Zamierzenia

PAŹDZIERNIK 2020

IDZIE JESIEŃ PRZEZ ŚWIAT

 • Poznanie wartości ,,pracowitość”, rozwijanie funkcji komunikatywnej języka i logicznego myślenia.
 • Zapoznanie z darami lasu – grzyby. Lepienie z plasteliny dowolnie wybranego grzyba.
 • Poznanie jesiennych liści i owoców: dębu, klonu, kasztanowca.
 • Przeliczanie w zakresie 1-3.
 • Wprowadzenie piosenki ,,Toczą się kasztanki trzy”, kształtowanie poczucia rytmu.

JESIENNA PRZYGODA

 • Poszerzanie wiedzy dzieci na temat wartości ,,pracowitość”.
 • Poznanie jesiennych zwyczajów bocianów oraz niedźwiedzi.
 • Klasyfikowanie i przeliczanie w zakresie 5 (orzechy).
 • Wdrażanie do zgodnego współdziałaniach w zabawach.
 • Poznanie piosenki ,,Dwa malutkie jeże”. Rozwijanie ekspresji, wrażliwości i pamięci muzycznej.
 • Odkrywanie własnych możliwości twórczych, rozwijanie motoryki małej, motywowanie do samodzielnego wykonywania pracy plastycznej ,,Jeż”.

KOSZYK PANI JESIENI

 • Poznanie nowej wartości ,,uprzejmość”, zachęcanie do bycia uprzejmym we wzajemnych relacjach.
 • Zgłębianie wiedzy na temat owoców i drzew rosnących w sadzie – jabłoń, śliwa, grusza.
 • Nauka piosenki ,,Koszyk”. Zabawa rytmiczna z rymowanką ,,Jesienna wyliczanka”.
 • Poznanie sposobu przygotowywania niektórych przetworów owocowych – kompot, owocowe szaszłyki. Zachęcanie do zdrowego odżywiania się i częstego spożywania owoców.
 • Doskonalenie sprawności fizycznej, zachęcanie do starannego wykonywania wszystkich zadań i ćwiczeń.
 • Utrwalenie znajomości kolorów, wielkości owoców i stosowanie określeń; dużo, mało, więcej, mniej.

SKARBY JESIENI

 • Rozwijanie u dzieci pozytywnych cech charakteru – uprzejmość.
 • Poznanie warzyw rosnących w warzywniaku jesienią, eksperyment z ziemniakiem.
 • Rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego na podstawie historyjki obrazkowej ,,Od nasionka do pietruszki”.
 • Poznanie właściwości ogórka kiszonego, czytanie globalne wyrazu ogórek, nauka piosenki ,,Kiszone ogórki”.
 • Poznanie budowy grzechotki i sposobu jej wykonania.

WRZESIEŃ 2020

 „W przedszkolu”

 • Zna zasady obowiązujące w przedszkolu dotyczące z reżimu sanitarnego
 • Nauka powitanki „Powitamy się, ręce podajemy” (zamiast podania ręki używamy gestu machania)
 •  Wspólnie tworzy zasady obowiązujące w grupie
 • Wypowiada się na temat wakacji
 • Śpiewa piosenkę „Piłka Oli”
 • Rozpoznaje swój znaczek przedszkolny

 „Nasze przedszkole”

 • Utrwala nazwy części ciała
 • Nazywa pomieszczenia znajdujące się w przedszkolu
 • Nazwa osoby pracujące w przedszkolu
 • Zna i potrafi wykonać masażyk „Do przedszkola idzie Zdziś” (na swoich kolegach)
 • Wspólnie tworzy kalendarz urodzin

 „Jestem bezpieczny”

 • Poznaje znaczenie i wartość słowa „odwaga”
 • Poznaje zawody zaufania publicznego: policjant
 • Opisuje wygląd znaków drogowych
 • Wie, czym jest sygnalizator świetlny.

 „Pomocna dłoń”

 • Poznaje bezpieczne i niebezpieczne zachowania na drodze
 • Stosuje zasad bezpiecznego poruszania się na drodze
 • Zna numer 112
 • Poznaje zawody zaufania publicznego: lekarz, policjant, strażak

MAJ

1. Zwierzęta domowe.

 • Poznanie wyglądu i życia zwierząt domowych.
 • Wdrażanie do opieki nad zwierzętami domowymi.
 • Wdrażanie do bezpiecznej zabawy ze zwierzętami.
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.

