwijanie umiejętności kodowania i dekodowania czynności za pomocą cyfr(1–8) i znaków (=, +). ;, kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
 • Wprowadzenie litery j, J; odszukiwanie poznanej litery wśród innych znaków; czytanie sylab, wyrazów, prostych zdań w zakresie poznanych liter.

LUTY

I. Nasze ulubione baśnie

 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat teatru; wzbogacanie słownictwa o wyrazy: kurtyna, widownia, scenografia, scena, marionetka, pantomima
 • inspirowanie dzieci do formułowania dłuższych wypowiedzi;
 • poznawanie różnych rodzajów teatralnych lalek: kukiełki, marionetki, pacynki; rozwijanie kompetencji językowych przez analizę i syntezę głosek w słowach; uświadamianie czym różni się legenda od bajki i baśni;
 • rozwijanie umiejętności manualnych, teatralnych, muzycznych;
 • kształtowanie nawyków higienicznych, ogólnej sprawności fizycznej;

II. Karnawał

 • ćwiczenie pamięci słuchowej, rozwijanie postrzegania wzrokowego przez wyróżnianie i nazywanie elementów ilustracji;
 • rozwijanie koordynacji ruchowej, wzrokowej, słuchowej w trakcie zabaw tanecznych oraz nauki podstawowych kroków wybranych tańców;
 • wprowadzenie litery N, n na przykładzie wyrazu nuta, Natalka;
 • poszerzenie wiedzy o niektórych zwyczajach karnawałowych na świecie,
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej;
 • kształtowanie słuchu fonematycznego przez określanie głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie słów o prostej budowie fonetycznej;

III. W dawnych czasach

 • wspomaganie rozwoju intelektualnego i odporności emocjonalnej podczas rozgrywania gier planszowych;
 • wprowadzenie litery S, s na podstawie wyrazu smok lub Seweryn
 • poznanie wyglądu oraz zwyczajów jaskiniowców;
 • poszerzanie wiedzy o zasobach kryjącymi się pod ziemią (węgiel, bursztyn, sól);
 • wzbogacanie wiadomości na temat życia, wyglądu dinozaurów oraz ich otoczenia przyrodniczego;
 • wspomaganie rozwoju intelektualnego podczas samodzielnego eksperymentowania,
 • poszerzenie wiedzy o pracy archeologa i paleontologa;
 • doskonalenie umiejętności orientowania się na kartce papieru; rozwijanie pamięci wzrokowej;

IV. Kiedy patrzę w niebo

 • rozwijanie zainteresowania wynalazkami technologicznymi;
 • wdrażanie do samodzielnej aktywności poznawczej;
 • doskonalenie umiejętności dokonywania analizy sylabowej;
 • rozwijanie słuchu fonematycznego przez słuchanie i identyfikowanie dźwięków z otoczenia;
 • utrwalenie nazw planet w Układzie Słonecznym;
 • wprowadzenie litery r, R na podstawie wyrazu rakieta
 • pobudzanie kreatywnego myślenia i myślenia przyczynowo-skutkowego;
 • zachęcanie do eksperymentowania;
 • wdrażanie do systematycznego stosowania zabiegów higienicznych po zabawie i przed posiłkami.

Kształtowanie pojęć matematycznych:

 • rozwijanie umiejętności wnioskowania i logicznego myślenia;
 • doskonalenie kompetencji matematycznych przez segregowanie i klasyfikowanie przedmiotów według podanej cechy- rodzaju, wielkości, koloru;
 • ćwiczenie obliczeń pieniężnych;
 • wprowadzenie liczby 6, 7, znaku matematycznego „=”
 • rozwijanie umiejętności rozdzielania przedmiotów po tyle samo;
 • wspomaganie rozwoju intelektualnego i odporności emocjonalnej podczas tworzenia i rozgrywania gier planszowych.
 • doskonalenie umiejętności odtwarzania rytmów słuchowo-ruchowych

STYCZEŃ

1. SKOK W NOWY ROK.

Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianami por roku.

Uświadomienie dzieciom następstwa miesięcy, omówienie cech charakterystycznych dla poszczególnych miesięcy oraz wdrażanie do posługiwania się ich nazwami

Przypomnienie nazw dni tygodnia

Poznanie znaczenia słowa „kalendarz”oraz nauka odnajdywania w nim ważnych dat

Monografia litery p,P na podstawie wyrazów : parasol, Pola

Rozwijanie myślenia logicznego  poprzez prowadzenie obserwacji i doświadczeń oraz wyciągania wniosków.

2. WSZĘDZIE BIAŁO

Nazywanie i identyfikowanie cech typowych dla zimy: śnieg, mróz, zawierucha.

