Zamierzenia

GRUPA VIII

MAJ 2022

MOJA MIEJSCOWOŚĆ, MÓJ REGION

 • wskazywanie różnic między miastem a wsią
 • rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 10 i więcej
 • kształtowanie poczucia rytmu i rozwijanie umiejętności wokalnych
 • poznawanie nazw wybranych, ginących zawodów
 • kształtowanie poczucia przynależności narodowej
 • wypowiadanie się zdaniami złożonymi na temat wysłuchanych wierszy i opowiadań
 • aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach gimnastycznych i rytmicznych

MOJA OJCZYZNA

 • poznawanie historii powstania Warszawy
 • porównywanie ilości płynów w dwóch różnych butelkach za pomocą wspólnej miary
 • zapoznanie z wyglądem mapy Polski
 • zapoznanie z nazwami państw należących do UE
 • wypowiadanie się pełnymi zdaniami na wskazany temat
 • zapoznanie z H. Ch. Andersenem – duńskim pisarzem

ŁĄKA W MAJU

 • zapoznanie ze zwierzętami żyjącymi na łące oraz rosnącymi tam roślinami
 • rozwijanie zainteresowania przyrodą i dostrzeganie jej piękna
 • zapoznanie się z sześcianem
 • rozwijanie umiejętności szeregowania
 • poznanie budowy ciała biedronki
 • obserwowanie roślin i zwierząt w naturalnym środowisku
 • aktywne rozwijanie sprawności fizycznej

ŚWIĘTO RODZICÓW

 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się złożonymi zdaniami
 • określanie i porównywanie wzrostu dzieci
 • rozwijanie umiejętności wykonywania pracy wg instrukcji
 • doskonalenie słuchu fonematycznego
 • wykonywanie pracy plastycznej z użyciem różnych technik plastycznych
 • wykonywanie prezentu dla bliskich i zachęcanie do sprawiania bliskim przyjemności

KWIECIEŃ 2022

Wiosenne powroty

 • poznawanie nazw wybranych ptaków: skowronka, bociana, czajki, szpaka; ich wyglądu, głosów, zwyczajów;
 • wprowadzenie litery j, J na podstawie wyrazu jajko, Jola;
 • rozwijanie logicznego myślenia w oparciu o historyjkę obrazkową „Wesoła wilga”; „Mały wróbelek”;
 • kształtowanie umiejętności wypowiadania się na podany temat;
 • rozwijanie sprawności manualnych podczas działań plastycznych;
 • budzenie zainteresowania przyrodą

Wielkanoc

 • kształtowanie odporności emocjonalnej przez swobodne wypowiedzi na forum grupy, zabawy teatralne i dramowe;
 • wprowadzenie litery f, F na podstawie wyrazu farby, Franek;
 • zapoznanie z niektórymi elementami kultury regionalnej związanymi z Wielkanocą; rozwijanie umiejętności manualnych, teatralnych, muzycznych;
 • wdrażanie do podtrzymywania tradycji świątecznych;
 • utrwalenie informacji dotyczących tradycyjnych potraw wielkanocnych

Wiosna na wsi

 • poznawanie zwierząt z wiejskiego podwórka;
 • rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej;
 • utrwalenie informacji o pochodzeniu produktów spożywczych;
 • rozwijanie zainteresowań technicznych;
 • utrwalenie wiedzy o przemienności pór roku i ich cechach charakterystycznych;
 • kształcenie zdolności poznawczych przez tworzenie i odtwarzanie rytmów wyrazowo- obrazkowych

Dbamy o przyrodę

 • wprowadzenie pojęć ekologia, ekologiczny;
 • wprowadzenie litery h, H na podstawie wyrazu hamak, Hubert;
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za dobrostan naszej planety;
 • rozwijanie kompetencji językowych przez analizę i syntezę głosek w słowach;
 • utrwalenie informacji o sposobach segregowania odpadów;
 • rozbudzanie zainteresowań technicznych i konstrukcyjnych;
 • zapoznanie z odnawialnymi źródłami energii;
 • zapoznanie ze sposobem działania oczyszczalni ścieków i sortowni odpadów

Kształtowanie pojęć matematycznych:

 • kształtowanie umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych metodą symulacji;
 • rozwijanie umiejętności przeliczania obiektów;
 • układanie zapisów matematycznych do treści zadań, porównywanie liczebności;
 • rozwijanie umiejętności mierzenia długości przyjęta miarą; stopa za stopą, krokami;
 • utrwalenie nazw miesięcy, pór roku; doskonalenie umiejętności odtwarzania rytmów ruchowych.

MARZEC 2022

ZWIERZĘTA Z DŻUNGLI I SAWANNY

 • zapoznanie z wybranymi zwierzętami egzotycznymi
 • rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej słów o prostej budowie fonetycznej
 • rozpoznawanie i nazywanie dotychczas poznanych liter
 • wprowadzenie litery [z] na przykładzie słów [zebra],[Zenek]
 • rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 10
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na forum grupy (projekt Ulubione zwierzę egzotyczne)
 • aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach gimnastycznych i rytmicznych

ZWIERZĘTA NASZYCH PÓL I LASÓW

 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter: małych i wielkich
 • wprowadzenie litery [u] na przykładzie słów [ule], [Ula]
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • poznanie przedstawicieli zwierząt żyjących na polu oraz w lesie i ich zwyczajów
 • rozwijanie umiejętności dzielenia zwierząt na gromady: ssaków, ptaków, płazów, gadów, owadów
 • poznanie właściwości fizycznych powietrza
 • przybliżenie wiadomości o życiu mrówek

MARCOWA POGODA

 • poznanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla przedwiośnia
 • dokonywanie syntezy i analizy słów
 • wskazywanie różnic między kulą a kołem
 • wprowadzenie litery [c] na przykładzie słów [cebula], [Cela]
 • zapoznanie się ze zjawiskami parowania i skraplania
 • obserwowanie pogody i zaznaczanie jej elementów każdego dnia
 • określanie znaczenia wody w życiu człowieka
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się pełnymi zdaniami

WIOSENNE PRZEBUDZENIA

 • poznawanie oznak wiosny
 • wprowadzenie litery [ł] na przykładzie słów [łodyga], [Łatka]
 • rozwijanie umiejętności przeliczania w zakresie 10 i więcej
 • poznawanie nazw mieszkańców łąki
 • kształtowanie poczucia rytmu w metrum trójdzielnym
 • poznawanie budowy motyla i mrówki
 • poznawanie przyczyn ochrony roślin
 • poznawanie zwyczajów związanych z pożegnaniem zimy i powitaniem wiosny

LUTY 2022

Baśnie, bajki, bajeczki

 • rozpoznawanie bohaterów znanych baśni
 • wprowadzenie litery G, g na podstawie wyrazu Gala, garnek
 • inspirowanie dzieci do formułowania dłuższych wypowiedzi;
 • rozwijanie kompetencji językowych przez analizę i syntezę głosek w słowach;
 • uświadamianie czym różni się legenda od bajki i baśni;
 • rozwijanie umiejętności manualnych, teatralnych, muzycznych;
 • kształtowanie nawyków higienicznych, ogólnej sprawności fizycznej;

Muzyka wokół nas

 • poznanie wyglądu, nazw, sposobu grania na wybranych instrumentach muzycznych;
 • wprowadzenie litery W, w na podstawie wyrazu Wanda, waga;
 • rozwijanie koordynacji ruchowej, wzrokowej, słuchowej w trakcie zabaw tanecznych oraz nauki podstawowych kroków wybranych tańców;
 • rozwijanie wrażliwości muzycznej,
 • dostrzeganie piękna muzyki;
 • przybliżenie postaci F. Chopina;
 • kształtowanie słuchu fonematycznego przez określanie głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie słów o prostej budowie fonetycznej;
 • rozwijanie umiejętności czytania tekstów o prostej budowie fonetycznej;

Nie jesteśmy sami w kosmosie

 • zapoznanie z nazwami planet Układu Słonecznego;
 • wprowadzenie litery P, p na podstawie wyrazu Pola, planety;
 • zachęcanie dzieci do formułowania dłuższych wypowiedzi;
 • rozwijanie koncentracji uwagi podczas działania;
 • przybliżenie postaci M. Kopernika;
 • wspomaganie rozwoju intelektualnego i odporności emocjonalnej podczas rozgrywania gier planszowych;
 • inspirowanie dzieci do wyrażania swoich spostrzeżeń i pomysłów poprzez aktywność plastyczną;

Projekt „Mój wymarzony zawód”

 • poznanie różnego typu zawodów;
 • wzbogacanie słownictwa o słowa związane z omawianymi zawodami;
 • rozwijanie umiejętności formułowania pytań;
 • kształtowanie umiejętności pracy w grupie;
 • wzmocnienie poczucia własnej wartości i wiary w swoje umiejętności;
 • wdrażanie do samodzielnej aktywności poznawczej;
 • rozwijanie słuchu fonematycznego przez słuchanie i identyfikowanie dźwięków z otoczenia;

Kształtowanie pojęć matematycznych:

 • utrwalanie orientacji w schemacie ciała;
 • zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 10;
 • rozwijanie umiejętności przeliczania obiektów; zapoznanie ze znakiem odejmowania;
 • doskonalenie kompetencji matematycznych przez segregowanie i klasyfikowanie przedmiotów;
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się instrukcją;
 • utrwalenie nazw dni tygodnia, pór roku;
 • wspomaganie rozwoju intelektualnego i odporności emocjonalnej podczas tworzenia i rozgrywania gier planszowych;
 • doskonalenie umiejętności odtwarzania rytmów słuchowo-ruchowych.

