Zamierzenia

GRUPA III

MAJ 2022

MOJA MIEJSCOWOŚĆ, MÓJ REGION

 • nazywanie swojej miejscowości, poznawanie jej historii, ważniejszych obiektów i miejsc
 • wykorzystywanie figur geometrycznych w ćwiczeniach matematycznych
 • przybliżanie wiadomości na temat polskich gór
 • poznawanie cech charakterystycznych dla wsi i dla miasta

MOJA OJCZYZNA

 • poznawanie symboli narodowych: flagi, godła, hymnu narodowego
 • zapoznanie z legendą o Syrence
 • poznawanie charakterystycznych miejsc znajdujących się w Warszawie
 • utrwalanie umiejętności klasyfikowania według wybranej cechy

ŁĄKA W MAJU

 • poznawanie wybranych owadów, np. pszczół, motyli
 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, np. poprzez wspólne wykonywanie albumów tematycznych o wybranych grupach roślin lub zwierząt.
 • poznawanie nazw kwiatów i zwierząt – mieszkańców łąki,
 • liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika.

ŚWIETO RODZICÓW

uświadomienie ważnej roli rodziców w życiu dziecka,

zapoznanie z rolą mamy i taty w życiu dziecka,

poznanie nazw różnych zawodów, opowiadanie o nich; segregowani ,dopasowywanie i dobieranie obrazków i atrybutów pasujących do danego zawodu prezentowanie swoich umiejętności podczas spotkania z rodzicami

KWIECIEŃ 2022

WIOSENNE POWROTY

 • Poznajemy parki narodowe – POLESKI PARK NARODOWY dom żurawia
 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie w związku z nadejściem wiosny – powroty ptaków
 • nazywanie gatunków ptaków przylatujących do Polski na wiosnę
 • wzbogacanie wiadomości na temat zwyczajów ptaków wiosną
 • rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego – układanie historyjki obrazkowej (4 obrazki) według kolejności zdarzeń.
 • wskazywanie elementów od najmniejszego do największego i odwrotnie; przeliczanie, posługując się liczebnikami głównymi w zakresie 5 i więcej,

WIELKANOC

 • Zapoznanie z tradycjami wielkanocnymi (koszyczek wielkanocny, palma wielkanocna, śmigus- dyngus, uroczyste śniadanie wielkanocne, pisanki )
 • Poznanie symboli wielkanocnych
 • Zapoznanie z tradycją malowania pisanek
 • Stosowanie określeń : do przodu, do tyłu, w bok , przeliczanie w dostępnym zakresie

WIOSNA NA WSI

 • Utrwalanie nazw zwierząt z wiejskiego podwórka (dorosłych i młodych)
 • Porównywanie wyglądu zwierząt dorosłych i ich potomstwa, nazywanie zwierząt.
 • Wzbogacanie wiadomości na temat zwierząt wiejskich
 • Rozpoznawanie domów zwierząt wiejskich i podawanie ich nazw
 • Zapoznanie z pracą rolnika
 • Poznanie cech charakterystycznych dla krajobrazu wiejskiego
 • Liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika

DBAMY O PRZYRODĘ

 • Wzbogacanie wiadomości na temat  sposobów ochrony przyrody
 • Kształtowanie nawyków ekologicznych
 • Poznanie sposobów oszczędzania wody
 • Poznanie narzędzi potrzebnych do prac w ogrodzie
 • Poznanie cech papieru , plastiku i szkła podczas zabaw badawczych
 • Poznanie pojęcia recylingu Przeliczanie, posługiwanie się liczebnikami porządkowymi

STYCZEŃ 2022

MIJAJĄ DNI, MIESIĄCE, LATA

 • Dostrzeganie przez dzieci upływu czasu
 • Poznanie sposobów odmierzania czasu
 • Poznanie przyrządów służących do odmierzania czasu, porównywanie ich wyglądu
 • Uświadomienie dzieciom zjawiska następstwa dni i nocy oraz pór roku

ZIMA I ZWIERZĘTA

 • Poznajemy parki narodowe – ŚWIETOKRZYSKI PARK NARODOWY – dom jelenia, poznajemy logo Ś.P.N.
 • Rozumienie konieczności dokarmiania zwierząt leśnych i ptaków w okresie zimowym
 • Utrwalanie wiadomości na temat wyglądu, sposobu życia i odżywiania wybranych zwierząt zimą

BABCIA I DZIADEK

 • Kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku do osób starszych,
 • Wzmacnianie więzi emocjonalnej z babcią i dziadkiem
 • Przygotowanie upominków dla babć i dziadków
 • Stosowanie określeń: długi, krótki, przeliczanie w zakresie 4 i więcej

PROJEKT „BEZPIECZEŃSTWO”

 • Wdrażanie do przestrzegania zasad warunkujących bezpieczeństwo
 • Poznanie numerów alarmowych: 999,998,997
 • Przypomnienie numeru alarmowego 112
 • Uświadomienie zagrożeń wynikających z: oddalania się od rodziców nawiązywania kontaktów z nieznajomymi  (odchodzenia z nimi, przyjmowania prezentów), samodzielnego spożywania lekarstw, korzystania z urządzeń elektrycznych bez zgody dorosłych
 • Rozumienie znaczenia pracy strażaka
 • Poznanie pracy policjanta

GRUDZIEŃ 2021

POZNAJEMY PARKI NARODOWE – OJCOWSKI PARK NARODOWY

 • Poznanie nietoperza – symbolu Ojcowskiego Parku Narodowego
 • Zdobywanie wiedzy na temat życia nietoperzy, ich zagrożenia oraz ochrony
 • Poznanie ciekawostek z życia nietoperzy : czym żywią się nietoperze, w jakich żyją warunkach, jakie mają zwyczaje, jaką pozytywna role spełniają w przyrodzie

 JAK WYGLĄDAŁ ŚWIAT PRZED MILIONAMI LAT

 • poznanie prehistorycznych zwierząt i roślin występujących na Ziemi przed milionem lat
 • poznanie warunków w jakich żyły dinozaury i tworzył się węgiel
 • poznanie nazw kilku dinozaurów oraz opisywanie ich wyglądu
 • rozróżnianie wyglądu wybranych dinozaurów, układanie rytmów według podanego wzoru;
 • przeliczanie oraz posługiwanie się liczebnikami głównymi w zakresie 4 i więcej, stosowanie pojęcia: mniej, więcej

IDZIE ZIMA ZE ŚNIEGIEM

 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie, w bliskim otoczeniu przedszkola.
 • dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie zimą
 • poznawanie wybranych zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy (niska temperatura, opady śniegu itp.).
 • określanie na podstawie dwóch obrazków, co zdarzyło się wcześniej, a co – później; stosowanie pojęć: obok, na, pod, nad, między;
 • tworzenie zbiorów i przeliczanie elementów w zakresie 4 i więcej

