Zamierzenia

PAŹDZIERNIK 2020

         DARY JESIENI

 • rozróżnianie i nazywanie warzyw rosnących w Polsce i w innych regionach świata
 • ćwiczenie umiejętności określania głoski w nagłosie nazw niektórych warzyw oraz liczenie głosek w słowach
 • ćwiczenie umiejętności sprawdzania własnej pracy
 • rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie kształtów
 • doskonalenie umiejętności przeliczania obiektów i rozdawania po tyle samo
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania owoców krajowych i egzotycznych
 • rozwijanie percepcji wzrokowej – wyróżnianie figury z tła
 • doskonalenie umiejętności globalnego czytania i metodą sylabową
 • kontynuowanie rytmów 3-elementowych
 • utrwalenie zasad bezpiecznego grzybobrania
 • odróżnianie grzybów jadalnych i niejadalnych
 • zapoznanie ze skutkami spożywania nieznanych (trujących) grzybów
 • wprowadzenie litery a na przykładzie wyrazu aparat
 • wielozmysłowe rozpoznawanie niektórych darów jesieni, poznanie ich zastosowania
 • utrwalenie umiejętności różnicowania wielkości obiektów
 • doskonalenie wiedzy dzieci na temat przetworów przygotowywanych z owoców i warzyw
 • rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez wprowadzenie pojęć: waga i ważenie

DBAMY O ZDROWIE

 • utrwalenie zasad zdrowego żywienia
 • kształtowanie umiejętności różnicowania produktów zdrowych i niezdrowych
 • wprowadzenie pojęcia „zdrowy styl życia”
 • kształtowanie zachowań prozdrowotnych, nauka prawidłowych nawyków higienicznych
 • wprowadzenie liczby i cyfry 2
 • doskonalenie umiejętności globalnego czytania i metodą sylabową

JESIENIĄ W PARKU I LESIE

 •  wprowadzenie litery i na przykładzie wyrazu igła
 • utrwalenie informacji dotyczących zmian zachodzących jesienią w przyrodzie
 • wyrażanie emocji za pomocą muzyki i tańca
 • rozwijanie umiejętności przeliczania
 • utrwalenie zasad bezpiecznego zachowania się podczas spaceru po parku i lesie
 • wyrażanie rozumienia świata za pomocą impresji plastycznych, muzycznych, teatralnych i innych

ZABAWY NA JESIENNE WIECZORY

 • wyrażanie emocji za pomocą muzyki i tańca
 • wdrażanie dzieci do odróżniania elementów świata mediów od rzeczywistości
 • utrwalenie wiedzy o zawodach ludzi związanych z pracą w teatrze: aktor, sufler, scenograf, reżyser itp.
 • wyrażanie rozumienia świata za pomocą impresji plastycznych, muzycznych, teatralnych i innych
 • wprowadzenie litery e w wyrazie ekran

WRZESIEŃ 2020

W PRZEDSZKOLU

 • poznanie najbliższego otoczenia i niektórych pomieszczeń przedszkolnych; integracja grupy przedszkolnej przez wspólne zabawy zespołowe;
 • wyróżnianie i nazywanie elementów najbliższego otoczenia; utrwalenie zasad bezpieczeństwa; rozwijanie wyobraźni przestrzennej; rozwijanie pamięci wzrokowej i orientacji w przestrzeni podczas spaceru po przedszkolu, terenu wokół przedszkola
 • wprowadzenie zasad obowiązujących w grupie przedszkolnej; rozwijanie słownika czynnego i umiejętności wypowiadania się na temat przestrzegania zasad bezpieczeństwa; poszerzanie wiedzy dzieci na temat warunków zachowania bezpieczeństwa w placówce; dbanie o zdrowie swoje i innych;
 • rozpoznawanie zapisu swojego imienia i zapisu imion kolegów i koleżanek z grupy (czytanie globalne);
 • integrowanie grupy przedszkolnej, doskonalenie umiejętności interpersonalnych; rozwijanie umiejętności matematycznych przez identyfikowanie i nazywanie części ciała;