STYCZEŃ 2022

MIJAJĄ DNI, MIESIĄCE, LATA

 • rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej
 • rozpoznawanie i nazywanie dotychczas poznanych liter
 • wprowadzenie litery [s] na przykładzie słów [ser],[Sara]
 • utrwalenie znajomości nazw pór roku oraz nazw miesięcy
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas zabaw ruchowych
 • dokonywanie obserwacji przyrodniczych na podstawie hodowli tulipana
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się pełnymi zdaniami

ZIMA I ZWIERZĘTA

 • utrwalanie poznanych znaków matematycznych [+], [-], [=], [<], [>]
 • rozpoznawanie i nazywanie wybranych ptaków zimujących w Polsce
 • wprowadzenie litery [n] na przykładzie słów [narty], [Nela]
 • wprowadzenie zapisu cyfrowego liczby 8
 • kształtowanie pojęć matematycznych; rozwijanie umiejętności
 • kreślania położenia przedmiotów względem siebie
 • poznawanie zjawisk przyrody nieożywionej
 • zachęcanie do podejmowania zabaw badawczych
 • utrwalanie wyglądu i nazw zwierząt zamieszkujących lasy

BABCIA I DZIADEK

 • wzbudzanie szacunku dla osób starszych
 • docenianie wpływu dziadka i babci na wychowanie wnuków
 • wprowadzenie litery [b] na przykładzie słów [balony], [Borys]
 • wprowadzenie zapisu cyfrowego liczby 9
 • utrwalanie poznanych zapisów cyfrowych liczb
 • umuzykalnianie dzieci: śpiewanie, zabawy rytmiczne, ćwiczenia łączące ruch i muzykę
 • rozwijanie umiejętności wyrażania się poprzez komunikaty niewerbalne
 • rozwijanie sprawności manualnej podczas wykonywania prac plastycznych
 • rozwijanie mowy i pamięci poprzez naukę wierszy na pamięć

PROJEKT: BEZPIECZEŃSTWO ZIMĄ

 • ustalenie zasad i miejsc bezpiecznej zabawy na śniegu i lodzie
 • wdrożenie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i rozsądku podczas zabaw zimowych
 • zrozumienie przez dzieci konieczności wybierania bezpiecznych miejsc do zabawy
 • zapoznanie z pracą ratownika medycznego i podstawowymi formami udzielania pierwszej pomocy
 • rozwijanie umiejętności odpowiadania na pytania i formułowanie własnych pytań
 • zapoznanie ze sportami zimowymi
 • rozwijanie sprawności fizycznej oraz umiejętności pracy w zespole

Grudzień 2021

I. Jak wyglądał świat przed milionami lat

 • poznawanie wyglądu i nazw wybranych dinozaurów;
 • rozwijanie umiejętności ilustrowania tekstu ruchem oraz grania na instrumentach perkusyjnych;
 • wprowadzenie litery L, lna przykładzie wyrazu Lola, lalka, rozwijanie słuchu fonematycznego, rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter;
 • poszerzanie wiadomości o produktach pochodzących z chemicznej obróbki węgla;
 • rozwijanie sprawności manualnych z wykorzystaniem materiałów odpadowych;
 • rozpoznawanie oznak nadchodzącej zimy.

II. Idzie zima ze śniegiem

 • zapoznanie z oznakami nowej pory roku- zimy;
 • wprowadzenie litery Y,y; rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej wyrazów;
 • ukazanie niebezpieczeństw grożących podczas zabaw na śniegu;
 • kształtowanie poczucia rytmu; poznanie uproszczonych kroków walca;
 • rozwijanie sprawności manualnych w pracach z różnorodnych materiałów;
 • poznawanie nazw sportów zimowych;
 • badanie właściwości fizycznych śniegu.

III. Idą święta

 • rozumienie sensu informacji podanych w postaci symboli;
 • zapoznanie z tradycjami związanymi ze świętami Bożego narodzenia;
 • doskonalenie nawyków kulturalnego zachowania się przy stole i zasad podejmowania gości;
 • rozwijanie kompetencji językowych dzieci poprzez wypowiedzi inspirowane tekstem literackim i obrazem;
 • wprowadzenie litery R, r na przykładzie wyrazurak;
 • wyróżnianie i nazywanie elementów ilustracji i obrazów; pobudzanie do kreatywnego myślenia, rozwijanie wyobraźni.

IV. Projekt „Przyjaźń”

 • rozwijanie wiedzy z zakresu relacji międzyludzkich;
 • zapoznanie z pojęciem przyjaźń, uświadomienie znaczenia przyjaźni w życiu człowieka;
 • odpowiadanie na pytania i formułowanie własnych;
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji
 • rozwijanie umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami
 • kształtowanie odporności emocjonalnej poprzez udział w przedstawieniu przed publicznością;
 • rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach,

Kształtowanie pojęć matematycznych:

 • wprowadzenie liczby i cyfry 7w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym
 • rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez nazywanie kierunków na kartce papier
 • podejmowanie czynności dodawania i odejmowania w codziennych sytuacjach
 • stosowanie liczebników porządkowych
 • klasyfikowanie obiektów wg ich przeznaczenia i ciężaru
 • mierzenie długości ubrań i tkanin stopą, krokami, dłonią itp.
 • ukazanie cykliczności dni tygodni

LISTOPAD 2021

MOJA RODZINA

 • rozwijanie umiejętności formułowania dłuższych, poprawnych gramatycznie wypowiedzi na określony temat
 • rozwijanie słuchu fonematycznego
 • wprowadzenie litery [i] na przykładzie słów [igła],[Ida]
 • wzbogacenie swojej wiedzy o rodzinie
 • dokonywanie oceny postępowania bohaterów literackich, uzasadnianie swojego zdania
 • poznawanie różnych zawodów, rozumienie znaczenia pracy swoich rodziców
 • zapoznanie z wybranymi właściwościami magnesu
 • rozwijanie sprawności ruchowej

MÓJ DOM

 • kształtowanie logicznego myślenia poprzez rozwiązywanie zagadek różnego typu
 • wprowadzenie litery [t] na przykładzie słów [tata], [Tomek]
 • kształtowanie pojęć matematycznych; utrwalanie pojęć dotyczących położenia przedmiotów w przestrzeni i szeregowania
 • kształtowanie właściwych zachowań wobec zwierząt domowych
 • rozumienie konieczności zachowania rezerwy wobec nieznanych zwierząt
 • wprowadzenie cyfry 5 oraz cyfry 0
 • zwracanie uwagi na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzeń elektrycznych
 • przybliżenie historii Święta Niepodległości

MOJE PRAWA I OBOWIĄZKI

 • dostrzeganie stanów emocjonalnych innych osób, właściwe reagowanie na nie
 • zapoznanie się z dokumentami określającymi prawa dziecka
 • wprowadzenie litery [d] na przykładzie słów [dom], [Dorota]
 • rozwijanie mowy komunikatywnej, uczenie się sztuki dyskutowania oraz argumentowania
 • rozwijanie umiejętności kodowania informacji
 • przybliżanie zjawiska przewodnictwa cieplnego
 • dowiadywanie się nt. posiadania przez dzieci i dorosłych, praw i obowiązków
 • wprowadzenie znaków równości, mniejszości i większości

MOJE ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

 • dostrzeganie konsekwencji niewłaściwego ubierania się w stosunku do warunków pogodowych
 • wspomaganie rozwoju kompetencji społecznych – uwrażliwienie na potrzeby chorych
 • wprowadzenie litery [k] na przykładzie słów [kot], [Kama]
 • poznawanie czynników warunkujących zdrowie: ruch, dieta, higiena
 • przyzwyczajanie do systematycznego dbania o czystość ciała
 • rozwijanie umiejętności wokalnych
 • dokonywanie oceny zachowań sprzyjających lub zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu
 • rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej
 • wprowadzenie cyfry 6 uświadamianie konieczności szukania pomocy u lekarza w czasie choroby

październik 2021

I. Idzie jesień…przez ogród i sad:

 • Rozróżnianie i nazywanie owoców i warzyw rosnących w Polsce i w innych regionach świata
 • Ćwiczenie umiejętności określania głoski w nagłosie  oraz liczenia głosek w słowach
 • Wprowadzenie litery O, o na podstawie wyrazu Olek, oko
 • Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania owoców  i warzyw za pomocą zmysłów
 • Doskonalenie umiejętności globalnego czytania
 • Zapoznanie z pracą sprzedawcy w sklepie owocowo- warzywnym
 • Poznanie sposobów przygotowanie warzyw i owoców na zimę, rozumienie słowa spiżarnia

II. Idzie jesień do zwierząt:

 • Wprowadzenie litery A, a na podstawie wyrazu Ada, ananas
 • Poznawanie sposobów przygotowania się zwierząt do zimy
 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowej poprzez zabawy ruchowe
 • Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią
 • Wprowadzenie zapisu cyfrowego liczby 3
 • Rozwijanie ogólnej sprawności dzieci poprzez udział w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych
 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na podany temat

III. Co z czego otrzymujemy:

 • Poznawanie właściwości fizycznych gliny i piasku; zapoznanie z produktami otrzymywanymi z gliny i piasku
 • Wprowadzenie litery M, m na podstawie wyrazu Marta, mama
 • Zapoznanie z etapami powstawania chleba, twarożku, papieru, ubrań z wełny
 • Utrwalenie zasad bezpiecznego zachowania się podczas spaceru w parku
 • Doskonalenie wrażliwości estetycznej
 • Poszerzanie słownika czynnego dzieci poprzez tworzenie wyrazów pochodnych
 • Zachęcanie do aktywności ruchowej podczas zabaw na świeżym powietrzu

IV. Idzie jesień… z deszczem

 • Poznawanie pogody, która jest w okresie późnej jesieni
 • Rozwijanie wrażliwości muzycznej, umiejętności wokalnych, aktywne słuchanie muzyki
 • Wprowadzenie litery E,e na podstawie wyrazu Ela, ekran
 • Powstawanie barw pochodnych z barw podstawowych, poznawanie kolorów tęczy
 • Zapoznanie ze schematem krążenia wody w przyrodzie, zabawy badawcze, doświadczenia z wodą
 • Zwracanie uwagi na ubieranie się stosowne do pogody
 • Rozwiązywanie i układanie zagadek słownych, żartów językowych, rymów

Kształtowanie pojęć matematycznych:

 • kształtowanie umiejętności przeliczania obiektów
 • rozwijanie umiejętności wnioskowania o zmianach; zmiany odwracalne i nieodwracalne
 • wprowadzenie cyfr 1, 2, 3
 • rozwijanie umiejętności różnicowania wielkości, kształtu, koloru obiektów
 • poznawanie cech figur geometrycznych, klasyfikowanie ich
 • kontynuowanie rytmów 3- elementowych
 • utrwalanie stronności ciała, nazywanie kierunków na lewo, na prawo orientowanie się w schemacie ciała drugiej osoby

wrzesień 2021

1. TO JESTEM JA

 • poznawanie koleżanek i kolegów z grupy
 • rozwijanie mowy poprzez swobodne wypowiedzi dzieci oraz odpowiadanie na pytania
 • rozwijanie sprawności ruchowej przez uczestnictwo w ćwiczeniach gimnastycznych
 • poznawanie różnych regionów Polski
 • wyrażanie swoich nastrojów za pomocą środków muzycznych i plastycznych
 • poznawanie różnych stanów emocjonalnych: złość, smutek, radość, strach
 • umuzykalnianie dzieci poprzez zabawy rytmiczne, piosenki
 • rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez utrwalenia orientacji w schemacie ciała, określania lewej i prawej strony w przestrzeni
 • poznawanie świata za pomocą zmysłów

2. MOJA GRUPA

 • rozwijanie orientacji przestrzennej; używanie  słownictwa określającego położenie przedmiotów w przestrzeni
 • kształtowanie komunikacji interpersonalnej podczas zabaw dramowych i integracyjnych
 • rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej oraz wyróżniania głosek w nagłosie wyrazów
 • rozwijanie sprawności manualnej podczas wykonywania prac indywidulanych i grupowych
 • wspólne tworzenie kontraktu grupowego

3. MOJA DROGA DO PRZEDSZKOLA

 • poznanie zasad ruchu drogowego i stosowanie ich w praktyce; utrwalenie numerów alarmowych; zapoznanie ze znakami drogowymi
 • utrwalenie umiejętności klasyfikowania na podstawie różnych cech
 • utrwalanie umiejętności rozpoznawania podstawowych figur geometrycznych
 • rozwijanie umiejętności wokalnych i rytmicznych
 • rozwijanie słuchu fonematycznego poprzez określanie liczby słów w zadaniach
 • kształtowanie kompetencji językowych poprzez wypowiadanie się zdaniami złożonymi

4. IDZIE JESIEŃ PRZEZ LAS, PARK

 • zapoznanie z różnymi środowiskami przyrodniczymi
 • utrwalanie oznak jesieni: rozpoznawanie liści drzew, ich owoców oraz darów jesieni
 • rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez określanie liczebności zbiorów, ich porównywanie i szacowanie
 • rozwijanie wyobraźni przestrzennej podczas wykonywania prac z użyciem darów jesieni
 • poznawanie przedstawicieli grzybów: jadalnych i trujących
 • rozwijanie mowy i pamięci: wspólna recytacja wiersza i wypowiadanie się nt. jego treści rozwijanie percepcji wzrokowej podczas odtwarzania układów graficznych

CZERWIEC 2021

1. DZIEŃ DZIECKA

 • zapoznanie dzieci z uniwersalnymi prawami i obowiązkami dzieci na całym świecie;
 • doskonalenie umiejętności przeliczania słów w zdaniach;
 • doskonalenie umiejętności czytania, wspomaganie rozwoju intelektualnego poprzez rozmowy i dyskusje dotyczące przestrzegania praw dzieci na całym świecie,
 • kształtowanie rozwoju poznawczego poprzez samodzielne wyszukiwanie informacji na temat różnic i podobieństw rówieśników w różnych krajach, rozwijanie fantazji i wyobraźni;
 • doskonalenie umiejętności matematycznych poprzez rysowanie symetrycznych figur;

2. ZWIERZĘTA DUŻE I MAŁE

 • rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez wprowadzenie znaku „–” ;
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania kontynentów na mapie, tworzenie kolekcji zwierząt na podstawie mapy świata,
 • rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez posługiwanie się modelami monet i banknotów;
 • wdrażanie do samodzielnego poszukiwania informacji o zwierzętach w różnych źródłach (książki, ilustracje, albumy);
 • rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach; określanie głoski w nagłosie i wygłosie słów o prostej budowie fonetycznej;
 • poznanie zasad bezpiecznego poruszania się po lesie;
 • utrwalenie zasad bezpieczeństwa podczas kontaktu z nieznajomymi zwierzętami;
 • poszerzanie zasobu słownictwa o pojęcia związane z pierwszą pomocą;

3. LATO

 • utrwalenie zasad bezpieczeństwa podczas kontaktu z nieznajomymi zwierzętami;
 • poszerzanie zasobu słownictwa o pojęcia związane z pierwszą pomocą utrwalanie zasad bezpiecznego zachowania się podczas burzy;
 • rozwijanie spostrzegania wzrokowego poprzez uzupełnianie ilustracji według podanego wzoru;
 • wspomaganie umiejętności matematycznych rytmicznych poprzez stosowanie nazw dni tygodnia; tworzenie kalendarza letniej pogody;
 • doskonalenie umiejętności różnicowania samogłosek i spółgłosek kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez kontakt z dziełami malarskimi;
 • doskonalenie umiejętności określania kierunków na kartce papieru; rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach

4. WAKACJE

 • utrwalenie zasad bezpieczeństwa, w tym bezpiecznego poruszania się po szlakach turystycznych;
 • określanie głoski w nagłosie i wygłosie słów związanych z morzem,tworzenie łańcucha skojarzeń językowych
 • utrwalenie zasad bezpiecznego zachowania się nad wodą, w lesie, w górach;
 • wdrażanie do rozpoznawania symboli i znaków oraz podawania ich nazw.
 • przygotowanie do rozstania z przedszkolem i przedszkolnymi przyjaciółmi;
 • wskazanie sposobów na podtrzymanie kontaktu z przyjaciółmi z grupy
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej poprzez zabawy ruchowe;
 • dzielenie się z innymi swoimi planami wakacyjnymi.

MAJ 2021

JESTEŚMY EUROPEJCZYKAMI

 • rozpoznawanie, identyfikowanie i podawanie nazw określonych symboli narodowych (flaga, godło, hymn narodowy wybranych państw, nazw wybranych stolic krajów UE );
 • doskonalenie umiejętności ilustrowania ruchem opowieści; rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez podawanie nazw kierunków geograf: wsch.,zach.,pn.,pd., odczytywanie charakterystycznych punktów na mapie gór, mórz; rozpoznawanie, identyfikowanie i podawanie nazw określonych symboli;
 • rozwijanie zainteresowania przyrodą, kulturą, językiem, poznanie nazw potraw kulinarnych różnych państw ; ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej;
 • utrwalenie poznanych liter- czytanie prostych tekstów ; kształcenie słuchu fonematycznego poprzez słuchanie i identyfikowanie dźwięków z otoczenia;
 • utrwalenie informacji o Polsce jako kraju członkowskim Unii Europejskiej ; rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez zapisywanie treści opowiadania w dostępny sposób;

W KRAINIE  MUZYKI

 • kształtowanie wrażliwości muzycznej poprzez eksperymentowanie z rytmem i dźwiękami; kształtowanie umiejętności matematycznych poprzez tworzenie zbiorów obiektów ze względu na określone cechy; wprowadzenie litery „H, h” na przykładzie wyrazu „harfa”;
 • rozwijanie słuchu fonemowego poprzez tworzenie i odtwarzanie rytmów słuchowych zawierających nazwy określonych instrumentów muzycznych;
 • rozwijanie zainteresowań dźwiękami wydawanymi przez przedmioty inne niż typowe instrumenty; kształtowanie wrażliwości muzycznej i wyobraźni;
 • rozwijanie zainteresowań muzyką okolicznościową – właściwą na urodziny, do tańca, relaksu, na uroczystości itp.;

WRAŻENIA I UCZUCIA

 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne samopoczucie i zdrowie; zapoznanie dzieci z trudnościami wynikającymi z uszkodzenia słuchu; pobudzanie wrażliwości i empatii;
 • doskonalenie umiejętności odróżniania emocji i podawania ich nazw; doskonalenie umiejętności wyrażania uczuć w niewerbalny sposób;
 • kształtowanie wrażliwości emocjonalnej, empatii, komunikacji interpersonalnej; rozwijanie kompetencji językowych; określanie głoski w nagłosie i wygłosie słów o prostej budowie fonetycznej;
 • wdrażanie do odróżniania świata fikcji od rzeczywistości; kształtowanie umiejętności matematycznych poprzez poruszanie się w przestrzeni według instrukcji słownej;
 • kształtowanie odporności emocjonalnej; identyfikowanie i podawanie nazw stanów emocjonalnych;
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej, muzycznej; wizualizacje muzyczno–ruchowe; doskonalenie analizy i syntezy wzrokowej;

ŚWIĘTO MAMY I TATY

 • poszerzanie słownika czynnego i biernego dzieci o skojarzenia ze słowem mama; rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez utrwalenie orientacji w schemacie ciała;
 • utrwalenie umiejętności opisywania postaci słowami, ruchem, gestem; kształtowanie kompetencji językowych poprzez wypowiadanie się zdaniami złożonymi; rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez wyróżnianie elementów ilustracji z tła;
 • utrwalenie nazewnictwa związanego z relacjami w rodzinie rodzice, rodzeństwo, dziadkowie, krewni itp.; rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez określanie lewej i prawej strony w przestrzeni w odniesieniu do własnego ciała i innych obiektów;
 • wzmacnianie poczucia przynależności do rodziny; identyfikowanie i nazywanie członków rodziny, określanie głoski w nagłosie słów związanych z rodziną;
 • rozwijanie wrażliwości emocjonalnej – obdarowywanie innych; utrwalenie informacji o sposobach dbania o bezpieczeństwo swoje i innych podczas uroczystości.

KWIECIEŃ 2021

 1. PRACA ROLNIKA
 • Wiejskie odgłosy-porządkowanie ilustracji do określonych dźwięków, przypomnienie nazw zwierząt gospodarczych po polsku i w języku obcym
 • przypomnienie cyklu rozwoju roślin,
 • praca rolnika – prezentacja zawodu rolnika,
 • utrwalenie informacji o pochodzeniu produktów spożywczych,
 • Maszyny rolnicze – zapoznanie dzieci z z maszynami rolniczymi a także z nazwami zbóż.

2. DBAMY O NASZĄ PLANETĘ

 • wprowadzenie pojęć ekologia, ekologiczny,
 • wprowadzenie liter „Z” na przykładzie wyrazu „zegar”,
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za dobrostan naszej planety,
 • utrwalenie informacji o sposobach segregacji odpadów,
 • zapoznanie  dzieci z odnawialnymi źródłami energii,
 • zapoznanie ze sposobem działania oczyszczalni ścieków i sortowni odpadów.