PROJEKT EMOCJE

 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania uczuć – własnych i innych osób,
 • przygotowanie do rozumienia uczuć – własnych i innych ludzi,
 • rozwijanie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania problemów,
 • rozwijanie poczucia przynależności do grupy,
 • budowanie poczucia własnej wartości,
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za swoje czyny

IDĄ ŚWIĘTA

 • poznawanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia,
 • wzbogacanie zasobu słownictwa,
 • utrwalanie gry na poznanych instrumentach,
 • kształtowanie poczucia rytmu,
 • rozwijanie sprawności rachunkowych,
 • utrwalanie pojęć: wysoko, nisko.
 • rozwijanie sprawnościowi manualnej

październik 2021

IDZIE JESIEŃ … PRZEZ OGRÓD I SAD

 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie, w bliskim otoczeni przedszkola
 • rozpoznawanie i nazywanie wybranych owoców i warzyw,
 • wyodrębnianie obiektów do liczenia; określanie ich ilości: dużo, mało,
 • porównywanie przedmiotów: klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek).
 • rytmiczny podział słów na sylaby
 • rozróżnianie i poznawanie barw podstawowych i pochodnych

JESIEŃ IDZIE DO ZWIERZĄT

 • poznanie roli drzew w przyrodzie oraz ich znaczenia dla człowieka
 • poznanie zagrożeń dla drzew
 • poznanie nazw wybranych drzew
 • poznajemy parki narodowe TATRZAŃSKI PARK NARODOWY -poznanie zwierząt będących pod ochroną na podstawie opowiadania nauczycielki
 • uświadomienie dzieciom konieczności dbania o przyrodę i nie zaśmiecania parków narodowych
 • zapoznanie dzieci z symbolem TPN-kozica oraz pozostałymi mieszkańcami parku m.in. świstakiem
 • poznawanie sposobów przygotowania się zwierząt do zimy na przykładzie jeża, wiewiórki i bociana
 • poznawanie wyglądu i sposobu odżywiania się wiewiórki
 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, w, przed, za, obok.
 • ćwiczenia w wycinaniu

CO Z CZEGO OTRZYMUJEMY ?

 • poznawanie sposobów przechowywania owoców (mrożenie, suszenie, pasteryzowanie).
 • wyjaśnianie roli zwierząt hodowanych na wsi – określanie korzyści, jakie ma człowiek z ich hodowli (np. gęś – pierze, baran – wełna itp.).
 • rozpoznawanie i nazywanie zwierząt hodowlanych
 • nauka posługiwania się monetami w zabawie
 • poznawanie znaczenia drzew w przyrodzie

IDZIE JESIEŃ … Z DESZCZEM

 • poznawanie wybranych zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla późnej jesieni,
 • zwracanie uwagi dzieci na ubiór dostosowany do warunków atmosferycznych.
 • nauka odpowiedniego zachowania się podczas burzy i silnego wiatru
 • tworzenie kompozycji z różnych materiałów i tworzyw (kolaż).
 •  dostrzeganie rytmu w ciągu ułożonych przedmiotów, próby kontynuowania dostrzeżonego rytmu, utrwalanie wiadomości na temat charakterystycznych cech jesiennego krajobrazu,

wrzesień 2021

OTO JA

 • Rozwijanie kompetencji społecznych w zakresie poznawania samego siebie i innych,
 • Wspomaganie rozwoju dziecka w zakresie poznawania samego siebie, kształtowanie orientacji w schemacie ciała, rozwijanie umiejętności matematycznych (liczenie poszczególnych części ciała )
 • rozwijanie mowy oraz spostrzegawczości i pamięci wzrokowej, rozwijanie sprawności manualnej
 • Poznanie zasad bezpieczeństwa na placu zabaw
 • Próby swobodnego poruszania się w przestrzeni podczas zabaw przy piosence
 • Reagowanie odpowiednimi ruchami na ustalone sygnały
 • Określanie swoich cech fizycznych takich jak np. kolor i długość włosów, kolor oczu
 • Dostrzeganie różnic i podobieństw w wyglądzie dzieci z grupy
 • Rozwijanie sprawności ruchowej podczas ćwiczeń

MOJA GRUPA

 • kształtowanie prawidłowych zachowań społecznych, poznanie zasad wspólnej zabawy oraz nauka umiejętności współdziałania w grupie
 • rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas zajęć umuzykalniających
 • rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i orientacji przestrzennej podczas zajęć matematycznych

MOJA DROGA DO PRZEDSZKOLA

 • zapoznanie z zasadami bezpiecznego poruszania się po drodze
 • nazywanie kolorów znajdujących się na sygnalizatorze świetlnym oraz wyjaśnienie co one oznaczają
 • rozwijanie intuicji geometrycznej, utrwalanie pojęcia koło podczas zajęć matematycznych z figurami geometrycznymi
 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania poleceń nauczycielki
 • poznanie numeru alarmowego 112 oraz sytuacji w jakich należy go użyć
 • stwarzanie okazji do różnorodnej działalności plastycznej.

IDZIE JESIEŃ PRZEZ …LAS, PARK

 • dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie,
 • poznawanie środowiska leśnego oraz zasad zachowania się w lesie,
 • rozwijanie umiejętności obrazowania ruchem tekstu piosenki,
 • rozwijanie umiejętności reagowania ruchem na zmiany tempa,
 • rozwijanie sprawności matematycznych (porównywanie liczby kasztanów, tworzenie par, podawanie o ile mniej, o ile więcej )
 • utrwalanie charakterystycznych cech jesiennego krajobrazu,
 • rozwijanie sprawności ruchowej,
 • zachęcanie do uważnego słuchania poleceń,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • rozbudzanie zainteresowania światem przyrody

CZERWIEC 2021

DZIECI MAJĄ SWOJE ŚWIĘTO

 • Rozwijanie sprawności fizycznej, wdrażanie do zgodnej współpracy i zachowywania zasad fair play podczas zabaw.
 • Dostrzeganie różnic w wyglądzie ludzi różnych narodowości.
 • Uświadomienie, że dzieci mają swoje prawa. Poznanie podstawowych praw dziecka. Zrozumienie co to są prawa i obowiązki.
 • Stosowanie nazw liczebników porządkowych w zakresie 5

KOLOROWE LATO

 • Poznanie znaczenia słów ,,być tolerancyjnym”,  nazywanie uczuć i emocji, rozwijanie empatii i wrażliwości.
 • Poznanie wybranych wiadomości na temat pszczół i uwrażliwienie na konieczność dbania o pszczoły.
 • Klasyfikowanie i przeliczanie.
 • Rozwijanie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych.
 • Nauka rozpoznawania elementów świata fikcji w odniesieniu do realnej rzeczywistości.

