Zamierzenia

STYCZEŃ

1. Tydzień za tygodniem.

Uświadomienie dzieciom, że każda pora roku trwa trzy miesiące, miesiące dzielą się na tygodnie a tygodnie na dni.

Uświadomienie dzieciom cykliczności występowania pór roku, rytm dnia i nocy, kolejność dni tygodnia (utrwalenie nazw dni).

Usprawnianie narządów mowy z wykorzystaniem wiersza Koncert G. Waśkiewicz.

Kształtowanie umiejętności rozumienia i stosowania pojęć: rano, w południe, po południu oraz najpierw, potem, teraz przy porządkowaniu zdarzeń w historyjce obrazkowej.

Utrwalanie pojęć figur geometrycznych.

2. Wszędzie biało.

Poznanie zimowych zjawisk atmosferycznych.

Poznanie różnych stanów skupienia wody – przeprowadzanie eksperymentów.

Wykorzystywanie różnych technik plastycznych do stworzenia zimowej pracy plastycznej.

Tworzenie zbiorów czteroelementowych poprzez dokładanie i zabieranie elementów.

Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas zimy.

3. Babcia i Dziadek

Uzyskiwanie i przekazywanie informacji o własnej rodzinie.

Rozumienie pojęć ogólnych „rodzina, rodzeństwo”.

Poznawanie stopnia pokrewieństwa między członkami rodziny dalszej i bliższej.

Gromadzenie wiedzo o czynnościach i obowiązkach członków rodziny z uwzględnieniem obowiązków dziecka w rodzinie.

Czynne uczestnictwo w planowaniu i przygotowaniu uroczystości z okazji dnia seniora w przedszkolu.

Uświadomienie dzieciom roli babci i dziadka we własnym życiu.

Budzenie szacunku do osób starszych i chęci niesienia im pomocy.

Wdrażanie do pamiętania o najbliższych przy różnych okazjach, np. Dzień Babci i Dziadka.

4. Zima może być wesoła

Wyrabianie nawyków związanych z dbałością swój wygląd, zachęcanie do samodzielnego ubierania się.

Zapamiętanie cech typowych dla zimy.

Kształtowanie nawyku pomagania zwierzętom w przetrwaniu zimy.

Rozwijanie umiejętności przeliczania podczas zabaw z kostką.

Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: mors, foka, kra, woda.

Budzenie zainteresowania życiem ludzi w innych strefach klimatycznych.

GRUDZIEŃ

POCZTA

 • Kształtowanie umiejętności całościowego czytania swoich imion oraz wyrazów: koperta, karta
 • Poszerzanie wiedzy dzieci na temat zawodów wykonywanych przez ludzi i atrybutów z nimi związanych: listonosz
 • Wyodrębnianie elementów pierwszo i drugoplanowych na ilustracji podczas jej opowiadania
 • Poznanie zwyczaju wysyłania pocztówek świątecznych.
 • Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego podczas porządkowania zdarzeń podczas pracy z historyjką obrazkową „Droga listu”

POMAGAMY ZWIERZĘTOM

 • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku
 • Wdrażanie do opieki nad zwierzętami, regularne dokarmianie zwierząt i ptaków
 • Zachęcanie do udziału w różnego rodzaju akcjach charytatywnych na rzecz zwierząt
 • Kształtowanie umiejętności całościowego czytania swoich imion oraz wyrazów: sarna, gil, wrona, sikorka, ptaki.
 • Kształtowanie umiejętności budowania zdań na temat obrazka; rozwijanie zdań prostych

CHOINKOWE OZDOBY

 • Kształtowanie przywiązania do tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia
 • Doskonalenie małej motoryki podczas wykonywania ozdób świątecznych
 • Rozwijanie umiejętności porównywania długości – posługiwanie się pojęciami: długi, krótki, dłuższy, krótszy
 • Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności
 • Nauka piosenek i pląsów – przygotowanie do występu

SPOTKANIE PRZY WIGILIJNYM STOLE

 • Doskonalenie umiejętności prezentowania swoich zdolności na forum grupy i przed zaproszonymi gośćmi oraz świadome odgrywanie roli współgospodarza uroczystości
 • Zachęcanie do udziału w różnego rodzaju akcjach charytatywnych na rzecz innych osób
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów
 • Zwracanie uwagi na czynności wykonywane przez bohaterów na ilustracjach
 • Wzmacnianie więzi z rodziną oraz chęci aktywnego uczestnictwa w przygotowaniach świąt

LISTOPAD

1. Lubimy książki
* Rozwijanie umiejętności klasyfikowania według dwóch cech, przeliczania oraz porządkowanie zbiorów,
* Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej sylabowej; wyodrębnianie pierwszej sylaby; łączenie nazw zaczynających się taką samą sylabą,
* Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności,
* Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich,
* Rozbudzanie ciekawości poznawczej – poznanie zawodów pisarza i bibliotekarza, ich roli w życiu społecznym,
* Budzenie zainteresowania książką i czytaniem,
* Doskonalenie umiejętności dostrzegania i rozumienia rytmów,
* Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.