3. TAJEMNICE KSIĄŻEK

 • kształtowanie odporności emocjonalnej poprzez wypowiadanie się na forum grupy,
 • wprowadzenie litery „F”,
 • zapoznanie dzieci z procesem powstawania papieru,
 • rozwijanie umiejętności matematycznych podczas zapisywania prostych działań arytmetycznych,
 • wprowadzenie nazw zawodów: autor, redaktor, drukarz, wydawca, zapoznanie dzieci z procesem powstawania książki,
 • rozwijanie kompetencji poznawczych poprzez posługiwanie się modelami monet i banknotów, rozpoznawanie cyfr i liczb,
 • zapoznanie dzieci z wyglądem księgarni i biblioteki, ukazanie różnic i podobieństw.

4. POLSKA TO MÓJ DOM

 • rozpoznawanie, identyfikowanie i podawanie nazw określonych symboli narodowych (flaga, godło, hymn narodowy),
 • rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez podawanie kierunków na kartce papieru,
 • zapoznanie dzieci z zabytkami Warszawy,
 • zaznaczanie morza i gór na konturowej mapie Polski,
 • wprowadzenie litery „j”
 • przypomnienie nazw miast leżących nad Wisłą, w tym Krakowa, – utrwalenie informacji o Polsce jako kraju członkowskim Unii Europejskiej, przypomnienie hymnu i flagi wspólnotowej.

MARZEC 2021

 1. W MARCU JAK W GARNCU
 • utrwalanie informacji o charakterystycznych cechach wiosny; doskonalenie umiejętności matematycznych – aspekt porządkowy liczb; rozwijanie zainteresowań badawczych; wprowadzenie litery W, w na przykładzie wyrazu wazon;
 • rozwijanie kompetencji językowych dzieci przez poznanie i stosowanie przysłów oraz związków frazeologicznych związanych z wiosną; rozwijanie sprawności grafomotorycznej;
 • wdrażanie do odpowiedzialności za własne zdrowie i samopoczucie; rozwijanie kompetencji językowych przez analizę i syntezę głosek w słowach;
 • tworzenie kalendarza pogody; rozwijanie umiejętności odczytywania prognozy pogody oraz prezentowania jej na forum grupy;
 • pobudzanie rozwoju intelektualnego przez eksperymentowanie, stawianie hipotez i ich sprawdzanie; doskonalenie umiejętności matematycznych przez określanie objętości płynów;
 • utrwalanie informacji o zmianach zachodzących wiosną w przyrodzie, odwoływanie się do własnych doświadczeń; doskonalenie umiejętności przeliczania;

2. PORZĄDKI W OGRODZIE

 • doskonalenie umiejętności słuchania tekstu i wypowiadania się na temat jego treści; wprowadzenie litery C, c naprzykładzie wyrazu cebula ;
 • rozwijanie kompetencji arytmetycznych przez wprowadzenie zapisu dodawania cyfr; kształtowanie postawy proekologicznej – zakładanie przedszkolnej uprawy roślin;
 • rozwijanie kompetencji matematycznych przez porządkowanie obiektów według określonych cech; rozwijanie umiejętności wykonywania prac przestrzennych;
 • kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej; rozwijanie umiejętności obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie;
 • rozwijanie poczucia rytmu; doskonalenie umiejętności arytmetycznych przez ćwiczenie zapisu dodawania cyfr;

3. WITAJ WIOSNO!

 • utrwalenie informacji o kierunkach wędrówek ptaków – samodzielne wyszukiwanie informacji; wprowadzenie litery G, g na przykładzie wyrazu globus; rozwijanie kompetencji matematycznych przez stosowanie liczebników głównych i porządkowych;
 • promowanie zasad zdrowego trybu życia; utrwalanie kształtu poznanych liter;
 • doskonalenie umiejętności interpretowania muzyki ruchem; kształtowanie wrażliwości estetycznej; rozwijanie pamięci wzrokowej;
 • zapoznanie ze zwyczajami dotyczącymi pożegnania zimy w różnych rejonach Polski, kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej przez zabawy ruchowe;

4. ZWIERZĘTA NA WIEJSKIM PODWÓRKU

 • wdrażanie do samodzielnego wyszukiwania i weryfikowania informacji dotyczących pracy w gospodarstwie, rozwijanie umiejętności współpracy, wprowadzenie litery Ł,ł na przykładzie wyrazu łapa, kształcenie kompetencji językowych przez analizę i syntezę głosek w słowach;
 • rozwijanie wiedzy przyrodniczej na temat zwierząt; doskonalenie sprawności narządów artykulacyjnych;
 • rozwijanie spostrzegawczości słuchowej i wiedzy na temat zwierząt gospodarskich, ćwiczenie pamięci słuchowej;
 • wykonanie pasty jajecznej – zachowanie zasad higieny i bezpieczeństwa podczas prac kuchennych;
 • układanie obrazków i opowiadanie historyjki zgodnie z chronologią wydarzeń, polisensoryczne poznawanie różnych rodzajów serów, utrwalenie informacji o produktach wytwarzanych z mleka.

5. WIELKANOC

 • zapoznanie z niektórymi elementami kultury regionalnej związanymi z Wielkanocą, kształcenie kompetencji językowych przez zapoznanie ze słowami pochodzącymi z języka kaszubskiego;
 • wdrażanie do podtrzymania tradycji świątecznych; kształtowanie poczucia rytmu;
 • utrwalenie informacji dotyczących tradycyjnych potraw wielkanocnych, doskonalenie umiejętności zachowania się przy stole i wdrażanie do właściwego podejmowania zaproszonych gości;
 • kształtowanie zainteresowania kulturą polską, odkrywanie różnic między zwyczajami regionalnymi, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej przez zabawy ruchowe;

LUTY 2021

 1. BALE, BALE W KARNAWALE
 • kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji słuchowej,
 • rozwijanie umiejętności odczytywania kodów według instrukcji, rozwijanie sprawności językowej,
 • doskonalenie umiejętności analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej słowa noga, przeliczanie sylab i głosek w słowie, rozwijanie koordynacji wzrokowo−ruchowo−słuchowej, wprowadzenie litery N n.
 • doskonalenie umiejętności mierzenia długości tkaniny różnymi sposobami.
 • poszerzanie słownika czynnego dzieci o wyrazy: krawcowa, szewc
 • utrwalenie umiejętności przeliczania i rozpoznawania cyfr 1 – 9
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi w zakresie 9
 • ćwiczenie umiejętności kreślenia liczby 10, wprowadzenie liczby 10.
 • wdrażanie dzieci do posługiwania się językiem angielskim w codziennych sytuacjach, poszerzanie słownictwa czynnego o wyrazy: brunet; brunetka; blondyn; blondynka; kręcone, proste włosy itp.
 • poszerzanie słownika czynnego dzieci o wyrazy związane z karnawałem,
 • poszerzanie wiedzy o niektórych zwyczajach karnawałowych na świecie.

2. BAŚNIE, BAJKI, LEGENDY

 • rozwijanie pamięci słuchowej i słownika czynnego dzieci.
 • rozwijanie sprawności ruchowej, doskonalenie umiejętności rytmicznego poruszania się w takt muzyki, doskonalenie umiejętności współpracy.
 • doskonalenie umiejętności analizy oraz syntezy sylabowej i głoskowej słowa „balon”, przeliczanie sylab i głosek w słowie, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej, wprowadzenie litery B, b.
 • rozwijanie umiejętności przeliczania słów w zdaniu, rozwijanie umiejętności tworzenia modelu zdania,
 • poszerzanie słownika czynnego dzieci o pojęcia związane z teatrem, utrwalenie zasad zachowania się w teatrze,
 • ćwiczenie umiejętności rozpoznawania głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie słów.
 • doskonalenie umiejętności nazywania i identyfikowania poznanych liter,
 • poszerzanie słownictwa czynnego o pojęcia: legenda, płatnerz, zbroja, tarcza, mieszczanie.

            3. W DAWNYCH CZASACH

 • rozwijanie umiejętności samodzielnego wyszukiwania informacji w różnych źródłach,
 • doskonalenie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej,
 • rozwijanie odporności psychicznej, umiejętności wygrywania i przegrywania zgodnie z zasadami, rozwijanie zdolności do współpracy.
 • doskonalenie umiejętności postępowania według instrukcji,
 • poszerzanie wiedzy przyrodniczej dotyczącej kultury człowieka
 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego, ćwiczenie zdolności dedukcji, doskonalenie umiejętności samodzielne przeprowadzanie prostych doświadczeń badawczych,
 • poszerzanie słownika czynnego o pojęcia związane z wizytą w muzeum, doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat.

4.WYNALAZKI

 • poszerzanie słownika czynnego dzieci o pojęcia związane ze sposobami podróżowania,
 • utrwalanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim w zabawie,
 • doskonalenie umiejętności analizy i syntezy sylabowej i głoskowej słowa pralka, przeliczanie sylab i głosek w słowie, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo- słuchowej, wprowadzenie litery P p. 
 • utrwalenie wiedzy o niektórych urządzeniach (radio, telefon, telewizor), rozwijanie umiejętności myślenia i wypowiadania się na określony temat.
 • utrwalenie informacji o działaniu telefonu, doskonalenie umiejętności posługiwania się instrukcją, rozwijanie zdolności prowadzenia samodzielnych zabaw badawczych,
 • utrwalenie informacji o ruchu obrotowym Ziemi.

STYCZEŃ 2021

WITAMY NOWY ROK

 • zapoznanie dzieci ze zjawiskiem różnic czasowych (dwie półkule Ziemi); poszerzanie wiedzy dzieci na temat sposobów odmierzania czasu;
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat sposobów odmierzania czasu; rozwijanie umiejętności rozumienia pojęcia czas; doskonalenie umiejętności działania zgodnie z instrukcją obrazkową; rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej wyrazów;
 • utrwalenie informacji o cykliczności pór roku; rozwijanie postrzegania wzrokowego poprzez wskazywanie różnic pomiędzy obrazkami; doskonalenie wiedzy dzieci na temat czterech pór roku i ważnych świąt w kalendarzu;
 • rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez utrwalenie znajomości nazw miesięcy w roku i informacji o ich przemienności; doskonalenie umiejętności rozumienia przysłów; rozwijanie spostrzegania wzrokowego poprzez wskazywanie różnic pomiędzy wyrazami;
 • utrwalenie nazw dni tygodnia i ich przemienności; doskonalenie umiejętności posługiwania się takimi przyimkami jak: przedwczoraj, wczoraj, dziś, jutro, pojutrze; utrwalenie liczby 7 w kontekście dni tygodnia; rozwijanie pamięci poprzez omawianie tygodniowego kalendarza aktywności grupy oraz odtwarzanie informacji w nim zawartych;

CO MOŻNA ROBIĆ ZIMĄ?

 • rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez wskazywanie różnic pomiędzy wyrazami związanymi z zimowym krajobrazem; wprowadzenie liczby i cyfry 8 w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym;
 • wprowadzenie litery U, u; doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem czytanego tekstu; rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach;
 • rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez rozróżnianie i nazywanie figur geometrycznych: koło i trójkąt; rozwijanie umiejętności matematycznych i percepcji wzrokowej poprzez segregowanie, rozdzielanie symboli graficznych według przyjętego kryterium;
 • rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez określanie zmian odwracalnych i nieodwracalnych w przyrodzie; rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach; utrwalenie informacji o sposobach chronienia swego ciała przed mrozem i wiatrem;
 • odtwarzanie rytmów ruchowo-słuchowo-wzrokowych; rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej poprzez zabawy ruchowe, naśladowanie sposobu poruszania się zwierząt;

ŚWIĘTO BABCI I DZIADKA

 • doskonalenie postawy szacunku wobec osób starszych; rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego;
 • stosowanie pojęć: wcześniej, później, obecnie; doskonalenie sprawności grafomotorycznej; doskonalenie umiejętności wyróżniania figury z tła; doskonalenie umiejętności dramowych i pantomimicznych;
 • rozwijanie umiejętności manualnych przy wykonywaniu upominku dla babci; uzupełnianie ilustracji według podanego wzoru;
 • określanie kierunków na kartce papieru; rozwijanie sprawności manualnej;
 • kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej; pobudzanie do działań artystycznych (odgrywanie scenek);

ZIMOWE MISTRZOSTWA SPORTOWE

 • wprowadzenie litery S, s; określanie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zimowych zabaw;
 • przypomnienie zasad bezpiecznej zimowej zabawy; rozróżnianie i nazywanie figur geometrycznych: kwadrat, prostokąt; rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach związanych z zabawami zimowymi;
 • wprowadzenie liczby i cyfry 9 w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym; rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej poprzez zabawy ruchowe; poszerzanie słownika czynnego i biernego dzieci o pojęcia związane ze sportami zimowymi;
 • doskonalenie pamięci; rozwijanie sprawności dużej motoryki poprzez uczestnictwo we wspólnych zabawach ruchowych;
 • rozwijanie umiejętności współpracy i stosowania zasad fair play podczas zawodów grupowych; tworzenie i nazywanie zbiorów obiektów według określonych 2–3 cech.

GRUDZIEŃ 2020

KIM BĘDĘ JAK DOROSNĘ

 • utrwalanie informacji o pochodzeniu różnych produktów, które jemy;
 • rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez klasyfikowanie obiektów według ich przeznaczenia i ciężaru.
 • Rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez mierzenie długości ubrań i tkanin stopą, krokami, dłonią itp.
 • eksperymentowanie rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem,
 • wyrażanie emocji za pomocą środków pozawerbalnych;
 • wyróżnianie i nazywanie elementów otoczenia;
 • wprowadzenie litery R, r
 • wprowadzenie informacji dotyczących architektury i budownictwa mieszkaniowego,
 • dzielenie się wiedzą;
 • utrwalenie informacji na temat zasad bezpieczeństwa podczas prac budowlanych.
 • wypowiadanie się na temat zawodów swoich rodziców i dziadków,
 • tworzenie wspólnych doświadczeń;
 • rozwijanie kompetencji językowych poprzez określanie głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie słów o prostej budowie fonetycznej.

GRUDNIOWE ŻYCZENIA

 • swobodne wypowiadanie się na temat swoich pragnień i marzeń;
 • rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej;
 • wprowadzenie liczby i cyfry 6 w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym.
 • doskonalenie umiejętności ilustrowania ruchem opowieści;
 • rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez nazywanie kierunków na kartce papieru,
 • odczytywanie charakterystycznych punktów na mapie – wskazywanie miejsca zamieszkania Mikołaja;
 • rozpoznawanie, identyfikowanie i nazywanie określonych symboli.
 • wprowadzenie litery K, k na przykładzie wyrazu koperta,
 • rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez podejmowanie czynności dodawania i odejmowania w codziennych sytuacjach,
 • pisanie kartki pocztowej.
 • rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez stosowanie liczebników porządkowych;
 • utrwalenie zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z różnych sprzętów
 • kształtowanie umiejętności interpersonalnych;
 • rozwijanie umiejętności obdarowywania innych i przyjmowania prezentów,
 • stosowanie zwrotów grzecznościowych.

ŚWIĘTA ZA PASEM

 •  doskonalenie umiejętności budowania wypowiedzi zawierającej określone słowo dotyczące porządków;
 • rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez tworzenie zbiorów obiektów związanych z porządkami (według określonych 2–3 cech);
 • ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej.
 • poznanie ozdób świątecznych charakterystycznych dla wybranych regionów Polski m.in. Mazowsze, Podkarpacie, Kaszuby;
 • doskonalenie umiejętności wskazywania niektórych miast i regionów na mapie Polski;
 • rozwijanie samodzielności i umiejętności sprawdzania własnej pracy;
 • rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez podejmowanie czynności dodawania w codziennych sytuacjach.
 • doskonalenie nawyków kulturalnego zachowania się przy stole i zasad podejmowania gości;
 • wprowadzenie liczby i cyfry 7 w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym.
 • rozwijanie umiejętności matematycznych w zakresie posługiwania się określeniami: mniej, więcej, najmniej, najwięcej;
 • rozwijanie kompetencji językowych dzieci poprzez wypowiedzi inspirowane tekstem literackim i obrazem;
 • wprowadzenie litery L, l na przykładzie wyrazu lalka.
 • wyróżnianie i nazywanie elementów ilustracji i obrazów; pobudzanie do kreatywnego myślenia, rozwijanie wyobraźni

ŚWIĄTECZNE TRADYCJE

 • zapoznanie dzieci z tradycjami i zwyczajami związanymi z obchodami świąt Bożego Narodzenia w wybranych regionach Polski m.in. na Mazowszu, Podkarpaciu, Kaszubach;
 • rozwijanie kompetencji językowych poprzez rozwijanie słownika czynnego (wymienianie charakterystycznych zwyczajów związanych z obchodami świąt Bożego Narodzenia).
 • zapoznanie dzieci z tradycjami i zwyczajami związanymi z obchodami świąt Bożego Narodzenia w wybranych krajach na świecie (mi. in. Meksyk, Wielka Brytania);
 • określanie różnic i podobieństw dotyczących obchodów świąt Bożego Narodzenia w wybranych krajach i w Polsce.
 • umacnianie poczucia przynależności do rodziny;
 • rozwijanie kompetencji językowych i matematycznych poprzez stosowanie pojęć: wcześniej, później, teraz.
 • zapoznanie z tradycjami i zwyczajami związanymi z obchodami świąt Bożego Narodzenia w Polsce;
 • kultywowanie tradycji śpiewania kolęd; poszerzanie wiedzy o kulturze muzycznej różnych regionów Polski.
 • zapoznanie z tradycjami i zwyczajami związanymi z obchodami świąt Bożego Narodzenia w Polsce;
 • kształtowanie odporności emocjonalnej poprzez udział w przedstawieniu przed publicznością;

rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach.

LISTOPAD 2020

LISTOPADOWE WSPOMNIENIA

 • rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego na podstawie informacji o relacjach rodzinnych, doskonalenie czytania metodą sylabową, wprowadzenie litery M, m jak mapa;
 • kształtowanie poczucia przynależności do wspólnoty, jaką jest rodzina;  rozwijanie percepcji wzrokowej, utrwalenie określeń najmłodszy, najstarszy, starszy od, młodszy od;
 • kształtowanie poczucia przynależności do rodziny, rozwijanie percepcji wzrokowej; stosowanie określeń ilustrujących następstwo czasu: wcześniej, później, na początku, następnie, na końcu; wprowadzenie cyfry i liczby 3;
 • kształtowanie poczucia przynależności do rodziny; rozwijanie percepcji słuchowej; ćwiczenie narządów artykulacyjnych;
 • kształtowanie poczucia przynależności do wspólnoty, jaką jest rodzina; rozwijanie percepcji wzrokowej; rozwijanie słownika czynnego o pojęcie drzewo genealogiczne; doskonalenie umiejętności tworzenia drzewa genealogicznego swojej rodziny;

JESIENNA POGODA

 • poszerzanie wiedzy dotyczącej obiegowego ruchu ziemi, rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez utrwalenie przemienności rytmu dzień – noc;
 • poznanie zjawiska skraplania się pary wodnej i jego skutków dla środowiska przyrodniczego; rozwijanie słuchu fonematycznego;
 • rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez określanie zmian odwracalnych i nieodwracalnych w przyrodzie na podstawie doświadczeń z wodą, rozwijanie myślenia operacyjnego – badanie stałości objętości płynów;
 • utrwalanie pojęć związanych ze zmianami pogody w cyklu pór roku, rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach dotyczących jesienniej pogody, wprowadzenie litery T, t jak termometr;
 • kształtowanie rozumienia pojęcia prognoza pogody, odczytywanie i zapisywanie obserwacji dotyczących zjawisk atmosferycznych, ćwiczenie umiejętności prezentowania swojej pracy na forum grupy;
 • samodzielne wyszukiwanie informacji o zwierzętach domowych z różnych źródeł; wprowadzenie litery D, d na przykładzie wyrazu deska;
 • poszerzanie wiedzy na temat klasyfikacji zwierząt (ssaki, gady, płazy, ptaki, ryby); rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez tworzenie i nazywanie zbiorów obiektów; wprowadzenie cyfry i liczby 4;