ŻEGNAMY PRZEDSZKOLE

 • Poznanie znaczenia zaufania na podstawie opowiadania, ukazanie konsekwencji ufania obcym.
 • Poznanie aktywnych sposobów spędzania wolnego czasu nad morzem.
 • Odnajdywanie korzyści płynących ze spędzania czasu na świeżym powietrzu.
 • Posługiwanie się liczebnikami porządkowymi.
 • Rozwijanie kreatywności w działaniach plastycznych.

DO WIDZENIA!

 • Poznanie znaczenia zaufania na podstawie przykładu z literatury, zachęcanie do przełamywania lęku i szukania pomocy oraz wsparcia u innych w sytuacjach trudnych.
 • Poznanie utworów o charakterze żartobliwym.
 • Poznanie cech charakterystycznych wybranych krajobrazów: góry, morza, jeziora i zasad bezpiecznej zabawy.
 • Ukazanie konieczności bezpiecznego korzystania ze słońca.
 • Zgłębianie doświadczeń plastycznych, konstrukcyjnych.

MAJ 2021

BAJKI, BAŚNIE, LEGENDY

 1. Poznawanie i rozmowa na temat wartości – „Mądrość”;
 2. Zapoznanie z tradycyjnymi opowiadaniami: „Trzy małe świnki”, „Czerwony kapturek”, „Śpiąca królewna”, „Kot w butach”, „Jaś i Małgosia”;
 3. Zapoznanie się z miejscem i pracą w księgarni;
 4. Tworzenie okładki własnej książki.

RODZINA RAZEM SIĘ TRZYMA

 1. Poznanie i rozmowa na temat wartości – „Rodzina”;
 2. Tworzenie upominków na Dzień Mamy;
 3. Poznania nazw członków rodziny;
 4. Portret „Moja rodzina” – praca plastyczna.

JA I MOI BLISCY

 1. Rozmawianie na temat roli rodziny w życiu każdego z nas;
 2. Nauka odczytywania kodów obrazkowych;
 3. „If you happy” – zabawa ze śpiewem w języku angielskim;
 4. Tworzenie upominków na Dzień Taty.

LATO CZAS ZABAWY

 1. Omawianie wartości „tolerancja”;
 2. „Dwóm tańczyć się zachciało” – zabawa popularna ze śpiewem;
 3. Poznawanie cech lata;
 4. Poznawanie letnich owoców.

KWIECIEŃ 2021

WIELKANOC

 • Poznanie wybranych tradycji związanych z Wielkanocą
 • Zachęcanie do pielęgnowania świątecznych tradycji i poczucia przywiązania
 • Poznanie tradycji związanych z Poniedziałkiem Wielkanocnym
 • Poznanie zasad konstruowania prostych gier matematycznych
 • Poznanie historii czekolady
 • Poznanie symboli Świąt Wielkanocnych

TAJEMNICE ŚWIATA

 • Poznanie korzyści płynących z bycia dociekliwym
 • Poznanie elementów tworzących Układ Słoneczny
 • Poznanie właściwości magnesu
 • Poszerzenie wiedzy na temat wybranych planet
 • Rozwijanie orientacji w przestrzeni i schemacie własnego ciała
 • Poznanie wybranego pojazdu kosmicznego i zawodu astronauty

Z KULTURĄ ZA PAN BRAT

 • Poznanie wartości „wiary we własne siły” na podstawie bajki
 • Rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji odczuwanych w różnych sytuacjach
 • Poznanie pojęcia „film animowany”
 • Poznanie pojęcia „teatr”
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania, stosowania liczebników porządkowych i orientacji w przestrzeni
 • Poznanie cech baletu i opery
 • Uwrażliwienie na piękno baletu i opery
 • Poznanie roli aktora w teatrze

JESTEM KULTURALNY

 • Gromadzenie informacji na temat znaczenia wiary we własne siły
 • Poznanie znaczenia słów: proszę, przepraszam, dziękuję
 • Poznanie wybranych sposobów dbania o środowisko naturalne
 • Nauka rozpoznawania pojemników do segregacji odpadów i właściwego z nich korzystania
 • Uwrażliwienie dzieci na konieczność dbania o przyrodę i jej zasoby
 • Poznanie piosenki „Grzeczne słówka” dotyczącej kulturalnego zachowania
 • Poznanie zasad kulturalnego zachowania w lesie

KSIĄŻKA – MÓJ PRZYJACIEL

 • Poznanie wartości „mądrość”
 • Poznanie wyglądu różnych książek, zwrócenie uwagi na podobieństwa i różnice w ich wyglądzie
 • Budzenie zainteresowania książkami poprzez różne zabawy
 • Poznanie biblioteki, jej funkcji oraz zawodu bibliotekarza/bibliotekarki
 • Nabywanie wiadomości dotyczących książek
 • Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w trakcie wycieczki
 • Poznanie pojęcia „sensoryczna książka”

MARZEC 2021

 1. MALI ODKRYWCY
 • Poznanie nowej wartości “dociekliwość”
 • Poznanie zmysłów oraz nazw reprezentujących je narządów
 • Poznanie części ciała i nazw wybranych organów
 • Nauka piosenki pt. “Chcę naprzód iść!”
 • Poznanie funkcji i zastosowania różnych okularów

2. NADCHODZI WIOSNA

 • Poznanie wartości “szczerość”
 • Poznanie zjawisk zwiastujących zmianę pory roku
 • Poznanie cech marcowej pogody
 • Poznawanie różnych rodzajów muzyki
 • Wzbogacenie wiadomości na temat wiosny
 • “Suknia pani Wiosny” – praca plastyczna

3. WIOSNA TUŻ – TUŻ

 • Poznanie znaczenia pojęcia “szczerość”
 • Poznanie cech krajobrazu wiejskiego
 • Poznanie zwierząt żyjących na wsi
 • Poznanie cech wiejskich zwierząt: świni i krowy
 • Nauka piosenki pt. “Świnki”
 • “Wesoła krówka” – praca plastyczna przy użyciu papierowych talerzyków

4. ŚWIĘTA, ŚWIĘTA, BIJĄ DZWONY

 • Poznanie znaczenie tradycji
 • Poszerzenie wiadomości dzieci na temat potraw przygotowanych na świąteczny stół
 • Poznanie wybranych tradycji związanych z Wielkanocą
 • “Bazie” – praca plastyczna przy użyciu plasteliny
 • “Działania z kolorowymi pisankami” – poznanie zabaw matematycznych
 • Nauka piosenki pt. “Śniadanko baranka”
 • Poznanie budowy jajka
 • “Pisanki” – praca plastyczna

LUTY 2021

1. SIŁY PRZYRODY

 • poznanie nowej wartości „odpowiedzialność”, rozwijanie empatii i pozytywnych cech charakteru,
 • poznanie obiegu wody w przyrodzie i jej właściwości,
 • poznanie postaci Fryderyka Chopina i jego twórczości, uwrażliwienie na piękno muzyki klasycznej,
 • zabawy plastyczne i rytmiczne,
 • poznanie właściwości powietrza,
 • ćwiczenia w przeliczaniu  ,,Ile kubków wody zmieści się w butelce”.

