Programy

Nasza placówka realizuje program wychowania przedszkolnego „Kocham przedszkole”, który został dostosowany do nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego (Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej – Dz. U z 2017 ., poz. 356).

Odnośnik do tekstu : Kocham_przedszkole_Program_wychowania_przedszkolnego

Autorkami są:

Mirosława Pleskot – nauczyciel konsultant do spraw wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej oraz terapii pedagogicznej. Pedagog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta pedagogiczny, lider edukacji elementarnej, trener KDU.

Agnieszka Staszewska-Mieszek – Nauczyciel konsultant do spraw wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej w MSCDN Wydział w Warszawie. Pedagog, nauczyciel wychowania przedszkolnego, psycholog, terapeuta pedagogiczny, lider edukacji elementarnej, trener KDU, trener TOC.

Program opisuje proces wychowania i kształcenia dla dzieci w wieku 3–6 lat – pozwalając go różnicować w zależności od potrzeb i możliwości dzieci. Określa przewidywane osiągnięcia dzieci w stopniu bardziej szczegółowym niż podstawa programowa wychowania przedszkolnego. Elementem podstawowym do opracowania programu stały się cele wychowania przedszkolnego zawarte w podstawie programowej. Cele programu wskazują nauczycielowi kierunek działań umożliwiający wspomaganie rozwoju dziecka.

PROGRAM „CHRONIMY DZIECI” FUNDACJI DAJEMY DZIECIOM SIŁĘ

W 2017 roku nasze przedszkole przystąpiło do programu „Chronimy Dzieci”. Jest to program realizowany przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, adresowany do szkół, przedszkoli, żłobków i innych placówek oświatowych.

„Chronimy Dzieci” to program certyfikowania placówek, które realizują politykę ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Program realizowany jest poprzez wdrażanie standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

Standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem to zbiór zasad, które pomagają tworzyć bezpieczne i przyjazne środowisko w placówce, a naczelną zasadą wszystkich działań podejmowanych przez pracowników przedszkola jest działanie dla dobra dziecka .

Po przystąpieniu do programu Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zapewnia również ofertę edukacyjną dla profesjonalistów , rodziców i opiekunów, której celem jest podniesienie  kompetencji  w zakresie ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

Realizacja programu uwzględnia również dostarczenie dzieciom wiedzy na temat unikania zagrożeń oraz możliwości uzyskania pomocy i wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych.

Realizacja programu „Chronimy Dzieci” oraz ustanowienie polityki ochrony przed krzywdzeniem jest także komunikatem dla rodziców, że w przedszkolu są respektowane prawa dziecka oraz, że jest to bezpieczne i przyjazne środowisko.