Archiwum autora: Dorota Bielecka

Publikacja list dzieci przyjętych i nieprzyjętych oraz postępowanie odwoławcze

W piątek 22 maja br. w przedszkolach i szkołach podstawowych  zostaną wywieszone listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Informacja ta będzie również dostępna w systemie rekrutacyjnym, po zalogowaniu się na koncie dziecka.

Informacja ta będzie również dostępna w systemie rekrutacyjnym, po zalogowaniu się na koncie dziecka.

Postępowanie odwoławcze rozpocznie się w piątek 22 maja br.

Zgodnie z art. 158 ust. 6 – 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.):

  1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,rodzice/prawni opiekunowie mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej w przedszkolu/szkole z wnioskiem o sporządzanie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka.
  2. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodziców/prawnych opiekunów.
  3. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice/prawni opiekunowie mogą wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
  4. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
  5. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Odwołania można przesłać na adres e-mail placówki.

Nie trzeba dostarczać ich osobiście.

WSPARCIE DLA MOKOTOWSKICH SENIORÓW

W związku z ryzykiem zakażenia się koronawirusem Urząd Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy uruchomił pomoc dla osób szczególnie zagrożonych zachorowaniem, które  powinny ograniczyć wyjścia z domu. 

Wsparcie  dotyczy  w szczególności   osób starszych i z obniżoną odpornością, w tym przewlekle chorych, osób samotnych, pozbawionych możliwości wsparcia ze strony rodziny, przyjaciół i sąsiadów.

 Dzielnicowy Zespół Wsparcia zorganizuje pomoc przy:

  • zrobieniu podstawowych zakupów m.in. spożywczych, artykułów higienicznych, leków oraz karmy dla zwierząt;
  • wyniesieniu śmieci .

W wykonaniu tych codziennych czynności pomogą Państwu nasi wolontariusze!

Zapraszamy do kontaktu:

tel. 22 443 67 71 lub e-mailem:  mokotow.wsparcie@um.warszawa.plZgłoszenia  przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00!

MAZOWIECKA POLICJA APELUJE!

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce rząd wprowadził nowe, ostrzejsze zasady bezpieczeństwa publicznego, w tym kolejne ograniczenia w przemieszczaniu się! Od 1 kwietnia do odwołania, osoby do 18. roku życia nie mogą wyjść z domu bez opieki dorosłego opiekuna. Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego, usprawiedliwia obecność dzieci i młodzieży na ulicach i innych miejscach publicznych.

  • Wprowadzony został obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi, który dotyczy także rodzin i bliskich. Wyłączeni z tego obowiązku będą:
  • rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),
  • a także osoby niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie.

Ponadto został wprowadzony zakaz korzystania z parków, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich, a także terenów zielonych, pełniących funkcje publiczne. Zakaz dotyczy więc parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych czy ogródków jordanowskich.
Ostatnie doświadczenia pokazują, że są to miejsca, w których dochodzi do przebywania, przemieszczania i gromadzenia się ludzi, w tym młodzieży i rodziców z dziećmi, a tym samym – do zwiększenia szans na zakażenie.

Prosimy o respektowanie nowych zasad bezpieczeństwa! Uczulmy także dzieci i młodzież na przestrzeganie tych zasad!

Brak respektowania obowiązków wynikających z władzy rodzicielskiej może skutkować pociągnięciem Państwa do odpowiedzialności prawnej.

Pozwoli to nam wszystkim uniknąć bądź zminimalizować ryzyko zarażenia.

Drodzy uczniowie!
Mazowiecka Policja apeluje:

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce rząd wprowadził nowe, ostrzejsze zasady bezpieczeństwa publicznego, w tym kolejne ograniczenia w przemieszczaniu się! Od 1 kwietnia do odwołania, osoby które nie ukończyły 18. roku życia nie mogą wyjść z domu bez opieki osób dorosłych. Dlatego na ulicach i innych miejscach publicznych możecie przebywać tylko pod opieką rodzica, opiekuna prawnego lub jakiegoś innego dorosłego. Zaniechajcie wychodzenia z domu jeżeli nie jest to bezwzględnie konieczne! Unikajcie miejsc publicznych!

Respektujcie wszelkie zasady bezpieczeństwa pamiętając, że za nieprzestrzeganie przepisów możecie być pociągnięci do odpowiedzialności prawnej!

DYŻUR WAKACYJNY

SZANOWNI PAŃSTWO

W obecnej sytuacji epidemicznej rodzice nie składają w placówkach wniosków o wydanie hasła dostępu do systemu zapisów na dyżur wakacyjny. W dniach 23 – 25 marca br. hasła są dostępne u nauczycieli grup. Rodzice dzieci z grupy VII występują o hasło do wicedyrektora przedszkola, adres mailowy : p305@edu.um.warszawa.pl

Rodzice dzieci biorących udział w rekrutacji do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych lub klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021 korzystają z hasła nadanego w systemie elektronicznej rekrutacji.

Od 25 marca br. rodzice wypełniają wniosek na dyżur wakacyjny jedynie w elektronicznym systemie zapisów. Nie muszą dostarczać wersji papierowej wniosku do przedszkola/szkoły.