2. CZTERY ŻYWIOŁY

 • budzenie odpowiedzialności za środowisko,
 • obcowania z ogniem,- poznanie właściwości ognia oraz wdrażanie do odpowiedzialnego zachowania podczas zabaw,
 • poznanie właściwości gliny, piasku i ziemi podczas rozwijania wyobraźni plastycznej,
 • wprowadzenie czytania globalnego wyrazów: woda, ogień, powietrze, ziemia podczas wykonywania pracy plastycznej ,,plakaty żywiołów”,
 • rozwijanie umiejętności interpretacji utworu muzycznego za pomocą ruchu.

3. WIELKA WYPRAWA

 • poznanie nowej wartości „oszczędność”, zachęcanie do oszczędzania poprzez ukazanie korzyści płynących z tego działania,
 • ćwiczenia przeliczania i klasyfikowania pojazdów na lądowe, wodne i powietrzne,
 • poznanie roli tempa w piosenkach, rozwijanie poczucia rytmu,
 • poznanie budowy samolotu podczas wykonywania pracy plastyczne ,,Mój samolot”.

4. NASZE PODRÓŻE

 • wdrażanie do oszczędnego gospodarowania różnymi zasobami,
 • poznanie wybranych owoców tropikalnych, zachęcanie do poznawania nowych smaków i jedzenia owoców,
 • poznanie wybranych zwierząt zamieszkujących Afrykę,
 • rozwijanie umiejętności klasyfikacyjnych oraz myślenia logicznego,
 • poznanie tradycyjnego afrykańskiego instrumentu, nauka gry na bębenku,
 • poznanie pingwina jako przedstawiciela fauny Antarktydy.

STYCZEŃ 2021

 1. „Czas Płynie”
 • Poznaje wartość „Szacunek” i rozmawia na jej temat
 • Poznaje pory dnia i czynności z nimi związanymi
 • „A ja rosnę” – śpiewa piosenkę i inscenizacje ją ruchem
 • Poznaje cztery pory roku, wykonuje związane z nimi prace plastyczne

2. „Młodsi i Starsi”

 • Rozmawia na temat odpowiedniego traktowania ludzi starszych.
 • Rysuje portret Babci i Dziadka oraz rozmawia na ich temat
 • Poznaje tradycyjne zabawy: „Mam chusteczkę haftowaną”, „Ojciec Wirgiliusz”, „Siała baba mak”
 • „Dziadku nasz kochany” – śpiewa piosenkę i inscenizuje ją ruchem

3. „Sport to zdrowie”

 • „Idzie zima zła” – zabawa muzyczno-ruchowa przy piosence, nauka piosenki.
 • Poznaje wartość „Zdrowie”
 • Wie w jaki sposób należy ubrać się w zależności od pogody
 • Przelicza kule śniegowe

4. „Dbam o zdrowie”

 • Rozmawia na podstawie opowiadania o zdrowiu i chorobie
 • Poznaje zawody „Weterynarz”, „Aptekarz” i „Lekarz”
 • Wie w jaki sposób zachowywać higienę, rozpoznaje przedmioty związane z czynnościami higienicznymi i wie, jak ich użyć
 • Tworzy „Piramidę zdrowia” – poznaje wartość odpowiedniego odżywiania dla zdrowia.

GRUDZIEŃ 2020

NADCHODZI ZIMA

 • wypowiada się na temat sytuacji, w których trzeba być cierpliwym
 • wypowiada się na temat pierwszych oznak zimy
 • zaznacza pięć szczegółów, którymi różnią się podobne do siebie obrazki
 • prawidłowo używa pojęć: duży, mały
 • układa rytmy z sylwet śnieżnych i tworzy zbiory śnieżynek
 • ubiera się adekwatnie do pogody, przed wyjściem na zewnątrz
 • wypowiada się na temat powstawania sopli
 • podaje nazwy kolorów śnieżynek i segreguje je według tej cechy
 • dzieli nazwy ubrań na sylaby, koloruje odpowiednią liczbę kół
 • reaguje na sygnał słowny w języku angielskim: frozen

CORAZ ZIMNIEJ

 • naśladuje odgłosy ptaków
 • wypowiada się na temat wyglądu wróbla i sikorki;
 • używa angielskich nazw kolorów
 • podejmuje próby wiązania supełków
 • podaje nazwy zwierząt, których odgłosy usłyszy;
 • opisuje wygląd ptaków na podstawie ilustracji;
 • wymienia poszczególne części ciała ptaka;
 • określa części ciała wspólne dla ptaka i człowieka;
 • wypowiada się na temat dokarmiania ptaków zimą;
 • opowiada o żywieniowych zwyczajach ptaków
 • określa, w którym karmniku jest najmniej/najwięcej ptaków;
 • dokleja ptaki tak, aby w karmnikach było ich po tyle samo;
 • podaje nazwy różnych przedmiotów widocznych na obrazkach i artykułuje głoskę, którą słyszy na początku danego słowa

ŚWIĄTECZNE PRZYGOTOWANIA

 • wypowiada się  na temat dobroczynności
 • wypowiada się na temat choinki i jej zdobienia przed świętami;
 • odgaduje nazwę ozdoby, którą opisuje słowami N.;
 • wypowiada się na temat przygotowań do świąt Bożego Narodzenia;
 • naśladuje ruchem i gestem niesienie paczki o różnej wielkości i ciężarze
 • porównuje wygląd gałązek świerkowych, jodłowych i sosnowych;
 • przelicza ozdoby świąteczne;
 • segreguje ozdoby świąteczne pod względem rodzaju, kształtu, koloru, długości;
 • powtarza angielskie słowa związane ze świętami: Santa Claus , Christmas tree, star;
 • opisuje wygląd łańcucha świetlnego, używając liczebników porządkowych

