Zamierzenia gr II

MAJ 2022

KSIĄŻKA MÓJ PRZYJACIEL

 • rozwijanie zainteresowania bajkami;
 • używanie nazewnictwa związanego z postaciami bajkowymi;
 • kształtowanie świadomości istnienia cech wspólnych przedmiotów;
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania ze względu na podaną cechę;

BAŚNIE, BAJKI, LEGENDY

 • poznanie biblioteki i zasad zachowania się w niej;
 • rozwijanie postawy odpowiedzialności za książki;
 • dostarczanie właściwych wzorów zachowania się w miejscach publicznych;
 • utrwalanie znajomości kształtów i nazw figur geometrycznych;

RODZINA RAZEM SIĘ TRZYMA

 • umiejętność nazywania członków bliższej i dalszej rodziny;
 • odczuwanie więzi z członkami rodziny;
 • nauka kulturalnego zwracania się do członków rodziny;
 • nazywanie i przeliczanie części ciała;

JA I MOI BLISCY

 • utrwalenie nazw dni tygodnia;
 • definiowanie i dzielenie elementów na zbiory;
 • interpretowanie piosenek za pomocą ruchu;
 • budzenie otwartości na uczucia;

KWIECIEŃ 2022

Święta, święta, biją dzwony

 • Poznanie tradycji związanych z Wielkanocą;
 • Zapoznanie z potrawami wielkanocnymi;
 • Przybliżanie wiedzy o palmie wielkanocnej;
 • Ćwiczenie logicznego myślenia i spostrzegawczości;
 • Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych;
 • Wzmacnianie więzi w grupie;
 • Utrwalanie pojęć – prawa i lewa strona;
 • Odróżnianie wielkości przedmiotów;

Wielkanoc

 • Układanie i opowiadanie treści obrazka;
 • Dostrzeganie podobieństw i różnic;
 • „Co było pierwsze jajko czy kura?”- burza mózgów;
 • „Śmigus – dyngus’ – zapoznanie dzieci z wielkanocnymi zwyczajami;

Z kulturą za pan brat

 • Rozwijanie poczucia akceptacji;
 • Nauka nazywania emocji „tulimy złość”;
 • Rozwijanie słownika czynnego – mały, większy, największy;
 • „Savoir – vivre” – jak się zachowywać w grupie;

Jestem kulturalny

 • Utrwalanie zasad kulturalnego zachowania się przy stole;
 • „Nie podoba mi się to” – uświadomienie dzieciom ich praw;
 • „Dzielimy się miłym gestem” – kształtowanie życzliwego zachowania w stosunku do kolegów i koleżanek;

MARZEC 2022

MALI ODKRYWCY – PROJEKT MLEKO

 • rozwijanie wiedzy ogólnej;
 • budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby;
 • poznanie rodzajów mleka;
 • rozwijanie zdolności komunikacyjnych;
 • wyrażanie w rozmowie szacunku wobec innych osób;

TAJEMNICE ŚWIATA – PROJEKT MLEKO

 • dostrzeganie znaczenia hodowli zwierząt;
 • odróżnianie niskich i wysokich dźwięków;
 • rozwijanie słuchu muzycznego;
 • nazywanie produktów mlecznych
 • ćwiczenie motoryki dużej podczas zabaw muzyczno-ruchowych;
 • kształtowanie umiejętności koncentracji uwagi na zadaniu;

NADCHODZI WIOSNA

 • przyporządkowanie jeden do jednego;
 • wzbogacenie wiedzy na temat ptaków (bociana);
 • naśladowanie ruchem i głosem odgłosów świata przyrody;
 • poszerzanie wiadomości na temat warunków niezbędnych do rozwoju roślin;
 • tworzenie sytuacji sprzyjających aktywizowaniu myślenia podczas działań praktycznych (sadzenia roślin);
 • doskonalenie umiejętności współdziałania w zespole;

WIOSNA TUŻ-TUŻ

 • kształtowanie rozumienia ze słuchu;
 • poznanie cyklu rozwojowego motyla;
 • kształtowanie pojęć wysoko – nisko; góra – dół;
 • dostrzeganie delikatności środowiska przyrodniczego;
 • rozumienie potrzeby utrzymywania porządku wokół nas;

LUTY 2022

Wielka wyprawa

 • rozwijanie kreatywności,
 • budowanie wypowiedzi;
 • nabywanie odwagi;
 • rozwijanie wyobraźni;
 • zapoznanie z zabawami z innych krajów;
 • zapoznanie z tańcami z innych krajów;
 • utrwalanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami;
 • rozwijanie logicznego myślenia.

Nasze podróże

 • odtwarzanie ról;
 • przełamywanie nieśmiałości;
 • rozwijanie sprawności manualnej;
 • ćwiczenia percepcji wzrokowej;
 • rozwiązywanie zagadek;
 • rozwijanie mowy;
 • odtwarzanie usłyszanych rymów.

Siła przyrody

 • poznanie właściwości wiatru;
 • rozwijanie chęci niesienia pomocy;
 • ćwiczenia dźwiękonaśladowcze;
 • poznawanie przyrody i otaczającego świata.

Cztery żywioły

 • poznanie żywiołów (woda, ogień, ziemia, powietrze);
 • przybliżanie pojęcia „oszczędzania wody”;
 • wdrażanie do używania liczby mnogiej; poznanie zawodu strażaka.

STYCZEŃ 2022

PŁYNIE CZAS

 • poznanie tradycji witania Nowego Roku;
 • poznanie nazw dni tygodnia;
 • kształtowanie umiejętności tworzenia zdrobnień;
 • odczuwanie życzliwości dla innych osób;
 • nazywanie pór roku i przyporządkowanie im koloru;
 • dostrzeganie różnic w porach roku;
 • rozwijanie aktywności muzyczno‐ruchowej;
 • poznanie symboli i kolorystyki dnia oraz nocy;

MŁODSI I STARSI

 • rozumienie pojęcia rodzina;
 • nazywanie członków rodziny;
 • zacieśnianie więzi rodzinnych;
 • rozwijanie myślenia logicznego podczas rozwiązywania zagadek;
 • rozumienie konieczności szanowania ludzi bez względu na płeć;
 • rozwijanie poczucia rytmu i wrażliwości słuchowej;
 • kształtowanie świadomości dotyczącej dbania o słuch;
 • kształtowanie poczucia konieczności poszanowania zabawek;

