“RODO”

 INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH I STOSOWANYM MONITORINGU WIZYJNYM

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej RODO  informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, danych dzieci, dane osób trzecich (upoważnionych przez Panią/Pana do odbioru dzieci z Placówki) jest w Przedszkole Nr 305, z siedzibą przy ul. Stefana Bryły 8, 02-685 Warszawa – zwane dalej Placówką lub Administratorem, reprezentowane przez Dyrektora tej Placówki – Beata Koszlaga, tel. 22/857 94 15, email: p305@eduwarszawa.pl
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Placówki p. Stanisławem Rudowskim można skontaktować się na adres email : srudowski.iod@dbfomokotow.pl lub na adres Administratora wskazany w pkt 1.
 3. Pani/Pana dane osobowe, dane dziecka lub dzieci, dane osób trzecich (upoważnionych przez Panią/Pana do odbioru dzieci z Placówki) przetwarzane będą w celu: wypełnienia obowiązków i realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i  wychowawczych Placówki określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe , ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz gdy jest to niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w punkcie 3 niniejszego dokumentu odbiorcą danych osobowych Pani/Pana, dziecka lub dzieci, osób trzecich będą: organy nadzoru administracyjnego i pedagogicznego, podmioty zewnętrzne realizujące na rzecz Placówki zadania w zakresie: edukacji, organizacji pracy Placówki, opieki i wychowania z zachowaniem zapisów przytoczonego na wstępie RODO oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka będą przechowywane przez okres pobytu/ nauki dziecka w Placówce oraz po tym czasie przez okres wskazany w odrębnych przepisach.
 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz dziecka przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich  przetwarzania, przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa. W przypadku nagrań z monitoringu nie ma możliwości technicznej skorzystania z prawa do sprostowania danych, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia czy ich usunięcia.
 7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem – art. 7 ust. 3 RODO.
 8. W Placówce stosowany jest monitoring wizyjny. Przetwarzanie danych za pomocą monitoringu odbywa się w celu zapewnienia ochrony mienia i bezpieczeństwa dzieci, pracowników, osób przebywających na terenie  Placówki, ograniczenie dostępu do Przedszkola i jego terenu osób nieuprawnionych i niepożądanych zgodnie i na podstawie art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz art. 6 ust. 1 lit. e  RODO i obejmuje: wejścia do budynku, ciągi komunikacyjne wewnętrzne, część ciągów komunikacyjnych zewnętrznych, parking, place zabaw oraz teren wokół budynku Placówki wewnątrz ogrodzenia.
 9. Zapisy z monitoringu mogą być udostępniane na wniosek i podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 10. Pani/Pana dane, dane dziecka oraz zapisy z monitoringu nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 11. Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 14 dni, po tym okresie uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe ulegną nadpisaniu.
 12. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Placówce przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 77 RODO.  W Polsce organem nadzorczym, o którym mowa jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 13. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych własnych i dziecka jest dobrowolne. Konsekwencją nie wyrażenia zgody na przetwarzanie tych danych może skutkować nieprzyjęciem dziecka do Placówki.
 14. Pani/Pana dane, dane dziecka oraz zapisy z monitoringu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 15. Informacje o sposobie i zasadach przetwarzania danych w procesie rekrutacji i danych kontrahentów można uzyskać w siedzibie Administratora wskazanej w pkt 1.

 Beata Koszlaga

Dyrektor Placówki