WESOŁYCH ŚWIĄT

 • tłumaczy znaczenie powiedzenia „mieć złote serce”
 • wypowiada się na temat zwyczajów związanych z Wigilią;
 • opowiada jak wyglądają święta w jego domu;
 • dzieli nazwy potraw wigilijnych na sylaby
 • ocenia długość łańcuchów, używając słów: długi, krótki, średni
 • uzupełnia tabelę z bombkami zgodnie z kodami
 • śpiewa wybraną kolędę
 • układa takie same bombki w pary
 • wymyśla dowolne krótkie życzenia, odśpiewuje je na wybraną melodię;
 • losuje z worka różne ozdoby choinkowe, opisuje ich wygląd, starając się używać jak najwięcej przymiotników

PIOSENKI:

 • „Uśmiech” M.Z. Tomaszewska
 • „Idzie zima zła” Galica, Pabisiak
 • „Głodny wróbelek” B.Forma
 • „Choinka” M.Z. Tomaszewska
 • „Dziadzio Mikołaj” sł i muz. tradycyjne
 • “ Migające światełka” Barańska, Gąsieniec „ We wish you a Merry Christmas” sł. i muz. tradycyjne

LISTOPAD 2020

MÓJ DOM – POLSKA

 • Omawianie wartości “wolność” – słuchanie opowiadania “O ptaku, który utracił wolność” M. Szeląg i rozmowa na temat treści utworu
 • Poznanie nazwy stolicy Polski i  jej symbolu
 • “Gdzie jest nasza stolica?” – przedstawienie dzieciom mapy Polski
 • Nauka wiersza pt. “Syrenka”
 • Poznanie różnych krajobrazów występujących w Polsce
 • Rozbudzenie zainteresowania pięknem przyrody polskiej
 • Poznawanie polskich symboli narodowych (godło, flaga)
 • Wprowadzenie piosenki pt. “Mały Polak, przedszkolak”
 • Rysowanie flagi Polski po śladzie, wyklejanie jej papierem kolorowym
 • Zapoznanie z hymnem Polski
 • “Mapa Polski” – ozdabianie konturów mapy Polski darami jesieni

MOJE HOBBY

 • Poznanie wartości “Kreatywność”
 • Praca plastyczna pt. “Rozwijanie kreatywności” – ozdabianie w dowolny sposób zwierząt wykonanych z tekturowych kartonów za pomocą naklejek i kolorowego papieru
 • Poszerzenie wiedzy na temat zwierząt domowych
 • Nauka piosenki pt. “Parasol”
 • Poznanie psich zachowań i nawyków oraz sposobów właściwej opieki nad psem
 • Rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 1-4
 • Poznanie wiadomości na temat kotów

ULUBIONE ZAJĘCIA

 • Poznanie cech wiatru
 • Poznanie nowych słów w jęz. angielskim: wind, silence
 • Zapoznanie z pojęciem “rytmu” w matematyce
 • Poznanie różnych rodzajów deszczu i sposobów jego naśladowania
 • Poznanie wyglądu i brzmienia wybranych instrumentów muzycznych
 • “Muzyczne albumy” – zabawa plastyczna, wykonanie albumu składającego się z różnych instrumentów

PRZEDSZKOLAKI W ŚWIECIE TECHNOLOGII

 • Zapoznanie dzieci z wybranymi urządzeniami elektrycznymi
 • Zapoznanie się z wyglądem komputera/laptopa
 • Wykonanie pracy plastyczno – technicznej pt. “Mój laptop”
 • Poznanie przez dzieci najważniejszych zastosowań Internetu
 • Poznanie zasad bezpiecznego korzystania z Internetu
 • Przybliżenie dzieciom informacji o dobrych i złych stronach Internetu
 • Uwrażliwienie dzieci na konieczność́ poszukiwania pomocy u dorosłych w sytuacji zetknięcia się̨ z zagrożeniem w sieci
 • Poznanie historii telefonów komórkowych
 • Kształtowanie umiejętności rozmawiania przez telefon

PAŹDZIERNIK 2020

IDZIE JESIEŃ PRZEZ ŚWIAT

 • Poznanie wartości ,,pracowitość”, rozwijanie funkcji komunikatywnej języka i logicznego myślenia.
 • Zapoznanie z darami lasu – grzyby. Lepienie z plasteliny dowolnie wybranego grzyba.
 • Poznanie jesiennych liści i owoców: dębu, klonu, kasztanowca.
 • Przeliczanie w zakresie 1-3.
 • Wprowadzenie piosenki ,,Toczą się kasztanki trzy”, kształtowanie poczucia rytmu.

JESIENNA PRZYGODA

 • Poszerzanie wiedzy dzieci na temat wartości ,,pracowitość”.
 • Poznanie jesiennych zwyczajów bocianów oraz niedźwiedzi.
 • Klasyfikowanie i przeliczanie w zakresie 5 (orzechy).
 • Wdrażanie do zgodnego współdziałaniach w zabawach.
 • Poznanie piosenki ,,Dwa malutkie jeże”. Rozwijanie ekspresji, wrażliwości i pamięci muzycznej.
 • Odkrywanie własnych możliwości twórczych, rozwijanie motoryki małej, motywowanie do samodzielnego wykonywania pracy plastycznej ,,Jeż”.

KOSZYK PANI JESIENI

 • Poznanie nowej wartości ,,uprzejmość”, zachęcanie do bycia uprzejmym we wzajemnych relacjach.
 • Zgłębianie wiedzy na temat owoców i drzew rosnących w sadzie – jabłoń, śliwa, grusza.
 • Nauka piosenki ,,Koszyk”. Zabawa rytmiczna z rymowanką ,,Jesienna wyliczanka”.
 • Poznanie sposobu przygotowywania niektórych przetworów owocowych – kompot, owocowe szaszłyki. Zachęcanie do zdrowego odżywiania się i częstego spożywania owoców.
 • Doskonalenie sprawności fizycznej, zachęcanie do starannego wykonywania wszystkich zadań i ćwiczeń.
 • Utrwalenie znajomości kolorów, wielkości owoców i stosowanie określeń; dużo, mało, więcej, mniej.

SKARBY JESIENI

 • Rozwijanie u dzieci pozytywnych cech charakteru – uprzejmość.
 • Poznanie warzyw rosnących w warzywniaku jesienią, eksperyment z ziemniakiem.
 • Rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego na podstawie historyjki obrazkowej ,,Od nasionka do pietruszki”.
 • Poznanie właściwości ogórka kiszonego, czytanie globalne wyrazu ogórek, nauka piosenki ,,Kiszone ogórki”.
 • Poznanie budowy grzechotki i sposobu jej wykonania.