WAKACYJNE WSPOMNIENIA

 • doskonalenie kompetencji językowych przez rozwijanie słownika czynnego (wymienianie charakterystycznych cech lata jako pory roku);
 • rozwijanie umiejętności matematycznych przez klasyfikowanie przedmiotów według wielkości, koloru lub przeznaczenia (ze względu na dwie cechy);
 • poszerzanie wiedzy na temat różnych regionów Polski i świata; rozwijanie zainteresowań czytelniczych – czytanie globalne, praca z mapą Polski;
 • rozwijanie umiejętności matematycznych przez doskonalenie umiejętności posługiwania się mapą i wskazywania kierunków na mapie; rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej przez zabawy ruchowe – poruszanie się według instrukcji słownej;

JESTEŚMY BEZPIECZNI

 • rozpoznawanie, identyfikowanie i nazywanie określonych symboli, np. niektórych znaków drogowych, instrukcji; rozwijanie sprawności małej i dużej motoryki oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej w zabawach, pracy w książkach, ćwiczeniach;
 • utrwalenie zasad bezpiecznego zachowania się podczas zabaw; uwrażliwienie dzieci na potrzeby innych – jak reagować w sytuacjach trudnych; doskonalenie umiejętności przeliczania obiektów;
 • utrwalenie zasad bezpiecznego zachowania się w bezpośrednich i pośrednich (Internet) kontaktach z innymi ludźmi; doskonalenie umiejętności interpersonalnych;
 • utrwalenie numerów telefonów alarmowych i sposobu korzystania z nich; wprowadzenie pojęcia pojazd uprzywilejowany;
 • wprowadzenie cyfry: 0

DBAM O SIEBIE I ŚRODOWISKO

 • rozwijanie umiejętności matematycznych, określanie lewej i prawej strony swojego ciała; wprowadzenie litery „o, O” na przykładzie wyrazu „okulary”;
 • rozwijanie umiejętności matematycznych związanych ze schematem ciała – rysunek postaci ludzkiej; rozumienie potrzeby dbania o higienę własnego ciała (profilaktyka);
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własne zachowanie w grupie; rozwijanie umiejętności matematycznych przez przeliczanie obiektów w najbliższym otoczeniu; wprowadzenie liczby i cyfry 1;
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze;
 •  określanie głoski w nagłosie oraz ilości głosek w wyrazach o prostej budowie fonetycznej.

MAJ

1. MÓJ PRZYJACIEL – KSIĄŻKA

 • Zapoznanie dzieci z korzyściami płynącymi z czytania książek
 • Poznanie etapów powstawania książki, zapoznanie z zawodami: autor, redaktor, grafik, drukarz
 • Wskazanie funkcji jaką pełnią biblioteki i księgarnie, wskazanie różnic i podobieństwa między tymi instytucjami
 • Przypomnienie zasad korzystania z książek i dbania o nie, obłożenie domowych książek w kolorowy papier
 • Rozwijanie kreatywności podczas projektowania okładki do ulubionej książki i zakładki
 • Wykonanie albumu nt naszego hobby lub własnej książeczki
 • Używanie liczebnika głównego i porządkowego 9, poznanie graf. zapisu cyfry 9
 • Słuchanie opowiadań, bajek i wierszy

2. NA ŁĄCE

 • Podziwianie piękna wiosennej łąki na ilustracjach, filmach edukacyjnych i odwołanie się do doświadczeń dzieci
 • Poznanie etapów rozwoju żaby i motyla, a także zwyczajów kreta
 • Rozwiązywanie zagadek i układanie zdań o łące
 • Rysowanie po śladzie i w tunelu, przeliczanie głosek w wyrazach
 • Wyszukiwanie przedmiotów rozpoczynających się głoską ł, poznanie graficznego zapisu litery Ł,ł
 • Odzwierciedlenie układu przestrzennego na kartce, używanie określeń: na, za, obok, przed, pod, z lewej/prawej strony, w prawym/lewym/górnym/dolnym rogu
 • Odmierzanie sznurkiem odległości między przedmiotami, używanie pojęć: krótszy, dłuższy
 • Rozwijanie kreatywności i inwencji twórczej dzieci podczas tworzenia prac plastycznych