ZWIERZĘTA DOMOWE

 • kształtowanie odpowiedzialności związanej z opieką nad zwierzętami domowymi; rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach związanych ze zwierzętami domowymi;
 • kształtowanie wrażliwości i empatii w stosunku do zwierząt; wskazywanie podobieństw pomiędzy ilustracjami obrazującymi pracę weterynarza;
 • rozwijanie poczucia wspólnoty, integrowanie grupy przedszkolnej; rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez odtwarzanie rytmów 3–4 elementowych słuchowo-ruchowych; utrwalenie informacji o niedźwiedziach jako dzikich zwierzętach (bezpieczeństwo); rozwijanie umiejętności samodzielnego wyszukiwania informacji w różnych źródłach; doskonalenie myślenia przyczynowo- skutkowego – układanie historii na zadany temat;
 • rozwijanie umiejętności samodzielnego korzystania z książek i ilustracji, kształtowanie odpowiedzialności za własną pracę; rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach związanych ze zwierzętami zasypiającymi na zimę; wprowadzenie cyfry i liczby 5;
 • utrwalanie informacji o zwierzętach gromadzących zapasy na zimę; posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi; wprowadzenie litery Y, y jak w wyrazie buty;

ZIMNO, CORAZ ZIMNIEJ

 • rozpoznawanie i nazywanie ptaków pozostających na zimę w Polsce oraz przylatujących podczas zimy; rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez wskazywanie podobieństw i różnic pomiędzy obrazkami i wyrazami;
 • rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez odczytywanie map i planów, zaznaczanie biegunów na globusie; rozpoznawanie i nazywanie zwierząt żyjących na obu biegunach; rozwijanie pamięci wzrokowej poprzez odtwarzanie obrazków;
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności i empatii w stosunku do zwierząt; rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez stosowanie liczebników porządkowych.

PAŹDZIERNIK 2020

         DARY JESIENI

 • rozróżnianie i nazywanie warzyw rosnących w Polsce i w innych regionach świata
 • ćwiczenie umiejętności określania głoski w nagłosie nazw niektórych warzyw oraz liczenie głosek w słowach
 • ćwiczenie umiejętności sprawdzania własnej pracy
 • rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie kształtów
 • doskonalenie umiejętności przeliczania obiektów i rozdawania po tyle samo
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania owoców krajowych i egzotycznych
 • rozwijanie percepcji wzrokowej – wyróżnianie figury z tła
 • doskonalenie umiejętności globalnego czytania i metodą sylabową
 • kontynuowanie rytmów 3-elementowych
 • utrwalenie zasad bezpiecznego grzybobrania
 • odróżnianie grzybów jadalnych i niejadalnych
 • zapoznanie ze skutkami spożywania nieznanych (trujących) grzybów
 • wprowadzenie litery a na przykładzie wyrazu aparat
 • wielozmysłowe rozpoznawanie niektórych darów jesieni, poznanie ich zastosowania
 • utrwalenie umiejętności różnicowania wielkości obiektów
 • doskonalenie wiedzy dzieci na temat przetworów przygotowywanych z owoców i warzyw
 • rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez wprowadzenie pojęć: waga i ważenie

DBAMY O ZDROWIE

 • utrwalenie zasad zdrowego żywienia
 • kształtowanie umiejętności różnicowania produktów zdrowych i niezdrowych
 • wprowadzenie pojęcia „zdrowy styl życia”
 • kształtowanie zachowań prozdrowotnych, nauka prawidłowych nawyków higienicznych
 • wprowadzenie liczby i cyfry 2
 • doskonalenie umiejętności globalnego czytania i metodą sylabową

JESIENIĄ W PARKU I LESIE

 •  wprowadzenie litery i na przykładzie wyrazu igła
 • utrwalenie informacji dotyczących zmian zachodzących jesienią w przyrodzie
 • wyrażanie emocji za pomocą muzyki i tańca
 • rozwijanie umiejętności przeliczania
 • utrwalenie zasad bezpiecznego zachowania się podczas spaceru po parku i lesie
 • wyrażanie rozumienia świata za pomocą impresji plastycznych, muzycznych, teatralnych i innych

ZABAWY NA JESIENNE WIECZORY

 • wyrażanie emocji za pomocą muzyki i tańca
 • wdrażanie dzieci do odróżniania elementów świata mediów od rzeczywistości
 • utrwalenie wiedzy o zawodach ludzi związanych z pracą w teatrze: aktor, sufler, scenograf, reżyser itp.
 • wyrażanie rozumienia świata za pomocą impresji plastycznych, muzycznych, teatralnych i innych
 • wprowadzenie litery e w wyrazie ekran

WRZESIEŃ 2020

W PRZEDSZKOLU

 • poznanie najbliższego otoczenia i niektórych pomieszczeń przedszkolnych; integracja grupy przedszkolnej przez wspólne zabawy zespołowe;
 • wyróżnianie i nazywanie elementów najbliższego otoczenia; utrwalenie zasad bezpieczeństwa; rozwijanie wyobraźni przestrzennej; rozwijanie pamięci wzrokowej i orientacji w przestrzeni podczas spaceru po przedszkolu, terenu wokół przedszkola
 • wprowadzenie zasad obowiązujących w grupie przedszkolnej; rozwijanie słownika czynnego i umiejętności wypowiadania się na temat przestrzegania zasad bezpieczeństwa; poszerzanie wiedzy dzieci na temat warunków zachowania bezpieczeństwa w placówce; dbanie o zdrowie swoje i innych;
 • rozpoznawanie zapisu swojego imienia i zapisu imion kolegów i koleżanek z grupy (czytanie globalne);
 • integrowanie grupy przedszkolnej, doskonalenie umiejętności interpersonalnych; rozwijanie umiejętności matematycznych przez identyfikowanie i nazywanie części ciała;

WAKACYJNE WSPOMNIENIA

 • doskonalenie kompetencji językowych przez rozwijanie słownika czynnego (wymienianie charakterystycznych cech lata jako pory roku);
 • rozwijanie umiejętności matematycznych przez klasyfikowanie przedmiotów według wielkości, koloru lub przeznaczenia (ze względu na dwie cechy);
 • poszerzanie wiedzy na temat różnych regionów Polski i świata; rozwijanie zainteresowań czytelniczych – czytanie globalne, praca z mapą Polski;
 • rozwijanie umiejętności matematycznych przez doskonalenie umiejętności posługiwania się mapą i wskazywania kierunków na mapie; rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej przez zabawy ruchowe – poruszanie się według instrukcji słownej;

JESTEŚMY BEZPIECZNI

 • rozpoznawanie, identyfikowanie i nazywanie określonych symboli, np. niektórych znaków drogowych, instrukcji; rozwijanie sprawności małej i dużej motoryki oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej w zabawach, pracy w książkach, ćwiczeniach;
 • utrwalenie zasad bezpiecznego zachowania się podczas zabaw; uwrażliwienie dzieci na potrzeby innych – jak reagować w sytuacjach trudnych; doskonalenie umiejętności przeliczania obiektów;
 • utrwalenie zasad bezpiecznego zachowania się w bezpośrednich i pośrednich (Internet) kontaktach z innymi ludźmi; doskonalenie umiejętności interpersonalnych;
 • utrwalenie numerów telefonów alarmowych i sposobu korzystania z nich; wprowadzenie pojęcia pojazd uprzywilejowany;
 • wprowadzenie cyfry: 0

DBAM O SIEBIE I ŚRODOWISKO

 • rozwijanie umiejętności matematycznych, określanie lewej i prawej strony swojego ciała; wprowadzenie litery „o, O” na przykładzie wyrazu „okulary”;
 • rozwijanie umiejętności matematycznych związanych ze schematem ciała – rysunek postaci ludzkiej; rozumienie potrzeby dbania o higienę własnego ciała (profilaktyka);
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własne zachowanie w grupie; rozwijanie umiejętności matematycznych przez przeliczanie obiektów w najbliższym otoczeniu; wprowadzenie liczby i cyfry 1;
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze;
 •  określanie głoski w nagłosie oraz ilości głosek w wyrazach o prostej budowie fonetycznej.

MAJ

1. MÓJ PRZYJACIEL – KSIĄŻKA

 • Zapoznanie dzieci z korzyściami płynącymi z czytania książek
 • Poznanie etapów powstawania książki, zapoznanie z zawodami: autor, redaktor, grafik, drukarz
 • Wskazanie funkcji jaką pełnią biblioteki i księgarnie, wskazanie różnic i podobieństwa między tymi instytucjami
 • Przypomnienie zasad korzystania z książek i dbania o nie, obłożenie domowych książek w kolorowy papier
 • Rozwijanie kreatywności podczas projektowania okładki do ulubionej książki i zakładki
 • Wykonanie albumu nt naszego hobby lub własnej książeczki
 • Używanie liczebnika głównego i porządkowego 9, poznanie graf. zapisu cyfry 9
 • Słuchanie opowiadań, bajek i wierszy

2. NA ŁĄCE

 • Podziwianie piękna wiosennej łąki na ilustracjach, filmach edukacyjnych i odwołanie się do doświadczeń dzieci
 • Poznanie etapów rozwoju żaby i motyla, a także zwyczajów kreta
 • Rozwiązywanie zagadek i układanie zdań o łące
 • Rysowanie po śladzie i w tunelu, przeliczanie głosek w wyrazach
 • Wyszukiwanie przedmiotów rozpoczynających się głoską ł, poznanie graficznego zapisu litery Ł,ł
 • Odzwierciedlenie układu przestrzennego na kartce, używanie określeń: na, za, obok, przed, pod, z lewej/prawej strony, w prawym/lewym/górnym/dolnym rogu
 • Odmierzanie sznurkiem odległości między przedmiotami, używanie pojęć: krótszy, dłuższy
 • Rozwijanie kreatywności i inwencji twórczej dzieci podczas tworzenia prac plastycznych

3. MAMA I TATA

 • Aktywny udział dzieci w przygotowaniach do Święta Mamy
 • Doskonalenie umiejętności plast. podczas wykonywania portretu rodziny i laurki dla mamy
 • Rozwijanie słownika czynnego dzieci poprzez wypowiedzi nt zawodów wykonywanych przez rodziców
 • Ćwiczenia językowe – tworzenie rodzaju żeńskiego na podst. rodzaju męskiego
 • Ćwiczenie analizy i syntezy głoskowej wyrazów
 • Doskonalenie umiejętności tworzenia zbiorów trzy – czteroelementowych
 • Nauka melodii i słów piosenki dla mamy

  4. ZWIERZĘTA

 • Zapoznanie dzieci z graficznym zapisem litery Z, z
 • Ćwiczenie analizy i syntezy głoskowej – wyodrębnianie głoski z na początku, w środku i na końcu wyrazu
 • Uświadomienie dzieciom konieczności opieki nad zwierzętami
 • Ćwiczenia słownikowe – opowiadanie o swoim ulubionym zwierzątku
 • Zapoznanie dzieci z pracą weterynarza
 • Zapoznani e z pojęciem zbiór pusty i jego symbolem ,,0
 • Uświadomienie dzieciom zagrożenia podczas zbliżania się do obcych zwierząt
 • Nauka pozycji bezpiecznej w wypadku ataku psa

KWIECIEŃ

PRACA ROLNIKA

 • Poznanie pracy rolnika
 • Rozszerzanie słownika czynnego dziecka o wyrazy nazwy rolniczych i zwierząt hodowlanych.
 • Poznanie etapów powstawania chleba.
 • Poznanie zwyczajów związanych z dniem Prima aprilis.
 • Rozwijanie sprawności grafomotorycznej.