WRZESIEŃ 2020

„W przedszkolu”

 • Zna zasady obowiązujące w przedszkolu dotyczące z reżimu sanitarnego
 • Nauka powitanki „Powitamy się, ręce podajemy” (zamiast podania ręki używamy gestu machania)
 •  Wspólnie tworzy zasady obowiązujące w grupie
 • Wypowiada się na temat wakacji
 • Śpiewa piosenkę „Piłka Oli”
 • Rozpoznaje swój znaczek przedszkolny

 „Nasze przedszkole”

 • Utrwala nazwy części ciała
 • Nazywa pomieszczenia znajdujące się w przedszkolu
 • Nazwa osoby pracujące w przedszkolu
 • Zna i potrafi wykonać masażyk „Do przedszkola idzie Zdziś” (na swoich kolegach)
 • Wspólnie tworzy kalendarz urodzin

 „Jestem bezpieczny”

 • Poznaje znaczenie i wartość słowa „odwaga”
 • Poznaje zawody zaufania publicznego: policjant
 • Opisuje wygląd znaków drogowych
 • Wie, czym jest sygnalizator świetlny

 „Pomocna dłoń”

 • Poznaje bezpieczne i niebezpieczne zachowania na drodze
 • Stosuje zasad bezpiecznego poruszania się na drodze
 • Zna numer 112
 • Poznaje zawody zaufania publicznego: lekarz, policjant, strażak

ZAMIERZENIA MAJ

NASZE KSIĄŻKI

 • Prezentacja różnego rodzaju książek: dla dzieci, dla dorosłych, albumów, podręczników, e-booków itp.
 • Rozbudzanie zainteresowania książkami. Wdrażanie do szanowania książek.
 • Kształtowanie świadomości znaczenia pojęć: duży, mały; gruby, cienki; wysoko, nisko; przeliczanie książek.
 • Wypowiadanie się na temat ulubionej bajki i usłyszanego wiersza o księgarni.
 • Badanie kształtu prostokąta.

WIOSENNA ŁĄKA

 • Zapoznanie ze środowiskiem przyrodniczym –,, łąka” (roślinność i zwierzęta).
 • Poznanie zwyczajów, życia, cyklu rozwojowego motyla.
 • Utrwalenie pojęć: wysoko – nisko; przeliczanie w zakresie 3; układanie rytmów dwu-, i trzyelementowych.
 • Rytmizowanie tekstu piosenki o łące.
 • Wykonanie pracy plastycznej według podanego wzoru.

MAMA I TATA

 • Umacnianie więzi rodzinnej.
 • Dobieranie w pary wyrazów zaczynających się taką samą sylabą.
 • Poznanie zawodów swoich rodziców.
 • Przeliczanie w zakresie 4.
 • Osłuchanie z piosenką ,,Pomogę mamusi”.
 • Wykonanie obrazka dla mamy i korony dla taty.

DOMOWI ULUBIEŃCY

 • Wdrażanie do opieki nad  zwierzętami domowymi i bezpiecznej zabawy z nimi.
 • Osłuchanie z piosenką ,,Przedszkolaki i zwierzaki”
 • ,,Przyjaciel pies”, ,,Papużka” – wykonanie pracy plastycznej wg. wzoru.
 • Nazywanie zwierząt i dopasowanie domku do zwierzęcia.
 • Rozwiązywanie zagadek słownych i głosowych.
 • Usprawnianie narządów mowy dziecka w czasie zabawy naśladowczej ,,Chomik”.

ZAMIERZENIA KWIECIEŃ

1. Zwierzęta w gospodarstwie

Poznanie zwierząt żyjących w gospodarstwie (krowa, świnka, kura, kaczka, owca).

Dobieranie par takich samych obrazków przedstawiających zwierzęta z gospodarstwa wiejskiego.

Kształtowanie umiejętności rozróżniania i naśladowania głosów zwierząt wiejskich.

Ćwiczenie umiejętności rozróżniania brakujących elementów i umiejętności ich uzupełnienia.

Kształtowanie umiejętności samodzielnego wycinania postaci do domowego teatrzyku (bajka: Trzy małe świnki).

Dostrzeganie podobieństw i różnic w obrazkach.

Rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez umiejętność łączenia w pary mamy i dziecka.

Rozwijanie umiejętności liczenia oraz dopasowywania zwierzęcia i jego cienia.

2. Święta tuż-tuż

Kształtowanie poczucia więzi rodzinnych poprzez obchodzenie świąt religijnych.

Zapoznanie ze zwyczajami dotyczącymi Świąt Wielkanocnych oraz atrybutami, które się z nimi kojarzą.

Poznanie genezy Wielkanocy.

Z rodzicami próba nauki na pamięć wiersza pt. Pisanki.

Przeliczanie w zakresie dwóch i porównywanie liczebności zbiorów.

3. W wiejskim gospodarstwie

Utrwalenie liczenia w zakresie 3 i posługiwania się liczebnikami porządkowymi.

Zapoznanie ze środowiskiem wiejskim, z pracą rolnika.

Rozwijanie umiejętności wyciągania wniosków, odpowiadania na pytania: dlaczego rolnicy hodują zwierzęta? Co nam dają zwierzęta wiejskie?

Rozwijanie umiejętności samodzielnego klasyfikowania na kategorię zwierząt żyjących na wsi i w innym środowisku.

Poznanie pojazdów i sprzętów rolniczych.

Stosowanie pojęć: krótki, długi.

Dobieranie obrazków, których nazwy się rymują (np. koń – słoń, kura – rura).

4. W zgodzie z naturą

Zapoznanie z pojęciem: środowisko.

Klasyfikowanie przedmiotów według dwóch cech.

Zachęcanie do zachowań proekologicznych.

Rozwijanie umiejętności zapamiętywania kolejności elementów w szeregu.

Dostrzeganie wpływu czystości otoczenia na zdrowie.

Wykorzystanie wiadomości w praktyce tj. zakręcanie kranu, segregowanie śmieci, sprzątanie, szanowanie zieleni.

5. Legendy polskie

Zapoznanie z treścią polskich legend.

Rozpoznawanie poznanych legend na podstawie obrazków.

Kształtowanie umiejętności samodzielnego omawiania treści legendy.

Utrwalenie pojęć: cicho, głośno, krótki, długi.

Rozwijanie umiejętności manipulowania palcami, zręczności w trakcie łączenia różnych elementów.

Kształtowanie orientacji w przestrzeni. Usprawnianie narządów mowy poprzez ćwiczenia oddechowe.