Rozwijanie myślenia logicznego poprzez prowadzenie obserwacji i doświadczeń oraz wyciągania wniosków.

Rozwijanie umiejętności przeliczania elementów, porządkowania zbiorów.

Poznanie obrazu graficznego cyfr 4

Monografia litery y na podstawie wyrazu lody.

Zapoznanie z wyglądem i cechami charakterystycznymi zwierząt zamieszkujących krainę wiecznej zimy

Rozwijanie zainteresowania innymi krainami geograficznymi i kulturami, wyglądem ludzi, sposobem ich życia – jak żyją ludzie na biegunach?

Rozwijanie umiejętności wykonywania czynności matematycznych podczas zabaw; kodowanie i dekodowanie czynności za pomocą znaków.

3. BABCIA I DZIADEK

Wdrażanie dzieci do świętowania i celebrowania świąt związanych z rodziną; podtrzymywanie więzi pomiędzy członkami rodziny i pokoleniami, Kształtowanie przywiązania do swojej rodziny, szczególnie do dziadków

Uświadamianie roli dziadków w życiu dzieci.

Monografia litery b na podstawie wyrazów: balon, Beata.

Rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej na materiale konkretnym, obrazkowym i symbolicznym.

4. ZIMOWE ZABAWY

Kształtowanie  umiejętności słuchania ze zrozumieniem tekstów literackich; wyjaśnienie pojęcia hartowanie.

Kształtowanie umiejętności dobierania ubrań do pogody i rodzaju aktywności; zachęcanie do prowadzenia zdrowego stylu życia; czytanie globalne wyrazów: wiosna, lato, jesień, zima.

Rozwijanie samodzielności w ubieraniu się: zapinanie guzików, zapinanie i sznurowanie butów.

Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.

Poznanie różnych dyscyplin sportów zimowych i nazywanie ich

Stworzenie kodeksu  bezpiecznych zabaw na śniegu i lodzie.

Wprowadzenie liczby 5

Utrwalanie umiejętności nazywania kierunków w przestrzeni.

Doskonalenie umiejętności klasyfikowania wg dwóch lub więcej cech.

Piosenki

Noworoczna piosenka Aleksander Rymkiewicz

Cztery piłki sł. Anna Bernat, muz. Zbigniew Ciechan

Tęgi ze mnie mróz sł. Agnieszka Galica, muz. Tadeusz Pabisiak

Polka dla Babci i Dziadka autor nieznany

Wszystkie dzieci dobrze wiedzą sł. i muz. Joanna Bernat

Zimowe sporty sł. Urszula Piotrowska, muz. Magdalena Melnicka-Sypko

Wiersze

Nowy Rok Helena Bechlerowa

Rok Grażyna Koba

Tydzień Wanda Chotomska

Wiersz dla babci Wanda Chotomska

Dzień Dziadka Wanda Chotomska

Na sankach Bożena Forma

GRUDZIEŃ

I. Świąteczne pocztówki

 • Poznanie drogi listu od nadawcy do adresata oraz pojęć związanych z pocztą: listonosz, skrzynka pocztowa, nadawca, adresat;
 • Rozwijanie umiejętności czytania wyrazów złożonych z poznanych liter;
 • Wprowadzenie litery K, k na przykładzie wyrazu koperta, Kamil;
 • Układanie życzeń, wykonanie kopert i kart świątecznych
 • Poznanie sposobów komunikowania się między ludźmi dawniej i dziś;
 • Kształtowanie umiejętności interpersonalnych, używanie zwrotów grzecznościowych;

II. Zwierzęta zimą

 • Zapoznanie dzieci ze zwyczajami wybranych zwierząt w okresie zimowym, poznanie ciekawostek na temat życia pszczół;
 • Uwrażliwienie na los zwierząt potrzebujących pomocy, dokarmiania; zachęcanie do udziału w akcji Psia Gwiazdka;
 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie, wyszukiwanie oznak zimy, obserwowanie zachowania zwierząt;
 • Eksperymentowanie rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, wyrażanie emocji za pomocą środków pozawerbalnych; wyróżnianie i nazywanie elementów otoczenia; wprowadzenie litery U, u na podstawie wyrazu ul, Ula;
 • Rozwijanie kompetencji językowych poprzez określanie głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie słów o prostej budowie fonetycznej;