3. MAMA I TATA

 • Aktywny udział dzieci w przygotowaniach do Święta Mamy
 • Doskonalenie umiejętności plast. podczas wykonywania portretu rodziny i laurki dla mamy
 • Rozwijanie słownika czynnego dzieci poprzez wypowiedzi nt zawodów wykonywanych przez rodziców
 • Ćwiczenia językowe – tworzenie rodzaju żeńskiego na podst. rodzaju męskiego
 • Ćwiczenie analizy i syntezy głoskowej wyrazów
 • Doskonalenie umiejętności tworzenia zbiorów trzy – czteroelementowych
 • Nauka melodii i słów piosenki dla mamy

  4. ZWIERZĘTA

 • Zapoznanie dzieci z graficznym zapisem litery Z, z
 • Ćwiczenie analizy i syntezy głoskowej – wyodrębnianie głoski z na początku, w środku i na końcu wyrazu
 • Uświadomienie dzieciom konieczności opieki nad zwierzętami
 • Ćwiczenia słownikowe – opowiadanie o swoim ulubionym zwierzątku
 • Zapoznanie dzieci z pracą weterynarza
 • Zapoznani e z pojęciem zbiór pusty i jego symbolem ,,0
 • Uświadomienie dzieciom zagrożenia podczas zbliżania się do obcych zwierząt
 • Nauka pozycji bezpiecznej w wypadku ataku psa

KWIECIEŃ

PRACA ROLNIKA

 • Poznanie pracy rolnika
 • Rozszerzanie słownika czynnego dziecka o wyrazy nazwy rolniczych i zwierząt hodowlanych.
 • Poznanie etapów powstawania chleba.
 • Poznanie zwyczajów związanych z dniem Prima aprilis.
 • Rozwijanie sprawności grafomotorycznej.

ŚWIĘTA WIELKANOCNE

 • Poznanie zwyczajów związanych ze świętami Wielkanocnymi.
 • Wzbogacanie słownika czynnego dziecka o symbole świąt wielkanocnych.
 • Zachęcanie do tworzenia własnych kompozycji i prac plastycznych.
 • Doskonalenie sprawności manualnej- wykonanie pisanki.
 • Ćwiczenie relaksacyjne- masaż, rozwijanie twórczej wyobraźni.
 • Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania.

CIEKAWOSTKI WIOSENNE

 • wzbogacenie wiedzy przyrodniczej  na temat: bociana, żaby, biedronki i łabędzia
 • rozwijanie pomysłowości i twórczości dziecka, podczas wykonywania prac plastycznych
 • wspieranie rozwoju motoryki małej

CHRONIMY ŚRODOWISKO

 • propagowanie postawy proekologicznej
 • poznawanie pojęć związanych z ekologią: recykling, segregacja śmieci, środowisko przyrodnicze, fauna, flora
 • poznanie obrazu graficznego litery ,,W, w’’
 • nauka słów i melodii piosenki ,,Duszki leśne”
 • poszerzenie zainteresowań dotyczących pozyskiwania energii  w sposób ekologiczny

KTO TY JESTEŚ

 • kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich
 • kształtowanie umiejętności globalnego czytania wyrazów: godło, flaga
 • poznanie obrazu graficznego litery ,,F,f’’ – doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania. Posługiwanie się liczebnikami porządkowymi i głównymi.

MARZEC

1. OZNAKI WIOSNY

obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie wraz ze zbliżającą się wiosną

przygotowanie kalendarza pogody i zaznaczanie za pomocą symboli aktualnej aury

rozmowy nt przysłowia ,,w marcu jak w garncu”

ćwiczenia i zabawy słuchowe – tropimy głoskę ,,g”, globalne czytanie wyrazu garnek

posługiwanie się liczebnikiem głównym i porządkowym 7, tworzenie zbiorów siedmioelementowych

utrwalanie pojęć ,,prawa strona, lewa strona”

2. WSZYSTKO ROŚNIE

rozmowy nt wiosennych prac w ogrodzie oraz o wiosennych kwiatach

założenie mini ogródka i jego pielęgnacja

poznanie części roślin i ich funkcji

wykonanie prac plastycznych nt wiosennych kwiatów

ćwiczenia i zabawy słuchowe – tropimy głoskę ,,c”, globalne czytanie wyrazu cebula

przygotowanie zdrowych kanapek z wiosennymi nowalijkami i ich degustacja, zwrócenie uwagi na higienę podczas pracy