SPORT TO ZDROWIE

 • zapoznanie z zasadami bezpiecznych zabaw zimowych;
 • kształtowanie świadomości o zagrożeniach występujących na lodzie i śniegu;
 • przybliżenie znaczenia słowa olimpiada;
 • wdrażanie do uważnego słuchania poleceń;
 • porównywanie elementów i posługiwanie się pojęciami duży, mały;
 • przybliżanie wartości zabawy w parach;
 • kształtowanie motoryki w zakresie zwinności;

DBAM O ZDROWIE

 • uświadamianie zagrożeń płynących ze świata ludzi i zwierząt;
 • poznawanie zmysłów smaku i zapachu;
 • rozwijanie poczucia przynależności do grupy;
 • szeregowanie elementów od najmniejszego do największego;
 • ćwiczenie umiejętności zachowania się podczas spotkania z nieznanym psem;
 • poznanie własnych możliwości ruchowych;
 • poznanie przyczyn przeziębienia jako następstwa niedostosowania ubioru do pory roku;
 • stworzenie atmosfery opartej na życzliwości, przyjaźni, wzajemnej pomocy;

GRUDZIEŃ 2021

NADCHODZI ZIMA

 • potrafi wymienić nazwy pór roku;
 • wymienia oznaki zimy;
 • utrwala zwroty grzecznościowe;
 • rozwija w sobie empatię;
 • wie, że zimą pada śnieg;
 • wie, jak wyglądają ptasie ślady oraz pokarm dla ptaków;
 • odszukuje kształt figur geometrycznych w budowli domów;
 • potrafi wymienić kolory;
 • uczy się kroku dostawnego;
 • potrafi zgnieść gazetę w kulę;
 • dokonuje porównań;

CORAZ ZIMNIEJ

 • rozumie, czym jest dobro jako wartość w życiu człowieka;
 • wie, dlaczego warto pomagać innym;
 • dzieli wyrazy na sylaby;
 • wie, dlaczego powinno karmić się ptaki zimą;
 • wie, w jaki sposób należy dbać o psa;
 • umie wykonać pracę według podanej instrukcji;
 • odtwarza rytm na instrumencie;

ŚWIĄTECZNE PRZYGOTOWANIA

 • imituje ruchem wykonywanie czynności;
 • wie, jak utworzyć parę;
 • rozumie znaczenie słowa prezent;
 • umie składać życzenia;
 • rozróżnia płeć dziecka;
 • współpracuje w parach;
 • klasyfikuje elementy według kształtu;
 • potrafi nazwać zabawki;
 • umiejętnie korzysta z kleju;

WESOŁYCH ŚWIĄT

 • rozwija zdolności manualne;
 • umie ustawić się w kole;
 • wie, jak wygląda i gdzie mieszka Mikołaj;
 • nazywa i wskazuje części ciała;
 • nazywa potrawy wigilijne;
 • wyszukuje takie same elementy;
 • uczy się na pamięć kolędy;

LISTOPAD 2021

NASZA MAŁA OJCZYZNA

 • Rozumienie pojęcia ,,miejsce zamieszkania”, uczenie wyrażania szacunku do miejsca zamieszkania.
 • Kształtowanie umiejętności rozróżniania miasta od wsi, uwrażliwienie na piękno wsi.
 • Określanie wielkości i nazw domów, uwrażliwienie na potrzebę znajomości adresu zamieszkania.
 • Przybliżanie postaci polskiego kompozytora Fryderyka Chopina, odczuwanie emocji podczas słuchania muzyki.
 • Rozumienie pojęcia ,,kokarda narodowa”, kształcenie szacunku do historii naszego kraju.

MÓJ DOM – POLSKA

 • Zdobywanie wiedzy o tym, kto to jest patriota, budzenie dumy z przynależności narodowej.
 • Zapoznanie z herbem Warszawy i legendą o Syrence, rozwijanie zainteresowań legendami.
 • Rozpoznawanie i przeliczanie symboli narodowych.
 • Nabywanie szacunku do kultury góralskiej.
 • Wzbogacanie wiedzy na temat morza i jego charakterystycznych cech.

MOJE HOBBY

 • Nabywanie umiejętności radzenia sobie z emocjami w różnych sytuacjach, nawiązywanie bliższych relacji z innymi.
 • Zdobywanie umiejętności poprawnego wymawiania słów.
 • Dzielenie na zbiory ze względu na jedną cechę wspólną.
 • Zapamiętywanie układów ruchowych do piosenek.
 • Prawidłowe rozróżnianie kolorów i posługiwanie się ich nazwami.

ULUBIONE ZAJĘCIA

 • Poznanie znaczenia słowa ,,Ekologia”, rozwijanie zachowania proekologicznego.
 • Szukanie i nazywanie przeciwieństw.
 • Dostrzeganie zachodzących i nieodwracalnych zmian w przedmiotach codziennego użytku.
 • Doświadczenia muzyczne z wykorzystaniem elementów przyrody, nabywanie szacunku do przyrody.
 • Przybliżenie określenia ,,rozciągliwy”, rozwijanie myślenia twórczego.

PAŹDZIERNIK 2021

IDZIE JESIEŃ PRZEZ ŚWIAT

 • przełamywanie nieśmiałości i podejmowanie prób kontaktu z N. i innymi dziećmi;
 • dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie;
 • stosuje się do zasad panujących w grupie w zabawie swobodnej i organizowanej;
 • wie, jak należy zachowywać się podczas posiłku;
 • klasyfikuje przedmioty ze względu na wielkość;
 • używa określeń: mały, duży;
 • sprawnie ustawia się w kole;

JESIENNA POGODA

 • kulturalnie zachowuje się podczas zabawy;
 • zwraca się po imieniu do osób w grupie;
 • rozpoznaje i nazywa zwierzęta żyjące w lesie;
 • stosuje zwroty grzecznościowe;
 • wzbudzanie zainteresowania otaczającym światem;
 • klasyfikuje elementy ze względu na podaną cechę;
 • segreguje elementy ze względu na wielkość;

KOSZYK PANI JESIENI

 • używa imion kolegów podczas zabaw;
 • wypowiada się na temat tego, co lubi, a czego nie;
 • orientuje się w określeniach jak: nad, przed, za, na;
 • kształtuje zainteresowania darami jesieni poprzez zabawy językowe;
 • używa zwrotów grzecznościowych: proszę i dziękuję;
 • potrafi odzwierciedlić treść piosenki za pomocą ruchu;
 • nazywa kolory dominujące jesienią;

SKARBY JESIENI

 • umie ustawić się w kole;
 • reaguje na polecenia N.;
 • śpiewa, jednocześnie wystukując rytm
 • potrafi liczyć w dostępnym zakresie
 • odróżnia kolory
 • chętnie bawi się w parach;
 • nabieranie wiary we własne umiejętności muzyczne; utrwala zwroty grzecznościowe w zabawie.