2. Moja  rodzina.

 • Koncentrowanie uwagi na innych osobach.
 • Porównywanie długości, stosowanie pojęć: dłuższy, krótszy, taki sam.
 • Rozwijanie słuchu fonematycznego u dzieci poprzez wyodrębnianie pierwszej sylaby wyrazów: mama, tata.
 • Kształtowanie umiejętności globalnego czytania wyrazów: mama, tata.
 • Kształtowanie umiejętności budowania kilkuzdaniowej wypowiedzi na określony temat.

3. Mama i Tata

 • Motywowanie do interesowania się życiem rodziny i uczestniczenia w nim.
 • Rozumienie i przestrzeganie praw rodziców (np. prawa do odpoczynku, spokoju, opieki w czasie choroby).
 • Zachęcanie do samodzielności w zakresie samoobsługi oraz wykonywanie pracy na rzecz członków rodziny, jako przejawu troski i chęci pomagania innym.
 • Kształtowanie uczucia szacunku i  przywiązania do rodziców.
 • Pamiętanie o ważnych dla członków rodziny datach (urodziny, imieniny, Dzień Matki i Ojca)

4. Święto dzieci

 • Budzenie zainteresowania życiem dzieci w innych krajach.
 • Porównywanie własnego wyglądu z wyglądem innych dzieci, akceptowanie ich odmienności.
 • Słuchanie wierszy i opowiadań związanych z życiem dzieci w innych krajach.
 • Budzenie więzi emocjonalnej z dziećmi z całego świata.
 • Doskonalenie percepcji wzrokowej i określania kierunków w przestrzeni.

KWIECIEŃ

1. Czekamy na święta.

 • Poznanie zwyczajów i tradycji związanych ze świętami Wielkanocnymi.
 • Zachęcanie do udziału w planowaniu i przygotowaniu świąt w domu.
 • Zachęcanie do wykonywania prac porządkowych, jako przejawu troski i chęci pomocy domownikom.
 • Zachęcanie do tworzenia własnych kompozycji i prac plastycznych.

2. Dbamy o środowisko.

 • Propagowanie postawy proekologicznej.
 • Poznanie pojęć związanych z ekologią: recykling, segregacja śmieci, środowisko przyrodnicze.
 • Rozwijanie umiejętności poprawnego przeliczania, porządkowania, porównywania liczebności.

3. Wiosenna łąka.

 • Poszerzanie wiedzy przyrodniczej z wykorzystaniem albumów, encyklopedii, zasobów Internetu.
 • Zapoznanie dzieci z wybranymi gatunkami kwiatów i zwierząt zamieszkujących łąkę.
 • Wyrabianie szacunku do zwierząt i roślin.
 • Utrwalanie zdobytej wiedzy w pracach plastycznych.

4. Polska – moja Ojczyzna.

 • Poznanie znaczenia pojęć : ojczyzna, Polska.
 • Przyjmowanie właściwej postawy ciała podczas hymnu.
 • Utrwalanie znajomości symboli narodowych.
 • Rozwijanie umiejętności myślenia podczas rozwiązywania zagadek.
 • Kształtowanie postawy patriotycznej w kontekście tożsamości narodowej.

MARZEC

1. Czekamy na wiosnę.

 • Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas wczesnej wiosny.
 • Kształtowanie samodzielności w ubieraniu się.
 • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmiana pory roku – wiosenne kwiaty, przyloty ptaków.
 • Zapamiętanie cech typowych dla wczesnej wiosny: zmienna pogoda, pierwsze kwiaty, pąki liściowe na drzewach.
 • Rozwijanie umiejętności dostrzegania i kontynuowania rytmów.

2. Wiosna na parapecie.

 • Wdrażanie do opieki nad hodowlą w kąciku przyrody, systematycznej obserwacji i wyciągania wniosków na podstawie jej wyników.
 • Kształtowanie umiejętności oceniania odwracalności wprowadzanych zmian na podstawie obserwacji.
 • Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów – stałe poszerzanie zakresu liczenia.