3. PRACOWITA WIOSNA

poznanie sposobów pielęgnacji roślin oraz czynniki niezbędnie do ich wzrostu

obserwowanie ptaków oraz ich wiosennych zwyczajów

używanie podczas zabaw określeń ,,na, pod, obok, w, za, przed”

przeliczanie przedmiotów w zakresie 7, dokładanie i odkładanie elementów, porównywanie liczebności zbiorów

4. NA WSI

rozmowy o życiu na wsi, o zwierzętach w zagrodzie i na pastwisku, klasyfikowanie zwierząt wg wybranych cech

poznanie właściwości zdrowotnych produktów mlecznych

zapoznanie z pojęciem ,,ssaki” i cechami które je wyróżniają

ćwiczenia i zabawy słuchowe – tropimy głoskę ,,j”, globalne czytanie wyrazu jajko

posługiwanie się liczebnikiem głównym i porządkowym 8,

kreślenie szlaczków i kształtów literopodobnych

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

W ramach innowacji pedagogicznej w marcu organizujemy w grupie kącik szkolny. Bawimy się  w szkołę. Idziemy na wycieczkę do szkoły na lekcję w klasie I

LUTY

 1. W dawnych czasach i baśniach

– poznanie sposobu powstawania węgla

– poszerzenie wiadomości na temat czasów prehistorycznych oraz wiadomości o dinozaurach

– kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: Pak, tropimy głoskę „s”.

– wprowadzenie liczebnika głównego i porządkowego 6

2. Zimowe zabawy

– wzbogacenie wiedzy na temat charakterystycznych cech zimy

– poszerzenie wiedzy na temat zimowych zabaw i ich bezpieczeństwa  (odróżnianie bezpiecznych od niebezpiecznych miejsc)

 – poznanie konieczności dostosowania ubioru do temperatury i pory roku

– nazywanie wybranych sportów zimowych oraz sprzętu potrzebnego do ich uprawiania

3. Kim będę gdy dorosnę?

– kształcenie umiejętności redagowania dłuższych wypowiedzi na temat marzeń o przyszłym zawodzie

– kształcenie umiejętności komunikacji werbalnej i pozawerbalnej
-zapoznanie dzieci z różnymi zawodami i narzędziami koniecznymi w danej pracy
– kształtowanie pojęć matematycznych: świadomości schematu własnego ciała, umiejętności orientowania się w przestrzeni, klasyfikowania i układania rymów.

4. Kiedy patrzę w niebo

– wzbogacenie wiadomości na temat kosmosu

– zapoznanie z podstawowymi pojęciami takimi jak: kosmos, planety, układ słoneczny, orbita

– kształtowanie umiejętności rozróżniania i nazywania planet

– kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: Pak, tropimy głoskę „r”.

– projektowanie swojej rakiety według własnego pomysłu oraz planetę

STYCZEŃ

1. SKOK W NOWY ROK

– poznajemy charakterystyczne cechy pór roku, utrwalamy nazwy i kolejność miesięcy i dni tygodnia

– poznajemy zwyczaje związane z Nocą Sylwestrową i składaniem życzeń

– ,,tropimy” głoskę ,,p” – zabawy słuchowe, wskazujemy miejsce głoski ,,p” w wyrazach, wyszukujemy nazwy przedmiotów, zwierząt itp. rozpoczynających się na głoskę ,,p”, czytamy globalnie wyraz ,,Pak”

-wykonujemy ćwiczenia graficzne przygotowujące do pisania litery ,,p”

-utrwalamy umiejętność posługiwania się pojęciami-,,najmłodszy, najstarszy, najwyższy, najniższy”

2. BABCIA I DZIADEK

opowiadamy o swoim domu i o czasie spędzanym z dziadkami, poznajemy zabawy naszych dziadków, uczymy się wierszy i piosenek o dziadkach i dla dziadków, przygotowujemy występ

– malujemy farbami portrety babć i dziadków, wykonujemy laurki

– przygotowujemy deser- niespodziankę dla babci i dziadka

-,,tropimy” głoskę ,,b” – zabawy słuchowe, wskazujemy miejsce głoski ,,b” w wyrazach, wyszukujemy nazw przedmiotów, zwierząt itp. rozpoczynających się na głoskę, czytamy globalne wyraz ,,balon”