WRZESIEŃ 2021

 • W PRZEDSZKOLU
 • zapoznanie dzieci z N. i rówieśnikami
 • poznawanie rozkładu sali i pomieszczeń przedszkolnych;
 • rozpoznawanie swojego znaczka w różnych miejscach sali;
 • dobieranie elementów zbioru ze względu na ich przeznaczenie;
 • rozwijanie orientacji w przestrzeni poprzez poznanie określeń na górze, na dole, obok;
 • NASZE PRZEDSZKOLE
 • wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych proszę, dziękuję;
 • posługiwanie się nazwami podstawowych kolorów;
 • uczenie się wykonywania czynności porządkowych;
 • tworzenie sytuacji prowadzących do rozwoju samodzielności;
 • rozumienie i utrwalenie znaczenia pojęcia uprzejmość
 • rozumienie pojęcia para i umiejętność jego odzwierciedlania w różnych kontekstach zabawowych;
 • poznanie zawodów osób pracujących w przedszkolu.
 • JESTEM BEZPIECZNY
 • zapoznanie z zasadami funkcjonowania w grupie;
 • kształtowanie umiejętności używania liczb porządkowych: pierwszy, drugi, trzeci;
 • nabywanie umiejętności nazywania miejsca przechodzenia przez jezdnię.
 • poznanie instrumentu (grzechotki) oraz jego dźwięku;
 • nazywanie części ubrania i kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własną odzież;
 • nauka słów piosenki ,,Nie chcę cię znać” i odtwarzanie jej ruchem, współdziałanie w tańcu.
 • POMOCNA DŁOŃ
 • poznanie pracy policjanta, utrwalanie numeru alarmowego;
 • kształtowanie myślenia logicznego, klasyfikowanie przedmiotów;
 • poznanie zawodu lekarza, przełamywanie lęku przed wizytą u lekarza podczas zabaw ruchowo-naśladowczych;
 • poznanie zawodu strażaka i wzbudzanie szacunku dla jego pracy;
 • wyrażanie ekspresji twórczej podczas prac konstrukcyjnych. ustalanie kolejności zdarzeń, opowiadanie treści historyjki ,,Co zrobiły dzieci”, wyciąganie wniosków przyczynowo-skutkowych, budowanie wypowiedzi.

Czerwiec 2021

Niby tacy sami, a jednak inni

 • Kreśli kształt koła i ozdabia je według własnego pomysłu.
 • Liczy obiekty.
 • Nazywa kolory i podaje skojarzenia z przedmiotami w tych kolorach.
 • Rozumie znaczenie słowa tolerancja.
 • Stosuje zwroty grzecznościowe.

Wakacyjne podróże

 • Zna zagrożenia wynikające z oddalania się od rodziców nad wodą, nawiązywania kontaktów z nieznajomymi podczas wakacji.
 • Nazywa pojazdy.
 • Grupuje elementy i ocenia, gdzie jest ich najwięcej lub gdzie jest ich najmniej.
 • Słucha odgłosów pojazdów i je naśladuje

Pożegnania nadszedł czas

 • Wie, jak bezpiecznie zachowywać się nad wodą.
 • Dobiera kolor koła do obrazka lodów; określa, jaki smak mogą mieć lody.
 • Określa, czy dany pojazd lata, jeździ czy pływa.

Maj 2021

Moja miejscowość, mój region

 • Wie, jakie obiekty znajdują się w najbliższej okolicy.
 • Wie, kim był Fryderyk Chopin.
 • Obrysowuje figury geometryczne.
 • Określa miejsce zamieszkania (miasto, wieś) i mówi o symbolach swojej miejscowości (lub gminy).

Moja ojczyzna

 • Poznaje dwa gatunki motyli i zapamiętuje ich nazwy (cytrynek, paź królowej).
 • Słucha uważnie wiersza o Syrence warszawskiej.
 • Rozpoznaje flagę Polski.
 • Segreguje zakrętki według kolorów.
 • Rysuję flagę Polski po śladzie.
 •  Podaje swoje imię i nazwisko.

Łąka w maju

 • Potrafi wymienić przynajmniej dwóch mieszkańców łąki.
 • Poznaje wybrane owady – motyle, pszczoły.
 • Liczy elementy, zaznacza ich liczbę za pomocą kropek.

Święto rodziców

 • Opisuje przedmioty z użyciem słów: mały, duży.
 • Wskazuje element, który nie pasuje na obrazku łąki.
 • Nazywa i liczy członków swojej rodziny.
 • Liczy w zakresie 4.
 • Uczestniczy w przedszkolnym spotkaniu z rodzicami z okazji ich świat, wręcza upominki, przedstawia z grupą krótki program artystyczny.
 • Wykonuje laurkę dla mamy i taty.

KWIECIEŃ 2021

Wielkanoc

 • Wie, co powinno się znaleźć w wielkanocnym koszyku.
 • Rozróżnia kraszankę i pisankę.
 • Poznaje symbole świąteczne.
 • Rozpoznaje przedmioty związane z Wielkanocą.
 • Rozwiązuje zagadki dotyczące świąt.
 • Dzieli się informacja­mi dotyczącymi rodzin­nych świąt.

Wiosenne powroty

 • Rozpoznaje i nazywa wybrane ptaki.
 • Omawia życie pta­ków wiosną (budowanie gniazd).
 • Wyszukuje obrazki bociana wśród innych obrazków.
 • Dolicza do podanej liczby elementów i odlicza od podanej liczby elementów (o jeden element więcej lub o jeden element mniej).
 • Wykonuje bociana z elementów.