III. Spotkanie przy wigilijnym stole

 • Doskonalenie umiejętności budowania wypowiedzi na temat świątecznych porządków i przygotowań do świąt;
 • Poznanie potraw wigilijnych oraz sposobów pomocy rodzicom w ich przygotowaniu;
 • Doskonalenie nawyków kulturalnego zachowania się przy stole i zasad podejmowania gości;
 • Rozwijanie kompetencji językowych dzieci poprzez wypowiedzi inspirowane tekstem literackim i obrazem;
 • Wyróżnianie i nazywanie elementów ilustracji i obrazów; pobudzanie do kreatywnego myślenia, rozwijanie wyobraźni;

IV. Świąteczne zwyczaje

 • Zapoznanie dzieci z tradycjami i zwyczajami związanymi z obchodami świąt Bożego Narodzenia w Polsce;
 • Rozwijanie kompetencji językowych poprzez rozwijanie słownika czynnego;
 • Zapoznanie dzieci z tradycją budowania szopek bożonarodzeniowych; konstruowanie własnej;
 • Umacnianie poczucia przynależności do rodziny;
 • Kultywowanie tradycji śpiewania kolęd;
 • Kształtowanie odporności emocjonalnej poprzez udział w przedstawieniu przed publicznością;
 • Rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach.

Kształtowanie pojęć matematycznych:

– rozwijanie umiejętności odczytywania kodów

– rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez nazywanie kierunków na kartce papieru

– podejmowanie czynności dodawania i odejmowania w codziennych sytuacjach

– stosowanie liczebników porządkowych

– klasyfikowanie obiektów wg ich kształtu, rodzaju i ciężaru

– tworzenie zbiorów obiektów

– stosowanie pojęć: wcześniej, później, teraz

Wiersze i piosenki:

Wiersz  „Wieczór wigilijny”   T. Kubiak

Biały obrus lśni na stole

Pod obrusem siano.

Płoną świeczki na choince,

Co tu przyszła na noc.

Na talerzu kluski z makiem,

Karp, jak księżyc srebrny

Zasiadają wokół stołu

Dziadek z babcią, krewni.

Już się z sobą podzielili

opłatkiem rodzice.

Już złożyli wszyscy wszystkim

Moc serdecznych życzeń.

Piosenka  „Polka komputerowa”

I. Mój komputer zachorował

Nie chce mi się zresetować.

Płata figle, żarty stroi

Nawet myszka go się boi.

Refren:

Taka polka komputerowa

Gdy w komputerze wirus się chowa.

Ale polka, ładna polka

Polka komputerowa.

II. Wszystkie gry mi wirus zniszczył

A komputer tylko piszczy

Bardzo chore biedaczysko

Coś go łamie w twardym dysku.

III. Dzwonię więc na pogotowie

Pogotowie niech mi powie:

Co mam robić, kto pomoże?

Z komputerem coraz gorzej.

Piosenka  „Choinka Strojnisia”

I. Zielone gałązki,

a na każdej świeczka

w stroiku z bibułki stoi choineczka.

Refren:

Gdy zaświeci gwiazdka

między gałązkami

wesołą kolędę

dla niej zaśpiewamy

hej, kolęda, kolęda.

II. Kolory tęczowe

W bombkach, latarenkach.

Choinka w koralach

strojna jak panienka.

III. Gra wietrzyk zimowy

W sadzie za oknami

Strojnisia choinka

słucha razem z nami.

LISTOPAD

 1. NA STAREJ FOTOGRAFII
 • Kształtowanie myślenia przyczynowo – skutkowego podczas porządkowania zdarzeń, sekwencji czasowych.
 • Kształtowanie umiejętności nazywania członków rodziny,
 • Kształtowanie umiejętności przeliczania w zakresie 10 na konkretach, dokładanie i odkładanie do wyznaczonej liczby;
 • Wprowadzenie litery e, E,
 • Poznanie domów i ich wyposażenia w różnych epokach.

2. JESIENNA MUZYKA

 • Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie; klasyfikowanie przedmiotów według jednej cechy
 • Doskonalenie umiejętności układania rytmów dwuelementowych i przeliczanie liczebnikami porządkowymi w granicach możliwości dzieci.
 • Wprowadzenie cyfry 2 w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym.
 • Poznanie sposobu zapisywania muzyki: wyglądu nut, klucza wiolinowego.
 • Poszerzanie słownika czynnego dzieci o słowa: filharmonia, orkiestra, dyrygent;
 • Prezentacja liter t, T,

        3.  MALI ARTYŚCI

 • Doskonalenie umiejętności wyciągania wniosków, operowanie pojęciami: sztuka, artysta. Wprowadzenie pojęć: eksponat, reprodukcja.
 • Zapoznanie z pojęciami: paleta, deska malarska, płótno na blejtramie, sztalugi; prezentacja akcesoriów.
 • Prezentacja liter d, D;
 • Kształtowanie umiejętności przeliczania wyrazów w zdaniu i budowania zdań rozwiniętych
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie dostępnym dzieciom