-wykonujemy ćwiczenia graficzne przygotowujące do pisania litery ,,b”

– klasyfikujemy przedmioty wg dwóch wybranych cech, przeliczamy elementy w zbiorach

3. WSZĘDZIE BIAŁO

– poznajemy zimowe zjawiska atmosferyczne

– rozmawiamy o różnych stanach skupienia wody, eksperymentujemy z wodą, lodem i parą wodną

– poznajemy zwierzęta i ludzi, którzy mieszkają blisko biegunów

– wykonujemy różnymi technikami prace plastyczne nt zimy

– ,,tropimy” głoskę ,,y” – zabawy słuchowe, wskazujemy miejsce głoski ,,y” w wyrazach, wyszukujemy nazwy przedmiotów, zwierząt itp. kończących się na głoskę ,,y”

-wykonujemy ćwiczenia graficzne przygotowujące do pisania litery ,,y”

– tworzymy zbiory czteroelementowe poprzez dokładanie i zabieranie elementów, porównujemy liczebność zbiorów, rozdzielamy po tyle samo przedmiotów

4. KARNAWAŁ

rozmawiamy o tym co to jest ,,karnawał i maska”, przygotowujemy maski karnawałowe i projektujemy stroje karnawałowe

– uczymy się śpiewać piosenkę pt. ,,Przedszkolna samba”, poznajemy nowy krok tańca ,,samby”, gramy na marakasach i grzechotkach

– bawimy się na przedszkolnym balu karnawałowym, dekorujemy sale własnoręcznie wykonanymi serpentynami i balonami

– ,,tropimy” głoskę ,,n” – zabawy słuchowe, wskazujemy miejsca głoski ,,n” w wyrazach, wyszukujemy nazwy przedmiotów, zwierząt itp. rozpoczynających się na głoskę ..y”, czytamy globalnie wyraz,,”

– rozróżniamy głoskę ,,p” i ,,b” w wyrazach

– przeliczamy elementy w zbiorach i porównujemy ich liczebność, używamy pojęć ,,największy, najmniejszy”

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

– W ramach innowacji pedagogicznej w styczniu organizujemy w grupie kącik fryzjersko – kosmetyczny. Bawimy się  w kosmetyczkę i fryzjera. ,,Przygotowujemy” nasze lalki na bal karnawałowy.

– Gościmy w grupie fryzjerkę (ciocia Zosi) i idziemy na wycieczkę do salonu fryzjerskiego.

– Spotykamy się z kosmetyczką (mama Lenki), która opowie nam jak dbać o naszą skórę zimą

WIERSZE I PIOSENKI STYCZEŃ

KROPELKI i  SOPELKI wiersz

Spłynęła dachu kropelka
Kropelka wody niewielka
Za pierwszą kroplą niedługo
Już widać kropelkę drugą
Za nimi z góry już leci
Po dachu kropelka trzecia
Dalszych kropelek nie zliczę
Płynie ich cały strumyczek
A mróz z tych wszystkich kropelek
Zrobił lodowy sopelek.

BABCIA OD BAJEK, DZIADEK OD ZAGADEK piosenka

Moja babcia i mój dziadek
To wspaniali są dziadkowie
Dziadek mnóstwo zna zagadek
Babcia bajkę nam opowie

Ref. Bo na świecie nie znajdziecie
Takich bajek i zagadek
Jakie wnukom opowiada
Moja babcia i mój dziadek

Poprosimy naszą babcię
Babciu z tajemniczą miną
Opowiadaj swoją bajkę
A za każdym razem inną

Ref. Bo na świecie…

Posadzimy teraz dziadka
Na fotelu wiklinowym
Dziadku powiedz nam zagadkę
Całkiem nową prosto z głowy

Ref. Bo na świecie…

PRZEDSZKOLNA SAMBA piosenka

Brazylijska dżungla
tropikalny gąszcz
Płynie Amazonka
A w niej wielki wąż
Tańczy kondor z anakondą
Prosi ara jaguara
Tylko lama tańczy sama
Z kuguarem zła to para.

Ref. Tańczmy sambę wszyscy razem w kole
Brazylijską sambę tańczy całe przedszkole.

Brazylijska dżungla
Tropikalny las
Brazylijska samba
Niech rozgrzewa nas
Tańczy kondor z anakondą
Prosi ara jaguara
Tylko lama tańczy sama
Z kuguarem zła to para.