ŚWIĘTA WIELKANOCNE

 • Poznanie zwyczajów związanych ze świętami Wielkanocnymi.
 • Wzbogacanie słownika czynnego dziecka o symbole świąt wielkanocnych.
 • Zachęcanie do tworzenia własnych kompozycji i prac plastycznych.
 • Doskonalenie sprawności manualnej- wykonanie pisanki.
 • Ćwiczenie relaksacyjne- masaż, rozwijanie twórczej wyobraźni.
 • Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania.

CIEKAWOSTKI WIOSENNE

 • wzbogacenie wiedzy przyrodniczej  na temat: bociana, żaby, biedronki i łabędzia
 • rozwijanie pomysłowości i twórczości dziecka, podczas wykonywania prac plastycznych
 • wspieranie rozwoju motoryki małej

CHRONIMY ŚRODOWISKO

 • propagowanie postawy proekologicznej
 • poznawanie pojęć związanych z ekologią: recykling, segregacja śmieci, środowisko przyrodnicze, fauna, flora
 • poznanie obrazu graficznego litery ,,W, w’’
 • nauka słów i melodii piosenki ,,Duszki leśne”
 • poszerzenie zainteresowań dotyczących pozyskiwania energii  w sposób ekologiczny

KTO TY JESTEŚ

 • kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich
 • kształtowanie umiejętności globalnego czytania wyrazów: godło, flaga
 • poznanie obrazu graficznego litery ,,F,f’’ – doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania. Posługiwanie się liczebnikami porządkowymi i głównymi.

MARZEC

1. OZNAKI WIOSNY

obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie wraz ze zbliżającą się wiosną

przygotowanie kalendarza pogody i zaznaczanie za pomocą symboli aktualnej aury

rozmowy nt przysłowia ,,w marcu jak w garncu”

ćwiczenia i zabawy słuchowe – tropimy głoskę ,,g”, globalne czytanie wyrazu garnek

posługiwanie się liczebnikiem głównym i porządkowym 7, tworzenie zbiorów siedmioelementowych

utrwalanie pojęć ,,prawa strona, lewa strona”

2. WSZYSTKO ROŚNIE

rozmowy nt wiosennych prac w ogrodzie oraz o wiosennych kwiatach

założenie mini ogródka i jego pielęgnacja

poznanie części roślin i ich funkcji

wykonanie prac plastycznych nt wiosennych kwiatów

ćwiczenia i zabawy słuchowe – tropimy głoskę ,,c”, globalne czytanie wyrazu cebula

przygotowanie zdrowych kanapek z wiosennymi nowalijkami i ich degustacja, zwrócenie uwagi na higienę podczas pracy

3. PRACOWITA WIOSNA

poznanie sposobów pielęgnacji roślin oraz czynniki niezbędnie do ich wzrostu

obserwowanie ptaków oraz ich wiosennych zwyczajów

używanie podczas zabaw określeń ,,na, pod, obok, w, za, przed”

przeliczanie przedmiotów w zakresie 7, dokładanie i odkładanie elementów, porównywanie liczebności zbiorów

4. NA WSI

rozmowy o życiu na wsi, o zwierzętach w zagrodzie i na pastwisku, klasyfikowanie zwierząt wg wybranych cech

poznanie właściwości zdrowotnych produktów mlecznych

zapoznanie z pojęciem ,,ssaki” i cechami które je wyróżniają

ćwiczenia i zabawy słuchowe – tropimy głoskę ,,j”, globalne czytanie wyrazu jajko

posługiwanie się liczebnikiem głównym i porządkowym 8,

kreślenie szlaczków i kształtów literopodobnych

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

W ramach innowacji pedagogicznej w marcu organizujemy w grupie kącik szkolny. Bawimy się  w szkołę. Idziemy na wycieczkę do szkoły na lekcję w klasie I

LUTY

 1. W dawnych czasach i baśniach

– poznanie sposobu powstawania węgla

– poszerzenie wiadomości na temat czasów prehistorycznych oraz wiadomości o dinozaurach

– kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: Pak, tropimy głoskę „s”.

– wprowadzenie liczebnika głównego i porządkowego 6

2. Zimowe zabawy

– wzbogacenie wiedzy na temat charakterystycznych cech zimy

– poszerzenie wiedzy na temat zimowych zabaw i ich bezpieczeństwa  (odróżnianie bezpiecznych od niebezpiecznych miejsc)

 – poznanie konieczności dostosowania ubioru do temperatury i pory roku

– nazywanie wybranych sportów zimowych oraz sprzętu potrzebnego do ich uprawiania

3. Kim będę gdy dorosnę?

– kształcenie umiejętności redagowania dłuższych wypowiedzi na temat marzeń o przyszłym zawodzie

– kształcenie umiejętności komunikacji werbalnej i pozawerbalnej
-zapoznanie dzieci z różnymi zawodami i narzędziami koniecznymi w danej pracy
– kształtowanie pojęć matematycznych: świadomości schematu własnego ciała, umiejętności orientowania się w przestrzeni, klasyfikowania i układania rymów.

4. Kiedy patrzę w niebo

– wzbogacenie wiadomości na temat kosmosu

– zapoznanie z podstawowymi pojęciami takimi jak: kosmos, planety, układ słoneczny, orbita

– kształtowanie umiejętności rozróżniania i nazywania planet

– kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: Pak, tropimy głoskę „r”.

– projektowanie swojej rakiety według własnego pomysłu oraz planetę

STYCZEŃ

1. SKOK W NOWY ROK

– poznajemy charakterystyczne cechy pór roku, utrwalamy nazwy i kolejność miesięcy i dni tygodnia

– poznajemy zwyczaje związane z Nocą Sylwestrową i składaniem życzeń

– ,,tropimy” głoskę ,,p” – zabawy słuchowe, wskazujemy miejsce głoski ,,p” w wyrazach, wyszukujemy nazwy przedmiotów, zwierząt itp. rozpoczynających się na głoskę ,,p”, czytamy globalnie wyraz ,,Pak”

-wykonujemy ćwiczenia graficzne przygotowujące do pisania litery ,,p”

-utrwalamy umiejętność posługiwania się pojęciami-,,najmłodszy, najstarszy, najwyższy, najniższy”

2. BABCIA I DZIADEK

opowiadamy o swoim domu i o czasie spędzanym z dziadkami, poznajemy zabawy naszych dziadków, uczymy się wierszy i piosenek o dziadkach i dla dziadków, przygotowujemy występ

– malujemy farbami portrety babć i dziadków, wykonujemy laurki

– przygotowujemy deser- niespodziankę dla babci i dziadka

-,,tropimy” głoskę ,,b” – zabawy słuchowe, wskazujemy miejsce głoski ,,b” w wyrazach, wyszukujemy nazw przedmiotów, zwierząt itp. rozpoczynających się na głoskę, czytamy globalne wyraz ,,balon”

-wykonujemy ćwiczenia graficzne przygotowujące do pisania litery ,,b”

– klasyfikujemy przedmioty wg dwóch wybranych cech, przeliczamy elementy w zbiorach

3. WSZĘDZIE BIAŁO

– poznajemy zimowe zjawiska atmosferyczne

– rozmawiamy o różnych stanach skupienia wody, eksperymentujemy z wodą, lodem i parą wodną

– poznajemy zwierzęta i ludzi, którzy mieszkają blisko biegunów

– wykonujemy różnymi technikami prace plastyczne nt zimy

– ,,tropimy” głoskę ,,y” – zabawy słuchowe, wskazujemy miejsce głoski ,,y” w wyrazach, wyszukujemy nazwy przedmiotów, zwierząt itp. kończących się na głoskę ,,y”

-wykonujemy ćwiczenia graficzne przygotowujące do pisania litery ,,y”

– tworzymy zbiory czteroelementowe poprzez dokładanie i zabieranie elementów, porównujemy liczebność zbiorów, rozdzielamy po tyle samo przedmiotów

4. KARNAWAŁ

rozmawiamy o tym co to jest ,,karnawał i maska”, przygotowujemy maski karnawałowe i projektujemy stroje karnawałowe

– uczymy się śpiewać piosenkę pt. ,,Przedszkolna samba”, poznajemy nowy krok tańca ,,samby”, gramy na marakasach i grzechotkach

– bawimy się na przedszkolnym balu karnawałowym, dekorujemy sale własnoręcznie wykonanymi serpentynami i balonami

– ,,tropimy” głoskę ,,n” – zabawy słuchowe, wskazujemy miejsca głoski ,,n” w wyrazach, wyszukujemy nazwy przedmiotów, zwierząt itp. rozpoczynających się na głoskę ..y”, czytamy globalnie wyraz,,”

– rozróżniamy głoskę ,,p” i ,,b” w wyrazach

– przeliczamy elementy w zbiorach i porównujemy ich liczebność, używamy pojęć ,,największy, najmniejszy”

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

– W ramach innowacji pedagogicznej w styczniu organizujemy w grupie kącik fryzjersko – kosmetyczny. Bawimy się  w kosmetyczkę i fryzjera. ,,Przygotowujemy” nasze lalki na bal karnawałowy.