W przypadku pytań prosimy o kontakt na poniższe numery telefonów

797 318 625 – dyrektor; 723 244 848 – wicedyrektor

KONKURS #Zostań w domu, czyli family time

Drogie Dzieci, Szanowni Rodzice zapraszamy Was do udziału w ogólnoprzedszkolnym konkursie #Zostań w domu, czyli family time.

Cele konkursu:

Aktywne / twórcze / kreatywne spędzanie czasu razem.

Rozwijanie myślenia twórczego zarówno dzieci jak i dorosłych.

Zasady udziału:

Udokumentowanie w każdej możliwej formie artystycznej:

– literackiej (wiersz, opowiadanie, bajka);

– plastycznej (rysunek, kolaż, malarstwo, rzeźba, model);

– muzycznej (piosenka, taniec);

– teatralnej (teatrzyk cieni, kukiełkowy, itp.);

sposobu spędzania czasu w domu.

Prace konkursowe mogą mieć formę filmiku, nagrania dźwiękowego, pracy plastycznej, książki, albumu, plakatu, zdjęcia, przedstawienia…

Prace prosimy gromadzić i przynieść do przedszkola po odwieszeniu kwarantanny.

Osoby chętne mogą zamieszczać swoje dzieła na naszym przedszkolnym FB w komentarzach pod postem nt konkursu.

Nauczycielki Przedszkola 305

Zmiana zasad rekrutacji do przedszkoli i I klas szkół podstawowych, w związku z koronawirusem w Polsce

Wnioski przyjmowane będą do 20 marca. Rodzice mogą skorzystać z dwóch sposobów:
1. Wysłanie skanu wniosku i pozostałych dokumentów drogą mailową na adres  placówkip305@edu.um.warszawa.pl. Adresy mailowe i numery telefonów placówek  można znaleźć na stronach przedszkoli lub na stronie Biura Edukacji www.edukacja.warszawa.pl W zakładce Edukacja warszawska/ szkoły i placówki publiczne w zestawieniu w pliku excel.
2. Dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do placówki.
W placówce zachowane są zaostrzone reguły sanitarne: płyn do dezynfekcji rąk,  ograniczony kontakt z pracownikami, zachowanie odpowiedniego, 1.5 metrowego dystansu między obecnymi w budynku. Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie telefonicznie i mailowo.
W wypadku niemożności otrzymania z zakładu pracy zaświadczenia placówki będą przyjmować oświadczenia rodziców o ich późniejszym dostarczeniu.

Wnioski i dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów można składać w naszej placówce

od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00

W przypadku pytań prosimy o kontakt na poniższe numery telefonów

797 318 625 – dyrektor; 723 244 848 – wicedyrektor

Change in the rules of recruitment to kindergartens and firstgrades of primaryschools in connection to the coronavirus in Poland. 
Applications will be accepteduntil March 20. Parentscanusetwomethods:
1. Sending a scan of the application form and otherdocuments via email to the institutionsaddress. Email addresses and phonenumbers of the institutionscan be found on the websites of kindergartensor on the website of the EducationDepartment www.edukacja.warszawa.pl, under the “Edukacja warszawska/szkoły i placówki publiczne” tab (“WarsawEducation/schools and public institutions”) in anexcel file form.
2. Deliveringpaperdocuments to the institution. The facilitymaintainsstrictsanitaryrules: usage of handdisinfectantgel, limitedcontact with employees, maintaininganadequate 1.5 meterdistancebetweenthosepresent in the building. Possibleconsultationsaregivenonly via phone and e-mail.
In case of problems with obtainingappropriateworkcertificates, institutionswillacceptparents’ statementsgrantingtheirsubsequentdelivery.
Due to the Covid-19 virusoutbreak, nurseries, kindergartens, primary and secondaryschoolswill be closed from March 16. Teacherswillsendeducational materials for individualwork. In the comingdays we willinformyouaboutnextsteps.

Зміни в правилахзаписудодитячихсадків і першихкласівпочатковихшкіл в звязку з #коронавірус:
Заявиприйматимутьсядо 20 березня. Батькиможутьскористатисядвомаможливостями:
1. Надсилаючисканзаяви і іншихдокументівелектронноюпоштоюнаадресунавчальногозакладу. Електронніадреси і номерателефонунавчальнихзакладівможназнайтинасайтахдитячихсадківабонасайтіУправлінняосвіти  www.edukacja.warszawa.pl
2. Доставитидокументи в паперовомувиглядідонавчальногозакладу. В закладахстосуютьсязагостренісанітарніпроцедури: рідинадлядезінфекціїрук, обмеженийконтакт з працівниками, збереженнявідповідньої 1,5 метровоївідстаніміжприсутніми в будинку. Консультаціїнадаютьсялишепотелефонуабоелектронноюпоштою.
У випадкувідсутностіможливостіотриматидокументи з місцяроботи, навчальнізакладиприйматимутьзаявубатьківпропізнішудоставкудокументів з робочогомісця.