Wiosna na wsi

 • Rozpoznaje zwierzęta wiejskie przedstawione na obrazkach.
 • Naśladuje odgłosy zwierząt.
 • Dopasowuje obrazek młodego zwierzęcia do obrazka jego mamy.
 • Wykonuje papierowe świnki.

Dbamy o przyrodę

 • Wie, jak można chronić przyrodę.
 • Wie, jak segregować śmieci.
 • Wymienia wybrane prace wykonywane w ogrodzie.
 • Dzieli kwiaty na cięte i doniczkowe.
 • Określa, czego potrzebują rośliny, żeby rosnąć.
 • Segreguje klocki według jednej cechy.

MARZEC 2021

 1. Zwierzęta z dżungli i sawanny
 • Rozpoznaje krokodyle wśród innych zwierząt, potrafi je nazwać.
 • Poznaje przedstawicieli zwierząt egzotycznych.
 • Utrwala pojęcia: duży, mały.
 • Dostrzega charakterystyczne cechy zebry.
 • Nazywa zwierzęta i wskazuje ich cienie.

2. Zwierzęta naszych pól i lasów

 • Rozpoznaje lisa wśród innych zwierząt, potrafi nazwać niektóre zwierzęta.
 • Wymienia zasady zachowania się w lesie.
 • Stosuje słowa: wysoko, nisko, wyżej, niżej.
 • Poznaje wybrane ptaki żyjące w Polsce.
 • Ogląda albumy przyrodnicze.
 • Nazywa zwierzęta i opisuje ich wygląd.

3. Marcowa pogodę

 • Liczy w zakresie 4, stosując liczebniki porządkowe.
 • Rozpoznaje kolegów i koleżanki po głosie.
 • Wskazuje różnice między obrazkami.
 • Wymienia wybrane zjawiska pogodowe.
 • Określa aktualną pogodę

4. Wiosenne przebudzenie

 • Zauważa i nazywa zmiany zachodzące wiosną w przyrodzie.
 • Obserwuje zmiany za­chodzące w przyrodzie w związku z nadejściem wiosny – powroty ptaków (np. bociana), pojawia­jące się pierwsze kwiaty (przebiśniegi, krokusy).

LUTY 2021

 1. Baśnie, bajki, bajeczki
 • Poznaje baśń Czerwony Kapturek.
 • Kojarzy przedmiot z utworem, w jakim go spotykamy.
 • Składa w ca­łość według wzoru obrazki z baśniowymi postaciami.
 • Wskazuje różnice między obrazkami.
 • Kontynuuje proste rytmy.
 • Oddziela drobne elementy od większych
 • Wyszukuje takie same obrazki.
 • Poznaje wybrane wartości, np.: miłość, dobro, przyjaźń itp., na przykładach z życia, wybranych utworów.
 • Określa zachowanie bohaterów baśniowych.

2. Muzyka wokół nas

 • Wskazuje różne stany emocjonalne (np.: złość, smutek, radość, strach) przedsta­wione na obrazkach.
 • Podejmuje próby nazywania swoich emocji
 • Naśladuje dźwięki instrumentów, rozpoznaje i nazywa wybrane instrumenty.
 • Aktywnie słucha muzyki, w tym muzyki relaksacyjnej, hejnału z wieży mariackiej.
 • Wykonuje własny instrument i akompaniuje na nim.
 • Uczestniczy w zabawach z wykorzystaniem instrumentów.
 • Improwizuje ruchem muzykę.
 • Gra na bębenku.
 • Pokazuje, jak się gra na instrumentach.
 • Układa trąbkę z naciętych części.

3. Nie jesteśmy sami w kosmosie

 • Rozpoznaje planetę Ziemię na obrazkach
 • Buduje statek kosmiczny z klocków.
 • Porównuje ufoludki, określa ich cechy.
 • Układa koła (UFO) od najmniejszego do największego
 • Układa rakietę według wzoru.

4. Przedszkolaki w świecie technologii- Internet jako źródło zdobywania wiedzy

 • zapoznanie dzieci z Internetem, co to jest Internet i do czego służy
 • uwrażliwienie na zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu
 • uświadomienie dzieci jak bezpiecznie korzystać z komputera
 • poszerzenie wiedzy dzieci na temat przeznaczenia telefonu komórkowego

STYCZEŃ 2021

 1. Mijają dni miesiące lata
 • dostrzega rytm w ciągu ułożonych przedmiotów
 • dostrzega rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy
 • nazywa emocje taki jak: radość, smutek
 • rozwija wyobraźnię plastyczną i ekspresję twórczą podczas wykonania pracy plastycznej

2. Zima i zwierzęta

 • zna nazwy ptaków zimujących w Polsce
 • rozumie potrzebę dokarmiania ptaków zimą
 • określa położenie przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, w, przed, za, obok.
 • liczenie wyodrębnianych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika
 • dostrzega w otoczeniu przedmioty o różnych kształtach
 • układa dowolne kompozycje z klocków w kształcie figur geometrycznych

3. Babcia i dziadek

 • nazywa członków bliższej rodziny i dalszej rodziny: mama, tata, brat, siostra, babcia, dziadek, wujek, ciocia.
 • słucha piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanych przez nauczyciela; próby zapamiętywania tekstu i melodii.
 • rozwijanie sprawności manualnej; przygotowuje laurkę dla babci i dziadka
 • prezentuje swoje umiejętności recytatorskie i wokalne na forum grupy

4. Teatr

 • zapamiętuje proste, krótkie rymowanki, wiersze i  teksty piosenek.
 • wzbogaca słownictwo o pojęcia związane z teatrem
 • nabywa umiejętności aktorskich (poprawna wymowa, modulowanie głosem, panowanie nad intonacją)
 • rozmawia na temat obrazka przedstawiającego osoby pracujące w teatrze
 • uczestniczy w zabawach parateatralnych

GRUDZIEŃ 2020

Jak wyglądał świat przed milionami lat

 • Rozpoznaje dinozaury na obrazkach.
 • Porównuje dinozaury według wielkości, kształtu, koloru.
 • Ogląda liść paproci przez lupę.
 • Tworzy dinozaury z klocków
 • Rysuje portret dinozaura.
 • Stosuje pojęcia: duży, większy, największy.