        4.CIEPŁO I ZIMNO

 • Prezentacja liter i, I,
 • Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci, porównywania liczebności zbiorów; porządkowania ich według rosnącej lub malejącej liczby elementów.
 • Klasyfikowanie według jednej, dwóch, trzech cech
 • Wprowadzenie liczby 3
 • Odkrywanie znaczenia wiatru, wody, słońca w przyrodzie
 • Poznanie roślinności, klimatu miejsc gdzie zawsze jest ciepło


PAŹDZIERNIK

I. W zdrowym ciele zdrowy duch:

 • Utrwalenie zasad zdrowego żywienia
 • Kształtowanie umiejętności różnicowania produktów zdrowych i niezdrowych
 • Wprowadzenie pojęcia zdrowy styl życia, promowanie zdrowego stylu życia
 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej poprzez zabawy ruchowe
 • Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie i samopoczucie
 • Praktyczna nauka prawidłowych nawyków higienicznych
 • Rozwijanie ogólnej sprawności dzieci poprzez udział w zabawach ruchowych

II. Jesienią w parku:

 • Poznanie charakterystycznych cech ekosystemu parkowego
 • Wprowadzenie litery a, A na podstawie wyrazu aparat, Ala
 • Doskonalenie wrażliwości estetycznej
 • Poszerzanie słownika czynnego dzieci poprzez tworzenie wyrazów pochodnych
 • Zachęcanie do aktywności ruchowej zabaw na świeżym powietrzu
 • Rozwijanie umiejętności improwizacyjnych, uwrażliwianie na piękno muzyki klasycznej

III. Przygotowania do zimy:

 • Poznanie sposobów przechowywania żywności
 • Wprowadzenie litery m, M na podstawie wyrazu mama, Marta
 • Kształtowanie umiejętności wyrażania własnych opinii
 • Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej
 • Poszerzanie wiedzy na temat walorów zdrowotnych przetworów domowych
 • Zwrócenie uwagi na właściwe ubieranie się, samodzielną zmianę obuwia oraz okrycia wierzchniego

IV. Jesienią w lesie:

 • Wprowadzenie litery l, L na podstawie wyrazu las, Leon
 • Wdrażanie dzieci do uważnego słuchania tekstów literackich
 • Przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw ruchowych, spacerów, wycieczek
 • Uwrażliwianie dzieci na piękno jesiennego krajobrazu
 • Poznanie wyglądu, sposobów odżywiania, zwyczajów zwierząt leśnych

Kształtowanie pojęć matematycznych:

 • kształtowanie umiejętności przeliczania obiektów
 • wprowadzenie cyfry 1
 • kształtowanie umiejętności klasyfikacyjnych według dwóch, trzech cech
 • kontynuowanie rytmów 3- elementowych
 • utrwalanie stronności ciała, nazywanie kierunków na lewo, na prawo

WRZESIEŃ

W PRZEDSZKOLU

 • Integrowanie się z grupą rówieśniczą.
 • Poznanie topografii przedszkola.
 • Ustalenie i przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.
 • Poznawanie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.
 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

MOJA MIEJSCOWOŚĆ

 • Poznawanie podstawowych zasad ruchu drogowego.
 • Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: policji, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego oraz poznanie numerów alarmowych do tych instytucji.
 • Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.

JA, TY, ŚRODOWISKO

 • Poznanie budowy własnego ciała, nazywanie poszczególnych części ciała.
 • Poznanie zmysłów, którymi odbieramy otaczający nas świat.
 • Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.
 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

DARY JESIENI

 • Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie (w sadzie) jesienią.
 • Poszerzanie czynnego słownika o nazwy czynności związanych z pracą w sadzie, ogrodzie warzywnym.
 • Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.
 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według określonych cech.
 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Rozwijanie percepcji wzrokowej na wyrazach; czytanie globalne prostych wyrazów.
 • Poznanie litery drukowanej o, O; wyróżnianie liter o, O spośród innych liter;
 • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głoski o w wyrazach

Zadania do codziennej realizacji:

 • Zestawy ćwiczeń porannych nr: 1, 2.
 • Zestawy ćwiczeń gimnastycznych nr: 1, 2.
 • Zabiegi higieniczne – wdrażanie do dbałości o własne zdrowie,
 • Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich potrzeb rozwojowych; prowadzenie obserwacji dzieci.
 • „Czytankowo” – słuchanie tekstów literackich czytanych przez N. lub słuchanie audiobooków.