– Gościmy w grupie fryzjerkę (ciocia Zosi) i idziemy na wycieczkę do salonu fryzjerskiego.

– Spotykamy się z kosmetyczką (mama Lenki), która opowie nam jak dbać o naszą skórę zimą

WIERSZE I PIOSENKI STYCZEŃ

KROPELKI i  SOPELKI wiersz

Spłynęła dachu kropelka
Kropelka wody niewielka
Za pierwszą kroplą niedługo
Już widać kropelkę drugą
Za nimi z góry już leci
Po dachu kropelka trzecia
Dalszych kropelek nie zliczę
Płynie ich cały strumyczek
A mróz z tych wszystkich kropelek
Zrobił lodowy sopelek.

BABCIA OD BAJEK, DZIADEK OD ZAGADEK piosenka

Moja babcia i mój dziadek
To wspaniali są dziadkowie
Dziadek mnóstwo zna zagadek
Babcia bajkę nam opowie

Ref. Bo na świecie nie znajdziecie
Takich bajek i zagadek
Jakie wnukom opowiada
Moja babcia i mój dziadek

Poprosimy naszą babcię
Babciu z tajemniczą miną
Opowiadaj swoją bajkę
A za każdym razem inną

Ref. Bo na świecie…

Posadzimy teraz dziadka
Na fotelu wiklinowym
Dziadku powiedz nam zagadkę
Całkiem nową prosto z głowy

Ref. Bo na świecie…

PRZEDSZKOLNA SAMBA piosenka

Brazylijska dżungla
tropikalny gąszcz
Płynie Amazonka
A w niej wielki wąż
Tańczy kondor z anakondą
Prosi ara jaguara
Tylko lama tańczy sama
Z kuguarem zła to para.

Ref. Tańczmy sambę wszyscy razem w kole
Brazylijską sambę tańczy całe przedszkole.

Brazylijska dżungla
Tropikalny las
Brazylijska samba
Niech rozgrzewa nas
Tańczy kondor z anakondą
Prosi ara jaguara
Tylko lama tańczy sama
Z kuguarem zła to para.

Ref. Tańczmy sambę wszyscy razem w kole
Brazylijską sambę tańczy całe przedszkole.

GRUDZIEŃ

Organizacja w sali kącika pocztowego, wyjście na pocztę w celu wysłania kartki świątecznej.

1. ŚWIĄTECZNE POCZTÓWKI

– Poszerzanie wiedzy na temat tradycji obchodzenia Świąt Bożego Narodzenia

– Poznanie różnych form przekazywania życzeń: karta, telefon, Internet

– Poznanie sposobów wykonania kartki świątecznej- usprawnianie motoryki małej, pobudzanie twórczości

– Kształtowanie umiejętności interpersonalnych, używanie zwrotów grzecznościowych.

– Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej: wysłuchiwanie głoski w nagłosie: [k]

2. SPOTKANIE PRZY WIGILIJNYM STOLE

– Poznanie treści opowiadań i wierszy o tematyce świątecznej- doskonalenie umiejętności uważnego słuchania i zachęcania do wypowiadani się.

– Doskonalenie umiejętności dodawania, układanie prezentów od najmniejszego do największego.

–  Nabywanie wiedzy odnośnie właściwego ustawiania naczyń i sztućców.

– Doskonalenie umiejętności kulturalnego zachowania się przy stole.

– Rozwijanie sprawności manualnej, poprzez tworzenie ozdób na choinkę.

3. ŚWIĄTECZNE ZWYCZAJE

– Poznanie obrzędów i tradycji Świąt Bożego Narodzenia w Polsce

– Nauka śpiewania kolęd- uwrażliwienie na muzykę, podczas śpiewania i słuchania.

– Doskonalenie umiejętności odgadywania zagadek słownych i obrazkowych.

– Rozwijanie zdolności aktorskich podczas inscenizacji jasełek

– Kształtowanie umiejętności wyrażania przeżyć i uczuć podczas występu świątecznego.

– Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat słuchanego opowiadania.

4. ZWIERZĘTA ZIMĄ

– Rozbudzanie zainteresowań losem zwierząt w czasie zimy.

– Kształtowanie opiekuńczej postawy wobec ptaków i zwierząt leśnych w czasie zimy.

– Kształtowanie umiejętności matematycznych- przeliczanie, rozdawanie po tyle samo.

– Doskonalenie umiejętności odtwarzania ruchem sposobów poruszania się zwierząt leśnych i ptaków.

– Doskonalenie motoryki małej- wycinanie i układanie obrazków.

PIOSENKI

*,,Przybieżeli do Betlejem” kolęda

1.Przybieżeli do Betlejem pasterze,
Grając skocznie Dzieciąteczku na lirze.
R: Chwała na wysokości, chwała na wysokości,
A pokój na ziemi.
2.Oddawali swe ukłony w pokorze
Tobie z serca ochotnego, o Boże!
R: Chwała na wysokości, chwała na wysokości,
A pokój na ziemi.

3.Anioł Pański sam ogłosił te dziwy,
Których oni nie słyszeli, jak żywi.
R: Chwała na wysokości, chwała na wysokości,
A pokój na ziemi.

*,,Kochany Panie Mikołaju”- Majka Jeżowska

Kochany Panie Mikołaju,
My tak czekamy każdej zimy,
Dlaczego zawsze Pan przychodzi
do nas Gdy śpimy?

Czy to już musi tak pozostać?
Czy to jest w księgach zapisane?
Ja od prezentu bym wolała
Spotkanie z Panem.

I wiem od dzieci, że z radością,
Chciałyby słuchać Pana głosu,
W mróz ogrzejemy Panu uszy
Piosenką gorącą jak rosół!

Hu, hu, ha, hu, hu, ha,
Nasza zima zła!
Ale zima z Mikołajem
Jest pachnącym, ciepłym majem!
Zawsze bądź wśród nas
Mikołaju, Mikołaju, Mikołaju nasz!

Kochany Panie Mikołaju,
Dziewczynka z bardzo smutną minką
Pyta mnie o to, czy Pan znajdzie
Prezent pod choinką?

Czy ktoś o Panu nie zapomni
Że Panu smutno będzie potem
Dzieci chcą Panu dać w prezencie
Serca szczerozłote.

Takie serduszka pięknie grzeją
W długich podróżach wśród zamieci,
Dzieci są Pana Mikołajem,
A Pan jest Mikołajem dzieci.

Hu, hu, ha, hu, hu, ha… itd

WIERSZE

#,, Choinka w przedszkolu” Cz. Janczarski

Kolorowe świeczki,

kolorowy łańcuch.

Wkoło choineczki

przedszkolacy tańczą.

Serduszko z piernika,

pozłacany orzech.

Ciepło jest w przedszkolu,

chociaż mróz na dworze.

Za oknami – wieczór,

Złota gwiazdka błyska.

Bawi się w przedszkolu,

dziś rodzinka bliska.

Dziadzio siwobrody

wędruje po dworze.

Niesie do przedszkola

podarunki w worze.

# ,,Prezent dla Mikołaja” Dorota Gellner

A ja się bardzo,

bardzo postaram

i zrobię prezent

dla Mikołaja.

Zrobię mu szalik

piękny i nowy,

żeby go nosił

w noce zimowe,

i żeby nie zmarzł

w szyję i uszy,

gdy z burej chmury

śnieg zacznie prószyć.

Niech się ucieszy Święty Mikołaj- tak rzadko ktoś mu daje prezenty!

LISTOPAD

 1. BOHATEROWIE NASZYCH KSIĄŻEK
 2. JESIENNA MUZYKA
 3. MALI ARTYŚCI
 4. CIEPŁO I MIŁO

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

Rozwijanie umiejętności improwizowania i umiejętności twórczych

Swobodne wypowiadanie się słowem, ruchem, mimiką

Wdrażanie do ubierania się zgodnie z porą roku.

Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.

Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.

Zapamiętanie cech typowych dla późnej jesieni: szarugi jesienne, słota.

Wdrażanie do opieki nad ptakami podczas zbliżającej się zimy.

Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.

Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.

Rozwijanie umiejętności dodawania podczas zabaw z kostką.

Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.

Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.

Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.

Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Kształtowanie umiejętności globalnego czytania wyrazów: ekran, tamburyn, deska, igła.

Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głosek: e, t, d, i w wyrazach.

PAŹDZIERNIK

 1. W zdrowym ciele zdrowy duch.

– Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: lekarz.

– Poznanie odpowiedniego ubioru do zmian zachodzących w pogodzie

– Poznanie konieczności spożywania odpowiednich produktów dla zdrowia

– Kształtowanie potrzeby aktywności fizycznej jako źródło dla zdrowia

 1. Jesienią w parku.

– Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią – w parku

– Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci

– Wprowadzenie wzoru graficznego liczby 1

– Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy

– Kształtowanie umiejętności rozróżniania i podawania nazw podstawowych figur geometrycznych

 1. Jesienią w lesie.

– Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią – w lesie

– Stwarzanie sytuacji umożliwiających wzbogacanie doświadczeń plastycznych

rozwijanie wyobraźni i twórczej inwencji dzieci

– Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich

– Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: aparat, las, mama

 1. Przygotowania do zimy.

– Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głosek a, l, m w wyrazach

– Poznanie sposobów przygotowania się zwierząt do zimy

– Pobudzanie zainteresowań przyrodniczych

– Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na dany temat

– Nauka piosenek i pląsów

– Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

WRZESIEŃ

 • W przedszkolu

Integrowanie się z grupą rówieśniczą.

Poznanie topografii przedszkola.

Ustalenie i przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.

Poznawanie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.

 • Moja miejscowość

Poznawanie podstawowych zasad ruchu drogowego.

Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: policja, straż, pogotowie

Poznanie numerów alarmowych do tych instytucji.

 • Ja, ty i środowisko

Poznanie budowy własnego ciała, nazywanie poszczególnych części ciała.

Poznanie zmysłów, jakimi odbieramy otaczający nas świat.

 • Dary jesieni na talerzu

Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią.

Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią w sadzie.

Kształtowanie umiejętności nazywania prac w sadzie, ogródku, na polu jesienią

Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.

Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.

Kształtowanie umiejętności rozróżniania i nazywania podstawowych figur geometrycznych.

Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazu: owoce.

Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głoski o w wyrazach.

Nauka piosenek i pląsów.