Idzie zima ze śniegiem

 • Rozpoznaje zimę na obrazkach
 • Dmucha na piórko, wykonuje ćwiczenia oddechowe.
 • Porównuje ubrania różnego typu.
 • Klasyfikuje zabawki i ubrania.
 • Wymienia wybrane elementy zimowej pogody.

Idą święta

 • Wie, że dekorujemy choinkę.
 • Liczy na palcach.
 • Wymienia tradycje i zwyczaje związane ze świętami Bożego Narodzenia i je nazywa.
 • Segreguje bombki według koloru, wielkości i kształtu.
 • Wykonuje bombkę na choinkę.
 • Ozdabia pierniczki.
 • Rozumie wartość tradycji.

W świątecznym nastroju

 • doskonalenie umiejętności matematycznych w zakresie spostrzegawczości i koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • Ogląda książki związane z Bożym Narodzeniem
 • Słucha opowiadań o tradycjach bożonarodzeniowych w innych krajach.
 • Słucha kolęd

LISTOPAD 2020

Moja rodzina

 • Uczestniczy w zabawach ruchowo-orientacyjnych na świeżym powietrzu.
 • Składa obrazek z dwóch (trzech) części.
 • Opowiada o swojej rodzinie.
 • Dzieli słowa na sylaby.
 • Dostrzega znaczenie rodziny
 • Opowiada, w jaki sposób pomaga rodzicom
 • Rysuje swoją rodzinę.
 • Nazywa członków swojej rodziny.
 • Podaje imiona członków najbliższej rodziny.
 • Poznaje wartość miłości

Mój dom

 • Przelicza piętra bloku.
 • Nazywa domy zwierząt.
 • Buduje domy z klocków.
 • Układa dom z figur geometrycznych
 • Rozumie wartość przyjaźni.
 • Rozumie wartości rodzinne.

Moje prawa i obowiązki

 • Rozpoznaje kolegów i koleżanki po głosie.
 • Rozumie znaczenie słów: prawa, obowiązki.
 • Dzieli słowa rytmicznie (na sylaby), klaszcząc.
 • Podaje przykłady swoich praw i obowiązków.
 • Wyraża swoje myśli.

Moje zdrowie i bezpieczeństwo

 • Wymienia sposoby dbania o zdrowie.
 • Wymienia przedmioty potrzebne do dbania o czystość.
 • Dostrzega w otoczeniu przedmioty w kształcie koła.
 • Liczy elementy, porównuje liczebność zbiorów.
 • Porównuje wielkości i stosuje określenia: mały, większy, największy.
 • Określa położenie przedmiotów w przestrzeni, stosuje określenia: nad, obok, za, przed, pod.

PAŹDZIERNIK 2020

Idzie jesień… przez ogród i sad

 • Wie, że spożywanie owoców i warzyw jest zdrowe.
 • Je wybrane owoce.
 • Przestrzega podstawowych zasad higieny.
 • Uczestniczy w zabawach ruchowych: z elementami czworakowania, biegu, skłonów, celowania.
 • Ustawia się w pary
 • Rozpoznaje wcześniej prezentowane owoce i warzywa za pomocą dotyku i węchu.

Idzie jesień… do zwierząt

 • Rozpoznaje wiewiórkę i określa, czym się żywi.
 • Wie, jak zwierzęta przygotowują się do zimy.
 • Wie, co robi jesienią jeż, wiewiórka, bocian.
 • Rozpoznaje i nazywa zwierzęta leśne.
 • Naśladuje ruchy i odgłosy wydawane przez zwierzęta leśne.

Co z czego otrzymujemy

 • Wie, jak piecze się chleb.
 • Liczy w zakresie 3, stosując liczebniki porządkowe.
 • Poznaje zawody wykonywane przez osoby dorosłe.
 • Opowiada, w jaki sposób powstaje chleb. Tworzy sensowne pary obrazków.
 • Rozpoznaje i nazywa produkty, które są uzyskiwane dzięki hodowli zwierząt
 • Dostrzega wartość rzeczy wytworzonych przez innych ludzi

Idzie jesień… z deszczem

 • Rozumie, że deszcz jest potrzebny.
 • Wypowiada się na temat pogody.
 • Poznaje zjawiska pogodowe charakterystyczne dla jesieni.
 • Stosuje słowa: duży, mały.
 • Dostrzega piękno otaczającego świata.

WRZESIEŃ 2020

Witamy w naszym przedszkolu

 • Uczestniczy w zabawach ruchowych rozwijających spostrzegawczość.
 • Poznaje i nazywa części swojego ciała.
 • Tworzy koło w sytuacjach zabawowych.
 • Podejmuje próbę przedstawienia się.
 • Integruje się z innymi dziećmi.

Moja grupa

 • Nazywa części garderoby; określa, w co jest ubrane.
 • Rozpoznaje swoje imię i znaczek.
 • Mówi swoje imię i wymienia imiona kolejnych dzieci z grupy.
 • Ustawia się w kole z innymi dziećmi.
 • Czuje się bezpiecznie w grupie.

Moja droga do przedszkola

 • Wie, jak bezpiecznie przechodzić przez ulicę.
 • Poznaje zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas zabawy w sali przedszkolnej i w ogrodzie.
 • Wymienia nazwy różnych pojazdów.
 • Określa wielkość i posługuje się określeniami: mały, duży.
 • Stosuje określenia: do przodu, do tyłu, w bok, w górę, w dół.

Idzie jesień… przez las, park

 • Nazywa wybrane dary jesieni.
 • Określa kolor, kształt, wielkość i nazwę wybranych skarbów jesieni.
 • Rozpoznaje i nazywa barwy.
 • Poznaje wybrane grzyby.

Wesoła zabawa (sł. i muz. B. Forma)

 1. Jedna noga, druga noga, tupiemy nogami.

Jeśli tylko masz ochotę, potup razem z nami.

Ref.: Tupu-tupu, tup, tup, raz, dwa, trzy, teraz ze mną tupiesz ty. (bis)

 • Jedną rękę, drugą rękę teraz podam tobie.

W małych kołach dookoła zatańczymy sobie.

ZAMIERZENIA MAJ

NASZE KSIĄŻKI

 • Prezentacja różnego rodzaju książek: dla dzieci, dla dorosłych, albumów, podręczników, e-booków itp.
 • Rozbudzanie zainteresowania książkami. Wdrażanie do szanowania książek.
 • Kształtowanie świadomości znaczenia pojęć: duży, mały; gruby, cienki; wysoko, nisko; przeliczanie książek.
 • Wypowiadanie się na temat ulubionej bajki i usłyszanego wiersza o księgarni.
 • Badanie kształtu prostokąta.