3. Wiosenne sprzątanie.

 • Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
 • Kształtowanie umiejętności słuchania muzyki w skupieniu – wyrażanie nastroju i charakteru muzyki w pracach plastycznych, improwizacjach ruchowych.
 • Rozwijanie umiejętności właściwego reagowania na przegraną, znoszenie porażek.
 • Doskonalenie percepcji słuchowej – wyróżnianie samogłosek w nagłosie; przeliczanie sylab w słowie.

4. Zwierzęta na wsi.

 • Rozwijanie umiejętności związanych z poznawaniem świata zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem zwierząt hodowlanych.
 • Rozwijanie umiejętności przestrzegania zasad podczas zabaw z regułami.
 • Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej sylabowej.
 • Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym – dźwięki.

5. U rolnika na wsi.

 • Zachęcanie do codziennego spożywania mleka i przetworów mlecznych –przełamywanie niechęci.
 • Rozwijanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej.
 • Zachęcanie do codziennych spacerów i zabaw na świeżym powietrzu.
 • Doskonalenie percepcji słuchowej – wyróżnianie samogłosek w nagłosie; przeliacznie sylab w słowie.
 • Doskonalenie percepcji wzrokowej podczas układania według wzoru i wskazywania takich samych znaków i symboli.

LUTY

 1. Zabawy w karnawale.

poznanie sensu karnawału,

wyrabianie nawyków związanych z dbałością swój wygląd, zachęcanie do samodzielnego ubierania się,

rozmowa na temat strojów karnawałowych – przebrania za postacie z bajek, ludzi różnych zawodów, zwierzęta,

wykonywanie maski karnawałowej z papieru kolorowego i drobnych elementów dekoracyjnych (koralików, brokatu, piórek),

kształtowanie pojęcia o 1 więcej (mniej); porządkowanie zbiorów rosnąco lub malejąco.

2. Spotkanie z bajką.

próby samodzielnego opowiadania ulubionej bajki wszystkim dzieciom,

kształtowanie umiejętności komunikatywnego wypowiadania się,

rozwijanie analizy i syntezy słuchowej sylabowej; wyróżnianie pierwszej i ostatniej sylaby,

dokładanie i odkładanie jako przygotowanie do dodawania i odejmowania

dopełnianie zbioru do 4-ech elementów,

rozwijanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej w zabawach paluszkowych oraz grafomotorycznych

3. W dawnych czasach.

poznanie specyfiki i atrybutów zawodu archeologa.

kształtowanie umiejętności odpowiadania na pytania całymi zdaniami,

wypowiadanie się w pracy plastycznej na temat swoich obserwacji,

określanie kryterium po dokonanej klasyfikacji przedmiotów,

przeliczanie co najmniej w zakresie 4,

tworzenie improwizacji ruchowych, rytmicznych.

4. Kiedy patrzę w niebo.

wdrażanie do rozumienia następstw czasowych podczas układania sekwencji czasowych,

posługiwanie się pojęciami najpierw, potem, na końcu,

wzbogacanie czynnego słownika dziecka,

rozwijanie analizy i syntezy słuchowej sylabowej; wyróżnianie pierwszej i ostatniej sylaby,

klasyfikowanie przedmiotów według dwóch cech,

zachęcanie do uzasadniania swojego zdania w swobodnych rozmowach.

STYCZEŃ

1. Tydzień za tygodniem.

Uświadomienie dzieciom, że każda pora roku trwa trzy miesiące, miesiące dzielą się na tygodnie a tygodnie na dni.

Uświadomienie dzieciom cykliczności występowania pór roku, rytm dnia i nocy, kolejność dni tygodnia (utrwalenie nazw dni).

Usprawnianie narządów mowy z wykorzystaniem wiersza Koncert G. Waśkiewicz.

Kształtowanie umiejętności rozumienia i stosowania pojęć: rano, w południe, po południu oraz najpierw, potem, teraz przy porządkowaniu zdarzeń w historyjce obrazkowej.

Utrwalanie pojęć figur geometrycznych.

2. Wszędzie biało.

Poznanie zimowych zjawisk atmosferycznych.

Poznanie różnych stanów skupienia wody – przeprowadzanie eksperymentów.

Wykorzystywanie różnych technik plastycznych do stworzenia zimowej pracy plastycznej.

