Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Przedszkola nr 305 w Warszawie

Przedszkole nr 305 w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Przedszkola nr 305 w Warszawie

 • Data publikacji strony internetowej: 2012-12-17
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-09-30

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 1. Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
 2. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
 3. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
 4. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
 5. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
 6. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
 7. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 8. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
 9. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-09-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Rudowska, krudowska@eduwarszawa.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 8579415. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Sposób dojazdu

Przedszkole nr 305 znajduje się w Warszawie w dzielnicy Mokotów przy
ul. Stefana Bryły 8. Dojście od ul. Modzelewskiego, Małeckiego i Bryły. Najbliższe przystanki:  Modzelewskiego – autobus 174 ( kierunek Służewiec, kierunek Centrum), metro Wilanowska – dojście pieszo ok. 800 m.
Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/

Parking dla 10 samochodów znajduje się od strony ul. Modzelewskiego. Jedno oznaczone miejsce dla osób niepełnosprawnych.

Wejście do budynku

Wejście główne jest oznakowane od strony ul. Małeckiego, dzwonek, domofon, wejście dla niepełnosprawnych wyposażone w pochylnię, drzwi wejściowe powyżej 90 cm.

 Budynek piętrowy. Komunikację między piętrami zapewniają 2 klatki schodowe i winda znajdująca się na prawo od wejścia głównego.

Dwa boczne wyjścia ewakuacyjne przy wschodniej i zachodniej klatce schodowej.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich i systemu komunikatów głosowych.

W szatni jest pracownik, który pomaga w dalszej komunikacji do poszczególnych grup lub do sekretariatu.

Sekretariat jest usytuowany na I piętrze.

W okresie pandemii brak jest możliwości wejścia do budynku dla osób z zewnątrz.