WIOSENNA ŁĄKA

 • Zapoznanie ze środowiskiem przyrodniczym –,, łąka” (roślinność i zwierzęta).
 • Poznanie zwyczajów, życia, cyklu rozwojowego motyla.
 • Utrwalenie pojęć: wysoko – nisko; przeliczanie w zakresie 3; układanie rytmów dwu-, i trzyelementowych.
 • Rytmizowanie tekstu piosenki o łące.
 • Wykonanie pracy plastycznej według podanego wzoru.

MAMA I TATA

 • Umacnianie więzi rodzinnej.
 • Dobieranie w pary wyrazów zaczynających się taką samą sylabą.
 • Poznanie zawodów swoich rodziców.
 • Przeliczanie w zakresie 4.
 • Osłuchanie z piosenką ,,Pomogę mamusi”.
 • Wykonanie obrazka dla mamy i korony dla taty.

DOMOWI ULUBIEŃCY

 • Wdrażanie do opieki nad  zwierzętami domowymi i bezpiecznej zabawy z nimi.
 • Osłuchanie z piosenką ,,Przedszkolaki i zwierzaki”
 • ,,Przyjaciel pies”, ,,Papużka” – wykonanie pracy plastycznej wg. wzoru.
 • Nazywanie zwierząt i dopasowanie domku do zwierzęcia.
 • Rozwiązywanie zagadek słownych i głosowych.
 • Usprawnianie narządów mowy dziecka w czasie zabawy naśladowczej ,,Chomik”.

ZAMIERZENIA KWIECIEŃ

1. Zwierzęta w gospodarstwie

Poznanie zwierząt żyjących w gospodarstwie (krowa, świnka, kura, kaczka, owca).

Dobieranie par takich samych obrazków przedstawiających zwierzęta z gospodarstwa wiejskiego.

Kształtowanie umiejętności rozróżniania i naśladowania głosów zwierząt wiejskich.

Ćwiczenie umiejętności rozróżniania brakujących elementów i umiejętności ich uzupełnienia.

Kształtowanie umiejętności samodzielnego wycinania postaci do domowego teatrzyku (bajka: Trzy małe świnki).

Dostrzeganie podobieństw i różnic w obrazkach.

Rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez umiejętność łączenia w pary mamy i dziecka.

Rozwijanie umiejętności liczenia oraz dopasowywania zwierzęcia i jego cienia.

2. Święta tuż-tuż

Kształtowanie poczucia więzi rodzinnych poprzez obchodzenie świąt religijnych.

Zapoznanie ze zwyczajami dotyczącymi Świąt Wielkanocnych oraz atrybutami, które się z nimi kojarzą.

Poznanie genezy Wielkanocy.

Z rodzicami próba nauki na pamięć wiersza pt. Pisanki.

Przeliczanie w zakresie dwóch i porównywanie liczebności zbiorów.

3. W wiejskim gospodarstwie

Utrwalenie liczenia w zakresie 3 i posługiwania się liczebnikami porządkowymi.

Zapoznanie ze środowiskiem wiejskim, z pracą rolnika.

Rozwijanie umiejętności wyciągania wniosków, odpowiadania na pytania: dlaczego rolnicy hodują zwierzęta? Co nam dają zwierzęta wiejskie?

Rozwijanie umiejętności samodzielnego klasyfikowania na kategorię zwierząt żyjących na wsi i w innym środowisku.

Poznanie pojazdów i sprzętów rolniczych.

Stosowanie pojęć: krótki, długi.

Dobieranie obrazków, których nazwy się rymują (np. koń – słoń, kura – rura).

4. W zgodzie z naturą

Zapoznanie z pojęciem: środowisko.

Klasyfikowanie przedmiotów według dwóch cech.

Zachęcanie do zachowań proekologicznych.

Rozwijanie umiejętności zapamiętywania kolejności elementów w szeregu.

Dostrzeganie wpływu czystości otoczenia na zdrowie.

Wykorzystanie wiadomości w praktyce tj. zakręcanie kranu, segregowanie śmieci, sprzątanie, szanowanie zieleni.

5. Legendy polskie

Zapoznanie z treścią polskich legend.

Rozpoznawanie poznanych legend na podstawie obrazków.

Kształtowanie umiejętności samodzielnego omawiania treści legendy.

Utrwalenie pojęć: cicho, głośno, krótki, długi.

Rozwijanie umiejętności manipulowania palcami, zręczności w trakcie łączenia różnych elementów.

Kształtowanie orientacji w przestrzeni. Usprawnianie narządów mowy poprzez ćwiczenia oddechowe.

Piosenki:

„Gdacze kura ko ko ko”

”Zając malowany”

”Smok wawelski”

ZAMIERZENIA MARZEC

1. Wiosna tuż – tuż

– Słuch i potrafi zaśpiewać piosenkę „Wierzbowe Kotki”

–  Wymienia oznaki nadchodzącej wiosny

– Liczy w zakresie 2 i posługuje się liczebnikami porządkowymi

– Klasyfikuje ubrania zgodnie z porą roku

– Poznaje znaczenie słowa „przysłowie”

– Dba o higienę rąk, potrafi je umyć i wytrzeć

2. Wiosenne hodowle

– Zna i rozpoznaje warzywa takie jak: cebula, fasola, pomidor

– Wymienia oznaki nadchodzącej wiosny

– Stosuje pojęci: mniej, więcej, tyle samo; przeliczanie w zakresie 2

– Chętnie uczestniczy w zabawach badawczych, analizuje, wyciąga wnioski

– Potrafi samodzielnie ułożyć składniki na kanapce

3.  Wiosenne porządki

– Rozróżnia głoski ż i ź  w trakcie nauki wiersz „Siała Zuzia” A. Frączek

– Poznaje narzędzia niezbędne do sprzątania

– Utrzymuje porządek w Sali przedszkolnej

– Poznaje zawód „Ogrodnik”

– Poznaje narzędzia niezbędne do pracy w ogrodzie

4. Święta tuż-tuż

– Poznaje zwyczaje i tradycje związane ze świętami Wielkanocnymi – palemka, jajko wielkanocne

– Wyraża radość ze zbliżających się świat wielkanocnych

– Układa historyjkę obrazkową trzyelementową, opowiada jej treść;

– Zna i potrafi powtórzyć wiersz  „Domowe porządki” M. Barańskiej

– Dba o higienę rąk, potrafi je umyć i wytrzeć

ZAMIERZENIA NA LUTY

 1. Bajki i bajeczki

Utrwalenie znajomości popularnych baśni dla dzieci (Jaś i Małgosia, Kopciuszek, Piotruś Pan).