Tworzenie zbiorów czteroelementowych poprzez dokładanie i zabieranie elementów.

Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas zimy.

3. Babcia i Dziadek

Uzyskiwanie i przekazywanie informacji o własnej rodzinie.

Rozumienie pojęć ogólnych „rodzina, rodzeństwo”.

Poznawanie stopnia pokrewieństwa między członkami rodziny dalszej i bliższej.

Gromadzenie wiedzo o czynnościach i obowiązkach członków rodziny z uwzględnieniem obowiązków dziecka w rodzinie.

Czynne uczestnictwo w planowaniu i przygotowaniu uroczystości z okazji dnia seniora w przedszkolu.

Uświadomienie dzieciom roli babci i dziadka we własnym życiu.

Budzenie szacunku do osób starszych i chęci niesienia im pomocy.

Wdrażanie do pamiętania o najbliższych przy różnych okazjach, np. Dzień Babci i Dziadka.

4. Zima może być wesoła

Wyrabianie nawyków związanych z dbałością swój wygląd, zachęcanie do samodzielnego ubierania się.

Zapamiętanie cech typowych dla zimy.

Kształtowanie nawyku pomagania zwierzętom w przetrwaniu zimy.

Rozwijanie umiejętności przeliczania podczas zabaw z kostką.

Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: mors, foka, kra, woda.

Budzenie zainteresowania życiem ludzi w innych strefach klimatycznych.

GRUDZIEŃ

POCZTA

 • Kształtowanie umiejętności całościowego czytania swoich imion oraz wyrazów: koperta, karta
 • Poszerzanie wiedzy dzieci na temat zawodów wykonywanych przez ludzi i atrybutów z nimi związanych: listonosz
 • Wyodrębnianie elementów pierwszo i drugoplanowych na ilustracji podczas jej opowiadania
 • Poznanie zwyczaju wysyłania pocztówek świątecznych.
 • Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego podczas porządkowania zdarzeń podczas pracy z historyjką obrazkową „Droga listu”

POMAGAMY ZWIERZĘTOM

 • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku
 • Wdrażanie do opieki nad zwierzętami, regularne dokarmianie zwierząt i ptaków
 • Zachęcanie do udziału w różnego rodzaju akcjach charytatywnych na rzecz zwierząt
 • Kształtowanie umiejętności całościowego czytania swoich imion oraz wyrazów: sarna, gil, wrona, sikorka, ptaki.
 • Kształtowanie umiejętności budowania zdań na temat obrazka; rozwijanie zdań prostych

CHOINKOWE OZDOBY

 • Kształtowanie przywiązania do tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia
 • Doskonalenie małej motoryki podczas wykonywania ozdób świątecznych
 • Rozwijanie umiejętności porównywania długości – posługiwanie się pojęciami: długi, krótki, dłuższy, krótszy
 • Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności
 • Nauka piosenek i pląsów – przygotowanie do występu

SPOTKANIE PRZY WIGILIJNYM STOLE

 • Doskonalenie umiejętności prezentowania swoich zdolności na forum grupy i przed zaproszonymi gośćmi oraz świadome odgrywanie roli współgospodarza uroczystości
 • Zachęcanie do udziału w różnego rodzaju akcjach charytatywnych na rzecz innych osób
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów
 • Zwracanie uwagi na czynności wykonywane przez bohaterów na ilustracjach
 • Wzmacnianie więzi z rodziną oraz chęci aktywnego uczestnictwa w przygotowaniach świąt

LISTOPAD

1. Lubimy książki
* Rozwijanie umiejętności klasyfikowania według dwóch cech, przeliczania oraz porządkowanie zbiorów,
* Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej sylabowej; wyodrębnianie pierwszej sylaby; łączenie nazw zaczynających się taką samą sylabą,
* Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności,
* Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich,
* Rozbudzanie ciekawości poznawczej – poznanie zawodów pisarza i bibliotekarza, ich roli w życiu społecznym,
* Budzenie zainteresowania książką i czytaniem,
* Doskonalenie umiejętności dostrzegania i rozumienia rytmów,
* Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.