Piosenki:

„Gdacze kura ko ko ko”

”Zając malowany”

”Smok wawelski”

ZAMIERZENIA MARZEC

1. Wiosna tuż – tuż

– Słuch i potrafi zaśpiewać piosenkę „Wierzbowe Kotki”

–  Wymienia oznaki nadchodzącej wiosny

– Liczy w zakresie 2 i posługuje się liczebnikami porządkowymi

– Klasyfikuje ubrania zgodnie z porą roku

– Poznaje znaczenie słowa „przysłowie”

– Dba o higienę rąk, potrafi je umyć i wytrzeć

2. Wiosenne hodowle

– Zna i rozpoznaje warzywa takie jak: cebula, fasola, pomidor

– Wymienia oznaki nadchodzącej wiosny

– Stosuje pojęci: mniej, więcej, tyle samo; przeliczanie w zakresie 2

– Chętnie uczestniczy w zabawach badawczych, analizuje, wyciąga wnioski

– Potrafi samodzielnie ułożyć składniki na kanapce

3.  Wiosenne porządki

– Rozróżnia głoski ż i ź  w trakcie nauki wiersz „Siała Zuzia” A. Frączek

– Poznaje narzędzia niezbędne do sprzątania

– Utrzymuje porządek w Sali przedszkolnej

– Poznaje zawód „Ogrodnik”

– Poznaje narzędzia niezbędne do pracy w ogrodzie

4. Święta tuż-tuż

– Poznaje zwyczaje i tradycje związane ze świętami Wielkanocnymi – palemka, jajko wielkanocne

– Wyraża radość ze zbliżających się świat wielkanocnych

– Układa historyjkę obrazkową trzyelementową, opowiada jej treść;

– Zna i potrafi powtórzyć wiersz  „Domowe porządki” M. Barańskiej

– Dba o higienę rąk, potrafi je umyć i wytrzeć

ZAMIERZENIA LUTY

1.Bajki i bajeczki

Utrwalenie znajomości popularnych baśni dla dzieci (Jaś i Małgosia, Kopciuszek, Piotruś Pan).

Rozróżnianie dobrych i złych zachowań.

Uświadomienie dlaczego należy zawsze mówić prawdę.

Uświadomienie negatywnych konsekwencji, jakie ponoszą osoby przyłapane na kłamstwie, na podstawie utworu J. Parazińskiej pt. „Kozucha Kłamczucha”. 

Ćwiczenia orientacji w przestrzeni, określenie położenia za pomocą pojęć: na, w, obok.

Rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych: trójkąt, prostokąt, kwadrat. 

2. Zabawy w karnawale

Wyjaśnienie pojęcia „karnawał” w oparciu o wiersz Z. Dmitrocy – „Karnawał”.

 Zapoznanie dzieci ze zwyczajami karnawałowymi.

Ćwiczenie spostrzegawczości – dobieranie obrazków w pary, składanie obrazka z dwóch części.

Wyjaśnienie słowa „berło”.

Wykonanie eksperymentu z balonami; wytłumaczenie dlaczego balon pękł i ile powietrza się w nim zmieściło.

Rozwiązywanie zagadek A. Maćkowiaka i Z. Dmitrocy dotyczących postaci z balu przebierańców.

3. Dawno, dawno temu.

Słuchanie opowiadania o prehistorycznych czasach.

Zbieranie kamieni o różnych kształtach i kolorach; Przyglądanie się kamieniom przez lupy.

Kontynuowanie dwuelementowego rytmu na obwodzie koła.

Rozwijanie zainteresowań pracą ludzi różnych zawodów – górnika.

Wzbogacenie słownictwa w wyrażenia związane z zawodem górnika, pracą w kopalni: węgiel, wagon, lampka górnicza.

Wzbogacenie słownika o termin „dinozaur”.

Zapoznanie się z niektórymi nazwami dinozaurów, ich wyglądem, szkieletem.

4. Dzień i noc

Zapoznanie dzieci ze zjawiskiem powstawania dnia i nocy.

Omówienie wyglądu Słońca, Księżyca oraz gwiazd.

Utrwalenie znajomości koła.

Określenie czynności wykonywane w ciągu dnia i nocy.

Wyjaśnienie dlaczego człowiek potrzebuje snu.

Słuchanie muzyki klasycznej.

ZAMIERZENIA  STYCZEŃ

1. Przez okrągły rok.

Poszerzanie słownika o wyrazy: biel, pryzmat.

Poznawanie zjawiska rozszczepienia światła: powstawania tęczy i białego światła, topnienia śniegu oraz mieszania się barw.

Poznawanie cech charakterystycznych pogody (zachmurzenie, temperatura, opady, wiatr itp.)

Nazywanie pór roku.

2. Biało dookoła.

Kształtowanie znajomości kolorów.

Poznawanie właściwości śniegu, mąki oraz właściwości i zachowania się wody pod wpływem niskiej temperatury.

Określanie cech zimowej pogody.

Zwrócenie uwagi na zachowanie bezpieczeństwa w trakcie zabaw i korzystania ze sprzętu zimowego.

3. Babcia i dziadek

Poznawanie osób z najbliższego otoczenia. Podawanie informacji o osobach najbliższych.

Obserwowanie wyglądu (stary, młody) i sposobu poruszania się ludzi mijanych w trakcie spaceru.

Stosowanie zwrotów grzecznościowych w stosunku do napotkanych osób.

Poznawanie sposobu działania prostych urządzeń.

Określenie skutków działania siły o różnym natężeniu.

Kształtowanie spostrzegawczości słuchowej w trakcie odtwarzania imion w różnym tempie i rytmie.

Kształtowanie pojęć: para, prawa, lewa.

4. Lubimy zimę

Określenie cech zimowego krajobrazu.

Kształtowanie percepcji wzrokowej w trakcie dopasowywania elementów obrazka we właściwe miejsce oraz składania obrazka w całość.

Poznawanie właściwości wchłaniania wody przez różne przedmioty.

Przypomnienie koła i pojęć określających: małe, mniejsze.

Nazywanie rodzaju łyżew i dyscyplin sportowych z nimi związanych: jazda figurowa na lodzie, hokej.

Kształtowanie umiejętności korzystania z posiadanej wiedzy o zimie i własnych doświadczeń.

Piosenki:

„Babciu, droga babciu”

„Polka dla babci i dziadka”

„Babcia już od rana”

„Fajni dziadkowie”

„Tupu tup po śniegu”

„Sanna”

Zamierzenia na grudzień

1. Spotkanie z listonoszem

 • Poznawanie pracy listonosza oraz etapów wędrówki listów
 • Kształtowanie pojęć określających wielkość przedmiotów: mały, duży
 • Poznawanie znaczeń słowa paczka, podawanie znaczenia adresu
 • Kształtowanie spostrzegawczości wzrokowej w trakcie wskazywania 1 elementu rozróżniającego dwa obrazki
 • Kształtowanie umiejętności wyrażania swoich pragnień w trakcie tworzenia listu do Mikołaja