Rozróżnianie dobrych i złych zachowań.

Uświadomienie dlaczego należy zawsze mówić prawdę.

Uświadomienie negatywnych konsekwencji, jakie ponoszą osoby przyłapane na kłamstwie, na podstawie utworu J. Parazińskiej pt. „Kozucha Kłamczucha”. 

Ćwiczenia orientacji w przestrzeni, określenie położenia za pomocą pojęć: na, w, obok.

Rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych: trójkąt, prostokąt, kwadrat. 

2. Zabawy w karnawale

Wyjaśnienie pojęcia „karnawał” w oparciu o wiersz Z. Dmitrocy – „Karnawał”.

 Zapoznanie dzieci ze zwyczajami karnawałowymi.

Ćwiczenie spostrzegawczości – dobieranie obrazków w pary, składanie obrazka z dwóch części.

Wyjaśnienie słowa „berło”.

Wykonanie eksperymentu z balonami; wytłumaczenie dlaczego balon pękł i ile powietrza się w nim zmieściło.

Rozwiązywanie zagadek A. Maćkowiaka i Z. Dmitrocy dotyczących postaci z balu przebierańców.

3. Dawno, dawno temu.

Słuchanie opowiadania o prehistorycznych czasach.

Zbieranie kamieni o różnych kształtach i kolorach; Przyglądanie się kamieniom przez lupy.

Kontynuowanie dwuelementowego rytmu na obwodzie koła.

Rozwijanie zainteresowań pracą ludzi różnych zawodów – górnika.

Wzbogacenie słownictwa w wyrażenia związane z zawodem górnika, pracą w kopalni: węgiel, wagon, lampka górnicza.

Wzbogacenie słownika o termin „dinozaur”.

Zapoznanie się z niektórymi nazwami dinozaurów, ich wyglądem, szkieletem.

4. Dzień i noc

Zapoznanie dzieci ze zjawiskiem powstawania dnia i nocy.

Omówienie wyglądu Słońca, Księżyca oraz gwiazd.

Utrwalenie znajomości koła.

Określenie czynności wykonywane w ciągu dnia i nocy.

Wyjaśnienie dlaczego człowiek potrzebuje snu.

Słuchanie muzyki klasycznej.

ZAMIERZENIA NA STYCZEŃ

PRZEZ OKRĄGŁY ROK

Nazywanie koloru białego i czarnego; podawanie charakterystycznych dla białego koloru przedmiotów; poznawanie zjawiska mieszania się barw.

Klasyfikowanie przedmiotów według kolorów.

Podawanie cech charakterystycznych zimowej pogody.

kształtowanie umiejętności motoryczno-oddechowych podczas dmuchania przez słomkę.

Kształtowanie percepcji wzrokowej i logicznego myślenia w trakcie układania obrazków w odpowiedniej kolejności; nazywanie pór roku.

BIAŁO DOOKOŁA

Rozwijanie wypowiedzi poprzez udzielanie odpowiedzi na pytania N.

Poznawanie właściwości i zachowania się wody pod wpływem niskiej temperatury.

Kształtowanie logicznego myślenia w trakcie przewidywania skutków i następstw działania podczas pracy z historyjką obrazkową.

Poznawanie właściwości mąki; rysowanie palcem po tacy z mąką.

Kształtowanie umiejętności liczenia w granicach możliwości.

Rozpoznawanie znanych piosenek nuconych.

Składanie obrazka z trzech części w pionie; kształtowanie percepcji wzrokowej w trakcie układania całego obrazka; wypowiedzi na temat popularnej baśni.

BABCIA I DZIADEK

Poznawanie osób z najbliższego otoczenia. Podawanie informacji o osobach najbliższych.

Poznawanie sposobu działania prostych urządzeń np. dziadka do orzechów; łączenie przyczyn i skutków; poznawanie zmian odwracalnych i nieodwracalnych.

Kształtowanie pojęć: para, prawa, lewa; kształtowanie spostrzegawczości wzrokowej w trakcie odszukiwania par obrazków.

Wdrażanie do pamiętania o najbliższych przy różnych okazjach, np. Dzień Babci i Dziadka. Przygotowanie upominków i prezentacja programu słowno – muzycznego..

LUBIMY ZINĘ

Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.

Kontynuowania dwuelementowych rytmów i rysowanie palcem.

Estetyczny sposób poruszania się, w tym podskoków z nogi na nogę.

Utrwalenie znajomości koła i pojęć określających wielkość (małe, mniejsze).

Zamierzenia na grudzień

1. Spotkanie z listonoszem

Tematy dni: List. Listonosz. Piszemy listy. Skrzynka pocztowa. List do Mikołaja.

 • Poznawanie pracy listonosza oraz etapów wędrówki listów
 • Kształtowanie pojęć określających wielkość przedmiotów: mały, duży
 • Poznawanie znaczeń słowa paczka, podawanie znaczenia adresu
 • Rozwijanie motoryki w trakcie zginania i składania papieru,  regulowanie siły nacisku i napięcia
 • Kształtowanie umiejętności wyrażania swoich pragnień w trakcie tworzenia listu do Mikołaja

2. Goście za oknem

Tematy dni: Wróbel. Gil. Sikorka. Ptasie smakołyki/karmnik. Dokarmiamy ptaki.

 • Poznawanie wybranych ptaków, rozpoznawanie, nazywanie i określanie cech charakterystycznych oraz warunków do życia wróbla
 • Kształtowanie spostrzegawczości słuchowej w trakcie dokonywania syntezy sylab (nazwy ptaków) oraz podczas dobierania obrazków w pasujące pary
 • Rozwijanie mowy poprzez naśladowanie odgłosów wydawanych przez wróbla; ćwir, ćwir i wronę: kra, kra,
 • Osłuchanie z piosenkę „Idzie grudzień”
 • Poznawanie karmnika, rozbudzenie potrzeby uzupełniania pokarmu domowych w karmnikach

3. Choinkowe ozdoby

Tematy dni: Pawie oczka. Łańcuchy. Aniołki. Gwiazdki. Ubieramy choinkę.