2. Jesienna szaruga
* Wdrażanie do ubierania się zgodnie z porą roku,
* Kształtowanie umiejętności prawidłowego, samodzielnego nakładania butów i ubrań wierzchnich,
* Zapamiętanie cech typowych dla późnej jesieni: szarugi jesienne, słota,
* Rozwijanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy, przeliczania oraz porządkowanie zbiorów,
* Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej sylabowej; wyodrębnianie pierwszej sylaby; łączenie,
* Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej sylabowej; wyodrębnianie pierwszej sylaby; łączenie nazw zaczynających się taką samą sylabą.

3. Mali artyści
* Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.
*  Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich,
* Nauka piosenek i pląsów,
* Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom,
* Rozbudzanie ciekawości poznawczej – poznanie zawodów malarz i rzeźbiarza, ich roli w życiu społecznym,
* Budzenie zainteresowania zabytkami lokalnymi (pomnikami).

4. Już blisko zima – ubieramy się ciepło
* wdrażanie do ubierania się zgodnie z porą roku,
* Rozwijane sprawności manualnej podczas przewlekania sznurówki przez dziurki, zapinanie guzików,
*Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności,
* Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku,
* Rozwijanie umiejętności klasyfikowania według dwóch cech, przeliczania oraz porządkowanie zbiorów,
* Rozbudzanie ciekawości poznawczej – poznanie zawodu szewca, jego roli w życiu społecznym.

PAŹDZIERNIK

1. Warzywa

* Przestrzeganie zasad zgodnego współżycia zawartych w kodeksie przedszkolaka.

* Przestrzeganie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.

* Koncentrowanie uwagi na innych osobach.

* Uczestniczenie w zabawach integracyjnych, w kole, ze śpiewem, itp.

* Doskonalenie dbałości o porządek w swoim otoczeniu.

* Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.

* Kształtowanie umiejętności porządkowania zdarzeń w historyjce obrazkowej.

2. Jesienią w parku

* Odbieranie otaczającego nas świata poprzez różne zmysły.

* Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią – w parku.

* Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.

* Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

* Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów – park.

* Nauka piosenek i pląsów.

* Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

* Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej wyrazów.

3. Jesienią w lesie

* Wdrażanie do samodzielności i kulturalnego zachowania.

* Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią – w lesie.

* Rozwijanie umiejętności składania obrazków z części.

* Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów – las, borowik, maślak, lis, sarna, nora, gwara.

* Rozwijanie zainteresowania pracą leśniczego.

* Motywowanie do wypowiadania się w różnorodnych formach plastycznych.

4. Przygotowania do zimy

* Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią – w gospodarstwie domowym.

* Kształtowanie umiejętności rozróżniania i nazywania podstawowych figur geometrycznych.

* Zachęcanie do aktywnego współdziałania podczas przygotowywania różnorodnych potraw – próbowanie własnych wyrobów.

* Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów – buda, pokarm dla, cebula.

* Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów.

* Rozwijanie zainteresowania pracą weterynarza.

WRZESIEŃ

1. W przedszkolu

 • Integrowanie się z grupą rówieśniczą.
 • Poznanie topografii przedszkola.
 • Ustalenie i przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.
 • Poznawanie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.
 • Wdrażanie do zgodnej zabawy w małych grupach, dzielenie się zabawkami, przestrzenią do zabawy; równe traktowanie wszystkich kolegów.
 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.
 • Kształtowanie umiejętności rozróżniania podstawowych figur geometrycznych.

2. Na ulicy

 • Poznawanie podstawowych zasad ruchu drogowego.
 • Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: policja.
 • Poznanie pracy policjanta, lekarza, pielęgniarki – atrybuty zawodów.
 • Czerpanie radości ze wspólnej zabawy.
 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Układanie krótkich zdań na podany temat.

3. Ja i środowisko

 • Opanowanie umiejętności prawidłowego mycia rąk i zębów.
 • Poznanie budowy własnego ciała, nazywanie poszczególnych części ciała.
 • Nazywanie stanów emocjonalnych; rozpoznawanie ich na podstawie mimiki.
 • Identyfikowanie i określanie własnych emocji.
 • Kształtowanie analizy i syntezy sylabowej wyrazów.

4. Owoce

 • Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią w sadzie.
 • Kształtowanie umiejętności nazywania owoców krajowych i zagranicznych.
 • Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.