2. Jesienna szaruga
* Wdrażanie do ubierania się zgodnie z porą roku,
* Kształtowanie umiejętności prawidłowego, samodzielnego nakładania butów i ubrań wierzchnich,
* Zapamiętanie cech typowych dla późnej jesieni: szarugi jesienne, słota,
* Rozwijanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy, przeliczania oraz porządkowanie zbiorów,
* Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej sylabowej; wyodrębnianie pierwszej sylaby; łączenie,
* Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej sylabowej; wyodrębnianie pierwszej sylaby; łączenie nazw zaczynających się taką samą sylabą.

3. Mali artyści
* Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.
*  Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich,
* Nauka piosenek i pląsów,
* Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom,
* Rozbudzanie ciekawości poznawczej – poznanie zawodów malarz i rzeźbiarza, ich roli w życiu społecznym,
* Budzenie zainteresowania zabytkami lokalnymi (pomnikami).

4. Już blisko zima – ubieramy się ciepło
* wdrażanie do ubierania się zgodnie z porą roku,
* Rozwijane sprawności manualnej podczas przewlekania sznurówki przez dziurki, zapinanie guzików,
*Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności,
* Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku,
* Rozwijanie umiejętności klasyfikowania według dwóch cech, przeliczania oraz porządkowanie zbiorów,
* Rozbudzanie ciekawości poznawczej – poznanie zawodu szewca, jego roli w życiu społecznym.

PAŹDZIERNIK

1. Warzywa

* Przestrzeganie zasad zgodnego współżycia zawartych w kodeksie przedszkolaka.

* Przestrzeganie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.

* Koncentrowanie uwagi na innych osobach.

* Uczestniczenie w zabawach integracyjnych, w kole, ze śpiewem, itp.

* Doskonalenie dbałości o porządek w swoim otoczeniu.

* Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.

* Kształtowanie umiejętności porządkowania zdarzeń w historyjce obrazkowej.

2. Jesienią w parku

* Odbieranie otaczającego nas świata poprzez różne zmysły.

* Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią – w parku.

* Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.

* Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

* Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów – park.

* Nauka piosenek i pląsów.

* Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

* Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej wyrazów.

3. Jesienią w lesie

* Wdrażanie do samodzielności i kulturalnego zachowania.

* Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią – w lesie.

* Rozwijanie umiejętności składania obrazków z części.

* Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów – las, borowik, maślak, lis, sarna, nora, gwara.

* Rozwijanie zainteresowania pracą leśniczego.

* Motywowanie do wypowiadania się w różnorodnych formach plastycznych.

4. Przygotowania do zimy

* Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią – w gospodarstwie domowym.

* Kształtowanie umiejętności rozróżniania i nazywania podstawowych figur geometrycznych.

* Zachęcanie do aktywnego współdziałania podczas przygotowywania różnorodnych potraw – próbowanie własnych wyrobów.

* Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów – buda, pokarm dla, cebula.

* Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów.

* Rozwijanie zainteresowania pracą weterynarza.

WRZESIEŃ

1. W przedszkolu

 • Integrowanie się z grupą rówieśniczą.
 • Poznanie topografii przedszkola.
 • Ustalenie i przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.
 • Poznawanie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.
 • Wdrażanie do zgodnej zabawy w małych grupach, dzielenie się zabawkami, przestrzenią do zabawy; równe traktowanie wszystkich kolegów.
 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.
 • Kształtowanie umiejętności rozróżniania podstawowych figur geometrycznych.

2. Na ulicy

 • Poznawanie podstawowych zasad ruchu drogowego.
 • Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: policja.
 • Poznanie pracy policjanta, lekarza, pielęgniarki – atrybuty zawodów.
 • Czerpanie radości ze wspólnej zabawy.
 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Układanie krótkich zdań na podany temat.

3. Ja i środowisko

 • Opanowanie umiejętności prawidłowego mycia rąk i zębów.
 • Poznanie budowy własnego ciała, nazywanie poszczególnych części ciała.
 • Nazywanie stanów emocjonalnych; rozpoznawanie ich na podstawie mimiki.
 • Identyfikowanie i określanie własnych emocji.
 • Kształtowanie analizy i syntezy sylabowej wyrazów.

4. Owoce

 • Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią w sadzie.
 • Kształtowanie umiejętności nazywania owoców krajowych i zagranicznych.
 • Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.