Ref. Tańczmy sambę wszyscy razem w kole
Brazylijską sambę tańczy całe przedszkole.

GRUDZIEŃ

Organizacja w sali kącika pocztowego, wyjście na pocztę w celu wysłania kartki świątecznej.

1. ŚWIĄTECZNE POCZTÓWKI

– Poszerzanie wiedzy na temat tradycji obchodzenia Świąt Bożego Narodzenia

– Poznanie różnych form przekazywania życzeń: karta, telefon, Internet

– Poznanie sposobów wykonania kartki świątecznej- usprawnianie motoryki małej, pobudzanie twórczości

– Kształtowanie umiejętności interpersonalnych, używanie zwrotów grzecznościowych.

– Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej: wysłuchiwanie głoski w nagłosie: [k]

2. SPOTKANIE PRZY WIGILIJNYM STOLE

– Poznanie treści opowiadań i wierszy o tematyce świątecznej- doskonalenie umiejętności uważnego słuchania i zachęcania do wypowiadani się.

– Doskonalenie umiejętności dodawania, układanie prezentów od najmniejszego do największego.

–  Nabywanie wiedzy odnośnie właściwego ustawiania naczyń i sztućców.

– Doskonalenie umiejętności kulturalnego zachowania się przy stole.

– Rozwijanie sprawności manualnej, poprzez tworzenie ozdób na choinkę.

3. ŚWIĄTECZNE ZWYCZAJE

– Poznanie obrzędów i tradycji Świąt Bożego Narodzenia w Polsce

– Nauka śpiewania kolęd- uwrażliwienie na muzykę, podczas śpiewania i słuchania.

– Doskonalenie umiejętności odgadywania zagadek słownych i obrazkowych.

– Rozwijanie zdolności aktorskich podczas inscenizacji jasełek

– Kształtowanie umiejętności wyrażania przeżyć i uczuć podczas występu świątecznego.

– Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat słuchanego opowiadania.

4. ZWIERZĘTA ZIMĄ

– Rozbudzanie zainteresowań losem zwierząt w czasie zimy.

– Kształtowanie opiekuńczej postawy wobec ptaków i zwierząt leśnych w czasie zimy.

– Kształtowanie umiejętności matematycznych- przeliczanie, rozdawanie po tyle samo.

– Doskonalenie umiejętności odtwarzania ruchem sposobów poruszania się zwierząt leśnych i ptaków.

– Doskonalenie motoryki małej- wycinanie i układanie obrazków.

PIOSENKI

*,,Przybieżeli do Betlejem” kolęda

1.Przybieżeli do Betlejem pasterze,
Grając skocznie Dzieciąteczku na lirze.
R: Chwała na wysokości, chwała na wysokości,
A pokój na ziemi.
2.Oddawali swe ukłony w pokorze
Tobie z serca ochotnego, o Boże!
R: Chwała na wysokości, chwała na wysokości,
A pokój na ziemi.

3.Anioł Pański sam ogłosił te dziwy,
Których oni nie słyszeli, jak żywi.
R: Chwała na wysokości, chwała na wysokości,
A pokój na ziemi.

*,,Kochany Panie Mikołaju”- Majka Jeżowska

Kochany Panie Mikołaju,
My tak czekamy każdej zimy,
Dlaczego zawsze Pan przychodzi
do nas Gdy śpimy?

Czy to już musi tak pozostać?
Czy to jest w księgach zapisane?
Ja od prezentu bym wolała
Spotkanie z Panem.

I wiem od dzieci, że z radością,
Chciałyby słuchać Pana głosu,
W mróz ogrzejemy Panu uszy
Piosenką gorącą jak rosół!

Hu, hu, ha, hu, hu, ha,
Nasza zima zła!
Ale zima z Mikołajem
Jest pachnącym, ciepłym majem!
Zawsze bądź wśród nas
Mikołaju, Mikołaju, Mikołaju nasz!

Kochany Panie Mikołaju,
Dziewczynka z bardzo smutną minką
Pyta mnie o to, czy Pan znajdzie
Prezent pod choinką?

Czy ktoś o Panu nie zapomni
Że Panu smutno będzie potem
Dzieci chcą Panu dać w prezencie
Serca szczerozłote.