2. Goście za oknem

 • Poznawanie wybranych ptaków, rozpoznawanie, nazywanie i określanie cech charakterystycznych oraz warunków do życia wróbla
 • Rozwijanie umiejętności nabierania powietrza nosem i wydychania ustami w trakcie dmuchania na pióra
 • Rozwijanie mowy poprzez naśladowanie odgłosów wydawanych przez wróbla; ćwir, ćwir i wronę: kra, kra, a także w trakcie powtarzania wiersza A. Frączek „Ćwir, czyli kiedy wejdziesz między wrony, musisz krakać jak i one”
 • Osłuchanie z piosenkę „Idzie grudzień”
 • Prowadzenie obserwacji przyrodniczej podczas spaceru – tropienie ptaków
 • Poznawanie karmnika, rozbudzenie potrzeby uzupełniania pokarmu domowych w karmnikach

3. Choinkowe ozdoby

 • Rozpoznawanie i nazywanie kół wśród figur geometrycznych
 • Kształtowanie pojęć dotyczących długości. Stosowanie pojęć: krótki, długi.
 • Kształtowanie umiejętności stosowania pojęć dotyczących ułożenia przedmiotów w przestrzeni: na, obok, pod, za
 • Kształtowanie motoryki w trakcie rysowania postaci aniołka, choinki
 • Poznanie ozdób choinkowych

4.  Spotkanie przy wigilijnym stole.

 • Rozpoznawanie i podawanie nazw narzędzi kuchennych oraz czynności z nimi związanych
 • Kształtowanie spostrzegawczości w trakcie ustalania rodzaju i liczby nakryć do stołu
 • Kształtowanie i rozwijanie motoryki w trakcie naśladowania lepienia pierogów – manipulowanie fasolą i plasteliną
 • Kształtowanie poczucia tradycji oraz stwarzanie świątecznej atmosfery w trakcie słuchania i śpiewania kolęd
 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania wg wybranej cechy (kolor, kształt)
 • Kształtowanie spostrzegawczości podczas nazywania zwierząt (charakterystycznych postaci kolędników).

PIOSENKI:

„Idzie grudzień” sł. I muz. Joanna Bernat

„Siedem reniferów” „Dzyń, dzyń Mikołaju”

Zamierzenia na listopad

1. „Moja rodzina”

 • Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
 • 2. „Pada i pada”
 • Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej – zabawy z sylabami.
 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
 • Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku.
 • Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
 • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.
 • Zapamiętanie cech typowych dla późnej jesieni: szarugi jesienne, słota.
 • Rozwijanie umiejętności  orientowania się w przestrzeni; posługiwania się pojęciami dotyczącymi długości, wielkości.
 • Wdrażanie do opieki nad  ptaki w trakcie zbliżającej się zimy

3. „Jesienne malowanie”

 • Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej – zabawy z sylabami.
 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
 • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.
 • Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.
 • Zapamiętanie cech typowych dla późnej jesieni: szarugi jesienne, słota.

4. „Ubrania na zimne dni”

 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
 • Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku.
 • Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
 • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.

Zamierzenia na październik

 „Warzywa”

Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Nauka piosenek i pląsów.

Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.

Przestrzegani podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.

Odbieranie otaczającego nas świat poprzez różne zmysły.

Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią w gospodarstwie domowym.

 „Jesienią w parku – zwierzęta w parku”

Przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.

Przestrzegani podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.

Odbieranie otaczającego nas świat poprzez różne zmysły.

Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią – w parku;

Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.

Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Nauka piosenek i pląsów.

Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

 „Las jesienią – zwierzęta w lesie”

Przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.

Przestrzegani podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.

Odbieranie otaczającego nas świat poprzez różne zmysły.

Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią – w lesie;

Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.

Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.

Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Nauka piosenek i pląsów.

Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

„Przygotowania do zimy”

Przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.

Przestrzegani podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.

Odbieranie otaczającego nas świat poprzez różne zmysły.

Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią – w parku, w lesie, w gospodarstwie domowym.

Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.

Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.

Kształtowanie umiejętności rozróżniania podstawowych figur geometrycznych i nazywanie kola.

Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Nauka piosenek i pląsów.

Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

WRZESIEŃ

1.W przedszkolu.

2.Oto ja.

3.Droga do przedszkola.

4.Owoce.

 • Serdeczne powitanie nowo przybyłych dzieci do przedszkola, poznanie imion dzieci, stwarzanie milej i życzliwej atmosfery atmosfery  w grupie.
 • Integracja grupy poprzez zabawy w kole, zabawy ruchowe, muzyczno-ruchowe, wspólny śpiew.
 • Zapoznanie  dzieci z pomieszczeniami w przedszkolu i ich przeznaczeniem-sala ,łazienka, szatnia, plac zabaw oraz z poznanie pracowników placówki.
 • Dbanie o bezpieczeństwo zabaw w sali, korzystania z łazienki, szatni oraz zwracanie uwagi na bezpieczeństwo zabaw na placu zabaw.
 • Ustalenie wspólnego kodeksu grupy oraz znajomości zwrotów kulturalnych dla zgodnego współżycia.
 • Szanowanie mienia przedszkola, dbanie o zabawki, korzystanie ze sprzętu zgodnie z ich przeznaczeniem.
 • Uczestniczy w zabawach umożliwiających bezpośredni kontakt z otoczeniem  przyrodniczy.
 • Uczestniczy w zabawach dowolnych w małych zespołach- podejmuje próby przezwyciężania nieśmiałości.
 • Uczestniczy w zabawach muzyczno- ruchowych- reaguje na  zmiany dynamiki,tempa i wysokości dźwięków utworu muzycznego.
 • Zna i nazywa części swojego ciała u siebie i innych.
 • Rozwijanie  poczucia bezpieczeństwa poprzez wspólne zabawy i kontakty- poznajemy siebie nawzajem.
 • Poszerzanie słownika czynnego i biernego dzieci o skojarzenia ze danym słowem; rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez utrwalenie orientacji w schemacie ciała;poznanie figury geometrycznej -koło.
 • Rozwijanie umiejętności opisywania postaci słowami, ruchem, gestem; kształtowanie kompetencji językowych poprzez wypowiadanie się zdaniami złożonymi; rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez wyróżnianie elementów ilustracji z tła.
 • Poznanie nazewnictwa związanego z relacjami w rodzinie; zna swoje imię i członków rodziny.
 • Doskonalenie sprawności motorycznych w zabawach ruchowych oraz sprawności manualnych.
 • Poznanie zasad ruchu drogowego, zachowana się na chodniku i przejściu dla pieszych, znakach sygnalizacji świetlnej.
 • Zna zasady utrzymywania higieny, stosuje je,rozpoznaje i nazywa przybory do utrzymania czystości, dba o zdrowy styl  życia (gimnastyka , właściwy sposób odżywiania się).
 • Rozwijanie wrażliwości emocjonalnej – obdarowywanie innych; utrwalenie informacji o sposobach dbania o bezpieczeństwo swoje i innych podczas wspólnych zabaw.