Thayđổicácnguyêntắctuyểnchọnvàotrườngmẫugiáovàlớpmộtcáctrườngphổthông, trongliênquanđếncoronavirustại Ba Lan

Cácđơnxinnhậptrườngsẽđượcnhậnđếnngày 20 tháng 3. Cácphụhuynhcóthểdùnghaicáchsau:

1. Gửiảnhquétmáytính (scan) đơnxinnhậphọcvàcáctàiliệucònlạithông qua thưđiệntửđếncácđịachỉ email củatrường. Địachỉ email vàsốđiệnthoạicủacáctrườngcóthểtìmthấytrêntrang web củacáctrườnghoặctrêntrangcủaPhòngGiáodục (Biuro Edukacji) www.edukacja.warszawa.pltrongmục Edukacja warszawska/ szkoły i placówki publiczne trongtậptindạngexel

2. Mang tàiliệudướidạnggiấyđếntrườngnộp. Tạicáctrườngcácquytắcvệsinhđòihỏikhắtkhehơn: dùngchấtlỏngkhửtrùng, hạnchếtiếpxúcvớinhânviên, giữkhoảngcách 1,5 métgiữanhữngngườicómặtbêntrongtòanhà. Cácthôngtingiảithích, tưvấnchỉđượcthựchiện qua điệnthoạihoặcthưđiệntử

Trongtrườnghợpkhôngthểnhậnđượcgiấychứngnhậncủanơilàmviệc, trườnghọcnhậnvănbảncamkếtcủaphụhuynhsẽnộpgiấychứngnhậnsau. 2. Liênquanđếndịchbệnhvirus Covid-19 từngày 16 tháng 3, cácnhàtrẻ, trườngmẫugiáovàcáctrườngphổthôngcơsởvàtrênphổthôngcơsởsẽđóngcửa. Cácgiáoviênsẽgửicáctàiliệuhọctậpchotừngcánhânđểtựhọc. Trongcácngàytớiđâychúngtôisẽthôngbáochoôngbàcácbướctiếptheo.


ZAWIESZENIE ZAJĘĆ

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. -> w dniach 12.03.2020r. do 25.03.2020r. przedszkole będzie zamknięte przez 2 tygodnie.

Dwa dni od 12.03 do 13.03 przedszkole będzie pełniło dyżur dla dzieci w wyjątkowych sytuacjach!
Jednemu z rodziców należny się zasiłek opiekuńczy dla dziecka do 8 roku życia – art. 31 ust 1. lit.a ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych ubezpieczenia społecznego.

„Brzdące w re@lu”

Szanowni Rodzice nasze przedszkole przystąpiło do realizacji projektu profilaktycznego „Brzdące w re@lu” realizowanego w ramach dofinansowania Ministra Zdrowia.

Projekt jest odpowiedzią na nowe zagrożenia cywilizacyjne, na jakie obecnie narażone są nasze Dzieci już od najmłodszych lat – uzależnienia behawioralne, czyli uzależnienia od czynności tj. np. gier komputerowych, Internetu, korzystania z tabletów itp.
Ważną częścią Projektu jest również edukacja Rodziców w tym zakresie, bo to przecież my Rodzice w pierwszych (najważniejszych!) latach życia modelujemy zachowania swoich Pociech.

Odbiorcami działań są dzieci przedszkolne (grupy 4-6 – latków), uczniowie klas I – III Szkoły Podstawowej oraz Rodzice (podkreślając, że kształtowanie zachowań dzieci w tym przedziale wiekowym jest silnie związane z oddziaływaniem wychowawczym dorosłych).

Projekt składa się ze spotkań z dziećmi oraz warsztatów dla Rodziców.

Zajęcia z Dziećmi to:

przede wszystkim zabawa z wykorzystaniem bajek terapeutycznych, elementów zabaw fundamentalnych i różnych aktywności plastycznych. Podczas spotkań Dzieciom towarzyszy Tygrysek Brysio, który zaprasza do aktywności wspierających rozwój społeczny u najmłodszych, jednocześnie zachęcając do innego spędzania czasu, niż przed monitorem. Cykl spotkań kończy się wykonaniem wspólnego kolażu. Tematy spotkań z dziećmi to: W świecie emocji; Kiedy się złoszczę….; Mój czas – moja zabawa; Jestem re@lnie; Zróbmy coś razem. Zajęcia z dziećmi odbędą się 30 stycznia, 3, 4, 5 i 7 lutego.

Warsztaty dla Rodziców to:

spotkanie, podczas którego Rodzice poznają wpływ niewłaściwego korzystania z urządzeń takich jak smartfon, tablet, laptop przez najmłodszych oraz wpływ tych urządzeń na rozwój poznawczy, emocjonalny i społeczny dzieci.  Poznają także różne sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych wychowawczo. Mamy nadzieję, że warsztaty będą okazją do wzmocnienia rodzicielskich kompetencji, rozmowy o radzeniu sobie z emocjami własnymi i Dzieci, a także inspiracją w zakresie budowania konstruktywnej komunikacji.

Warsztaty odbędą się 24 lutego, godz. 17.00 – 18.30