Takie serduszka pięknie grzeją
W długich podróżach wśród zamieci,
Dzieci są Pana Mikołajem,
A Pan jest Mikołajem dzieci.

Hu, hu, ha, hu, hu, ha… itd

WIERSZE

#,, Choinka w przedszkolu” Cz. Janczarski

Kolorowe świeczki,

kolorowy łańcuch.

Wkoło choineczki

przedszkolacy tańczą.

Serduszko z piernika,

pozłacany orzech.

Ciepło jest w przedszkolu,

chociaż mróz na dworze.

Za oknami – wieczór,

Złota gwiazdka błyska.

Bawi się w przedszkolu,

dziś rodzinka bliska.

Dziadzio siwobrody

wędruje po dworze.

Niesie do przedszkola

podarunki w worze.

# ,,Prezent dla Mikołaja” Dorota Gellner

A ja się bardzo,

bardzo postaram

i zrobię prezent

dla Mikołaja.

Zrobię mu szalik

piękny i nowy,

żeby go nosił

w noce zimowe,

i żeby nie zmarzł

w szyję i uszy,

gdy z burej chmury

śnieg zacznie prószyć.

Niech się ucieszy Święty Mikołaj- tak rzadko ktoś mu daje prezenty!

LISTOPAD

 1. BOHATEROWIE NASZYCH KSIĄŻEK
 2. JESIENNA MUZYKA
 3. MALI ARTYŚCI
 4. CIEPŁO I MIŁO

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

Rozwijanie umiejętności improwizowania i umiejętności twórczych

Swobodne wypowiadanie się słowem, ruchem, mimiką

Wdrażanie do ubierania się zgodnie z porą roku.

Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.

Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.

Zapamiętanie cech typowych dla późnej jesieni: szarugi jesienne, słota.

Wdrażanie do opieki nad ptakami podczas zbliżającej się zimy.

Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.

Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.

Rozwijanie umiejętności dodawania podczas zabaw z kostką.

Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.

Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.

Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.

Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Kształtowanie umiejętności globalnego czytania wyrazów: ekran, tamburyn, deska, igła.

Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głosek: e, t, d, i w wyrazach.

PAŹDZIERNIK

 1. W zdrowym ciele zdrowy duch.

– Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: lekarz.

– Poznanie odpowiedniego ubioru do zmian zachodzących w pogodzie

– Poznanie konieczności spożywania odpowiednich produktów dla zdrowia

– Kształtowanie potrzeby aktywności fizycznej jako źródło dla zdrowia

 1. Jesienią w parku.

– Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią – w parku

– Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci

– Wprowadzenie wzoru graficznego liczby 1

– Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy

– Kształtowanie umiejętności rozróżniania i podawania nazw podstawowych figur geometrycznych

 1. Jesienią w lesie.

– Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią – w lesie

– Stwarzanie sytuacji umożliwiających wzbogacanie doświadczeń plastycznych

rozwijanie wyobraźni i twórczej inwencji dzieci

– Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich

– Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: aparat, las, mama

 1. Przygotowania do zimy.

– Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głosek a, l, m w wyrazach

– Poznanie sposobów przygotowania się zwierząt do zimy

– Pobudzanie zainteresowań przyrodniczych

– Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na dany temat

– Nauka piosenek i pląsów

– Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

WRZESIEŃ

 • W przedszkolu

Integrowanie się z grupą rówieśniczą.

Poznanie topografii przedszkola.

Ustalenie i przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.

Poznawanie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.

 • Moja miejscowość

Poznawanie podstawowych zasad ruchu drogowego.

Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: policja, straż, pogotowie

Poznanie numerów alarmowych do tych instytucji.

 • Ja, ty i środowisko

Poznanie budowy własnego ciała, nazywanie poszczególnych części ciała.

Poznanie zmysłów, jakimi odbieramy otaczający nas świat.

 • Dary jesieni na talerzu

Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią.

Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią w sadzie.

Kształtowanie umiejętności nazywania prac w sadzie, ogródku, na polu jesienią

Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.

Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.

Kształtowanie umiejętności rozróżniania i nazywania podstawowych figur geometrycznych.

Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazu: owoce.

Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głoski o w wyrazach.

Nauka piosenek i pląsów.