 • Poznanie pawia, jego cech charakterystycznych. Poznanie elementów kultury ludowej regionu łowickiego – wycinanka
 • Rozpoznawanie i nazywanie kół wśród figur geometrycznych
 • Kształtowanie pojęć dotyczących długości. Stosowanie pojęć: krótki, długi.
 • Kształtowanie umiejętności stosowania pojęć dotyczących ułożenia przedmiotów w przestrzeni: na, obok, pod, za
 • Kształtowanie motoryki w trakcie rysowania postaci aniołka, choinki
 • Poznanie ozdób choinkowych

4. Spotkanie przy wigilijnym stole.

Tematy dni: Pomagamy mamie. Stół wigilijny. Pierwsza gwiazdka. Mikołajkowe prezenty. Przedszkolne kolędowanie.

 • Rozpoznawanie i podawanie nazw narzędzi kuchennych oraz czynności z nimi związanych
 • Kształtowanie spostrzegawczości w trakcie ustalania rodzaju i liczby nakryć do stołu
 • Kształtowanie i rozwijanie motoryki w trakcie naśladowania lepienia pierogów – manipulowanie fasolą i plasteliną
 • Kształtowanie poczucia tradycji oraz stwarzanie świątecznej atmosfery w trakcie słuchania i śpiewania kolęd
 • Rozwijanie motoryki podczas odciskania foremek w świąteczne kształty w masie solnej
 • Kształtowanie spostrzegawczości podczas nazywania zwierząt (charakterystycznych postaci kolędników).

Zamierzenia na listopad

1. „Moja rodzina”

 • Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.

2. „Pada i pada”

 • Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej – zabawy z sylabami.
 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
 • Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku.
 • Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
 • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.
 • Zapamiętanie cech typowych dla późnej jesieni: szarugi jesienne, słota.
 • Rozwijanie umiejętności  orientowania się w przestrzeni; posługiwania się pojęciami dotyczącymi długości, wielkości.
 • Wdrażanie do opieki nad  ptaki w trakcie zbliżającej się zimy

3. „Jesienne malowanie”

 • Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej – zabawy z sylabami.
 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
 • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.
 • Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.
 • Zapamiętanie cech typowych dla późnej jesieni: szarugi jesienne, słota.

4. „Ubrania na zimne dni”

 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
 • Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku.
 • Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
 • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.

Zamierzenia na październik

Tydzień 1 „Warzywa”

 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
 • Przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.
 • Przestrzegani podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.
 • Odbieranie otaczającego nas świat poprzez różne zmysły.
 • Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią w gospodarstwie domowym.

Tydzień 2 „Jesienią w parku – zwierzęta w parku”

 • Przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.
 • Przestrzegani podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.
 • Odbieranie otaczającego nas świat poprzez różne zmysły.
 • Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią – w parku;
 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Tydzień 3 „Las jesienią – zwierzęta w lesie”

 • Przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.
 • Przestrzegani podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.
 • Odbieranie otaczającego nas świat poprzez różne zmysły.
 • Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią – w lesie;
 • Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.
 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Tydzień 4 „Przygotowania do zimy”

WRZESIEŃ

Tematy :

1.W przedszkolu.

2.Oto ja.

3.Droga do przedszkola.

4.Owoce.

 • Serdeczne powitanie nowo przybyłych dzieci do przedszkola, poznanie imion dzieci, stwarzanie milej i życzliwej atmosfery atmosfery  w grupie
 • Integracja grupy poprzez zabawy w kole, zabawy ruchowe, muzyczno-ruchowe, wspólny śpiew
 • Zapoznanie  dzieci z pomieszczeniami w przedszkolu i ich przeznaczeniem-sala ,łazienka, szatnia, plac zabaw oraz z poznanie pracowników placówki
 • Dbanie o bezpieczeństwo zabaw w sali, korzystania z łazienki, szatni oraz zwracanie uwagi na bezpieczeństwo zabaw na placu zabaw
 • Ustalenie wspólnego kodeksu grupy oraz znajomości zwrotów kulturalnych dla zgodnego współżycia
 • Szanowanie mienia przedszkola, dbanie o zabawki, korzystanie ze sprzętu zgodnie z ich przeznaczeniem
 • Uczestniczy w zabawach umożliwiających bezpośredni kontakt z otoczeniem  przyrodniczy
 • Uczestniczy w zabawach dowolnych w małych zespołach- podejmuje próby przezwyciężania nieśmiałości
 • Uczestniczy w zabawach muzyczno- ruchowych- reaguje na  zmiany dynamiki,tempai wysokości dźwięków utworu muzycznego
 • Zna i nazywa części swojego ciała u siebie i innych
 • Rozwijanie  poczucia bezpieczeństwa poprzez wspólne zabawy i kontakty- poznajemy siebie nawzajem
 • Poszerzanie słownika czynnego i biernego dzieci o skojarzenia ze danym słowem; rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez utrwalenie orientacji w schemacie ciała;poznanie figury geometrycznej -koło
 • Rozwijanie umiejętności opisywania postaci słowami, ruchem, gestem; kształtowanie kompetencji językowych poprzez wypowiadanie się zdaniami złożonymi; rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez wyróżnianie elementów ilustracji z tła;
 • Poznanie nazewnictwa związanego z relacjami w rodzinie; zna swoje imię i członków rodziny
 • Doskonalenie sprawności motorycznych w zabawach ruchowych oraz sprawności manualnych
 • Poznanie zasad ruchu drogowego, zachowana się na chodniku i przejściu dla pieszych, znakach sygnalizacji świetlnej
 • Zna zasady utrzymywania higieny, stosuje je,rozpoznajei nazywa przybory do utrzymania czystości, dba o zdrowy styl  życia (gimnastyka , właściwy sposób odżywiania się)
 • Rozwijanie wrażliwości emocjonalnej – obdarowywanie innych; utrwalenie informacji o sposobach dbania o bezpieczeństwo swoje i innych podczas wspólnych zabaw